Tshivenda 1998 (VEN98)
15

Juda

151Tsinde ḽa Juda ḽo wana hoyu mukovhe wa shango zwi tshi ya nga miṱa yavho: Shango ḽo swika tshipembe u ya tshipembepembe ha phanga ya Tsini, masakhani a Edomo. 2Masakha ayo a tshipembe o vha a tshi thoma magumoni a tshipembe a Lwanzhe lwa Muṋo, 3a livha tshipembe u bva Pharani ya Phephenu u swika Tsini. A ḓa nga tshipembe ha Kadeshe Barania, a fhira nga Hetsironi, a vhuya a swika Adara, a livha Karaka, 4a ya Atsimoni, a tsa na kudambo ku re masakhani a Egipita, a ya Lwanzheni lwa Phandamashango. Masakha a guma henefho. Hayo o vha one masakha a Juda sia ḽa tshipembe.

5Masakha a vhubvaḓuvha o vha Lwanzhe lwa Muṋo, u vhuya u swika mulongani hune Jorodani wa ela u tshi dzhena khalwo.

Masakha a devhula o thoma henefho, 6a guma Bethe Hogola, a ya devhula ha Bethe Araba. A livha nṱha Tomboni ḽa Bohani (Bohani o vha e ṅwana wa Rubeni), 7a bva Govhani ḽa Khombo u swika Debiri, a konou livha devhula a tshi ya Giligala, ho livhanaho na Phara ya Adumimu sia ḽa tshipembe ḽa govha. Zwino a livha zwisimani zwa Eni Shemeshe, a bva a livha Eni Rogele, 8

15:8
Josh. 15:63
a livha nṱha a buḓekanya Govha ḽa Hinomu sia ḽa tshipembe ha mivhundu he ha vha ho no fhaṱiwa muḓi wa Jerusalema wa Vhajebusi. Masakha ayo a fhirela muṱumbani wa muvhundu vhukovhela ha Govha ḽa Hinomu, magumoni a devhula ha Govha ḽa Vharefai. 9U bva henefho a livha Zwisimani zwa Nefetua u ya miḓini ya tsini ha thavha ya Efroni. Henefho a livha Baala (ndi Kiriathi Jiarimu), 10a mona vhukovhela ha Baala a livha shangoni ḽa mivhundu ḽa Seiri, a livha sia ḽa devhula ha thavha ya Jiarimu (ndi Khesaloni), a tsela fhasi Bethe Shemeshe, a fhira nga Thimina. 11Masakha zwino a livha muvhundu devhula ha Ekroni, a livha Shikironi, a fhira nga thavhani ya Baala, a livha Jabuniele, a guma Lwanzheni lwa Phandamashango, 12lwone lwa ita masakha sia ḽa vhukovhela.

Ngomu masakhani eneo ho vha hu tshi dzula vhathu vha miṱa ya Juda.

Khalebe a tshi kunda Hebroni na Debiri

(Rangap. 1:11-15)

13

15:13-14
Josh. 14:13-15
Rangap. 1:20
Tshiṅwe tshipiḓa tsha shango ḽa Juda tsho ṋewa Khalebe ṅwana wa Jefune, wa tsinde ḽa Juda, nga he Muṋe washu a laya Joshua. O ṋewa Hebroni, muḓi wa Araba khotsi a Anaka. 14Khalebe o thatha vhaḓuhulu vha Anaka vha ṱuwa afho muḓini – vhone vha mutupo wa Sheshai na Ahimani na Thalamai. 15
15:15-17
Josh. 10:38-39
11:21
U ṱuwa henefho a yo dia vhathu vha no dzula Debiri. (Muḓi hoyo kale wo vha u tshi pfi Kiriathi Sefere.) 16Khalebe a ri, “Munna ane a nga kona u thuba Kiriathi Sefere ndi ḓo mu fha ṅwananyana wanga Akhasa a mu dzea.” 17Othoniele, ṅwana wa Kenasi, ane a vha ṅwana wa khotsi a Khalebe, a thuba uyo muḓi, Khalebe a mu ṋea ṅwananyana wawe Akhasa a mu dzea. 18Musi wa mbingano Othoniele a ṱuṱuwedza Akhasa uri a humbele khotsi awe tsimu. Akhasa a tsa kha donngi yawe, Khalebe a mu vhudzisa tshine a tshi ṱoḓa. 19Ene a fhindula a ri, “Ndi ṱoḓa zwiko zwa maḓi. Shango ḽe vha nṋea ndi fhethu ho omelelaho.” Ndi hone Khalebe a tshi mu fha zwisima zwi re dzithavhani na zwi re govhani.

