Tshivenda 1998 (VEN98)
13

Yesu a tshi ṱanzwa vhafunziwa vhawe milenzhe

131

13:1
Joh. 12:1,12,20
Vhuṱambo ha Paseka vhu tshi sendela Yesu o vha a tshi zwi ḓivha uri tshifhinga tshawe tsho swika tsha uri a ṱuwe fhano shangoni a ye ha Khotsi. O vha a tshi ḓi funa vha re vhawe fhano shangoni, huno ho vha hu hone a tshi vho ḓo sumbedza u vha funa tshoṱhe.

2

13:2
Joh. 12:46:70
Luk. 22:3
Zwino Yesu na vhafunziwa vhawe vho vha vha tshi khou lalela. Diabolo o vha o no ḓi funzedza Judasi Iskariote ṅwana wa Simoni uri a fheṱe Yesu. 3
13:3
Joh. 3:358:14
Yesu o vha a tshi zwi ḓivha uri Khotsi o mu kumedza zwoṱhe; a tshi ḓivha na uri o ḓa a tshi bva ha Mudzimu na uri u khou vhuelela ha Ene Mudzimu. 4
13:4-5
Luk. 12:37
Ndi zwe a takuwa afho zwiḽiwani a bvula zwiambaro zwa nṱha a kanyela thaula khunduni. 5Ndi hone a tshi shela maḓi sambeloni a thoma u ṱanzwa milenzhe ya vhafunziwa vhawe a tshi i phumula nga iḽa thaula ye a vha o kanyela. 6A tshi swika kha Simoni Pitrosi, ene a amba nae a ri, “Muṋe washu, nṋa Vhone vha ṱoḓa u ṱanzwa nṋe milenzhe?”

7Yesu a fhindula a ri, “Zwine Nṋe nda khou ita zwino inwi a ni zwi ṱalukanyi, hone ni ḓo zwi ṱalukanya ngavhuya.”

8

13:8
1 Joh. 1:7
Pitrosi a ri, “Vhone vha nga si ḓo vhuya vha nṱanzwa milenzhe.”

Yesu a ri, “Arali nda sa ni ṱanzwa a ni tsha ḓo vha muthihi na Nṋe.”

9Simoni Pitrosi a ri, “Muṋe washu, izwo vha songo tou nṱanzwa milenzhe fhedzi, kha ndi mbo ḓi ṱanzwiwa na zwanḓa na ṱhoho!”

10

13:10
Joh. 15:3
Yesu a ri, “O ṱambaho ha tshee na tshika; ho ngo tsha fanela u ṱamba arali i si yone milenzhe.Dziṅwe ṱhanzi a dzi buli uri “milenzhe”. Inwi a ni na tshika; hone ndi tshi ralo a thi ambi noṱhe.” 11
13:11
Joh. 6:64,70-71
(Yesu o vha a tshi ḓivha ane a ḓo mu fheṱa, ndi zwone zwe a ri, “A thi ambi noṱhe.”)

12

13:12-14
Mat. 23:8-12
20:24-28
Luk. 22:27
1 Tim. 5:10
Musi o no fhedza u vha ṱanzwa milenzhe, a dovha a ambara zwiambaro a vhuelela vhudzuloni hawe, a vha vhudzisa a ri, “Nṋa izwi zwe nda ni ita ni a zwi ṱalukanya naa? 13Ni tshi nnyamba ni ri ‘Vhafunzi’ na ‘Muṋe washu’. Ni amba zwone, ngauri iṱali zwi zwone zwine nda vha zwone. 14Zwino-ha vhunga Nṋe ndi re Muṋe waṋu na Mufunzi waṋu ndo ni ṱanzwa milenzhe, na inwi ni fanela u ṱanzwana milenzhe. 15
13:15
1 Joh. 2:6
Filip. 2:5
1 Pit. 2:21
Mat. 11:29
Zwe nda ita ho tou vha u ni sumbedza uri na inwi ni edzise zwe Nṋe nda ni ita. 16
13:16
Joh. 15:20
Mat. 10:24
Zwino ipfani-ha: A hu na phuli ine ya fhira muṋe wayo; na muḓinḓa ha fhiri we a mu ruma. 17
13:17
Jak. 1:25
Luk. 10:28
Zwino vhunga ni tshi zwi ḓivha ni ḓo vha na mashudu arali ni tshi nga zwi ita.

18

13:18
Ps. 41:9
Joh. 13:10-11
17:12
“Ndi tshi ralo a thi ambi noṱhe, vhe nda nanga ndi a vha ḓivha. Hone hu fanela u khunyelela zwe Maṅwalo a amba a tshi ri, ‘Ane ra ḽa muthathendilo o mmvutshela-vho!’ 19
13:19
Joh. 14:29
16:4
8:24
Ndi khou ni vhudza zwino zwi sa athu itea uri zwi tshi sala zwi tshi itea ni kone u tenda uri ‘ndi ane nda vha Ene’.Sedzani kha 8:24. 20
13:20
*Mat. 10:40
Zwino ipfani-ha: Ane a vhuya a ṱanganedza we nda mu ruma u ṱanganedza Nṋe, huno ane a ṱanganedza Nṋe u ṱanganedza we a nthuma.”

