Tshivenda 1998 (VEN98)
1

11Heḽi ndi ipfi ḽa Muṋe washu ḽe a amba na Juele ṅwana wa Phethuele.

Vhathu vha tshi lilela tshinyalelo yo vhangwaho nga nzie

2Inwi vhahulwane ipfani!

Noṱhe inwi ni dzulaho shangoni ḽino,

thetshelesani!

Ho no vhuya ha itea zwo raliho misi yaṋu

kana misi ya vhokhotsi aṋu?

3Zwi vhudzeni vhana vhaṋu, vhana vhaṋu vha zwi vhudze

vhana vhavho-vho,

vhana vhavho vha zwi vhudze murafho u ḓaho.

4

1:4
Am. 4:9
7:1-2
Ek. 10:12-15
Dot. 28:38
Zwo siwaho nga lutsinga lwa nzie zwo ḽiwa nga nzie khulu.

Zwo siwaho nga nzie khulu zwo ḽiwa nga nzie ṱhukhu.

Zwo siwaho nga nzie ṱhukhu zwo fhedziswa nga magerere.

5Vuwani ni lile, inwi zwidakwa!

Honḓani noṱhe inwi vhanwi vha waini,

lilelani waini,

yo dzhavhuliwa mulomoni waṋu.

6

1:6
Nzumb. 9:8
Shango ḽanga ḽo dzhenelwa nga luṅwe lushaka,

lushaka lwa maanḓa lwo andaho,

lwa maṋo a no nga a ndau ya nduna,

lwa madungammbwa a no nga a ndau ya tsadzi.

7Lwo fhedza minḓirivhe yanga,

lwa tshinyadza mihuyu yanga.

Lwo kwatula na makwati ayo,

lwa laṱa kule,

lwa sia matavhi ayo e matshena.

8Jerusalema, lila unga muselwa a tshi lilela munna wawe

o ambara madzanganda.

9Nduvho ya thoro na nduvho ya waini

a zwi tsha ḓo ṋekedzwa nḓuni ya Muṋe washu.

Vhotshifhe vhane vha shumela Muṋe washu

vha khou lila vha tou ṱavha mukosi.

10Masimu o sala e swoto,

mavu a khou lila,

mavhele o fhela,

waini a i tsha wanala,

a hu tshee na mapfura.

11

1:11
Jer. 14:4
Inwi vhalimi, ṱovhowani,

inwi vhalimi vha minḓirivhe,

honḓani;

lilelani goroi na baḽi,

khaṋo ya masimuni yo tshinyadzwa.

12Minḓirivhe yo oma,

mihuyu yo puta;

migranada na mitshevho na miapula –

miri yoṱhe ya tsimuni yo oma.

Vhukuma dakalo ḽa vhathu ḽo fhela.

Vhathu nga vha ḓisole vha rabele

13Inwi vhotshifhe,

ambarani madzanganda ni lile,

honḓani inwi ni no shuma aḽiṱarini.

Iḓani, lalani no fuka madzanganda,

inwi vhane na shumela Mudzimu wanga,

ngauri nḓuni ya Mudzimu waṋu a hu tshee na nduvho ya thoro na ya waini.

14

1:14
Juele 2:15
Yes. 58:5
Ḓivhadzani ḓuvha ḽikhethwa ḽa u ḓidzima,

kuvhanganyani tshivhidzo tshikhethwa.

Vhidzani vhahulwane na vhoṱhe vhadzulapo,

vha ḓe nḓuni ya Muṋe washu Mudzimu waṋu,

ni ṱavhele Muṋe washu mukosi!

15

1:15
Juele 2:1,11
Am. 5:18-20Esek. 30:2
Yes. 13:6
Musi uyo u ofhisa hani!

Vhukuma ḓuvha ḽa Muṋe washu ḽi tsini;

ḽi ḓo ḓa unga ndozwo ya Ramaanḓaoṱhe.

16

1:16
Dot. 12:7
16:11
Ps. 118:24
Zwiḽiwa a zwo ngo fhela ri tshi zwi vhona naa?

Mifhululu na dakalo a zwo ngo fhela nḓuni ya Muṋe washu naa?

17

1:17-20
Am. 7:4
Jer. 3:31 Mah. 17:1-16
18:1-6
Mbeu yo fela fhasi ha maḓinga.

Zwisiku a zwi tshee na tshithu,

maḓulu o pwashekana,

a hu tshee na mavhele.

18Kholomo dzi ri u lila!

Masambi a kholomo a sokou tendeleka

nga u shaya pfulo;

na masambi a nngu a khou kundelwa.

19Yawee Muṋe wanga,

nṋe ndi vhidzelela Iwe,

mulilo wo fhisa pfulo yoṱhe,

khavhu ya mulilo yo fhisa miri yoṱhe ya ḓaka.

20

1:20
Ps. 104:27-28
Na phukha dza ḓaka dzo lindela Iwe;

milambwana ya maḓi yo xa;

mulilo wo fhisa pfulo ye lore.

