Tshivenda 1998 (VEN98)
17

Yesu a tshi rabelela vhafunziwa vhawe

171

17:1
Joh. 2:4
Yesu o no amba zwenezwo, a lilala a ri, “Khotsi anga, tshiḽa tshifhinga tsho swika. Vhonadza-ha vhugala ha Murwa wau uri na Murwa a vhonadze vhugala hau, 2
17:2
Mat. 28:18
Joh. 3:355:24
ngauri wo mu kumedza maanḓa a u vhusa vhathu vhoṱhe uri vhoṱhe vhe wa mu kumedza a vha ṋee vhutshilo vhu sa fheli. 3
17:3
1 Joh. 5:20
Jer. 31:34
9:6,24
Yes. 1:3
5:13
1 Sam. 2:12
1 Koron. 28:9
Zwino vhutshilo vhu sa fheli ndi u ḓivha Iwe u re Mudzimu wa ngoho u woṱhe, na Yesu Khristo we Iwe wa mu ruma. 4
17:4
Joh. 4:34
Fhano shangoni ndo vhonadza vhugala hau nga u khunyeledza mushumo we wa ri ndi u ite. 5
17:5
Joh. 1:1-2
8:58
17:24
Khotsi anga, vhonadza vhugala hanga zwino henefha ndi na Iwe, vhugala honovhuḽa he nda vha ndi naho zwiḽa ndi na Iwe shango ḽi sa athu sikiwa.

6

17:6
Joh. 17:26
“Ndo u ḓivhadza kha vhathu vhe wa nkumedza fhano shangoni. Vho vha vhe vhau, hone Iwe wa vha kumedza Nṋe. Zwe wa amba vho zwi ṱanganedza, 7nahone zwino vha vho vhona uri zwoṱhe zwe wa nṋea zwi bva kha Iwe. 8Ndo vha vhudza mafhungo e Iwe wa mmbudza, vha a ṱanganedza; vha a zwi ḓivha uri ndi ngoho uri ndi bva ha Iwe nahone vha a tenda uri ndi Iwe wo nthumaho.

9“Ndi a vha humbelela. A thi humbeleli shango, ndi humbelela vhe wa nkumedza, ngauri ndi vhau. 10

17:10
Joh. 15:8
Zwoṱhe zwi re zwanga ndi zwau; zwoṱhe zwi re zwau ndi zwanga; ndi zwone zwine vhugala hanga ha vhonala ngavho. 11
17:11-12
Joh. 13:1
Zwino Nṋe a thi tsheeho fhano shangoni, ndi khou ḓa ha Iwe, ngeno vhone vha tshee fhano shangoni. Khotsi Mukhethwa, vha tsireledze vha dzule vho nambatela dzina ḽau, ḽeneḽi ḽe na Nṋe wa mpha ḽone, uri vha vhe tshithu tshithihi unga Nṋe na Iwe ri tshithu tshithihi. 12
17:12c
Ps. 41:9
109:7-8
Musi ndi tshee navho ndo vha ndi tshi vha tsireledza vha dzula vho nambatela dzina ḽau, ḽeneḽi ḽe na Nṋe wa mpha ḽone.Dziṅwe ṱhanzi dzi ri, “vhenevho vhe wa mpha ndo vha tsireledza nga maanḓa a dzina ḽau.” Ndo vha tsireledza hu si vhe na muthihi wavho we a xela, arali e si uḽa we a vha o dzula o pfi u ḓo lovha uri Maṅwalo a khunyelele. 13
17:13
Joh. 15:11
Ndi khou ḓa ha Iwe, zwino u amba izwi ndi fhano shangoni ndi khou itela uri vha vhe na dakalo ḽo khunyelelaho unga Nṋe. 14
17:14
Joh. 7:78:23
Ndo vha vhudza maipfi au, shango ḽa vha vhenga, ngauri a si vha ḽino shango, vhunga na Nṋe ndi si wa ḽino shango. 15
17:15
Mat. 6:13
1 Joh. 5:18
2 Thes. 3:3
A thi khou humbela uri u tou vha bvisa fhano shangoni; tshine nda humbela ndi uri u vha tsireledze kha Muvhi. 16Vhunga Nṋe ndi si wa ḽino shango, na vhone a si vha ḽino shango. 17Ita uri vha ḓikumedze Iwe nga u nambatela ngoho – ipfi ḽau ndi yone ngoho. 18
17:18
Joh. 20:21
Ndo vha ruma shangoni sa zwiḽa Iwe u tshi nthuma shangoni. 19Ndi ḓikumedza Iwe ndi tshi itela vhone uri na vhone vha kone u ḓikumedza Iwe vhukuma.

