Tshivenda 1998 (VEN98)
33

Elihu: “Mudzimu ha fhumuli, u a amba.”

331Zwino-ha Vho-Jobo,

nga vha thetshelese zwine nda amba,

vha kolongonye nḓevhe,

vha pfe zwoṱhe zwine nda bula.

2Zwino ndi hone ndi tshi vho ṱoḓou amba;

maipfi anga a tou vha ṱhodzini ya lulimi lwanga;

3zwine nda amba zwi bva mbiluni i si na vhufhura;

ndi khou amba ngoho ndi sa dzumbi zwine nda ḓivha.

4Ndo vhumbwa nga Muya wa Mudzimu;

mufemo wa Ramaanḓaoṱhe u nṋea vhutshilo.

5Nga vha mphindule arali vha tshi kona,

vha nkhanedze!

6

33:6
Gen. 2:7
Jobo 10:9
Nṋe na vhone ri a fana maṱoni a Mudzimu;

roṱhe ro ṅwatiwa kha vumba ḽithihi;

7zwenezwo vha songo ntetemela;

vha songo tenda ndi tshi vha kunda nga u vha shushedza.

8Ndo tou zwi pfa zwavhuḓivhuḓi vha tshi amba;

maipfi avho a kha ḓi pfala nḓevheni dzanga,

9

33:9
Jobo 1:1
11:4
16:17
27:6
31:1-40
vha tshi ri,

“A thi na mulandu,

a tho ngo tshinya tshithu,

ndo ṱamba,

a thi na tshivhi,

10

33:10
Jobo 10:13-17
13:24
19:11
Mudzimu u tou ita swiswimbadise uri a mmvutshele,

a nnyita swina.

11

33:11
Jobo 7:1913:27
U mpata milenzhe nga zwipato,

a londa vhuṱala hanga hoṱhe.”

12Huno ndi a vha vhudza ndi ri,

vha tshi ralo vho khakha;

Mudzimu ndi muhulwane, u fhira muthu.

13

33:13
Jobo 19:7
30:20
Ndi mini vha tshi mu gungulela,

vha ri ha fhinduli maipfi a muthu?

14Mudzimu u a ḓi amba a dovha; vhathu vha ro sa mu thetshelesa.

15

33:15
Jobo 4:13-171 Mah. 3:5
Dan. 2:1,29
Vhusiku, muthu ó eḓela e mbwanda nga khofhe,

ó lala vhulaloni hawe,

Mudzimu u amba nae nga miloro na mabono.

16

33:16
Jobo 36:10
U a mu nuṅunedza nḓevheni,

a mu kaidza a ofha.

17U itela uri a laṱe vhuvhi hawe,

a si ḓihudze,

18ha vha u mu tshidza uri a si lovhe,

a si wetshele vhudzulavhafu.

19

33:19
Jobo 5:17-18
30:17
2 Korint. 12:5-10
U mu laṱisa nga u mu ladza thovhoni i fhisaho,

marambo a rema,

20a si tsha tama zwiḽiwa,

na mapfura a si tsha mu ḓifhela,

21

33:21
Jobo 16:8
muvhili wa ṱahala wa fhelela,

ha sala marambo fhedzi,

22a sendela tshaloni,

ó livha kha vhaḓinḓa vha lufu.

23

33:23
Dan. 9:21-23
Khamusi muruṅwa wa Mudzimu a nga ḓa a mu tika –

muṅwe wa vhaḓinḓa vha zwigidigidi,

a ḓivhadza muthu zwine a fanela u ita,

24

33:24
Jobo 17:3
a mu pfela vhuṱungu a ri,

“Kha a vhofhololwe,

a si tsele dindini,

tshipfumelo ngetshi!”

25Ndi hone muvhili wawe u tshi ḓo dovha wa vha muswa,

wa khwaṱha,

zwa nga zwiḽa a tshee muṱuku.

26

33:26a
Jobo 19:26-27
A tshi rabela, Mudzimu u ḓo mu takalela;

u ḓo vhona Mudzimu a pembela,

Mudzimu a sumbedza uri u a fulufhedzea,

a mu nakisela zwoṱhe.

27

33:27-28
Ps. 103:10
Rom. 6:23
33:27
Ps. 103:5
Ndi hone a tshi ḓo imba vhathuni, a ri,

“Ndo tshinya,

a tho ngo ita zwi re zwone,

hone Mudzimu o nthwa nga ṱhamu ṱhukhu-ṱhukhu;

28o ntshidza nda si dzhene tshaloni,

zwino ndi kha ḓi tshila.”

29Zwoṱhe hezwo Mudzimu u zwi itela muthu,

a dovha a ḓi dovha,

30

33:30
Ps. 30:3
a tshi itela u humisa muthu dindini,

uri a tshile.

31Zwino Vho-Jobo, nga vha thetshelese

zwine nda amba,

vha ri tshete ndi ambe.

32Hone arali vhe na zwine vha ṱoḓa u amba,

kha vha ambe;

ndi nga takala arali vha tshi wanala

vha si na mulandu.

33Arali vha sa nkhanedzi,

vha ri tshete vha thetshelese,

ndi ḓo vha funza vhuṱali.