Tshivenda 1998 (VEN98)
24

U londola dzimbone

(Ek. 27:20-21)

241

24:1-4
Ek. 27:20-21
Muṋe washu o vhudza Mushe 2uri a laye Vhaisraele nga u rali a ri:

“Ḓisani mapfura a muolivi avhuḓivhuḓi o kunaho a mbone dzi re denndeni uri luvhone lu dzule lu tshi duga. 3Aroni nga a dzi funge madekwana maṅwe na maṅwe, dzi dzule dzi tshi khou duga ḽi vhuye ḽi tshe, henefho denndeni ya u ṱangana na Mudzimu nnḓa ha lupila, phanḓa ha Muṋe washu. Ndayo hei i tevhedzwe nga mirafho na mirafho. 4Aroni a londole mbone dzi re kha tshivheambone tsha musuku u songo vangiwaho, a vhone uri dzi dzule dzi tshi duga phanḓa ha Muṋe washu.

Vhurotho vhune ha ṋekedzwa Muṋe washu

5

24:5-8
Ek. 25:29-30
“Dzhiani vhukhopfu ha goroi ni bage mikonde ya 12 ya vhurotho, muṅwe na muṅwe u bagiwe nga khilogiramu mbili. 6Ni ṱhophe iyo mikonde i ite thulwi mbili, miṱanu na muthihi masia oṱhe, nṱha ha ḓafula ḽo fhomiwaho musuku u songo vangiwaho, ḽine ḽa vha phanḓa ha Muṋe washu. 7Ni vhee zwioro zwi songo vangiwaho kha muduba muṅwe na muṅwe, tsha vha tshiga tsha nduvho ya zwiḽiwa i ṋekedzwaho Muṋe washu yo imelaho vhurotho. 8Ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽa Sabatha vhurotho vhu fanela u vhewa phanḓa ha Muṋe washu. Hoyo ndi mushumo wa Vhaisraele wa misi yoṱhe. 9
24:9
1 Sam. 21:2-7
Mat. 12:3-4
Vhurotho ndi ha Aroni na vhaḓuhulu vhawe, nga vha vhu ḽele fhethu hukhethwa, ngauri ndi mukovhe wavho mukhethwakhethwa wa nduvho ya zwiḽiwa i ṋekedzwaho Muṋe washu.”

Munyefuli a tshi kanḓwa nga matombo

10-11

24:10-23
Ek. 22:28
Ho vha hu na muṅwe munna, khotsi awe o vha e Muegipita, mme awe o vha e Muisraele ane a pfi Shelomithi, ṅwananyana wa Dibiri wa tsinde ḽa Dani. Henefho mishashani uyo munna a vutshelana na Muisraele. Hezwo vho vhutshelana a amba dzina ḽa Muṋe washu sa samba. Zwenezwo vha mu isa ha Mushe, 12
24:12
Num. 9:8
vha ita uri a lindiwe, vha lindela Muṋe washu a tshi vha vhudza uri vha ite mini ngae.

13Muṋe washu a vhudza Mushe a ri, 14“Uyo munna mu bviseleni nnḓa ha mishasha. Muṅwe na muṅwe we a mu pfa a tshi sema nga dzina ḽanga a vhee zwanḓa zwawe kha ṱhoho ya uyo munna hu vhe u ṱanzilela uri u na mulandu, zwenezwo vhathu vhoṱhe nga vha mu kanḓe nga matombo a vhuye a fe. 15

24:15-16
1 Mah. 21:10,13
Mat. 26:65-66
Joh. 8:58-59
Mish. 6:11
Zwino-ha vhudza Vhaisraele uri ane a teketela nga dzina ḽa Mudzimu u na mulandu, 16nga a vhulawe. Muisraele kana mutsinda ane a dzula kha ḽa Israele, a teketela nga dzina ḽa Yahavee, vhathu vhoṱhe nga vha mu kanḓe nga matombo a vhuye a fe.

17

24:17
Ek. 20:13
“Muthu ane a vhulaha muṅwe nga a vhulawe, 18ane a vhulaha tshifuwo tsha muṅwe nga a tshi lifhe. Mulayo ndi wa uri vhutshilo vhu lifhiwa nga vhutshilo.

19

24:19-20
Ek. 21:23-25
Dot. 19:21
Mat. 5:38-42
“Arali muthu a huvhadza muṅwe, zwoṱhe zwe a ita, na ene a itwe zwenezwo. 20Arali a vunḓa muṅwe shambo, na ene nga a vunḓwe shambo, a nongola muṅwe ḽiṱo, na ene nga a nongolwe ḽiṱo, a kula muṅwe ḽiṋo na ene nga a kulwe ḽiṋo. Zwine a huvhadza muṅwe na ene nga a huvhadzwe nga u ralo. 21Muthu ane a vhulaha tshifuwo nga a tshi lifhe, hone ane a vhulaha muthu nga a vhulawe. 22Mulayo hoyu u kwama noṱhe, Vhaisraele na vhatsinda vhane vha dzula na inwi, ngauri Nṋe ndi Yahavee Mudzimu waṋu.”

23Musi Mushe o fhedza u vhudza Vhaisraele hezwo, vha dzhia uyo munna vha mu bvisela nnḓa ha mishasha, vha mu kanḓa nga matombo a vhuye a fe. Ngauralo Vhaisraele vho ita zwe Muṋe washu a laya Mushe.