20“A thi humbeleli vhone fhedzi; ndi humbelela na vhane vha mpfulufhela vho pfa vhone. 21

17:21-23
Joh. 17:11
Ndi humbela uri vhoṱhe vha vhe tshithu tshithihi. Khotsi anga, kha vha vhe vhathihi na riṋe u ḓi nga Iwe u kha Nṋe, Nṋe ndi kha Iwe. Kha vha vhe tshithu tshithihi uri shango ḽi kone u tenda uri ndo rumiwa nga Iwe. 22Na Nṋe ndo vha ṋea vhugala he Iwe wa nṋea, uri vha vhe tshithu tshithihi unga Nṋe na Iwe ri tshithu tshithihi: 23Nṋe ndi khavho, Iwe ú kha Nṋe, uri vha tou vha tshithu tshithihi tshoṱhe; ndi hone shango ḽi tshi ḓo zwi vhona uri ndo rumiwa nga Iwe, na uri u a vha funa unga u tshi mpfuna.

24

17:24
Joh. 12:2617:5
“Khotsi anga, havha vhathu vhe wa vha kumedza Nṋe ndi funa vha tshi vha na Nṋe hune nda vha hone uri vha vhone vhugala hanga he nda ṋewa nga Iwe vhunga iṱali wo ḓi mpfuna shango ḽi sa athu sikwa. 25
17:25
Joh. 1:9-10
8:55
Mat. 11:25-27
Khotsi muvhuya, shango a ḽi u ḓivhi, hone Nṋe ndi a u ḓivha, na avha vha a zwi ḓivha uri ndi Iwe wo nthumaho. 26
17:26
Joh. 17:6
Ndo u ḓivhadza khavho nahone ndi kha ḓi ḓo u ḓivhadza khavho uri lufuno lune Nṋe wa mpfuna ngalwo na vhone vha vhe nalwo, na Nṋe ndi vhe khavho.”

18

Yesu a tshi fariwa

(Mat. 26:47-56; Mar. 14:43-50; Luk. 22:47-53)

181

18:1
Mat. 26:36
Yesu a ri u fhedza u amba a bva na vhafunziwa vhawe vha wela kudambwana kwa Kidroni. Henefho ho vha hu na tsimu ya mitshelo; vha swika vha dzhena ngomu. 2
18:2
Joh. 12:4Luk. 21:37
22:39
Zwino na Judasi uḽa o mu fheṱaho, fhethu afho o vha a tshi hu ḓivha ngauri lwo vha lu lunzhi Yesu a tshi ḓi ḓa henefho na vhafunziwa vhawe. 3
18:3
Joh. 7:32,45
Ndi hone Judasi a tshi ya tsimuni yeneyo e na gomane ya maswole na vhalindathembele vho rumiwaho nga vhotshifhe vhahulwane na Vhafarisei, vho fara mbone na maḓenzhe na zwihali. 4Vhunga Yesu o vha o dzula a tshi ḓivha zwoṱhe zwine a ḓo itwa, a mbo ḓi takuwa a yo ṱangana navho a ri, “Nṋa ni khou ṱoḓa nnyi?” 5Vhone vha fhindula vha ri, “Ri khou ṱoḓa Yesu wa Nazaretha.” Ene a ri, “Ndi Nṋe.”

