Tshivenda 1998 (VEN98)
1

Ipfi a re Muṋe wa vhutshilo

11

1:1
Gen. 1:1
Joh. 17:5
1 Joh. 1:1-2
Nzumb. 19:13-16Filip. 2:6Kol. 1:17
U rangani ha zwoṱhe Ipfi o vha e hone, huno Ipfi o vha e na Mudzimu, nahone e Ene Mudzimu. 2
1:2
Mir. 8:22-31
Ene o vha e na Mudzimu u rangani. 3
1:3
1 Korint. 8:6
Kol. 1:16-17
Heb. 1:2
Ps. 33:6
Zwithu zwoṱhe zwo vha hone ngae; a hu na na tshithihi tshe tshi si vhe hone ngae. 4
1:4
Joh. 1:9-10
5:26
11:25
8:129:5
12:46
O vha e Ene vhutshilo,Kana: “Zwe zwa vha hone zwo wana vhutshilo ngae.” huno vhutshilo honoho tsho vha tshi tshone tshedza tshi vhonetshelaho vhathu. 5
1:5
Gen. 1:3-4
1 Korint. 4:6
Tshedza tshi vhonetshela swiswini, hone swiswi a ḽo ngo vhuya ḽa tshi dzima.

6

1:6
Mal. 3:1
Mat. 3:1Luk. 3:1-2
Ho vhuya ha vha na muṅwe munna a no pfi Johanisi ó rumiwa nga Mudzimu. 7Onoyo o ḓa e ṱhanzi uri a ṱanziele nga tshedza uri vhoṱhe vha tende nga vhuṱanzi hawe. 8
1:8
Joh. 1:20
3:28,30
O vha e si ene tshedza, o vha o tou ḓela u ṱanziela tshedza. 9
1:9-10
Joh. 1:48:12
1:9
1 Joh. 2:8
Tshone tshedza vhukuma tshi vhonetshelaho vhathu vhoṱhe ho vha hu hone tshi tshi khou ḓa shangoni.

10

1:10
Joh. 17:25
O vha e fhano shangoni, huno naho shango ḽo vha hone ngae, a ḽo ngo mu ḓivha. 11O ḓa shangoni ḽawe, hone vha hawe vha si mu ṱanganedze. 12
1:12
1 Joh. 3:1
Gal. 3:2
Hone vhoṱhe vhe vha mu ṱanganedza vha mu fulufhedza, o vha ṋea pfanelo ya u vha vhana vha Mudzimu, 13
1:13
Joh. 3:3,5-6
1 Joh. 3:9
1 Pit. 1:23
vhá songo tsha tou bebwa nga malofha kana nga u tamana ha vhathu zwavho kana nga u funa ha munna, vho tou bebwa nga Mudzimu Ene muṋe.

14

1:14
Joh. 1:1
Gal. 4:4
Filip. 2:7
1 Tim. 3:16
Heb. 2:14
1 Joh. 4:2
Ipfi a vha muthu wa ṋama, a dzula na riṋe, ra vhona vhugala hawe, vhune Khotsi a ṋea Murwa wawe muthihi fhedzi, e na vhuthu vhuhulu, na u fulufhedzea tshoṱhe.

15

1:15
Joh. 1:24-27
5:33-36
Mat. 3:11
Johanisi ndi ṱhanzi yawe. O ṱanziela nga u tou huwelela a ri, “Uyu-ha ndi Ene we nda vha ndi tshi khou amba Ene zwiḽa ndi tshi ri, ‘Onoyo ane a ntevhela u a mphira, ngauri o vha e hone nṋe ndi sa athu bebwa.’ ”

16O ḓi ri itela vhuthu roṱhe a ḓi dovha na u dovha, zwi tshi bva tshisikuni tshawe tsho ḓalaho vhuthu. 17

1:17
Joh. 1:148:32
14:6
Rom. 6:14
Ek. 31:18
Mulayo Mudzimu o u ṋea vhathu nga tshanḓa tsha Mushe; vhuthu hawe na ngoho yawe zwa ḓa nga Yesu Khristo.

18

1:18
Ek. 33:2024:9-11
Dot. 4:12
Mat. 11:27
Luk. 10:22
Joh. 5:37
6:46
14:8-9
1 Tim. 6:16
1 Joh. 4:12,20
A hu na na muthihi o no vhuyaho a vhona Mudzimu; we a ita uri vhathu vha mu ḓivhe ndi Mubebwa-e-eṱhe, Mudzimu ngae, ane a vha tsini-tsini ha Khotsi.

