Tshivenda 1998 (VEN98)
39

391U a ḓivha

uri ngululu dzi dzwala lini?

U a vhuya wa sedza phala i tshi dzwala ṋamana yayo?

2U a vhala miṅwedzi u swika dzi tshi dzwala?

Tshifhinga tshadzo u a tshi ḓivha naa?

3Dzi a tumba dza dzwala vhana vhadzo,

maṱungu a u dzwala a mbo ḓi vha o fhela.

4Vhana vhadzo vha aluwa vho khwaṱha ngei ḓakani,

vha ṱuwa vha si tsha vhuya.

Mbiḓi

5Ndi nnyi we a litsha mbiḓi ya sokou ḓitshimbilela?

Ndi nnyi we a vhofholola thambo dzo i vhofhaho?

6Ndo i ṋea soga uri ḽi vhe hayani hayo,

nda i ṋea mavu a muṋo uri i dzule hone.

7I sea vilinga ḽi re muḓini;

na mukosi wa musi dzo pana a i u pfi.

8I rambalala mivhunduni uri i wane pfulo,

ya ṱoḓa mafulo madala.

Ṋari

9Ṋari i ḓo tenda u u shumela naa?

I ḓo lala dangani ḽau naa?

10U nga i fara nga muhala ya lima naa?

I nga u limela miṱanga naa?

11Nungo dzayo dzi ḓo u ṋeani?

U nga i kumedza mishumo yau i lemelaho naa?

12U nga fulufhela uri i ḓo u kaṋela mavhele naa?

Ya a kuvhanganya hune wa fhula hone naa?

Mphwe

13Mphwe i ḓiphiṋa nga u ṱongisa phapha dzayo,

hone a i fhufhi unga gololwane.

14I kudzela makumba ayo fhasi,

ya a alamela muṱavhani,

15i sa londi uri i nga a pwasha nga milenzhe,

na uri phukha dza ḓaka dzi nga a kandekanya.

16

39:16
Zwililo 4:3
I itela vhana vhayo tshiṱuhu,

vha nga a si vhayo,

ya si londe uri zwe ya shuma o vha e mahandana.

17Mudzimu ho ngo i ṋea vhuṱali,

ho ngo i kovhela ṱhalukanyo.

18Nangwe zwo ralo, ya ṱharamudza phapha i a gidima;

i sea bere na munameli wayo.

Bere

19Bere i ṋewa nungo nga iwe naa?

Mudzedze yo ambadzwa nga iwe naa?

20Ndi iwe u no ita uri i fhufhe unga nzie?

I tshi ṱonga nga u fumula, zwi a ofhisa.

21I ḓiphiṋa nga maanḓa ayo i tshi pala fhasi,

ya tou fhinini nga luvhilo yo livha nndwani.

22I sea nyofho,

yone i sa ofhi tshithu;

a i shoni pfumo.

23Mukutu u lila matungo ayo,

pfumo na banga zwe vhai.

24I ḽa mavu yo nyanyuwa;

phalaphala i tshi lila a i tsha dumbelwa.

25I tshi pfa lufhalafhala i a lila ya ri, “Ahaa!”

I pfa munukho wa nndwa i tshee kule,

ya pfa ndaela na mukosi wa nndwa.

Zwiṋoni

26Kani lurwanzhivha lu fhufha nga vhuṱali hau

lu tshi ṱharamudza phapha lwo livha tshipembe?

27

39:27
Jer. 49:16
Obadia 4
Goni ḽi tshi fhufhela nṱha ḽi vhudzwa nga iwe naa?

Ndi iwe u no vhudza ḽianga

uri ḽi fhaṱe tshiṱaha tshaḽo nṱha ha luwa naa?

28Ḽi dzula luwani vhusiku;

ḽi dzumbama muṱumbani wa luwa;

29u bva henefho ḽi ḓiṱoḓela zwiḽiwa;

maṱo aḽo a zwi vhona ḽi kule.

30

39:30
Mat. 24:28
Mafhondo aḽo a ḓiphiṋa nga malofha;

ha vhulawa phukha, ḽi henefho.