Tshivenda 1998 (VEN98)
4

Yesu na musadzi wa Musamaria

41

4:1-2
Joh. 3:22,26
Vhafarisei vha zwi pfa uri vhathu vhe Yesu a vha a tshi khou vha wana a tshi vha lovhedza vho vha vha tshi vho fhira vha Johanisi. 2(A si uri Yesu Ene muṋe o vha a tshi lovhedza; ho vha hu tshi lovhedza vhafunziwa vhawe.) 3Yesu a tshi pfa zwenezwo a ṱuwa Judia a vhuelela Galelia. 4
4:4
Joh. 4:9
Luk. 9:52-53
17:11,16
Mish. 8:4-8
Huno nḓila ye a fara ya ita uri a fhire nga Samaria.

5

4:5
Gen. 33:19
48:22
E lwendoni lwonolwo a ḓi swika muḓini wa Sikhara kha ḽa Samaria u re tsini na iḽa tsimu ye Jakopo a ṋea ṅwana wawe Josefa. 6Henefho ho vha hu na bidzi ḽa Jakopo. Zwino Yesu nge a vha o neta nga lwendo, a mbo awela henefho.

Ḓuvha zwenezwo ḽo vha ḽi vhukati ha ṱhoho. 7-8Musi vhafunziwa vha tshee vho dzhena muḓini u yo renga zwiḽiwa, ha sala hu tshi swika muṅwe musadzi wa Musamaria u ka maḓi. Yesu a amba nae a ri, “A vha nkeli-vho maḓi nda nwa?”

9

4:9
Luk. 9:52-53
2 Mah. 17:24-41
Esra 4:1-3
Joh. 8:48
Musadzi a fhindula a ri, “Hufha vhe Mujuda, nṋe ndi Musamaria, vha nga nkhumbela hani maḓi?” (Ndi uri Majuda na Vhasamaria a vha shumiselani midzio.)

10

4:10
Zak. 14:8
Esek. 47:1-12
Nzumb. 22:1
Joh. 4:26
7:37-38
Yesu a mu fhindula a ri, “Arali vho vha vha tshi ḓivha zwine Mudzimu a kona u ṋea muthu, na uri a no khou vha humbela maḓi ndi nnyi, vho vha vha tshi ḓo vha vhe vhone vha no khou mu humbela, Ene a vha ṋea maḓi a ṋeaho muthu vhutshilo.”

11Musadzi a ri, “Muṋe wanga, hufha vha si na na tsha u ka nahone bidzi ḽo tsisa, zwino ayo maḓi a ṋeaho muthu vhutshilo vha ḓo a wanafhi? 12

4:12
Joh. 8:53
Kani-ha vhone vha fhira makhulukuku washu Jakopo we a ri ṋea iḽi bidzi? Ndi amba ngauri ene o vha a tshi nwa khaḽo na vhana vhawe na thakha yawe.”

13

4:13-14
Joh. 7:37-386:35
Yes. 55:1
58:11
Ps. 36:8-9
Yesu a ri, “Muthu ane a nwa haya maḓi u ḓo ḓi dovha a pfa ḓora, 14hone ane a nwa ane Nṋe nda mu fha one ha tsha ḓo dovha a pfa ḓora lini na lini. Ndi uri maḓi ane nda mu ṋea a ḓo vha tshisima tshi no gubunyea maḓi a ṋeaho muthu vhutshilo vhu sa gumi.”

15

4:15
Joh. 6:34
Musadzi a ri, “Muṋe wanga, a thi fhiwi-vho zwanga eneo maḓi uri ndi si tsha ḓo dovha nda pfa ḓora nda si tsha ṱolou ḓa fhano u ka maḓi!”

16

4:16-18
Joh. 2:24-25
Yesu a ri, “Kha vha yo vhidza munna wavho vha vhuye nae fhano.”

17Musadzi a ri, “A thi na munna.”

Yesu a ri, “Vha amba zwone vha tshi ri munna a vha na. 18Vhó rali hufha vho no ḓi vha musadzi wa vhanna vhaṱanu. Huno uyo ane vha vha nae zwino, a si munna wavho vhukuma. Vho tou mmbudza yone ngoho.”

