Tshivenda 1998 (VEN98)
21

Miḓi ya Vhalivi

211

21:1-42
Num. 35:2-8
21:1
Josh. 14:1
Vharangaphanḓa vha miṱa ya Vhalivi vha ya ha tshifhe Eliasara na ha Joshua ṅwana wa Nunu na ha vhaṋe vha miṱa ya matsinde oṱhe a Israele. 2Henefho Shilo shangoni ḽa Kanana vha vha vhudza vha ri, “Muṋe washu o laya nga mulomo wa Mushe uri riṋe ri ṋewe-vho miḓi ri dzule khayo, khathihi na shango ḽa pfulo ya kholomo dzashu, u mona na iyo miḓi.” 3Vhaisraele vha mbo ṋea Vhalivi miṅwe miḓi na mashango a pfulo shangoni ḽavho, vha tshi tevhedza zwe Muṋe washu a laya.

4

21:4
Num. 3:19,27-32
Miṱa ya Vhalivi vha mutupo wa Kehathi vho vha vhone vha u thoma u kovhelwa miḓi. Miṱa ya lutsinga lwa tshifhe Aroni vha kovhelwa miḓi ya 13 i re shangoni ḽa Juda na Simioni na Benyamini. 5Vhaṅwe vha mutupo wa Kehathi vho salaho vho kovhelwa miḓi ya fumi i re shangoni ḽa Efraimi na Dani na Manase wa vhukovhela.

6

21:6
Num. 3:18,21-26
Vha mutupo wa Gerisoni vha kovhelwa miḓi ya 13 shangoni ḽa Isakhara na Ashere na Nafuthali na Manase ḽa vhubvaḓuvha ḽi re Bashani.

7

21:7
Num. 3:20,33-37
Miṱa ya mutupo wa Mirari vho kovhelwa miḓi ya 12 shangoni ḽa Rubeni na Gadi na Zebuloni.

8Vhaisraele vho kovhela Vhalivi miḓi heyo na mashango ayo a pfulo nga u ita madeṅwa nga he Muṋe washu a laya nga mulomo wa Mushe.

9Khea madzina a miḓi ya shangoni ḽa Juda na Simioni yo kovhelwaho 10vhaḓuhulu vha Aroni vha mutupo wa Kehathi, wa lutsinga lwa Livi. Vhenevho ndi vhone vho thomaho u wana mukovhe. 11Vho kovhelwa Muḓi wa ArabaMuḓi wa Araba nga Tshiheberu ndi Kiriathi Araba. (Araba ndi khotsi a Anaka), une zwino wa pfi Hebroni, mivhunduni ya Juda, khathihi na pfulo ḽawo. 12Hone masimu a uyo muḓi, khathihi na ḓorobo dzawo, zwo vha zwo no ḓi ṋewa Khalebe ṅwana wa Jefune uri zwi vhe zwawe.

13U engedza muḓi wa Hebroni (muṅwe wa miḓi ya vhushavhelo), kheino miḓi ye ya kovhelwa vhaḓuhulu vha tshifhe Aroni: Libina 14na Jathiri na Eshthemua 15na Holoni na Debiri 16

21:16
1 Sam. 6:19
na Aini na Juta na Bethe Shemeshe, khathihi na mashango ayo a pfulo. Ndi miḓi miṱanu na miṋa ya matsinde a Juda na Simioni. 17Shangoni ḽa Benyamini vho ṋewa miḓi miṋa: Gibioni na Geba 18na Anathotho na Alimoni, khathihi na mashango ayo a pfulo. 19Miḓi yoṱhe yo ṱangana ndi 13 khathihi na mashango ayo a pfulo, zwo kovhelwa vhotshifhe vhaḓuhulu vha Aroni.

