Tshivenda 1998 (VEN98)
9

Jobo: “Mudzimu u nga si mu kone.”

91-2Ndi zwone, hezwo ndo no ḓi zwi pfa kale:

Muthu wa ṋama a nga kunda Mudzimu tsengoni naa?

3Naho a tshi funa u livhana na Mudzimu tsengoni,

arali Mudzimu a mu vhudzisa mbudziso dza tshigidi,

ene na nthihi a nga si i fhindule.

4Vhuṱali ha Mudzimu ndi vhuhulu,

maanḓa awe ha konadzei;

ndi nnyi we a vhuya a imedzana nae,

a vhuya a tshi tshila?

5

9:5-6
Esek. 38:20
Yes. 13:13
U sudzulusa dzithavha dzi sa zwi ḓivhi,

a dzi phusukanya o sinyuwa.

6U vusa mudzinginyo wa ḽifhasi, ḽa tseka,

phuphu dzaḽo dza tetemela.

7

9:7
Yes. 13:10
Juele 2:10
Am. 5:8
U kona u fara ḓuvha ḽi si bve,

a dzima tshedza tsha ṋaledzi vhusiku.

8

9:8a
Ps. 104:2
Yes. 40:22
9:8b
Mat. 14:25
U ṱharamudza ḽiṱaḓulu e eṱhe,

a tshimbila nṱha ha lwanzhe.

9

9:9
Jobo 38:31-32
Am. 5:8
Ndi Ene we a sika Masase na Maakhala,

na Tshilimela na Ṱhuḓa.

10

9:10
Jobo 5:9
Mishumo yawe mihulu ndi khundaṱhalukanyo,

maḓembe awe na one ha fheli.

11

9:11
Ek. 33:18-23
Mudzimu u a fhira tsini hanga, nda si kone u mu vhona,

e fhiri, nda si mu ṱalukanye.

12

9:12
Yes. 45:9
U dzhia tshine a funa, ha si vhe na ane a mu dzivhisa; a hu na na muthihi ane a nga vhudzisa a ri, “U itani?”

13

9:13
Jobo 7:12
26:12
Ps. 89:10
Yes. 51:9
Mudzimu a sinyuwa, o sinyuwa,

maswina awe e a ima na Rahaba, buka ḽa lwanzheni,

o kokovha a luvha ṋayoni dzawe.

14Zwenezwo nṋe ndi nga mu hanedza hani?

Maipfi a u mu fhindula ndi ḓo a wanafhi?

15Naho ndi si na mulandu,

ndi nga si mu vhile pfanelo dzanga;

o dzula o nndaṱa,

tshanga ndi u mu luvhelela

uri a nkhathutshele.

16

9:16
Jobo 9:19,32-33
Nangwe a tenda u ḓa tsengoni,

ndi vhona unga a nga si nthetshelese;

17u nnziamedza nga maḓumbu,

a mphula mbonzhe a dovha,

ndí songo tshinya tshithu;

18ha vhui a tenda ndi tshi femuluwa;

u ntiba nga maṱungu.

19Arali i nungo,

nṋe ndi nga si mu kone,

hufha e Ene Ramaanḓa.

Ndi nga mu hwelela khoroni?

Ndi nnyi ane a nga mu vhidza?

20A thi na mulandu, a thi solisei,

hone maipfi anga a ḓo nkhaṱhula, a nkhwesa mulandu.

21A thi solisei, a thi tsha ḓilonda,

vhutshilo hanga ndi a vhu nyadza.

22Zwi a fana; ndi zwine nda ri:

U lozwa vhoṱhe, a sa solisei khathihi na muvhi.

23Arali muthu a si na mulandu a sokou mbo ḓi welwa nga khombo a fa,

Mudzimu u a sea.

24

9:24
Yes. 1:23
Shango o ḽi kumedza vhavhi;

o pofulisa vhahaṱuli vhoṱhe.

Arali zwi songo itwa nga Mudzimu,

zwo itwa nga nnyi-ha?

25

9:25
Jobo 7:6
Maḓuvha anga a fhira nga luvhilo,

lu no fhira lwa mugidimi makone;

a hu na na ḓuvha ḽavhuḓi-vho.

26A fhira unga tshikepe tsha luvhilo;

a nga goni ḽi tshi doba muvhuḓa.

27Arali nda ri, “Kha ndi hangwe lugungulo,

ndi dovhe ndi see!”

28ndi pfa ndi tshi ḓi ofha vhuṱungu hanga;

ndi ḓivha uri Iwe Mudzimu u ḓo ḓi vhona ndi na mulandu.

29

9:29-30
Jer. 2:22
Dot. 21:6-8
Vhunga ndi na mulandu,

ndi kha ḓi zwi londelani?

30Nangwe nda ṱamba nga maḓi-maḓi,

zwanḓa zwanga nda zwi ṱamba nga tshisibe,

31Iwe Mudzimu u ḓo mposa dindini ḽa tshika,

na zwiambaro zwanga zwa nnengwa.

32Ngavhe Mudzimu e muthu

ndo vha ndi tshi ḓo mu fhindula,

nda ri, “Kha ri livhane tsengoni!”

33

9:33
1 Sam. 2:25
Jobo 16:21
Hone a ri na mupfumedzanyi;

ane a nga lamula nṋe na Mudzimu haho;

34

9:34
Jobo 6:4
haho ane a nga humisa mbuno ya Mudzimu,

nda si tsha ḓo ofha vhuhali hawe.

35Ndo vha ndi tshi ḓo amba ndi sa mu ofhi.

Hone zwino a hu na tshine nda nga ita.Kana: “Hone zwino nṋe a tho ngo tou ralo.”