Yesu a tshi dzula o amba nga u fheṱwa hawe

(Mat. 26:20-25; Mar. 14:17-21; Luk. 22:21-23)

21Yesu o ri u amba zwenezwo a ṱungufhala vhukuma, a tou phula a ri, “Zwino ipfani-ha: muṅwe waṋu hafha u ḓo mpheṱa.” 22Vhafunziwa vha lavhelesana vho hanganea vha sa ḓivhi uri u amba nnyi. 23

13:23
Joh. 19:20
20:2
21:7,20
Muṅwe wa vhafunziwa, uḽa we Yesu a vha a tshi mu funa, o vha o ḓisendeka ngae. 24Simoni Pitrosi a mbo ḓi mu sinyedza a ri, “Vha vhudziseni uri vha khou amba nnyi.” 25Uyo mufunziwa nangoho a mbo ḓi tshingamela tsini ha Yesu a vhudzisa a ri, “Muṋe washu, ndi nnyi onoyo?” 26Yesu a fhindula a ri, “Ane nda ḓo thotha kugaku muthothoni nda mu ṋea ndi ene.” Ndi hone a tshi dzhia kugaku a ku thotha a ku ṋea Judasi ṅwana wa Simoni Iskariote. 27
13:27
Joh. 13:2
Judasi a tshi tou ḽa ukwo kugaku a mbo ḓi dzhenwa nga Saṱhane. Ndi hone Yesu a tshi mu vhudza a ri, “Zwine na fanela u zwi ita, ṱavhanyani u zwi ita!” 28Kha vhe vha vha vho dzula henefho hu si vhe na muthihi we a kona u pfa uri Yesu u khou ri mini a tshi amba na Judasi. 29
13:29
Joh. 12:6
Vhunga Judasi o vha e ene mufaratshikwama vhaṅwe vhafunziwa vho ri khamusi Yesu o mu ruma u renga zwiṅwe zwithu zwa vhuṱambo, kana uri a yo fha zwifhiwa vhashai. 30Judasi a tshi tou ṱanganedza kuḽa kugaku ha mbo ḓi vha u ṱuwa. Zwenezwo ho vha vhu vhusiku.

Mulayo muswa

31

13:31-32
Joh. 17:17:39
17:4-5
Judasi ó no bva Yesu a ri, “Zwino ndi hone vhugala ha Mubebwa-nga-muthu ho vhonala, na vhugala ha Mudzimu ndi hone ho vhonala ngae. 32Zwino vhunga vhugala ha Mudzimu ho vhonala ngae, Mudzimu Ene muṋe u ḓo vhonadza vhugala ha Mubebwa-nga-muthu, nahone ha nga lengi u zwi ita. 33
13:33
Joh. 8:14
Vhananga, ndi kha ḓi tou vha na inwi tshifhinga tshiṱukuṱuku. Ni ḓo nṱoḓa, hone zwiḽa zwe nda vhudza Majuda ndi vhudza na inwi ndi ri, ‘Hune nda ya hone inwi ni nga si ntevhele.’ 34
13:34
Joh. 15:12,17
1 Joh. 2:7-8
3:11,23
4:112 Joh. 5-6
Liv. 19:18
Zwino mulayo muswa une nda ni ṋea asuyu: Funanani. Vhunga Nṋe ndo ni funa, na inwi ni fanela u funana. 35
13:35
1 Joh. 2:5
3:14
4:20
Arali ni tshi funana ndi hone vhoṱhe vha tshi ḓo ḓivha uri ni vhafunziwa vhanga.”

Yesu a tshi dzula o amba uri Pitrosi u ḓo mu landula

(Mat. 26:31-35; Mar. 14:27-31; Luk. 22:31-34)

36

13:36
Joh. 8:1421:19
2 Pit. 1:14
Simoni ane ḽiṅwe a pfi Pitrosi a mu vhudzisa a ri, “Muṋe washu, nṋa vha khou ya ngafhi?”

Yesu a fhindula a ri, “Hune nda khou ya hone a si hune na nga kona u ntevhela zwino; ni ḓo ntevhela ngavhuya.”

37Pitrosi a tshi fhindula a ri, “Muṋe washu, ndi mini tshine tsha nga nkundisa u vha tevhela zwino? Hufha na u fa ndo ḓiimisela u vha fela!”

38

13:38
Joh. 18:27
Yesu a ri, “Ni ri no ḓiimisela u mpfela? Thetshelesani ndi ni vhudze: Mukukulume u sa athu lila ni ḓo vha no no landula luraru na ri a ni nnḓivhi.”