2

Mmbi ya nzie

21

2:1-2
Juele 1:15Tsef. 1:15
Lidzani phalaphala Tsioni,

vhidzelelani

ni nṱha ha thavha yanga khethwa!

Vhoṱhe vha dzulaho shangoni ḽino nga vha tetemele,

ḓuvha ḽa Yahavee ḽi khou ḓa,

ee, ḽi tsini.

2Ndi ḓuvha ḽa swiswi ḽi ṱungufhadzaho,

ḓuvha ḽa makole ḽo swifhalaho.

Hu khou ḓa mmbi khulu ya maanḓa,

i nga mapfuvhi a tshi balangana thavhani,

zwi no nga hezwo a zwi athu vhuya zwa vhonwa,

a zwi tsha ḓo dovha zwa vhonwa.

3

2:3
Juele 1:19
Am. 7:4
Phanḓa hadzo mulilo u a lozwa,

murahu hadzo khavhu ya mulilo i a fhisa.

Phanḓa hadzo shango ḽi nga tsimu ya Edeni,

murahu hadzo hu nga phanga i si na tshithu,

a hu na tshine tsha dzi ponyoka.

4

2:4-5
Nzumb. 9:7-9
Dzi na zwifhaṱuwo zwi no nga zwa bere,

dzi gada unga bere dzo namelwaho nga vhathu.

5Dzi fhufha miṱumbani ya dzithavha,

ha pfala mubvumo u no nga wa gariki dza nndwa;

dzi nga mulilo u thathabaho

u tshi fhisa hatsi ho omaho;

dzi nga mmbi ya maanḓa i tshi bva pfumo.

6Tshakha dzi tshi dzi vhona dzi farwa nga nyofho,

zwifhaṱuwo zwoṱhe zwi a tswukuluwa.

7Dzi gidima unga vhahali,

dzi gonya mbondo unga vhaṱhavhani.

Dzoṱhe dzi bva dzo rwa muduba,

a dzi vhuyi dza pambuwa nḓilani yadzo.

8Iṅwe a i dzheni nḓilani ya iṅwe,

a dzi sukumedzani,

iṅwe na iṅwe i tshimbila yo livha phanḓa.

Dzi dzhena na museleni wa maḓi, dza ḓi fhirela phanḓa,

a hu na tshine tsha dzi thivhela.

9

2:9
Ek. 10:6
Dzi tshoṱhela muḓi, dzi dadamala nṱha ha mitsheṱo,

dzi namela dza dzhena dzinḓuni,

dza dzhena nga mavhona unga mafobvu.

10

2:10
Juele 2:30-31
3:15
Yes. 13:10
Am. 8:9Mat. 24:29
Nzumb. 6:12
Dzi tshi swika,

ḽifhasi ḽi a dzinginyea,

lutombo lwa tetemela,

ḓuvha na ṅwedzi zwa swifhala,

ṋaledzi dza si tsha penya.

11

2:11
Ps. 29:3-9Yes. 10:5-6
Esek. 38:4
Muṋe washu u a bvuma e phanḓa ha mmbi yawe,

mara awe ha na mbalo,

vhane vha mu thetshelesa vha na maanḓa.

Ḓuvha ḽa Muṋe washu ndi ḽihulu, ḽi a ofhisa.

Ndi nnyi ane a nga ḽi konḓelela?

Khamusi khathutshelo i tshee hone

12

2:12
Esek. 18:23
Muṋe washu u ri,

“Tshifhinga ndi tshone,

vhuelelani ha Nṋe nga mbilu yaṋu yoṱhe,

ni ḓidzime zwiḽiwa,

ni tsengise miṱodzi, ni lile.

13

2:13a
1 Mah. 21:27
2 Mah. 19:1
Esra 9:3
Jer. 41:5
4:4Ps. 51:17
2:13b
Ek. 34:6
Kherulani mbilu dzaṋu,

zwi si zwiambaro fhedzi!”

Humelani ha Muṋe washu Mudzimu waṋu,

Ene u na tshilidzi na khathutshelo,

ha ṱavhanyi u sinyuwa,

lufuno lwawe ndi luhulu,

u a hangwela a si tsha lifhedza.

14

2:14
Juele 1:9-10
Am. 5:15
Jonasi 3:9
Tsef. 2:3
Ndi nnyi ane a zwi ḓivha uri a nga kha ḓi ni hangwela,

a ni shudufhadza na wana khaṋo khulu,

na konou ṋekedza Muṋe washu Mudzimu waṋu

nduvho ya thoro na waini?

“Ri khathutshele!”

15

2:15
Juele 1:14
Lidzani phalaphala ni Tsioni,

ḓivhadzani ḓuvha ḽikhethwa ḽa u ḓidzima,

ni vhidze tshivhidzo tshikhethwa.

16Kuvhanganyani vhathu,

vha vhe tshivhidzo tsho ḓikhethelaho Mudzimu;

kuvhanganyani vhahulwane;

kuvhanganyani vhana,

na vhane vha kha ḓi mama!

Mukwasha nga a bve-vho rumuni yawe a ḓe,

na muselwa nga a bve nḓuni.