Na Judasi uḽa o mu fheṱaho o vha o ḓi ima henefho navho. 6Yesu a tshi tou ri, “Ndi Nṋe,” vha huma nga tshamurahu vha wela fhasi. 7Yesu a dovha a vha vhudzisa a ri, “Ni khou ṱoḓa nnyi naa?” Vhone vha fhindula vha ri, “Ri khou ṱoḓa Yesu wa Nazaretha.” 8Yesu a ri, “Hufha ndo no ḓi ni vhudza nda ri ndi Nṋe! Arali ni tshi khou ṱoḓa Nṋe, litshani avha vhaṅwe vha ṱuwe.” 9

18:9
Joh. 6:39
(A tshi ralo ho vha hu uri hu khunyelele zwiḽa zwe a amba a tshi ri, “Khotsi, a tho ngo lozwa na muthihi wa vhe wa nkumedza.”) 10
18:10
Luk. 22:36,38
Zwino Simoni Pitrosi o vha e na banga; a ḽi ṱomola a rema phuli ya tshifhe muhulu a i tumula nḓevhe ya tshauḽa. Iyo phuli yo vha i tshi pfi Malikhosi. 11
18:11
Mat. 20:2226:39
Yesu a vhudza Pitrosi a ri, “Vhuedzedza banga ḽaṋu vhudzuloni haḽo; nṋa ndi nga hana tshinwelo tsha dambudzo tshe Khotsi anga a mpha?”

Yesu a tshi sengiswa nga Anasi

12Uyo mulangagomane na maswole awe na vhalindathembele vha Majuda vha fara Yesu vha mu vhofha, 13

18:13
Joh. 18:24
Luk. 3:1-2
vha thoma u mu isa ha Anasi makhulu wa Khayafasi we a vha e tshifhe muhulu wonoyo ṅwaha. 14
18:14
Joh. 11:49-50
Khayafasi onoyo ndi uḽa we a vhuya a eletshedza Majuda uri ndi khwiṋe muthu muthihi a tshi fela lushaka lwoṱhe.

Pitrosi a tshi landula Yesu

(Mat. 26:69-70; Mar. 14:66-68; Luk. 22:55-57)

15

18:15-16
Mat. 26:58
Simoni Pitrosi na muṅwe mufunziwa vha tevhela Yesu. Zwino uyo mufunziwa o vha a tshi ḓivhiwa nga tshifhe muhulu. Ndi zwe a kona na u dzhena muṱani wa nnḓu ya tshifhe muhulu na Yesu. 16Pitrosi ene a sala nnḓa o ima khoroni. Zwino uḽa muṅwe mufunziwa we a vha a tshi ḓihwa nga tshifhe muhulu a dovha a bva a amba na musidzana we a vha o ima khoroni a dzhenisa Pitrosi. 17
18:17
Joh. 18:25
Uyo musidzana a vhudzisa Pitrosi a ri, “Izwi na inwi a ni mufunziwa wa uyu munna?”

Pitrosi a ri, “Hai.” 18Zwino vhunga ho vha hu na phepho, vhashumi na vhalindathembele vho vha vho vhasa mulilo wa masimbe, vha ima vha tshi khou ora. Pitrosi a ya a ima navho a ora-vho mulilo.

Tshifhe muhulu a tshi sengisa Yesu

(Mat. 26:59-66; Mar. 14:55-64; Luk. 22:66-71)

19Tshifhe muhulu a vhudzisa Yesu nga vhafunziwa vhawe na nga pfunzo yawe. 20

18:20
Joh. 7:14,26
6:59
Mat. 4:23
26:55
Mish. 26:26
Yesu a tshi fhindula a ri, “Hufha tshiṅwe na tshiṅwe tshe nda amba ndo ḓi tshi amba khagala vhathu vhoṱhe vha tshi zwi pfa! Ndi amba ngauri zwoṱhe zwe nda funza ndo ḓi funza sinagogoni na thembeleni – hone-ha hune Majuda vhoṱhe vha kuvhangana! A hu na tshe nda amba ndo dzumbama. 21Zwino khezwi vha tshi vhudzisa Nṋe? Kha vha vhudzise vhe vha mpfa ndi tshi funza; vhone vha a ḓivha zwe nda amba!”