20Vhaṅwe vha miṱa vha Vhalivi vha mutupo wa Kehathi vho kovhelwa miṅwe miḓi i re shangoni ḽa Efraimi. 21Vho kovhelwa miḓi miṋa: Shikheme na mashango awo a pfulo mivhunduni ya Efraimi (ndi muṅwe wa miḓi ya vhushavhelo), na Gezere 22na Kibitsaimi na Bethe Horoni, khathihi na mashango ayo a pfulo. 23Shangoni ḽa Dani vho kovhelwa miḓi miṋa: Elitheke na Gibithoni 24na Ayaloni na Gathi Rimoni, khathihi na mashango ayo a pfulo. 25Shangoni ḽa Manase ḽa vhukovhela vho kovhelwa miḓi mivhili: Thaanakha na Gathi Rimoni, khathihi na mashango ayo a pfulo. 26Miṱa heyo ya mutupo wa Kehathi vho kovhelwa miḓi ya fumi yo ṱangana, khathihi na mashango ayo a pfulo.

27Vha tshiṅwe tshigwada tsha Vhalivi vha mutupo wa Gerisoni, shangoni ḽa Manase ḽa vhubvaḓuvha vho kovhelwa miḓi mivhili: Golani u re Bashani (Ndi muṅwe wa miḓi ya vhushavhelo) na Ashtharotho, khathihi na mashango ayo a pfulo. 28Shangoni ḽa Isakhara vho kovhelwa miḓi miṋa: Kishioni na Daberatha 29na Jaramuthu na Eni Ganimu, khathihi na mashango ayo a pfulo. 30Shangoni ḽa Ashere vho kovhelwa miḓi miṋa: Mishala na Abudoni 31na Helekatha na Rehobo, khathihi na mashango ayo a pfulo. 32Shangoni ḽa Nafuthali vho kovhelwa miḓi miraru: Kedeshe u re Galelia, khathihi na mashango awo a pfulo (ndi muṅwe wa miḓi ya vhushavhelo), na Hamotho Doro na Karathani, khathihi na mashango ayo a pfulo. 33Miṱa yo fhambanaho ya mutupo wa Gerisoni yo kovhelwa miḓi ya 13 yo ṱangana, khathihi na mashango ayo a pfulo.

34Vhaṅwe Vhalivi vho salaho vha mutupo wa Mirari, shangoni ḽa Zebuloni vho kovhelwa miḓi miṋa: Jokoniamu na Karitha 35na Dimina na Nahalali, khathihi na mashango ayo a pfulo. 36Shangoni ḽa Rubeni vho kovhelwa miḓi miṋa: Betsere na Jahatsa 37na Kedemotho na Mifaathi, khathihi na mashango ayo a pfulo.

38Kha tsinde ḽa Gadi vho kovhelwa miḓi miṋa: Ramotho u re Giliadi, khathihi na mashango awo a pfulo (ndi muṅwe wa miḓi ya vhushavhelo), na Mahanaimi 39na Hesheboni na Jazere, khathihi na mashango ayo a pfulo. 40Vha mutupo wa Mirari vho kovhelwa miḓi ya 12 yo ṱangana yoṱhe.

41-42Shangoni ḽe ḽa vha ḽi ḽa Vhaisraele, Vhalivi vho kovhelwa miḓi ya 48 yoṱhe yo ṱangana, khathihi na mashango ayo a pfulo.

Vhaisraele vha tshi dzhia shango

43

21:43
Gen. 12:7
Zwo tou ralo Muṋe washu a tshi ṋea Vhaisraele shango ḽoṱhe ḽe a vha o fulufhedzisa vhomakhulukuku wavho nga muano uri u ḓo vha ṋea. Huno vha ḽi dzhia, vha dzula henefho. 44
21:44
Dot. 11:25Josh. 1:5
11:23
14:1522:4
Heb. 4:8-11
Muṋe washu a ladza shango ḽavho ḽoṱhe, nga he a fulufhedzisa vhomakhulukuku wavho. Ho vha hu si na na muthihi wa maswina avho oṱhe we a vha a tshi kona u imedzana navho, ngauri Muṋe washu o vha kumedza maswina avho oṱhe. 45
21:45
Josh. 23:14
Muṋe washu a khunyeledza zwivhuya zwoṱhe zwe a fulufhedzisa Vhaisraele, a hu na ipfi na ḽithihi ḽe ḽa wela fhasi.