Tshivenda 1998 (VEN98)
11

Joshua a tshi kunda Jabini na khonani dzawe

111

11:1-11
Rangap. 4
Musi mafhungo a u kunda ha Vhaisraele a tshi swika ha Jabini khosi ya Hatsoro, ene a swikisa ipfi ha Jobaba khosi ya Madoni na ha mahosi a Shimironi na Akhashafu, 2na ha mahosi a dzulaho mivhunduni thungo ya devhula na govhani ḽa Jorodani tshipembe ha dzivha ḽa Khinirethe na midavhini i re tsini ha lwanzhe na u ṱutshela lwanzheni tsini ha Doro. 3A swikisa ipfi na ha Vhakanana masia oṱhe a mulambo wa Jorodani, na ha Vhaamori na Vhahithi na Vhapherisi na Vhajebusi vha re mivhunduni, na ha Vhahivi vhe vha vha vha tshi dzula tsindeni ḽa thavha ya Heremoni shangoni ḽa Mitsipha. 4
11:4
Ps. 20:7
Vha ḓa na vhahali vhavho vhoṱhe, yo vha i mmbi ya vhanna vho ḓalaho unga thoro dza muṱavha wa lwanzhe. Vho vha vhe na bere nnzhi na gariki dza nndwa. 5Mahosi hayo oṱhe a ṱanganya mmbi dzao, vha ḓa vhoṱhe vha ṱoka mishasha maroromani a Miromo uri vha lwe na Vhaisraele.

6Muṋe washu a vhudza Joshua a ri, “U songo vha ofha. Matshelo nga tshifhinga hetshino ndi ḓo vha ndo vha vhulaha vhoṱhe ndi tshi lwela Vhaisraele. U holefhadze bere dzavho, u fhise gariki dzavho dza nndwa.” 7Ndi hone Joshua na vhanna vhawe vhoṱhe vha tshi vha tshoṱhela vha songo humbula, henefho maroromani a Miromo. 8Muṋe washu a vha kumedza zwanḓani zwa Vhaisraele vha vha kunda; Vhaisraele vha vha wela, vha vha pandamedza vha vha swikisa devhula Misirifotho Maimi na Sidoni, thungo ya vhubvaḓuvha vha vha swikisa govhani ḽa Mitsipha. Iyo nndwa ya lwiwa u swika hu si tshee na na muthihi wa maswina o salaho a tshi khou tshila. 9Joshua a vha ita zwe Muṋe washu a laya: o holefhadza bere dzavho, a fhisa gariki dzavho dza nndwa.

10Joshua zwenezwo a huma, a yo thuba Hatsoro, a vhulaha khosi yawo. Misi iyo Hatsoro wo vha u na maanḓa u fhira mivhuso yoṱhe heyo. 11Henefho vha vhulaha vhathu vhoṱhe, ha si vhe na we a siwa a tshi tshila, uyo muḓi wa fhiswa we lore.

12

11:12-15
Dot. 7:1-4
Joshua a thuba miḓi yoṱhe heyo na mahosi ayo, a tshi vhulaha vhathu vhoṱhe, nga he Mushe muḓinḓa wa Muṋe washu a laya. 13Hone Vhaisraele a vho ngo fhisa miḓi yo fhaṱwaho zwikwarani, we Joshua a fhisa ndi Hatsoro. 14Vhaisraele vho dzhia zwoṱhe zwa mutengo muhulu na kholomo miḓini heyo, zwa vha zwavho. Hone vhathu vhayo vho vha vhulaha vhoṱhe, ha si vhe na we a siwa a tshi tshila. 15Muṋe washu o vha o laya muḓinḓa wawe Mushe, Mushe a laya Joshua, Joshua a thetshelesa. Ho ngo siedza na tshithihi tshe Muṋe washu a laya Mushe.

Shango ḽe ḽa dzhiwa nga Joshua

16Joshua o thuba shango ḽoṱhe, shango ḽa mivhunduni na Negeve, na dzingu ḽoṱhe ḽa Gosheni khathihi na govha ḽa Jorodani. 17-18Iḽo shango thungo ya tshipembe ḽi thoma thavhani ya Halaka tsini ha Seiri u vhuya u swika Baali Gadi thungo ya devhula, govhani ḽa Libanoni, tshipembe ha thavha ya Heremoni. Joshua o lwa na mahosi a shango ḽeneḽo tshifhinga tshilapfu, hone a vha thuba vhoṱhe, a vha vhulaha. 19

11:19
Josh. 9
Muḓi muthihi fhedzi we wa vhofha mulanga na Vhaisraele ndi Vhahivi vha Gibioni. Miṅwe yoṱhe yo kundwa nndwani. 20
11:20
Ek. 4:21
Muṋe washu o konḓisa mbilu dzavho uri vha lwe na Vhaisraele uri a vha lozwe tshoṱhe, vhoṱhe vha vhulawe hu si na khathutshelo. Hezwo ndi zwe Muṋe washu a laya Mushe.

21

11:21-22
Dot. 2:10-112:20-21
Misi iyo Joshua a ṱuwa a yo lozwa lushaka lwa miswonḓa vhane vha pfi Vhaanaki vhe vha vha vha tshi dzula shangoni ḽa mivhundu, Hebroni na Debiri na Anabu na mashangoni oṱhe a mivhundu ya Juda na Israele. Joshua a vha lozwa tshoṱhe na miḓi yavho. 22A hu na na Muanaki na muthihi o siwaho shangoni ḽa Israele, he ha sala vha si gathi ndi Gaza na Gathi na Ashidodo.

23Joshua a thuba shango ḽoṱhe, nga he Muṋe washu a laya Mushe. Joshua a ḽi ṋea Vhaisraele ḽa vha ḽavho, a ḽi kovhekanya nga mikovhe, tsinde ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽa wana mukovhe waḽo. Ndi hone vhathu vha tshi awela nndwa.