22

18:22
Mish. 23:2
Joh. 19:3
Yesu a tshi tou ralo muṅwe wa vhalindathembele a mbo ḓi mu rwa nga mpama khofheni, a ri, “Nṋa ni nga tou ralo ni tshi fhindula tshifhe muhulu?”

23Yesu a mu fhindula a ri, “Arali hu na ḽivhi ḽe nda amba, ambani uri ndi ḽifhio. Hone arali ndo amba ngoho ni nthwelani?”

24

18:24
Joh. 18:13
Ndi hone Anasi a tshi mu fhirisela ha Khayafasi tshifhe muhulu, ó ḓi vhofhiwa.

Pitrosi a tshi dovha u landula Yesu

(Mat. 26:71-75; Mar. 14:69-72; Luk. 22:58-62)

25Pitrosi a tshee o ḓi ima henefhaḽa a tshi khou ora mulilo, vhaṅwe vha mu vhudzisa vha ri, “Izwi na inwi a ni mufunziwa wawe?”

Pitrosi a ri, “A thi mufunziwa wawe!”

26

18:26
Joh. 18:10
Muṅwe mushumi wa tshifhe muhulu we a vha e shaka ḽa uḽa munna we Pitrosi a mu tumula nḓevhe a amba a ri, “Nṋa a si inwi we nda ni vhona ni nae ngei tsimuni?”

27

18:27
Joh. 13:38
Pitrosi a dovha a ri, “Hai!” A tshi tou ralo mukukulume wa vha u a lila.

Yesu a tshi sengiswa nga Pilato

(Mat. 27:1-2,11-14; Mar. 15:1-5; Luk. 23:1-5)

28Nga matshelonitsheloni vha dzhia Yesu nḓuni ya Khayafasi vha mu isa pfamoni ya muvhusi. Majuda vhone vha si dzhene ngomu pfamoni ngauri vho vha vha tshi ofha u ḓikumadza vha vho ḓo kundwa u ḽa Paseka. 29Ndi hone Pilato a tshi vho tou bvela nnḓa khavho a ri, “Nṋa uyu munna ni khou mu hwelela nga ḽifhio?”

30Vhone vha fhindula vha ri, “Arali o vha a songo tshinya ndi musi ri songo mu ḓisa ha thovhele!”

31

18:31
Joh. 19:6
Pilato a ri, “Izwo inwi vhaṋe mu dzhieni ni mu haṱule nga mulayo wa haṋu.”

Majuda vha fhindula vha ri, “Hufha riṋe ri songo tendelwa u haṱulela muthu lufu!” 32

18:32
Joh. 3:14Mat. 20:19
(Hezwo zwi tshi itea ho vha hu uri hu khunyelele zwiḽa zwe Yesu a amba a tshi ṱalutshedza uri u ḓo fa hani.)

33Pilato a humela nḓuni a vhidza Yesu a mu vhudzisa a ri, “Nṋa inwi ni khosi ya Majuda?”

34Yesu a fhindula a ri, “Iyo mbudziso i tou bva kha vhone kana ndi zwe vha tou pfa vhathu vha tshi nnyamba?” 35

18:35
Joh. 1:11
Pilato a fhindula a ri, “Kani nṋe ndi Mujuda? Hufha vhe vhathu vha haṋu na vhotshifhe vhahulwane vhe vha ni kumedza nṋe! Nṋa hone no tshinyani?”

36

18:36
Joh. 6:15
Yesu a ri, “Nṋe vhuhosi hanga a si ha ḽino shango; ngavhe vhu ha ḽino shango ndi musi vhalanda vhanga vha tshi ḓo vha vha tshi khou lwa uri ndi si kumedzwe Majuda. Nṋe vhuhosi hanga a si ha ḽino shango.”

37

18:37
Joh. 8:46b-47
3:32-33
1 Joh. 4:6
1 Tim. 6:13
Pilato ndi hone a tshi mu vhudzisa a ri, “Zwi amba uri u vha khosi ni khosi?”

Yesu a fhindula a ri, “Ndi vhone vha no khou ri ndi khosi.Kana: “Vha amba zwone vha tshi ri ndi khosi.” Nṋe ndi tshi bebiwa na musi ndi tshi ḓa shangoni ndo ḓela tshithu tshithihi fhedzi: Ndo ḓela u ṱanzilela ngoho. Ane a vha wa ngoho u a mpfa.”

