Tshivenda 1998 (VEN98)
1

U sa thetshelesa ha Jonasi

11

1:1
2 Mah. 14:25
Muṋe washu o vhuya a amba na Jonasi ṅwana wa Amithai a ri, 2
1:2
Nah. 2 na 3
“Takuwa u ye muḓini uḽa muhuluhulu wa Ninive, u vha ḓivhadze khaṱhulo, ngauri vhuvhi havho vhu vho nkombodza.” 3
1:3
Ps. 139:7-10
Am. 3:8
Jer. 20:9
Hone Jonasi a shavha Muṋe washu a livha Tharashishi. A tsela Jopa a wana tshikepe tshi tshi khou ya Tharashishi, a bvisa tshelede ya lwendo, a dzhena tshikepeni a livha Tharashishi a tshi ri a shavhe Muṋe washu.

4

1:4
Ps. 107:23-26
Muṋe washu a ḓisa ḓumbu ḽihulu lwanzheni, ha vuwa magabelo mahulu, tshikepe tsha nga tshi sa pwashekana. 5
1:5
Mish. 27:18
Vhatshimbidzi vha tshikepe vhoṱhe vha farwa nga nyofho, muṅwe na muṅwe a vhidzelela mudzimu wawe. Vha posa mihwalo ngomu lwanzheni uri tshikepe tshi si tsha lemelwa. Jonasi ene o vha o tsela lufherani lwa tshikepe a eḓela a fara khofhe khulu. 6
1:6
Mar. 4:38
Muhulwane wa tshikepe a ḓa khae a ri, “Vha nga eḓela hani? Kha vha vuwe vha vhidzelele mudzimu wavho. Khamusi u ḓo ri elelwa ra si lovhe.”

7

1:7
Mir. 16:33
Ndi hone vhatshimbidzi vha tshikepe vha tshi amba nga tshavho vha ri, “Iḓani ri ite madeṅwa ri vhone a no khou ri vhangela khombo heino.” Vha ita madeṅwa, ha mvaṱiwa Jonasi.

8Vha mu vhudzisa vha ri, “Nga vha ri vhudze uri ane a khou ri vhangela khombo heino yoṱhe ndi nnyi? Vha shuma mushumo-ḓe? Vha bva ngafhi? Shango ḽa havho ndi ḽifhio? Vha bva kha vhathu vhafhio?”

9

1:9
Gen. 1:9-10
Rom. 2:17-24
Ene a fhindula a ri, “Nṋe ndi Muheberu, ndi luvha Yahavee, Mudzimu wa makoleni, Ene o sikaho lwanzhe na shango.” 10Hezwo zwa vha tshenusa vha vhudzisa vha ri, “Vho ita mini?” Vho vha vha tshi vho zwi ḓivha uri u khou shavha Muṋe washu, nge a vha o no ḓi vha vhudza nga u ralo. 11Lwanzhe lwo vha lu tshi khou ḓi sinyuwa lu tshi ya. Ndi hone vha tshi mu vhudzisa vha ri, “Ro fanela u vha itani uri lwanzhe lu dzike?” 12Ene a fhindula a ri, “Nnzhieni ni mpose lwanzheni, ndi hone lu tshi ḓo dzika. Ndi a ḓivha uri ndi mulandu wanga maḓumbu haya a tshi ni vutshela.” 13Avho vhanna vha linga nga nungo dzoṱhe u rithelela tshikepe tshavho uri tshi ye khunzikhunzini, hone izwo zwa vha kunda nge lwanzhe lwa ḓi sinyuwa lu tshi ya. 14Ndi hone vha tshi vhidzelela Muṋe washu vha ri, “Yawee Yahavee, u songo litsha ri tshi fa nge ra vhulaha uyu muthu. U songo ri hwesa mulandu wa u vhulaha muthu a si na mulandu, ngauri u Yahavee, u ita zwine wa funa.” 15Ndi hone vha tshi dzhia Jonasi vha mu posa lwanzheni, ulwo lwanzhe lwo sinyuwaho lwa mbo dzika. 16
1:16
Ps. 89:10
Mar. 4:35-41
Avho vhanna vha tshi vhona zwenezwo vha ofha Muṋe washu zwihulu, vha ṋekedza Muṋe washu nduvho, ngauri vho vha vho mu anela uri vha ḓo mu luvha.

17

1:17
Mat. 12:40
Hone Muṋe washu a ḓisa khovhe khulu ya mila Jonasi, a dzula ngomu hayo maḓuvha mararu na vhusiku hao.