19

1:19-27
Joh. 5:33
Vhuṱanzi ha Johanisi Mulovhedzi khovhu ha musi Majuda vha Jerusalema vho ruma vhotshifhe na Vhalivi uri vha mu vhudzise uri ene ndi ene nnyi. 20
1:20
Joh. 3:28
O bula a sa dzumbi a ri, “Nṋe a si nṋe Mesia.” 21
1:21
Mat. 11:14Mal. 4:5
Vhone vha mu vhudzisa vha ri, “Zwino ri ḓo ri ndi vhone vhonnyi-ha? Kani ndi vhone Vho-Elia zwavho?”

“Na onoyo a thi ene.”

“Kani ndi vhone uḽa Muporofita we a pfi u ḓo ḓa?”

Ene a ri, “Hai.”

22“Zwino ri ḓo ri ndi vhone vhonnyi-ha? Ri fanela u ḓivha uri ri ḓo swika ngei ha vho ri rumaho ra vha vhudza mini. Vhone vhaṋe vha tshi ḓiamba vha ri ndi vhone vhonnyi?” 23

1:23
Yes. 40:3
Mat. 3:3
Ene a fhindula nga maipfi a muporofita Yesaya a ri,

“Ndi nṋe ipfi ḽa muhuweleli a re sogani, ḽi ri, ‘Lugiselani Muṋe washu nḓila i tou tswititi!’ ”

24Vhaṅwe vha avho vhaḓinḓa vho vha vha tshi bva ha Vhafarisei; 25

1:25-26
Joh. 1:33
Mat. 21:25
vhone vha vhudzisa vha ri, “Zwino arali vhe si vhone Mesia kana Elia kana ene muporofita khezwi vha tshi lovhedza?” 26
1:26
Mat. 3:11
Johanisi a fhindula a ri, “Nṋe ndi khou lovhedza nga maḓi zwao, fhedzi henefha vhukati haṋu hu na muṅwe ane ni si mu ḓivhe. 27
1:27
Joh. 1:15
Mish. 13:25
Ene u khou ntevhela, naho zwo ralo a zwo ngo mpfanela na u pfuṋulula thambo dza navhula dzawe.”U pfuṋulula thambo dza zwienda zwa muthu ndi wone mushumo we Majuda vha vha vha tshi u nyadzesa, lwe na phuli ya vha i tshi tendelwa u hana u u ita.

28

1:28
Joh. 10:40
Hezwo zwoṱhe zwo itea Bethania seli ha mulambo wa Jorodani; ndi hone he Johanisi a vha a tshi khou lovhedza hone.

Ngwana ya Mudzimu

29

1:29
Joh. 1:36
Ek. 12:3-8
Yes. 53:7
Gen. 22:8
Liv. 16:9-10
1 Joh. 2:2
Joh. 11:51-52
1 Pit. 1:19
Nzumb. 5:6
Nga matshelo Johanisi a vhona Yesu a tshi khou ḓa khae, a ri, “Khoyu-ha Ene Ngwana ya Mudzimu, o hwalaho vhutshinyi ha shango! 30
1:30
Joh. 1:15
Uyu ndi Ene we nda vha ndi tshi khou mu ṱanziela zwiḽa ndi tshi ri, ‘Hu na muṅwe munna ane a khou ntevhela; naho zwo ralo u a mphira; Ene o vha e hone nṋe ndi sa athu bebwa!’ 31Ndo vha ndi sa ḓivhi uri u ḓo vha ufhio, naho zwo ralo, nṋe u lovhedza nga maḓi ho vha hu u itela uri Vhaisraele vha mu ḓivhe.”

32

1:32
Mat. 3:16
Johanisi a dovha a ṱanzilela a ri, “Ndo vhona Muya Mukhethwa a tshi tsa nga tshivhumbeo tsha ḽiivha a tshi bva ṱaḓulu a kavha khae. 33
1:33
Mat. 3:11
Na nṋe ndo vha ndi sa mu ḓivhi, hone Mudzimu, Ene we a nthuma uri ndi lovhedze nga maḓi, o mmbudza a ri, ‘Ane wa ḓo vhona Muya a tshi tsela khae a dzula tshoṱhe khae, onoyo ndi Ene ane a ḓo lovhedza vhathu nga Muya Mukhethwa.’ 34
1:34
Joh. 1:49
5:19-23
10:36
11:27
20:31
5:18Mat. 3:1727:54Mish. 9:20
Hezwo nṋe ndo tou zwi vhona, zwino ndi ṱanzilela ndi ri ndi Ene Murwa wa Mudzimu.”

