Tshivenda 1998 (VEN98)
10

Hu tshi kundwa Vhaamori

101

10:1
Ndima dza
Adoni Tsedeke, khosi ya Jerusalema, a zwi pfa uri Joshua o thuba muḓi wa Ai a u lozwa tshoṱhe, a vhulaha khosi yawo, sa zwe a ita muḓi wa Jerikho na khosi yawo. A pfa na zwauri vhathu vha Gibioni vho vhofha mulanga na Vhaisraele nahone vha vho dzula navho. 2Vhathu vha Jerusalema vha farwa nga nyofho ngauri muḓi wa Gibioni wo vha u muhulu u tshi ḓi nga miḓi i re na khosi; wo vha wo hula u fhira wa Ai, nahone vhanna vhawo vho vha vhe vhahali. 3Ndi hone Adoni Tsedeke a tshi swikisa malaedzwa haano ha Hohamu khosi ya Hebroni na ha Phiramu khosi ya Jaramuthu na ha Jafia khosi ya Lakhishi na ha Debiri khosi ya Egiloni a ri, 4“Iḓani ni mpfarise ri die muḓi wa Gibioni, vho vhofha mulanga na Joshua na Vhaisraele.” 5Mahosi hayo maṱanu a Vhaamori – a Jerusalema na Hebroni na Jaramuthu na Lakhishi na Egiloni – vha ṱanganya mmbi dzavho, vha tanga muḓi wa Gibioni, vha u dia.

6Vhanna vha Gibioni vha isa fhungo ha Joshua mishashani ya Giligala vha ri, “Vha songo ri laṱa muṋe wanga! Nga vha ṱavhanye vha ḓe vha ri phalale! Nga vha ri lamulele! Mahosi oṱhe a Vhaamori a no dzula mivhunduni vho ṱanganya mmbi dzavho, vho ḓa u ri dia!”

7Ndi hone Joshua na mmbi yawe yoṱhe vha tshi takuwa Giligala, khathihi na vhahali vhawe vhahulwane. 8Muṋe washu a vhudza Joshua ri, “U songo vha ofha. Ndo no ḓi vha kumedza zwanḓani zwau. A hu na na muthihi wavho ane a ḓo kona u imedzana na iwe.” 9Joshua na mmbi yawe vha tshimbila vhusiku hoṱhe u bva Giligala vha tshi ya Gibioni, vha wela Vhaamori vha songo humbula. 10

10:10a
Dot. 7:20-23
Muṋe washu a ita uri Vhaamori vha tshi vhona mmbi ya Vhaisraele vha farwe nga nyofho. Vhaisraele vha vhulaha vhanzhi henefho Gibioni, vha vha pandamedza nga phara ya thavha ya Bethe Horoni, vha ḓi vha pandamedza vha sa vha litshi u vhuya u swika tshipembe Azeka na Makeda. 11
10:11
Jobo 38:22-23
Musi Vhaamori vha tshi khou gidima vha tshi tsa nga phara vha tshi shavha mmbi ya Vhaisraele, Muṋe washu a vha ruthutha nga matombo mahulu a tshifhango u vhuya u swika Azeka. Vho vhulawaho nga matombo a tshifhango vho fhira vho vhulawaho nga Vhaisraele.

12Ḓuvha ḽe Muṋe washu a ita uri Vhaisraele vha kunde Vhaamori, Joshua a amba na Muṋe washu. A amba Vhaisraele vha tshi zwi pfa a ri,

“Iwe ḓuvha,

ima nṱha ha Gibioni u tou tsere;

iwe ṅwedzi,

ima nṱha ha Govha ḽa Ayaloni.”

13

10:13
2 Sam. 1:18
Nangoho ḓuvha ḽa ima ḽe tsere, ṅwedzi wa si sudzuluwe, lushaka lwa vhuya lwa kunda maswina alwo. Hezwo zwo ṅwalwa buguni ya “A si na vhufhura”. Ḓuvha ḽo ima ḽe tsere vhukati ha lutombo, ḽa si kovhele ḽa fhedza ḓuvha ḽoṱhe. 14A ho ngo vhuya ha vha na ḓuvha ḽi no nga heḽo, nahone u bva zwenezwo a ḽo ngo dovha ḽa vha hone, zwe Muṋe washu a thetshelesa muthu wa ṋama. Ndi uri Muṋe washu o vha a tshi lwa o ima na Vhaisraele!

