Tshivenda 1998 (VEN98)
1

Tshiṱhavhelo tshine tsha tou fhiswa tshoṱhe

11

1:1-2
Ek. 25:22
Muṋe washu o vhidza Mushe e denndeni ya u ṱangana na Mudzimu a mu ṋea ndaela hedzino, 2a ri Vhaisraele vha dzi tevhedzele musi vha tshi ṋekedza nduvho dzavho. A ri,

“Arali muthu a tshi ṋekedza tshiṱhavhelo tsha tshifuwo, i nga vha kholomo kana nngu kana mbudzi. 3

1:3-17
Liv. 6:8-13
22:18-20
Ps. 51:16-19
Hos. 6:6
Mar. 10:45
12:33
Rom. 12:1
Ef. 5:2
Heb. 7:27
1 Pit. 1:18-19
Arali a tshi ṋekedza iṅwe ya kholomo dzawe ya vha tshiṱhavhelo tshi fhiswaho, o fanela u ḓisa mboho i si na badzi. Nga a i swikise muṋangoni wa dennde ya u ṱangana na Mudzimu uri Yahavee a kone u mu ṱanganedza. 4Uyo munna nga a vhee tshanḓa tshawe nṱha ha ṱhoho yayo, ndi hone i tshi ḓo ṱanganedzwa ya vha tshiṱhavhelo tsha u mu pfumelela. 5Nga a mbo ḓi ṱhavha iyo mboho henefho, vhotshifhe vhana vha Aroni vha ḓo swikisa malofha ha Yahavee, vha handulula masia maṋa a aḽiṱari ine ya vha muṋangoni wa dennde ya u ṱangana na Mudzimu. 6Ndi hone a tshi ḓo kona u via itsho tshifuwo a tshi tumukanya, 7vhotshifhe vhana vha Aroni vha vhekanya khuni nṱha ha aḽiṱari vha honza mulilo. 8Vhotshifhe vhana vha Aroni vha vhee miraḓo ya tshifuwo nṱha ha khuni muliloni wa aḽiṱari, khathihi na ṱhoho na mapfura. 9Uyo munna a ṱanzwe miraḓo ya nga ngomu na milenzhe ya murahu nga maḓi, tshifhe a fhise tshiṱhavhelo itsho tshoṱhe nṱha ha aḽiṱari. Iyo nduvho ya zwiḽiwa i nukhelelaho i takadza Yahavee.

10“Arali uyo munna a tshi ṋekedza nngu kana mbudzi, yo fanela u vha ya nduna i si na badzi. 11Nga a i ṱhavhe sia ḽa devhula ḽa aḽiṱari, phanḓa ha Yahavee, vhotshifhe vhana vha Aroni vha handulule masia maṋa oṱhe a aḽiṱari nga malofha ayo. 12Uyo munna nga a i tumukanye, vhotshifhe vha vhee iyo miraḓo ya tshifuwo nṱha ha khuni muliloni wa aḽiṱari, khathihi na ṱhoho na mapfura. 13A ṱanzwe miraḓo ya nga ngomu na milenzhe ya murahu nga maḓi, tshifhe a swikise itsho tshiṱhavhelo ha Yahavee a fhise tshiṱhavhelo itsho tshoṱhe nṱha ha aḽiṱari. Iyo nduvho ya zwiḽiwa i nukhelelaho i takadza Yahavee.

14“Arali uyo munna a tshi ṋekedza tshiṋoni tshi tshi vha nduvho i fhiswaho, tsho fanela u vha tshiivhamuronzhe kana ḽiivha. 15Tshifhe u ḓo ḽi ṋekedza aḽiṱarini, a ḽi ṱhukhula mutsinga, a fhisa ṱhoho yaḽo nṱha ha aḽiṱari. Malofha aḽo a shashiwe nga matungo a aḽiṱari. 16Tshifhe a bvise dyelo na thoro, a ṱhuvhe mithenga a zwi laṱe sia ḽa vhubvaḓuvha ḽa aḽiṱari hune ha shelwa milora. 17A fare phapha dzaḽo a fhandule mutumbu waḽo, a si vhuye a fhafhula phapha dzaḽo, a ḽi fhise ḽoṱhe nṱha ha aḽiṱari. Iyo nduvho ya zwiḽiwa i nukhelelaho i takadza Yahavee.