19

4:19
Joh. 9:17
Mat. 21:46
Musadzi uyo a ri, “Muṋe wanga, ndi khou zwi vhona uri vhone vha muporofita. 20
4:20
Gen. 12:6-7
33:18-20
Dot. 12:5
Zwino vhomakhulukuku washu vho vha vha tshi rabela Mudzimu thavhani hei, hone inwi Majuda ni ri Mudzimu u rabelwa Jerusalema.”

21

4:21
Mal. 1:10-11
1 Tim. 2:8
Yesu a ri, “Vhone musadzi, kha vha tende zwine nda amba: Hu khou ḓa tshifhinga tshine Mudzimu Khotsi na si tsha ḓo mu rabela hafha thavhani hei kana Jerusalema. 22
4:22
2 Mah. 17:28-34
Yes. 2:3
Obadia 17
Rom. 3:1-2
9:3-5
Inwi Vhasamaria ni sokou rabela tshine na si tshi ḓivhe. Riṋe Majuda ri rabela tshine ra tshi ḓivha, ngauri na u tshidzwa ha vhathu hu ḓa nga Majuda. 23
4:23-24
Joh. 3:3-8
Rom. 8:26
2 Korint. 3:17
Filip. 3:3
Ps. 145:18
Hone hu ḓo ḓa tshifhinga – na zwino tsho no ḓi swika – tshine vha rabelaho Mudzimu Khotsi lwa ngoho vha ḓo fanela u mu rabela zwi tshi tou bva mbiluniKana: “zwi tshi tou bva ha Muya wa Mudzimu.” vhe kha ngoho. Khotsi u funa vhathu vha tshi mu rabela nga u ralo. 24Mudzimu ndi Muya, huno vha mu rabelaho vha fanela u mu rabela zwi tshi tou bva mbiluniKana: “zwi tshi tou bva ha Muya wa Mudzimu.” vhe kha ngoho.”

25

4:25
Joh. 4:29
1:41
7:26
11:27
Dot. 18:18
Musadzi a ri, “Ndi a zwi ḓivha uri Mesia u ḓo ḓa; onoyo ndi Ene ane a ḓo ri ḓivhadza zwoṱhe.” (Mesia ndi uri Khristo.)

26Yesu a ri, “Onoyo Mesia ndi Nṋe a ambaho navho.”

27Zwenezwo vhafunziwa vhawe vha vha vha a vhuya. Vha kanuka nga u vhona a tshi khou amba na muthu wa musadzi, hone hu si vhe na we a vhudzisa uyo musadzi a ri, “Nṋa vha khou ṱoḓani?” kana a vhudzisa Yesu a ri, “Vha khou amba mini nae?”

28Uyo musadzi a sia mvuvhelo yawe henefho a vhuelela muḓini, a vhudza vhathu a ri, 29

4:29
Mat. 12:23
“Iḓani ni vhone munna we a mmbudza zwoṱhe zwe nda vhuya nda zwi ita. Nṋa a nga vha izwi e si Ene Mesia?” 30Vha mbo ḓi bva muḓini vha ya fhaḽa hu re na Yesu.

31Vhafunziwa vhone vho vha vha tshi khou humbela Yesu vha tshi ri, “Vhafunzi, a vha thomi u ṅwata zwavho?”

32Ene a fhindula a ri, “Nṋe ndi na zwine nda ḽa zwine inwi na si zwi ḓivhe.”

33A tshi ralo vhafunziwa vha thoma u vhudzisana nga tshavho vha ri, “Nṋa hu nga vha hu na muthu o mu ḓiselaho zwiḽiwa kani?”

34

4:34
Joh. 5:30
6:38
8:28
12:49-50
14:31
15:10
17:4
19:30
Yesu a ri, “Zwanga zwiḽiwa ndi u ita zwine o nthumaho a zwi funa na u khunyeledza mushumo we a mpha. 35
4:35
Mat. 9:37
Nzumb. 14:14-20
Hufha ni na murero u no ri, ‘Miṅwedzi ho sala miṋa, wa vhuṱanu ndi mavhuyahaya.’ Zwino Nṋe ndi khou ri lavhelesani zwavhuḓi masimuni: Mavhele o vhibva o tou imela u kaṋiwa! 36Munna ane a khou kaṋa u vho wana malamba nahone u kuvhanganya khaṋo a i isa vhutshiloni vhu sa gumi; ngauralo hu ane a zwala, hu ane a kaṋa, vha ḓo takala vhoṱhe. 37Murero a wo ngo zwifha u tshi ri, ‘A zwi ḽiwi vhalimi.’ 38
4:38
Mish. 8:4-8,14
Ndo ni ruma u kaṋa tsimu ye ni si i lime; vhaṅwe vho lima vha bva mabiko, inwi hone ni vho sokou ḓa u kaṋa zwe vhaḽa vha shuma.”