15Ho no fhela izwo, Joshua na mmbi yawe vha humela mishashani ya Giligala.

Joshua a tshi thuba mahosi maṱanu a Vhaamori

16Mahosi maṱanu a Vhaamori o vha o ponyoka a shavha, vha yo dzumbama bakoni ḽa Makeda. 17Muṅwe muthu a vha tumbula, Joshua a vhudzwa he vha dzumbama hone. 18Joshua a ri, “Kungulusani matombo mahulwane a vale muṋango wa bako. Vheani vhalindi henefho, 19hone inwi ni songo dzula hone. Ni pandamedze maswina, ni vha wele nga murahu; ni songo vha litsha vha dzhena miḓini yavho! Muṋe washu Mudzimu waṋu o vha kumedza zwanḓani zwaṋu.” 20Joshua na vhanna vha Israele vha vha vhulaha lu ofhisaho, ha ponyoka vha si gathi, vha shavhela ngomu mitsheṱoni ya muḓi wavho vha si vhulawe. 21

10:21b
Ek. 11:7
Vhanna vhoṱhe vha Joshua vha humela khae mishashani ya Makeda hu si na o huvhalaho.

Ho vha hu si na na muthihi afho shangoni we a vha a tshi nga fanywa u amba ḽivhi nga Vhaisraele.

22Ndi hone Joshua a tshi ri, “Vulani muṋango wa bako ni ḓise mahosi hayo maṱanu ha nṋe.” 23Vha vula bako, vha bvisa mahosi a Jerusalema na Hebroni na Jaramuthu na Lakhishi na Egiloni 24

10:24
Dot. 33:29
vha vha isa ha Joshua. Ndi hone Joshua a tshi vhidza vhanna vhoṱhe vha Israele vha ḓa khae, a vhudza vhahulwane vhe vha vha vho ṱuwa nae uri vha ḓe vha kande ayo mahosi mitsinga. Vhone vha ita nga u ralo. 25Joshua a konou vhudza vhahulwane vhawe a ri, “Ni songo ofha, ni songo kulea nungo. Ivhani na nungo ni ime no khwaṱha, ngauri hezwo ndi zwine Muṋe washu a ḓo ita maswina oṱhe ane a lwa na inwi.” 26
10:26-27
Josh. 8:29Dot. 21:22-23
Ndi hone Joshua a tshi vhulaha ayo mahosi maṱanu a tou vha nembeledza kha miri miṱanu, vha litsha zwitumbu zwavho henefho ḽa vhuya ḽa kovhela. 27Ḓuvha ḽi tshi kovhela Joshua a ṋea ndaela, zwitumbu zwavho zwa fhahululwa, zwa poswa bakoni ḽeneḽiḽa he vha vha vho dzumbama hone. Muṋango wa bako wa valwa nga matombo mahulu, na zwino a tshee henefho.

Joshua a tshi thuba maṅwe mashango tshipembe ha Kanana

28

10:28,30
Josh. 6:17
Musi wonoyo Joshua a dia muḓi wa Makeda, a thuba na khosi yawo. A vhulaha vhathu vhoṱhe afho muḓini, ha si vhe na we a siwa a tshi tshila. Khosi ya Makeda a i ita zwe a ita khosi ya Jerikho. 29Zwo no ralo, Joshua na mmbi yawe vha takuwa Makeda vha livha Libina, vha u govhela vha u dia. 30Muṋe washu a kumedza na uyo muḓi na khosi yawo zwanḓani zwa Vhaisraele. A ho ngo vha na we vha mu sia, vho vhulaha vhoṱhe. Na iyo khosi vha i ita zwe vha ita khosi ya Jerikho.