38Pilato a ri, “Ni tshi ri ‘ngoho’ ni amba mini?”

Yesu a tshi haṱulelwa lufu

(Mat. 27:15-31; Mar. 15:6-20; Luk. 23:13-25)

Pilato a ri u ralo a bvela nnḓa hu re na Majuda a vha vhudza a ri, “Nṋe a thi vhuyi nda wana na mulandu khae. 39Zwino hufha nga Paseka ni na nḓowelo ya uri ndi ḓi ni vhofhololela tshivhotshwa tshithihi – zwino ni a funa ndi tshi ni vhofhololela khosi ya Majuda naa?”

40Vhone vha fhindula nga u tou zhamba vha ri, “Hai, e si hoyu lini! Kha ri vhofhololelwe Barabasi.” (Uyo Barabasi o vha e ḽivemu.)

19

191Ndi hone Pilato a tshi dzhia Yesu a ri a rwiwe nga nnzi. 2

19:2
Luk. 23:11
Maswole vha ita khare ya mipfa vha mu ambadza ṱhohoni; vha mu ambadza na phuraphura tswuku, 3
19:3
Joh. 18:22
Vha ḓi ḓa khae vha ri, “Thovhele Khosi ya Majuda nga a lalame!” Vha tshi ralo vha mu rwa nga mipama khofheni. 4
19:4
Luk. 23:4
Pilato a dovha a bvela nnḓa a amba na vhathu a ri, “Asuyu-ha; ndi khou mu bvisela ngeno nnḓa kha inwi ni zwi vhone uri nṋe a thi wani mulandu khae.” 5Yesu a bvela nnḓa a tshee o ambara iḽa khare ya mipfa na phuraphura tswuku. Pilato a ri, “Vhonani muthu uri o tou ita hani!”

6

19:6
Joh. 18:31
Vhotshifhe vhahulwane na vhathu vhavho vha tshi mu vhona vha zhamba vha ri, “Kha a vhambiwe kha tshifhambano! Kha a vhambiwe kha tshifhambano!”

Pilato a ri, “Mu dzhieni-ha ni mu vhambe kha tshifhambano inwi vhaṋe. A vha nṋe a thi wani mulandu khae.”

7

19:7
Mat. 26:63-65
Joh. 5:18
1:34Liv. 24:16
Majuda vha fhindula vha ri, “Ri na mulayo une wa ri u fanela u vhulawa, ngauri o ḓiita Murwa wa Mudzimu.”

8Pilato a tshi pfa zwenezwo a tou ṋaṋa u ofha. 9

19:9
Mat. 26:62-63
27:12,14
A vhuelela nḓuni a vhudzisa Yesu a ri, “Nṋa hone ni bva ni ngafhi?”

Yesu a sokou fhumula. 10Pilato a vhuya a dovha a ri, “Nṋa a ni ambi na nṋe? A ni zwi ḓivhi uri ndi na maanḓa a u ni vhofholola na a u ni vhamba kha tshifhambano naa?”

11

19:11
Joh. 10:18
Yesu a fhindula a ri, “Vho vha vha tshi ḓo vha vha si na maanḓa na maṱukuṱuku kha Nṋe arali vho vha vha songo tou a fhiwa a tshi bva ṱaḓulu. Ndi zwine mulandu muhulwane wa vha wa uyo we a nkumedza vhone.”

12

19:12
Joh. 18:37
Luk. 23:2
Mish. 17:7
Pilato a tshi tou pfa zwenezwo a thoma u linga nga nḓila dzoṱhe uri a mu vhofholole. Hone Majuda vha tou hana u pfa, vha zhamba vha ri, “Hoyu arali vha mu vhofholola zwi amba uri a vha tsha ima na Khisara! Ane a ḓiita khosi u vhangisa Khisara!”