39Vhasamaria vhanzhi muḓini wonoyo vha tenda Yesu nge uḽa musadzi a ṱanzilela a tshi ri, “O mmbudza zwoṱhe zwe nda vhuya nda zwi ita.” 40Ndi zwe vha tshi ḓa ha Yesu vha vho mu rabeledza uri a si fhire, nangoho a dzula navho maḓuvha mavhili.

41Ho dovha ha ḓi vha na vhaṅwe vhanzhi vhe vha tenda nge vha tou pfa pfunzo ya Yesu Ene muṋe. 42

4:42
1 Joh. 4:14
Vhenevho vha vhudza uyo musadzi vha ri, “Zwino a ri tsha tenda nga zwiḽa zwe na tou ri vhudza, ri tenda nge ra tou ḓipfela nga roṱhe a tshi funza; nahone ri vho ḓivha uri vhukuma ndi Ene Mutshidzi wa shango.”

Yesu a tshi fhodza ṅwana wa mukoma wa khosi

43Hó no fhela ayo maḓuvha mavhili Yesu a fhirela Galelia 44

4:44
Joh. 2:1-11
vhunga iṱali Ene muṋe o vha o no ri, “Muporofita ha huliswi shangoni ḽa hawe.” 45A tshi swika Galelia, vhathu vha henefho vha mu ṱanganedza, ngauri na vhone vho vha vho ya Jerusalema nga vhuṱambo ha Paseka vha vhona zwoṱhe zwe a ita henengei.

46

4:46
Joh. 2:1-11
Ndi hone Yesu a tshi vhuelela muḓini wa Kana kha ḽa Galelia, fhaḽa he a vhuya a shandukisa maḓi a vha waini. Zwino Kapernaumi ho vha hu na muṅwe mukoma we a vha e na ṅwana wa mutukana a no lwala. 47Onoyo a tshi pfa uri Yesu o swika Galelia a tshi bva Judia, a ḓa a mu humbela uri a ye Kapernaumi a fhodze ṅwana wawe, ngauri o vha a tshi vho ṱoḓou fa. 48
4:48
1 Korint. 1:22
Mat. 12:38
Mar. 13:22
Yesu a mu vhudza a ri, “A hu na na muthihi waṋu ane a nga vhuya a tenda arali a songo thoma u vhona zwiga na maḓembe.”

49Uyo munna a ri, “Muṋe wanga, nga ri ṱuwe roṱhe, ṅwananga a sa ḓo vhuya a fa!”

50Yesu a mu fhindula a ri, “Kha vha tshimbile zwavho, ṅwana wavho o fhola.”

Uyo munna a tenda eneo maipfi a Yesu a ṱuwa. 51A tshee nḓilani vhashumi vhawe vha mu ṱanganedza nga fhungo ḽi no ri, “Muṱhanngana wavho o fhola!”

52Ene a vha vhudzisa tshifhinga tshe ṅwana wawe a vha khwiṋe ngatsho. Vhone vha ri, “Ho vha hu mulovha nga masiari vhulwadze vhu tshi mu ṱutshela.” 53

4:53
Joh. 2:23
Khotsi a ṅwana a mbo ḓi ḓivha uri tshifhinga itsho ndi tshenetshiḽa tshe Yesu a ri, “Ṅwana wavho u a tshila.” Ene na muṱa wawe woṱhe vha mbo ḓi fulufhela Yesu.

54

4:54
Joh. 2:11
Enea ndi one maḓembe a vhuvhili e Yesu a ita musi o no vhuelela Galelia a tshi bva Judia, tsha vha tshiga.