Tshivenda 1998 (VEN98)
11

Phukha dzine dza nga ḽiwa na dzine dza ila u ḽiwa

(Dot. 14:3-21)

111

11:1-47
Mish. 10:11-16
Muṋe washu a ṋea Mushe na Aroni ndayo hedzino 2dza Vhaisraele:

Ni nga ḓi ḽa phukha dza shango 3dzi re na khwanḓa dzo fhandekanaho dza dovha dza dzeula. 4Hone hu na dziṅwe phukha dzine dza tou dzeula fhedzi, kana dza tou vha na khwanḓa dzo fhandekanaho fhedzi, dzenedzo dzi a ila u ḽiwa. Gamela nangwe i tshi dzeula, khwanḓa dzayo a dzo ngo fhandekana, yeneyo ni i vhone uri i a ila u ḽiwa. 5Mbila naho i tshi dzeula, khwanḓa dzayo a dzo ngo fhandekana, yeneyo ni i ile. 6Muvhuḓa naho u tshi dzeula, khwanḓa dzawo a dzo ngo fhandekana, ni u ile. 7Nguluvhe naho khwanḓa dzayo dzo fhandekana, a i dzeuli, yeneyo ni i ile. 8Phukha idzo ni songo ḽa ṋama yadzo, na u kwama tshitumbu tshadzo ni songo tshi kwama, dzi a ila u ḽiwa.

9Ni nga ḓi ḽa tshakha dzoṱhe dza khovhe dzi re na mudzedze na makwanda, 10hone zwoṱhe zwi dzulaho maḓini zwi si na mudzedze na makwanda ni songo zwi ḽa. 11Zwivhumbwa zwo raloho a zwo ngo kuna. Ni zwi ile, na u kwama tshitumbu tshazwo ni songo tshi kwama. 12Zwoṱhe zwi dzulaho maḓini zwi si na mudzedze na makwanda ni zwi ile.

13Hu na zwiṋoni zwine na fanela u zwi nengwa na zwi ila ngauri zwi a nengisa, ndi goni na ḽianga na goni ḽitswu, 14na lurwanzhivha na tshakha dzoṱhe dza lurwanzhivha lutswu, 15na tshakha dzoṱhe dza mahunguvhu, 16na mphwe na muswoo na ṱhambalwanzhe na tshakha dzoṱhe dza lurwanzhivha 17na kukhwitha na dandila na gwitha ḽihulu 18na gwitha ḽitshena na gwitha ḽa phangani na ḽiṋulakhovhe 19na gololwane na tshakha dzoṱhe dza maovhelwa na khororo na mulemalema.

20Zwikhokhonono zwoṱhe zwi na phapha zwa dovha zwa tshimbila nga milenzhe ni zwi ile, 21hu sa katelwi zwine zwa thamuwa. 22

11:22
Mat. 3:4
Nzie ni nga ḓi dzi ḽa na ṱhonono kana vhuukhula. 23Hone zwiṅwe zwikhokhonono zwi re na phapha zwa dovha zwa kokovha a zwo ngo kuna.

24Zwine zwa nga ni kumadza ngezwi: Ane a vhuya a kwama zwitumbu zwazwo u ḓo kumala ḽa vhuya ḽa kovhela. 25Ane a vhuya a takula tshitumbu tshazwo o fanela u ṱanzwa zwiambaro zwawe nahone u ḓo kumala ḽa vhuya ḽa kovhela. 26Tshifuwo tshiṅwe na tshiṅwe tsha khwanḓa dzo fhandekanaho dzí songo litshanaho tshoṱhe kana zwine zwa si dzeule a zwo ngo kuna, ane a vhuya a kwama tshitumbu tsha tshiṅwe tshazwo u ḓo kumala. 27Kha phukha dzoṱhe dza milenzhe miṋa, dzine dza kanda nga mashimba adzo a dzo ngo kuna, ane a vhuya a kwama zwitumbu zwadzo u ḓo kumala ḽa vhuya ḽa kovhela. 28Muthu ane a takula zwitumbu zwadzo o fanela u ṱanzwa zwiambaro zwawe nahone u ḓo kumala ḽa vhuya ḽa kovhela. Hezwo ndi tshika kha inwi.