2

Nduvho ya thoro

21

2:1-16
Liv. 6:14-23
10:12-13
“Musi muthu a tshi ṋekedza Yahavee nduvho ya thoro, nga a thome a i kuye i vhe vhukhopfu. Nga a i vange mapfura a muolivi a ṋuṋedze zwioro, 2a i ḓise ha vhotshifhe vhana vha Aroni. Tshifhe u ḓo ṱusa vhukhopfu uho vhutete na mapfura nga tshanḓa, khathihi na zwioro zwoṱhe, a zwi fhisa nṱha ha aḽiṱari zwa vha tshiga tsha uri zwoṱhe zwo ṋekedzwa Yahavee. Iyo nduvho ya zwiḽiwa i nukhelelaho u ḓifha i takadza Yahavee. 3Tshipiḓa tsho salaho tsha nduvho ya thoro ndi tsha Aroni na vhana vhawe, ndi khethwa-khethwa, ngauri i bva kha zwiḽiwa zwo kumedzwaho Yahavee. 4Arali nduvho i ya vhurotho ho bagiwaho ṋanḓoni, ho fanela u bagiwa vhu si na mbilisa. Vhu nga kha ḓi vha ha mikonde midenya ho bagiwaho nga vhukhopfu ho vangiwaho mapfura a muolivi kana makokisi o ḓodzwaho mapfura a muolivi. 5Arali iyo nduvho i ya vhurotho ho bagwaho nga ludongo, nga vhu itwe nga vhukhopfu ho vangiwaho mapfura a muolivi, hone vhu si na mbilisa. 6Vhu ṅwatekanye vhu ite zwigaku, u vhu shele mapfura musi u tshi vhu ṋekedza uri vhu vhe nduvho. 7Arali iyo nduvho i ya vhurotho ho bagiwaho nga pani, nga vhu bagiwe nga vhukhopfu na mapfura a muolivi.

8“I ḓise ha Yahavee i vhe nduvho, u swikise ha tshifhe, ene u ḓo i isa aḽiṱarini. 9Tshifhe u ḓo ṱusa tshipiḓa tshayo uri tshi vhe tshiga tsha uri zwoṱhe zwo ṋekedzwa Yahavee, a i fhisa nṱha ha aḽiṱari. Iyo nduvho ya zwiḽiwa zwi nukhelelaho i takadza Yahavee. 10Nduvho yo salaho ndi ya Aroni na vhana vhawe; ndi khethwa-khethwa, ngauri i bva kha zwiḽiwa zwo ṋekedzwaho Yahavee.

11“Nduvho ya thoro ine na i ṋekedza Yahavee i songo vha i na mbilisa; zwiḽiwa zwine na zwi fhisela Yahavee zwi songo vha zwi na mbilisa kana ṋotshi. 12Nduvho ya zwa u ranga zwe na kaṋa masimuni ṅwaha muṅwe na muṅwe i ḓiswe ha Yahavee, hone i songo fhiswa kha aḽiṱari. 13

2:13
Num. 18:19
2 Koron. 13:5
Mar. 9:50
Nduvho ya thoro iṅwe na iṅwe i lungwe muṋo, ngauri muṋo u ni humbudza mulanga we na vhofha na Mudzimu. Nduvho dzaṋu dzoṱhe ni dzi lunge muṋo.