31Ho no fhela izwo, Joshua na mmbi yawe vha takuwa Libina vha livha Lakhishi, vha u govhela vha u dia. 32Muṋe washu a kumedza Vhaisraele muḓi wa Lakhishi vha u kunda nga ḓuvha ḽa vhuvhili ḽa nndwa. A vho ngo sia na muthu na muthihi, vho vhulaha vhoṱhe afho muḓini, sa zwe vha ita Libina. 33Horamu khosi ya Gezere a ḓa u lamulela Lakhishi, hone Joshua a mu kunda na mmbi yawe, a si sie na muthihi wavho a tshi tshila.

34Zwenezwo Joshua na mmbi yawe vha takuwa Lakhishi vha livha Egiloni, vha u govhela vha u dia. 35Vha u thuba musi wonoyo, vha vhulaha vhathu vhoṱhe vha henefho, sa zwe vha ita Lakhishi.

36Zwo no ralo Joshua na mmbi yawe vha takuwa Egiloni vha gonya mivhundu vha livha Hebroni, vha u dia 37vha u thuba. Vha vhulaha khosi na vhathu vhoṱhe afho muḓini na ḓoroboni dzoṱhe dza henefho tsini. Joshua a ri uyo muḓi u lozwiwe tshoṱhe, sa zwe a ita Egiloni. A hu na we a siwa a tshi tshila afho muḓini.

38

10:38-39
Josh. 15:15-17
Ndi hone Joshua na mmbi yawe vha tshi humela Debiri, vha u dia. 39A u thuba na khosi yawo khathihi na ḓorobo dza henefho tsini. Vho vhulaha vhathu vhoṱhe henefho. Joshua a ita Debiri na khosi yawo zwe a ita Hebroni na Libina na khosi yawo.

40Joshua a kunda shango ḽoṱhe. O kunda mahosi a mivhunduni na Negeve na midavhini i re tsini ha lwanzhe na midavhini ya vhubvaḓuvha. Ho ngo sia na muthihi a tshi tshila, vhoṱhe vho vhulawa. Hezwo ndi zwe Muṋe washu Mudzimu wa Israele a laya. 41Joshua o vha kunda a dzhia ḽoṱhe u bva Kadeshe Barania thungo ya tshipembe u swika Gaza tsini ha lwanzhe, a angaredza dzingu ḽoṱhe ḽa Gosheni, na u ya devhula u vhuya u swika Gibioni. 42Joshua o kunda mahosi oṱhe hayo na mashango avho o bva pfumo luthihi ngauri Muṋe washu Mudzimu wa Israele o vha a tshi khou lwela Israele. 43Ngavhuya Joshua na mmbi yawe vha humela mishashani ya Giligala.

11

Joshua a tshi kunda Jabini na khonani dzawe

111

11:1-11
Rangap. 4
Musi mafhungo a u kunda ha Vhaisraele a tshi swika ha Jabini khosi ya Hatsoro, ene a swikisa ipfi ha Jobaba khosi ya Madoni na ha mahosi a Shimironi na Akhashafu, 2na ha mahosi a dzulaho mivhunduni thungo ya devhula na govhani ḽa Jorodani tshipembe ha dzivha ḽa Khinirethe na midavhini i re tsini ha lwanzhe na u ṱutshela lwanzheni tsini ha Doro. 3A swikisa ipfi na ha Vhakanana masia oṱhe a mulambo wa Jorodani, na ha Vhaamori na Vhahithi na Vhapherisi na Vhajebusi vha re mivhunduni, na ha Vhahivi vhe vha vha vha tshi dzula tsindeni ḽa thavha ya Heremoni shangoni ḽa Mitsipha. 4
11:4
Ps. 20:7
Vha ḓa na vhahali vhavho vhoṱhe, yo vha i mmbi ya vhanna vho ḓalaho unga thoro dza muṱavha wa lwanzhe. Vho vha vhe na bere nnzhi na gariki dza nndwa. 5Mahosi hayo oṱhe a ṱanganya mmbi dzao, vha ḓa vhoṱhe vha ṱoka mishasha maroromani a Miromo uri vha lwe na Vhaisraele.