13Pilato a tshi pfa vha tshi ralo a bvisela Yesu nnḓa, ene muṋe a dzula kha tshidzulo tsha khaṱhulo, muṱani wo itwaho nga matombo, une nga Tshiheberu wa tou pfi “Gabatha”. 14Zwenezwo ḓuvha ḽo vha ḽi tshi vho ya vhukati ha ṱhoho, i tshi ḓo vuwa i Paseka. Pilato a vhudza Majuda a ri, “Ngei-ha khosi yaṋu!”

15

19:15
1 Sam. 8:7
Vhone vha zhamba vha ri, “Nga a fe! Nga a fe! Nga a vhambiwe kha tshifhambano!”

Pilato a ri, “Nṋa ni ri khosi yaṋu ndi i vhambe?” Vhotshifhe vhahulwane vha fhindula vha ri, “Riṋe khosi yashu ndi Khisara; a ri na iṅwe.”

16Ndi hone Pilato a tshi vha kumedza Yesu uri a vhambiwe.

Yesu a tshi vhambiwa kha tshifhambano

(Mat. 27:32-44; Mar. 15:21-32; Luk. 23:26-43)

Ndi hone vha tshi mbo ḓi mu dzhia vha ṱuwa nae. 17A bvela nnḓa o hwala tshifhambano tshawe a ya fhethu hu no pfi Dethele; nga Tshiheberu hu tou pfi “Golgotha”. 18Henefho vha mu vhamba kha tshifhambano; vha ita na u vhamba na vhaṅwe vhavhili, muṅwe thungo ya tshauḽa muṅwe thungo ya tshamonde, Yesu a vha vhukati. 19Pilato a ṅwala nḓivhadzo ya mulandu wawe uri i ombelwe kha tshifhambano. Nḓivhadzo iyo yo vha i tshi ri, “Yesu wa Nazaretha, Khosi ya Majuda.” 20Nḓivhadzo yeneyo ya vhaliwa nga Majuda manzhi, ngauri afho he Yesu a vha o vhambiwa hone ho vha hu si kule na muḓi. Yone yo vha yo ṅwaliwa nga Tshiheberu na Tshilathini na Tshigiriki. 21Vhotshifhe vhahulwane vha Majuda vha vhudza Pilato vha ri, “Vha songo ṅwala uri ‘Khosi ya Majuda’; kha vha ṅwale uri, ‘O ri: ndi Khosi ya Majuda’.”

22Pilato a ri, “Zwe nda ṅwala ndo ṅwala.”

23Musi maswole vho no vhamba Yesu, vha kovhekana zwiambaro zwawe, muṅwe na muṅwe wa maswole ayo maṋa a wana mukovhe. Vha dzhia na khanzu.Khanzu ndi tshiambaro tshi no nga hemmbe ndapfu. Yone yo vha yo tou lukiwa i si na murungo. 24

19:24
Ps. 22:18
Maswole vha amba nga tshavho vha ri, “Yone ri songo i kherula; kha ri tou i itela madeṅwa ri vhone ane ya ḓo vha yawe!” Vha tshi ralo ho vha hu uri hu khunyelele zwiḽa zwe Maṅwalo a amba a tshi ri, “Vho kovhekana zwiambaro zwanga, lupila lwanga vha lu itela madeṅwa.”

Nangoho zwenezwo ndi zwone zwe maswole a ita.

25Mme a Yesu na mmane wawe na Maria musadzi wa Klopasi na Maria Magadalina vho vha vho ima henefho tsini ha tshifhambano. 26

19:26
Joh. 13:23
Yesu a tshi vhona mme awe na uḽa mufunziwa we a vha a tshi funwa vho ima henefho a ri, “Vhomme, ṅwana wavho asuyo.” 27A dovha a vhudza uyo mufunziwa a ri, “Mme aṋu asivho.” Nangoho mufunziwa a ita nga u ralo: u bva zwenezwo Maria a ya a dzula hayani ha onoyo mufunziwa.

Lufu lwa Yesu

(Mat. 27:45-56; Mar. 15:33-41; Luk. 23:44-49)

28

19:28
Ps. 22:15
Yesu a tshi vhona uri zwoṱhe zwo khunyelela, na u itela uri Maṅwalo a khunyelele a ri, “Ndi na ḓora.”

