Tshivenda 1998 (VEN98)
18

Nḓowelo dza u dzhenisana nḓuni dzo iledzwaho

181Muṋe washu o vhudza Mushe 2uri a vhudze Vhaisraele a ri, “Ndi Nṋe Yahavee Mudzimu waṋu. 3

18:3
Liv. 18:24-30
20:22-24
Dot. 18:9
Josh. 24:15
Ni songo tevhela maitele a vhathu vha Egipita he na vhuya na dzula hone, kana a vhathu vha re shangoni ḽa Kanana hune zwino nda khou ni isa hone. Ni songo edzisa milayo yavho. 4Thetshelesani milayo yanga, ni ite zwine nda ni vhudza ni zwi khunyeledze. Ndi Nṋe Yahavee Mudzimu waṋu. 5
18:5
Dot. 4:1Neh. 9:29
Esek. 18:9
20:11,13
Mir. 4:4
Luk. 10:28
Tevhedzani maitele na milayo ine nda ni ṋea, ni ḓo tshila nga u ita zwenezwo. Ndi Nṋe Yahavee.”

6

18:6-23
Liv. 20:11-21
Muṋe washu o ṋea ndayo hedzino a ri, “A re shaka ḽau u songo vhuya wa mu dzhenisa nḓuni. Ndi Nṋe Yahavee.

7“U songo shonisa khotsi au nga u dzhenisa mme au nḓuni. U songo shonisa mme au vho u bebaho.

8

18:8
Dot. 22:30
27:20
1 Korint. 5:1
“U songo shonisa khotsi au nga u dzhenisa mmane nḓuni.

9

18:9
Dot. 27:22
2 Sam. 13:12
Esek. 22:11
“U songo dzhenisa khaladzi au nḓuni, kana ni vhana vha mme kana vha khotsi, a nga vha o alutshela muṱani wa hau kana o alutshela huṅwe.

10“U songo dzhenisa ṅwana wa ṅwana wau nḓuni; hezwo zwi nga u shonisa.

11“U songo dzhenisa khaladzi au nḓuni ni vhana vha khotsi muthihi, na ene ndi khaladzi au naho e si ṅwana wa mme au.

12“U songo dzhenisa makhadzi nḓuni, ndi shaka ḽa khotsi au ḽa tsini.

13“U songo dzhenisa murathu wa mme au nḓuni, ngauri ndi mmane wau.

14“U songo dzhenisa musadzi wa khotsimunene wau nḓuni, na ene ndi mmane wau.

15“U songo dzhenisa musadzi wa ṅwana wau nḓuni. Ndi mazwale wau, u songo mu vhonela.

16“U songo dzhenisa musadzi wa mukomana kana murathu wau nḓuni, hezwo hu ḓo vha hu u shonisa mukomana wau kana murathu wau.

17“U songo ri wo dzhenisa musadzi nḓuni wa dovha wa zwi ita ṅwana wawe kana muḓuhulu, ndi vhana vhau, hoho ndi vhuaḓa.

18“U songo dzhia murathu wa musadzi wau wa mu ita musadzi musadzi wau a tshi kha ḓi tshila.

19“U songo dzhenisa musadzi nḓuni a tshi khou vhona ṅwedzi, o kumala.

20“U songo dzhenisa musadzi wa muṅwe nḓuni; hezwo zwi nga u kumadza.

21

18:21a
Liv. 20:2-5
Dot. 12:31
18:10
2 Mah. 17:17
23:10
Jer. 7:31
19:5
Esek. 16:20-22
Mika 6:7
Ps. 106:37-38
“U songo kumedza vhana wa vha ita zwiṱhavhelo zwa mudzimu Molekhe, ngauri hezwo zwi ḓo nyadzisa dzina ḽa Nṋe Yahavee Mudzimu wau.

22

18:22
Gen. 19:5
Rangap. 19:22
Rom. 1:27
“Munna a songo dzhia muṅwe munna a mu ita musadzi; izwo Mudzimu u a zwi nengwa.

23

18:23
Gen. 2:20
Ek. 22:19
Dot. 27:21
“Munna a songo ita phukha musadzi hu ḓi nga musadzi a songo ita phukha munna; zwi a u kumadza, ndi vhuṱudzi.

24“U songo ḓikumadza nga mishumo yo raloho, ngauri hezwo ndi zwe vhannḓa vha ḓikumadza ngazwo, ndi vhahedeni vhe vha dzula shangoni iḽo inwi ni sa athu ḓa, vhane Nṋe Yahavee nda khou vha thatha uri inwi ni dzhene. 25Mishumo yavho yo kumadza shango, ndi zwine nda khou lifhedza shango, nda ita uri ḽi ṱanze vhathu vhe vha dzula khaḽo. 26-27Vho ita zwithu zwoṱhe hezwo zwi nengisaho vha kumadza shango, hone inwi ni songo ita zwo raloho. Inwi noṱhe, ni nga vha Vhaisraele kana vhatsinda vhane vha dzula na inwi, ni vhulunge milayo yanga na ndayo dzanga, 28ndi hone shango ḽi sa ḓo ni ṱanza-vho sa zwe ḽa ṱanza vhahedeni vhe vha dzula khaḽo inwi ni sa athu ḓa. 29Ni a ḓivha uri muthu ane a vhuya a ita hezwo zwithu zwi nengisaho a nga si tsha vha muṅwe wa vhathu vha Mudzimu.

30“Tevhedzani ndayo dzine nda ni ṋea, ni songo tevhela maitele a vhathu vhe vha dzula shangoni ḽino inwi ni sa athu ḓa nahone ni songo ḓishata dzitshika nga u ita zwithu hezwo. Ndi Nṋe Yahavee Mudzimu waṋu.”