6Muṋe washu a vhudza Joshua a ri, “U songo vha ofha. Matshelo nga tshifhinga hetshino ndi ḓo vha ndo vha vhulaha vhoṱhe ndi tshi lwela Vhaisraele. U holefhadze bere dzavho, u fhise gariki dzavho dza nndwa.” 7Ndi hone Joshua na vhanna vhawe vhoṱhe vha tshi vha tshoṱhela vha songo humbula, henefho maroromani a Miromo. 8Muṋe washu a vha kumedza zwanḓani zwa Vhaisraele vha vha kunda; Vhaisraele vha vha wela, vha vha pandamedza vha vha swikisa devhula Misirifotho Maimi na Sidoni, thungo ya vhubvaḓuvha vha vha swikisa govhani ḽa Mitsipha. Iyo nndwa ya lwiwa u swika hu si tshee na na muthihi wa maswina o salaho a tshi khou tshila. 9Joshua a vha ita zwe Muṋe washu a laya: o holefhadza bere dzavho, a fhisa gariki dzavho dza nndwa.

10Joshua zwenezwo a huma, a yo thuba Hatsoro, a vhulaha khosi yawo. Misi iyo Hatsoro wo vha u na maanḓa u fhira mivhuso yoṱhe heyo. 11Henefho vha vhulaha vhathu vhoṱhe, ha si vhe na we a siwa a tshi tshila, uyo muḓi wa fhiswa we lore.

12

11:12-15
Dot. 7:1-4
Joshua a thuba miḓi yoṱhe heyo na mahosi ayo, a tshi vhulaha vhathu vhoṱhe, nga he Mushe muḓinḓa wa Muṋe washu a laya. 13Hone Vhaisraele a vho ngo fhisa miḓi yo fhaṱwaho zwikwarani, we Joshua a fhisa ndi Hatsoro. 14Vhaisraele vho dzhia zwoṱhe zwa mutengo muhulu na kholomo miḓini heyo, zwa vha zwavho. Hone vhathu vhayo vho vha vhulaha vhoṱhe, ha si vhe na we a siwa a tshi tshila. 15Muṋe washu o vha o laya muḓinḓa wawe Mushe, Mushe a laya Joshua, Joshua a thetshelesa. Ho ngo siedza na tshithihi tshe Muṋe washu a laya Mushe.

Shango ḽe ḽa dzhiwa nga Joshua

16Joshua o thuba shango ḽoṱhe, shango ḽa mivhunduni na Negeve, na dzingu ḽoṱhe ḽa Gosheni khathihi na govha ḽa Jorodani. 17-18Iḽo shango thungo ya tshipembe ḽi thoma thavhani ya Halaka tsini ha Seiri u vhuya u swika Baali Gadi thungo ya devhula, govhani ḽa Libanoni, tshipembe ha thavha ya Heremoni. Joshua o lwa na mahosi a shango ḽeneḽo tshifhinga tshilapfu, hone a vha thuba vhoṱhe, a vha vhulaha. 19

11:19
Josh. 9
Muḓi muthihi fhedzi we wa vhofha mulanga na Vhaisraele ndi Vhahivi vha Gibioni. Miṅwe yoṱhe yo kundwa nndwani. 20
11:20
Ek. 4:21
Muṋe washu o konḓisa mbilu dzavho uri vha lwe na Vhaisraele uri a vha lozwe tshoṱhe, vhoṱhe vha vhulawe hu si na khathutshelo. Hezwo ndi zwe Muṋe washu a laya Mushe.

21

11:21-22
Dot. 2:10-112:20-21
Misi iyo Joshua a ṱuwa a yo lozwa lushaka lwa miswonḓa vhane vha pfi Vhaanaki vhe vha vha vha tshi dzula shangoni ḽa mivhundu, Hebroni na Debiri na Anabu na mashangoni oṱhe a mivhundu ya Juda na Israele. Joshua a vha lozwa tshoṱhe na miḓi yavho. 22A hu na na Muanaki na muthihi o siwaho shangoni ḽa Israele, he ha sala vha si gathi ndi Gaza na Gathi na Ashidodo.