29

19:29
Ps. 69:21
Henefho ho vha hu na mvuvhelo i re na waini yo vhiluluwaho. Vha dzhia tshiponnzhi vha tshi lovhea khayo vha tshi ṱoma kha lutavhi lwa muhisopo vha tshi isa mulomoni wawe. 30
19:30
Joh. 4:34
Yesu a swiswina iyo waini a konou ri, “Zwo khunyelela.” A ri u ralo a kotamisa ṱhoho a welela.

Yesu a tshi rungwa lurumbu nga pfumo

31

19:31
Dot. 21:22-23
Majuda vha humbela Pilato uri vhathu vho vhambiwaho vha vunḓiwe milenzhe uri zwitumbu zwi ḓo kona u tsiswa kha zwifhambano.U vha vunḓa milenzhe ho vha hu u itela uri vha ṱavhanye u fa ḽi sa athu kovhela. U vhuya vha ralo ndi uri ḽo vha ḽi tshi ḓo vuwa ḽi Sabatha, zwino vha tshi ofha uri zwitumbu zwi nga ḓo ṱwa zwifhambanoni ngayo, vhunga Sabatha yeneyo yo vha i khulwane. 32Nangoho maswole a ya a vunḓa milenzhe ya munna wa u thoma na wa vhuvhili – vhenevhaḽa vhe vha vhambiwa na Yesu. 33Hone vha tshi swika kha Yesu vha wana o no dzama, vha si tsha mu vunḓa milenzhe. 34
19:34
1 Joh. 5:6
Ḽiṅwe ḽiswole ḽa mu runga lurumbu nga pfumo, ha mbo ḓi bva malofha na maḓi. 35
19:35
Joh. 21:24
15:27
Ṱhanzi ya zwithu izwi ndi muthu we a tou zwi vhona nga maṱo. Zwino u khou zwi ṱanzilela uri na inwi ni tende.Dziṅwe ṱhanzi dzi ri, “uri na inwi ni ḓi dzula ni tshi tenda.” Zwe a amba ndi ngoho, nahone u tou zwi ḓivha uri u amba ngoho. 36
19:36
Ps. 34:20
Ek. 12:46
Zwi tshi ralo ho vha hu uri hu khunyelele zwiḽa zwe zwa ambiwa nga Maṅwalo ha pfi, “Ha nga vunḓiwi na shambo na ḽithihi,” 37
19:37
Zak. 12:10
Nzumb. 1:7
na fhaḽa huṅwe hu no pfi, “Vha ḓo vhona we vha mu runga.”

U swiṱwa ha Yesu

(Mat. 27:57-61; Mar. 15:42-47; Luk. 23:50-56)

38

19:38
Joh. 9:22
Zwo no ralo Josefa wa Arimathia a ya a humbela Pilato uri a mu tendele u dzhia tshitumbu tsha Yesu. (Josefa onoyo o vha e mufunziwa wa Yesu we a vha a tshi ḓi tou ḓidzumba nga u ofha Majuda.) Nangoho Pilato a mu tendela, ene a mbo ḓi ya a dzhia tshiḽa tshitumbu. 39
19:39
Joh. 3:1-2
Zwino na Ṋegodima, uḽa we a vhuya a ḓa ha Yesu vhusiku, a ṱuwa na Josefa e na mushonga wo itwaho nga u vanga tshikhopha na mere.Mere ndi muri une wa ita zwiḓolo zwi nukhelelaho. Mushonga wonoyo wo vha u khilogiramu dza 30. 40
19:40
Joh. 12:7
Avho vhanna vhavhili vha dzhia tshitumbu tsha Yesu vha tshi pomba nga masila a na uyo mushonga, vha tshi tevhedza maswiṱele a Tshijuda. 41Henefho he Yesu a vhambiwa hone ho vha hu na tsimu i re na tshalo tshiswa tshi sa athu swiṱa muthu. 42Zwino vhunga ḽo vha ḽi tshi ḓo vuwa ḽi Sabatha, nahone itsho tshalo tshi tsini, vha mbo ḓi swiṱa Yesu khatsho.