14“Musi ni tshi ḓisela Yahavee nduvho ya zwa u ranga zwe na kaṋa masimuni, mu ṋekedzeni thoro dzo hadzingwaho kana vhurotho ho bagiwaho nga zwo kaṋiwaho masimuni. 15Zwi vangeni na mapfura a muolivi ni ṋuṋedze zwioro. Ndi nduvho ya thoro. 16Tshifhe u ḓo fhisa tshipiḓa itsho tshine tsha vha tshiga tsha vhurotho na mapfura, khathihi na zwioro zwoṱhe, zwa vha nduvho ya zwiḽiwa i ṋekedzwaho Yahavee.

3

Nduvho ya u konana na Muṋe washu

31

3:1-17
Liv. 7:11-21,28-36
19:5-8
22:21-25
Dot. 12:7
“Musi muthu a tshi ṋekedza Yahavee kholomo yawe uri i vhe nduvho ya u konana nae, nga i vhe mboho kana ya tsadzi i si na badzi. 2Uyo munna nga a vhee tshanḓa tshawe kha ṱhoho ya itsho tshifuwo, a tshi ṱhavhe muṋangoni wa dennde ya u ṱangana na Mudzimu. Vhotshifhe vhana vha Aroni vha ḓo handulula masia oṱhe maṋa a aḽiṱari nga malofha ayo, 3vha ṋekedza Muṋe washu miraḓo hei ya tshifuwo ya vha nduvho ya zwiḽiwa: lupila lwoṱhe lwa mapfura o pilaho miraḓo ya nga ngomu, 4tswio na mapfura a re khadzo, na phudwane ya tshivhindi. 5Vhotshifhe vha ḓo fhisa zwoṱhe hezwo kha aḽiṱari nṱha ha khuni khathihi na zwiṱhavhelo zwi fhiswaho. Nduvho heyo ya zwiḽiwa i nukhelelaho i takadza Yahavee.

6“Arali nduvho ya vhukonani ine a ṋekedza Yahavee i nngu i nga vha i nduna kana tsadzi, hone i vhe i si na badzi. 7Arali munna a tshi ṋekedza nngu, 8nga a vhee tshanḓa tshawe kha ṱhoho yayo, a i ṱhavhe muṋangoni wa dennde ya u ṱangana na Mudzimu. Vhotshifhe nga vha handulule masia oṱhe maṋa a aḽiṱari nga malofha ayo, 9vha ṋekedze Yahavee miraḓo heino ya itsho tshifuwo i vhe nduvho ya u konana nae: mapfura, mutshila woṱhe wa mapfura wó tumulwa tsini na shambo ḽa muṱoḓo, lupila lwoṱhe lwa mapfura o pilaho miraḓo ya nga ngomu, 10tswio na mapfura a re khadzo na phudwane ya tshivhindi. 11Tshifhe nga a fhise zwithu izwo zwoṱhe kha aḽiṱari zwi vhe nduvho ya zwiḽiwa ine ya ṋekedzwa Yahavee.

12“Arali muthu a tshi ṋekedza mbudzi, 13nga a vhee tshanḓa tshawe kha ṱhoho yayo, a i ṱhavhe muṋangoni wa dennde ya u ṱangana na Mudzimu. Vhotshifhe nga vha handulule masia oṱhe maṋa a aḽiṱari nga malofha ayo, 14vha ṋekedze Yahavee miraḓo heino i vhe nduvho ya zwiḽiwa: mapfura oṱhe a pilaho miraḓo ya nga ngomu na a nambatelaho khayo: 15tswio na mapfura a re khadzo na phudwane ya tshivhindi. 16

3:16-17
Liv. 7:22-25
Tshifhe nga a fhise zwoṱhe hezwo kha aḽiṱari zwi vhe nduvho ya zwiḽiwa i takadzaho Yahavee. Mapfura oṱhe ndi a Yahavee. 17
3:17
Liv. 17:10-14
Hu songo vha na Muisraele ane a ḽa mapfura kana malofha ayo; hoyu ndi mulayo une wa fanela u vhulungwa lini na lini nga Vhaisraele vha mirafho yoṱhe hoṱhe hune vha dzula hone.”