23Joshua a thuba shango ḽoṱhe, nga he Muṋe washu a laya Mushe. Joshua a ḽi ṋea Vhaisraele ḽa vha ḽavho, a ḽi kovhekanya nga mikovhe, tsinde ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽa wana mukovhe waḽo. Ndi hone vhathu vha tshi awela nndwa.

12

Mahosi e a kundwa nga Mushe

121

12:1-6
Num. 21:21-35
Vhaisraele vho vha vho no ḓi kunda shango ḽa vhubvaḓuvha ha Jorodani vha dzula khaḽo, u bva govhani ḽa Arinoni u gonya na govha ḽa Jorodani, u swika thavhani ya Heremoni thungo ya devhula. 2Mahosi e vha kunda ndi mavhili, muṅwe o vha Sihoni, khosi ya Vhaamori we a vha a tshi vhusa Hesheboni. Muvhuso wawe wo vha wo angaredza na hafu ya Giliadi: u bva Aruere, lumemeni lwa govha ḽa Arinoni, na muḓi u re vhukati ha govha ḽeneḽo, u vhuya u swika mulamboni wa Jaboko, masakhani a Amoni; 3wa angaredza govha ḽa Jorodani u bva dzivhani ḽa Khinirethe tshipembe, u swika Bethe Jeshimotho, vhubvaḓuvha ha Lwanzhe lwa Muṋo, u livha tsindeni ḽa thavha ya Phisiga.

4

12:4
Dot. 2:10-113:11
Vha kunda na Ogo khosi ya Bashani. Ndi ene wa u fhedza wa Vharefai; o vha a tshi vhusa Ashtharotho na Edrei. 5Muvhuso wawe wo vha u tshi angaredza na thavha ya Heremoni na Salekha na ḽoṱhe ḽa Bashani u swika mikanoni ya Geshuru na Maakha, khathihi na hafu ya Giliadi u swika shangoni ḽa Sihoni khosi ya Hesheboni.

6

12:6
Num. 32:33
Mahosi hayo mavhili o kundwa nga Mushe na Vhaisraele. Mushe muḓinḓa wa Muṋe washu o dzhia mashango avho a a ṋea matsinde a Rubeni na Gadi na hafu ya tsinde ḽa Manase uri ḽi vhe ḽavho.

Mahosi e a kundwa nga Joshua

7Joshua na Vhaisraele vhone vho kunda mahosi oṱhe shangoni ḽa vhukovhela ha Jorodani, u bva Baali Gadi govhani ḽa Libanoni u swika thavhani ya Halaka thungo ya tshipembe tsini ha Seiri. Joshua iḽo shango o ḽi kovhekanya matsinde a Israele, a vha ṋea uri ḽi dzule ḽi ḽavho. 8Mukovhe hoyo wo vha u tshi angaredza na shango ḽa mivhundu na midavhini i re tsini ha lwanzhe na govha ḽa Jorodani na midavhi yaḽo na Negeve. Shango heḽo ḽo vha ḽi tshi dzula Vhahithi na Vhaamori na Vhakanana na Vhapherisi na Vhahivi na Vhajebusi. 9Vhaisraele vho kunda mahosi a miḓi hei: Jerikho na Ai tsini ha Bethele 10na Jerusalema na Hebroni 11na Jaramuthu na Lakhishi 12na Egiloni na Gezere 13na Debiri na Gedere 14na Horoma na Aradi 15na Libina na Adulamu 16na Makeda na Bethele 17na Thaphua na Hefere 18na Afeke na Lasharoni 19na Madoni na Hatsoro 20na Shimironi Meroni na Akhashafu 21na Thaanakha na Megido 22na Kedeshe na Jokoniamu kha ḽa Kharamele, 23na Doro tsini ha lwanzhe, na Goimi kha ḽa Galelia 24na Thiritsa. Mahosi vhoṱhe vho ṱangana ndi 31.