Vhafunziwa vha Yesu vha u thoma

35Nga matshelo Johanisi o vha e henefhaḽa e na vhaṅwe vhafunziwa vhawe vhavhili. 36

1:36
Joh. 1:29
A vhona Yesu a tshi khou fhira, a ri, “Khoyu-ha Ene Ngwana ya Mudzimu.” 37Avho vhafunziwa vhavhili vha tshi pfa a tshi ralo vha mbo ḓi tevhela Yesu. 38Yesu a tshi rembuluwa a vhona vha tshi khou mu tevhela, a vha vhudzisa a ri, “Nṋa ni khou ṱoḓa mini?” Vhone vha fhindula vha ri, “Rabi, nṋa vha dzula ngafhi?” (Rabi ndi u ri Vhafunzi). 39Ene a fhindula a ri, “Iḓani ni hu vhone.” Ndi hone vha tshi ṱuwa nae vha yo vhona hune a dzula hone, vha ita na u ṱwa nae ḓuvha ḽoṱhe. (Izwo zwithu zwo itea henefha nga 4 masiari.)

40

1:40-42
Mat. 4:18-20
Muṅwe wa vhenevho vhavhili vhe vha ri u pfa Johanisi vha tevhela Yesu, ndi Andrisi murathu wa Simoni, Simoni ane ḽiṅwe a pfi Pitrosi. 41
1:41
Joh. 4:2516:18
U ṱuwa henefho Andrisi a mbo ḓi wana mukomana wawe Simoni, a mu vhudza a ri, “Riṋe ro wana Mesia.” (Mesia ndi u ri “Mutiwa-nga-Mudzimu”.) 42
1:42
Mat. 10:2
16:18
Ndi hone vha tshi ḓisa Simoni ha Yesu. Yesu a mu lavhelesa a ri, “Ndi inwi Simoni ṅwana wa Johanisi. Zwino ni vho ḓo pfi Khefasi.” (Khefasi zwi fana na u ri Pitrosi, vhuvhili hazwo zwi amba uri “Tombo”.)

Yesu a tshi vhidza Filipi na Nathaniele

43Nga matshelo Yesu a vhona uri ndi khwiṋe a tshi ya Galelia. A wana Filipi a mu vhudza a ri, “Kha ri ṱuwe roṱhe ni vhe mufunziwa wanga.” 44(Filipi o vha a tshi dzula muḓini wa Betsaida, henefho he ha vha hu tshi dzula Andrisi na Pitrosi.) 45

1:45
Joh. 6:5-7
12:21-22
14:8-9
Filipi ene a wana Nathaniele a mu vhudza a ri, “Riṋe ro wana uḽa we Mushe Buguni ya Mulayo a ṅwala ngae, uḽa we na vhaporofita vha mu amba vha tshi ṅwala. Ndi Yesu ṅwana wa Josefa wa Nazaretha.” 46
1:46
Joh. 21:2
6:42
7:41-42,52
Mat. 2:23
Nathaniele a ri, “Nṋa hafhu Nazaretha hu nga vhuya ha bva-vho tshithu tshivhuya?” Filipi a ri, “Itonu ḓa ni vhone.”

47

1:47
Gen. 25:26
27:35-36
32:27-28
Yesu a tshi vhona Nathaniele a tshi khou ḓa khae a ri, “Muisraele vhukuma ngoyu-ha, muthu a si na vhufhura!” 48Nathaniele a vhudzisa a ri, “Nṋa vha nnḓivhela ngafhi?” Yesu a fhindula a ri, “Ndo ni vhona ni fhasi ha muhuyu Filipi a sa athu ni vhidza.” 49
1:49
Joh. 1:346:69
12:13
Mat. 14:33
27:42
Nathaniele a ri, “Vhafunzi, vhone vha Murwa wa Mudzimu! Ndi vhone Khosi ya Israele!” 50Yesu a ri, “Nṋa ni vho tenda nge nda ri ndo ni vhona ni tshi kha ḓi vha fhasi ha muhuyu? Ni kha ḓi ḓo vhona zwihulu zwi fhiraho izwo kule.” 51
1:51
Gen. 28:12
A vha vhudza a ri, “Zwino ipfani-ha: ni ḓo vhona ḽiṱaḓulu ḽo vulea, vharuṅwa vha Mudzimu vha tshi gonya vha tshi tsela kha Mubebwa-nga-muthu!”