17

2:17
Ps. 79:10
Vhotshifhe vha no shumela Muṋe washu,

nga vha lile

vhe vhukati ha guḓa ḽa thembele na aḽiṱari.

Nga vha ri, “Yawee Muṋe washu,

khathutshela vhathu vhau.

U songo tenda vhathu vhe wa ḓiwanela

vha tshi kolelwa,

vha vha ganeo vhukati ha dzitshakha.

Tshakha dza vhannḓa u songo tenda dzi tshi ri goḓa dza ri,

‘Mudzimu waṋu u ngafhi?’ ”

Phindulo ya Muṋe washu

18

2:18
Zak. 1:14
8:2
Hos. 11:8
Ndi hone mbilu ya Muṋe washu

i tshi swela shango ḽawe,

a khathutshela vhathu vhawe.

19

2:19
Juele 1:9-10
Dot. 11:13-15
Muṋe washu a vha fhindula a ri,

“Ndi ḓo ni ṋea mavhele na waini ya tuvhu na mapfura,

zwine na ḓo kona u ḽa na fura.

A thi tsha ḓo dovha nda ni nyadzisa nga dzitshakha.

20

2:20
Jer. 1:14Ek. 10:19
Yes. 2:12
“Mmbi ya Devhula ndi ḓo i thathela kule na inwi,

nda i sukumedzela shangoni ḽo omaho hu sa meli tshithu,

muduba wayo wa phanḓa wa livha lwanzheni

lwa vhubvaḓuvha,

wa murahu wa livha lwanzheni lwa vhukovhela.

Zwitumbu zwao zwi ḓo nukha, munukho wa pfala kule.

Ndi ḓo dzi lozwela zwihulu zwe dza ni ita.”

21

2:21-24
Juele 1:17-20
Iwe tsimu, u songo ofha tshithu,

takala u pembele!

Vhukuma Muṋe washu o ita zwihulu.

22Inwi phukha dza ḓaka,

ni songo tsha ofha;

pfulo i khou dalafhala,

miri i vho aṋwa mitshelo,

mihuyu na minḓirivhe i ḓo aṋwa mitshelo minzhi.

23

2:23
Dot. 11:14
Jer. 5:24
Inwi vhathu vha Tsioni, takalani,

pembelelani Muṋe washu Mudzimu waṋu,

ngauri o ni ṋea mvula nga tshifhinga tshayo.

U dovha u ni nisela mvula nnzhi,

ya luṱavula na ya tseula,

unga misi iḽa ya kale.

24Luvhata lwa u fhulela lu ḓo ḓala mavhele,

dzinkho dzi ḓo ḓala tuvhu na mapfura

dza ita na u fhalala.

25

2:25
Juele 1:4
2:1-11
“Ndi ḓo ni lifhela zwa miṅwaha ye na ḽelwa nga nzie,

nzie khulu na nzie ṱhukhu na magerere,

yone mmbi yanga khulu ye nda i ruma ya ni ḓela.

26

2:26
Esek. 36:13-15
Ni ḓo vha na zwiḽiwa zwinzhi, na ḽa na fura,

na renda dzina ḽa Nṋe Yahavee Mudzimu waṋu,

we nda ni itela zwimangadzo:

vhathu vhanga a vha tsha ḓo dovha vha shoniswa,

lini na lini.

27

2:27
Yes. 12:6
Esek. 34:30
Ndi hone ni tshi ḓo zwi ḓivha

uri Nṋe ndi vhukati ha Israele,

na uri ndi Nṋe Yahavee Mudzimu waṋu,

na uri a hu tshee na muṅwe.

Vhathu vhanga

a vha tsha ḓo dovha vha shoniswa lini na lini.”

Ḓuvha ḽa Muṋe washu

28

2:28-32
Num. 11:25-29
Jer. 31:34
Mish. 2:17-21
2:28
Esek. 39:29
“Ngavhuya ndi ḓo shululela Muya wanga

kha vhathu vhoṱhe.

Vhana vhaṋu vha vhatuka na vha vhasidzana

vha ḓo porofita,

vhakalaha vhaṋu vha ḓo lora miloro,

vhaṱhannga vhaṋu vha ḓo vhona mabono.

29Misi yeneyo ndi ḓo shululela Muya wanga

na kha dziphuli,

dza vhanna na dza vhasadzi.

30

2:30-31
Juele 2:10Yes. 2:11-21
Ndi ḓo ita zwimangadzo lutomboni na kha ḽifhasi,

hu ḓo vha na malofha na mulilo na gole ḽa vhutsi.

31Ḓuvha ḽi ḓo swifhala, ṅwedzi wa shanduka

wa nga malofha,

ha konou swika ḓuvha iḽo ḽihulu ḽi ofhisaho ḽa Yahavee.

32

2:32
Obadia 17
Vhoṱhe vhane vha vhidzelela dzina ḽa Yahavee

vha ḓo tshidzwa.”

Muṋe washu o ri,

“Thavhani ya Tsioni na Jerusalema,

tsalela dzine dza vhidzwa nga Yahavee

dzi ḓo lamulelwa.”