29Kha zwipuka zwine zwa tshimbila fhasi, zwi songo kunaho ndi hezwino: lukhohe na mbevha na tshakha dzoṱhe dza tswina 30na mbulu na tshivhululu na gwavhavha na mbulumaḓi na luaviavi. 31Kha zwoṱhe zwine zwa tshimbila fhasi hezwo a zwo ngo kuna. Ane a vhuya a zwi kwama zwo fa u ḓo kumala ḽa vhuya ḽa kovhela. 32Arali tshiṅwe tshazwo tsha fa tsha wela nṱha ha tshithu, itsho tshithu tshi nga vha tshi tshi shuma mushumo ufhio na ufhio, tshi ḓo vha tsho kumala, tshi nga vha tshi tsha thanda kana sila kana mukumba kana sila ḽa saga. Nga tshi lovhewe maḓini, tshi ḓo kumala ḽa vhuya ḽa kovhela, ndi hone tshi tshi ḓo kumululwa. 33Arali tshiṅwe tshazwo tsha wela khalini ya vumba, zwoṱhe zwi re ngomu hayo zwi ḓo vha zwo kumala nahone iyo khali ni i pwashe. 34Zwiḽiwa zwe zwa vha zwi tshi nga ḽiwa, hone zwa wanala zwi na maḓi a no bva khalini yeneyo, zwo kumala, na maḓi e a vha a tshi nga nwiwa o kiwa khayo o kumala. 35Tshiṅwe na tshiṅwe tshine tshitumbu tshazwo tsha wela khatsho tsho kumala, ṋanḓo kana khali ya u bika zwo fanela u pwashiwa. Zwó kumala na inwi no fanela u zwi vhona zwo kumala. 36Huno tshisimani kana bidzini hune ha kiwa maḓi hu ḓi dzula ho kuna, hone muthu ane a kwama tshiṅwe tsha zwitumbu zwadzo o kumala. 37Arali tshitumbu tsha phukha tsha wela nṱha ha mbeu ine ya fanela u zwaliwa, yone a i kumali. 38Huno arali iyo mbeu yo shelwa maḓi, tshitumbu tsha phukha tsha wela nṱha hayo, yo kumala.

39Arali phukha i sa ili u ḽiwa ya fa, ane a kwama tshitumbu tshayo u ḓo kumala ḽa vhuya ḽa kovhela. 40Muthu ane a ḽa ṋama ya itsho tshitumbu o fanela u kuvha zwiambaro zwawe, nahone u ḓo kumala ḽa vhuya ḽa kovhela. Ane a takula itsho tshitumbu o fanela u kuvha zwiambaro zwawe, nahone u ḓo kumala ḽa vhuya ḽa kovhela.

41Zwivhumbwa zwoṱhe zwine zwa kokovha zwi a nengisa, zwi a ila u ḽiwa. 42Ni songo ḽa tshivhumbwa tshine tsha kokovha, tshi nga vha tshi kokovhaho nga thumbu kana tshi tshimbilaho nga milenzhe miṋa kana nga milenzhe minzhi, tshi a nengisa. 43Ni songo ḓishata dzitshika nga tshiṅwe tsha izwo zwivhumbwa. Ni songo ḓikumadza nga u zwi ḽa. 44

11:44-45
Liv. 19:2
20:25-26
Ek. 22:31
Mat. 5:48
1 Pit. 1:16
Ndi Nṋe Yahavee Mudzimu waṋu, ḓikumedzeni Nṋe ni vhe vhakhethwa ngauri Nṋe ndi mukhethwa. Ni songo ḓishata dzitshika nga zwivhumbwa zwi kokovhaho. 45Ndi Nṋe Yahavee we a ni pfulusa Egipita uri ndi vhe Mudzimu waṋu, zwenezwo ivhani vhakhethwa ngauri Nṋe ndi mukhethwa.

46Ndi dzone ndayo dzi ambaho nga dziphukha na zwiṋoni na zwoṱhe zwi tshilaho, zwi tshimbilaho maḓini na zwivhumbwa zwoṱhe zwi kokovhaho fhasi. 47Ni ṱalule zwivhumbwa zwo kunaho kha zwi songo kunaho, na zwivhumbwa zwi tshilaho zwine zwa nga ḽiwa na zwi no ila.