Miḓi ya Juda

20Ngeḽi shango ḽe tsinde ḽa Juda ḽa ṋewa ḽa vha ḽavho zwi tshi tevhedza miṱa yavho. 21Miḓi ya tshipembepembe ya tsini na masakha a Edomo ye ya vha yavho, ndi Kabutsiele na Edere na Jaguru 22na Kina na Dimona na Adada 23na Kedeshe na Hatsoro na Ithinani 24na Zifi na Telemu na Bialothi 25na Hatsoro na Hadata na Keriotho Esromu (ndi Hatsoro) 26na Amamu na Shema na Mulada 27na Hatsara Gada na Heshemoni na Bethe Phelethe 28na Hatsara Shuala na Bierisheba na Biziothia 29na Baala na Iimu na Etsemu 30na Elitholadi na Khisili na Horoma 31na Tsikilaga na Madamana na Sanisana 32na Lebaotho na Shilihimu na Aini na Rimoni. Yoṱhe yo ṱangana ndi miḓi ya 29, khathihi na ḓorobo dzo i tangaho.

33Miḓi i re midavhini i re tsini ha lwanzhe yo vha Eshthaolo na Tsora na Ashina 34na Zanua na Eni Ganimu na Thaphua na Enamu 35na Jaramuthu na Adulamu na Sokho na Azeka 36na Shaaraimi na Adithaimi na Gedera na Gederothaimi. Ndi miḓi ya 14 khathihi na ḓorobo dzo i tangaho.

37Miṅwe yo vha Tsenani na Hadasha na Migidala Gada 38na Diliani na Mitsipha na Jokothiele 39na Lakhishi na Botsikati na Egiloni 40na Khaboni na Lahamamu na Khithilishi 41na Gederotho na Bethe Dagoni na Naama na Makeda. Ndi miḓi ya 16 khathihi na ḓorobo dzo i tangaho.

42Ha dovha ha vha na Libina na Ethere na Ashani 43na Ifitha na Ashina na Netsibi 44na Keila na Akhazibi na Maresha. Ndi miḓi miṱanu na miṋa, khathihi na ḓorobo dzo i tangaho.

45Ho vha na Ekroni na ḓorobo dzawo 46na ḓorobo dzoṱhe u bva Ekroni u ya Lwanzheni lwa Phandamashango.

47Ha vha na Ashidodo na Gaza, na ḓorobo dzayo na miḓana yayo, u swika kudamboni masakhani a Egipita na khunzikhunzini dza Lwanzhe lwa Phandamashango.

48Mivhunduni ho vha hu na Shamiri na Jathiri na Sokho 49na Dana na Kiriathi Sefere (ndi Debiri) 50na Anaba na Eshthemua na Animu 51na Gosheni na Holoni na Gilo. Ndi miḓi ya 11, khathihi na ḓorobo dzo i tangaho.

52Ho vha na Arabu na Duma na Eshani 53na Janimu na Bethe Thaphua na Afeka 54na Humuta na Kiriathi Araba (ndi Hebroni) na Tsioro. Ndi miḓi miṱanu na miṋa, khathihi na ḓorobo dzo i tangaho.

55Ha vha na Maoni na Kharamele na Zifi na Jutha 56na Jesriele na Jokodiamu na Zanua 57na Kaini na Gibia na Thimina. Ndi miḓi ya fumi, khathihi na ḓorobo dzo i tangaho.

58Ha vha na Halahulu na Bethe Tsuru na Gedoro 59na Maarathi na Bethe Anotho na Elithekoni. Ndi miḓi miṱanu na muthihi, khathihi na ḓorobo dzo i tangaho.

60Ha vha na Kiriathi Baali (ndi Kiriathi Jiarimu) na Raba. Ndi miḓi mivhili, khathihi na ḓorobo dzo i tangaho. 61Thungo dza phangani ha vha na Bethe Araba na Midini na Sikhakha, 62na Nibishani, Muḓi wa Muṋo na Eni Gedi. Ndi miḓi miṱanu na muthihi, khathihi na ḓorobo dzo i tangaho.

63

15:63
Josh. 15:8
18:28
Rangap. 1:8,21
19:10
2 Sam. 5:6-9
Hone vhathu vha Juda vho vha vha sa koni u thatha Vhajebusi vhe vha vha vha tshi dzula Jerusalema. Vhajebusi vha kha ḓi dzula henefho na vhathu vha Juda.