Tshivenda 1998 (VEN98)
7

U ḓitika nga thembele a zwi farisi tshithu

71Ngeḽi ipfi ḽe ḽa ḓa ha nṋe Jeremia ḽi tshi bva kha Muṋe washu, ḽa ri 2ndi yo ima muṋangoni wa nnḓu ya Muṋe washu hune vhathu vhoṱhe vha Juda vha dzhena nga gethe hedzo vha tshi ḓa u luvha Muṋe washu, ndí henefho ndi vha ḓivhadze mafhungo haano ndi ri vha pfe ipfi 3

7:3
Jer. 18:1126:13
ḽa Muṋe washu Mulangazwoṱhe Mudzimu wa Israele a tshi ri, “Laṱani vhuvhi haṋu ni ite zwivhuya, ndi hone ndi tshi ḓo ni litsha na dzula fhethu hafha. 4
7:4
Ps. 76:2
Ni songo fulufhela vhane vha ni fhura vha ri, ‘Ri na thembele ya Muṋe washu! Thembele ya Muṋe washu! Thembele ya Muṋe washu!’ 5
7:5-7
Jer. 22:3,17
Ek. 22:20-21Dot. 19:10
Arali vhukuma na laṱa vhuvhi haṋu na ita zwivhuya, na tshilisana ni sa fhurani, 6na si kandeledze vhatsinda na tsiwana na tshilikadzi, na si vhulahe vhathu vha si na mulandu shangoni heḽino, na si luvhe miṅwe midzimu zwine zwa ḓo sokou vha u ḓilozwa, 7ndi hone ndi tshi ḓo ni litsha na ḓi dzula hafha shangoni ḽe nda ṋea vhomakhulukuku waṋu uri ḽi vhe ḽavho tshoṱhe.

8“Hone inwi ni fulufhela maipfi a vhufhura a sa tshidzi. 9

7:9
Hos. 4:2
Ni a tswa, ni vhulaha vhathu, ni ita vhupombwe, ni anela mazwifhi na ṋekedza Baali nduvho yo fhiswaho, na luvha midzimu ye na vha ni sa i ḓivhi. 10
7:10
Ps. 15:1-5
Na ri u ralo na ḓa thembeleni ye nda ri ndi yanga, na ri, ‘Ḽo lala!’ na nga ni khou nnduvha, ngeno ni tshi ita zwoṱhe zwine nda zwi nengwa? 11
7:11
Mat. 21:13
Mathina iyi thembele ye nda ri ndi yanga ni vho i ita bako ḽa mavemu. Hone zwoṱhe zwine na ita ndo zwi vhona.

12

7:12
Jer. 26:9
1 Sam. 1:3Ps. 78:60
“A ni ḓou ya Shilo, fhethu he nda ranga u hu nanga uri ndi luhwe hone, ni vhone uri ndo hu itani nga mulandu wa vhuvhi ha vhathu vhanga vha Israele. 13
7:13
Jer. 7:25-26
25:3
37:2
No ita zwivhi zwoṱhe hezwo, nda amba na inwi nda tou khwaṱhisa, na hana u thetshelesa; nda ni vhidza na si aravhe. 14
7:14
Jer. 26:6
1 Mah. 9:7-8
Zwenezwo zwe nda zwi ita Shilo ndi ḓo zwi ita thembele hei ye nda ri ndi yanga ine na i fululufhela. Fhethu hafhano he nda ṋea inwi na vhomakhulukuku waṋu, ndi ḓo hu ita zwe nda ita Shilo. 15
7:15
Jer. 23:39
2 Mah. 17:7-18
Ndi ḓo ni thatha na si tsha mmbona, nda ni ita zwe nda ita mashaka aṋu vhathu vha Efraimi. Ho amba Nṋe Yahavee.”

Vhathu vha tshi luvha Mufumakadzi wa Makoleni

16

7:16
Jer. 11:14
14:11
15:115:11
18:20
37:3-5
Gen. 18:16-33
20:7
1 Mah. 13:6
2 Mah. 19:4
Esek. 9:8
Dan. 9:15-19
Am. 7:2,5
Muṋe washu o ri, “Jeremia, u songa rabelela havha vhathu. U songo vha phuphuthelela kana wa tou sivhelela wa vha humbelela kha Nṋe, a thi nga u thetshelesi. 17A u zwi vhoni kani zwine vha ita miḓini ya Juda na mikotoni ya Jerusalema? 18
7:18
Jer. 44:17-19
19:13
2 Mah. 21:3-5
Vhana vha reḓa khuni, vhanna vha vhasa mililo, vhasadzi vha suka bwindi ḽa vhukhopfu vha baga dzikhekhe dza vhurotho vha tshi bagela mudzimu une wa pfi Mufumakadzi wa Makoleni.Mufumakadzi wa Makoleni ndi Ishthara, mudzimukadzi wa Vhababele. Nga hu sedzwe 2 Mah. 21:3-5. Vha ita na u phasela miṅwe midzimu nga waini, vha tshi itela u nndevhela ngazwo. 19
7:19-20
Jer. 17:27
21:12,14
Hone vhukumakuma ane vha khou vhaisa ndi Nṋe naa? Na kathihi, vha khou ḓivhaisa vhone vhaṋe, vha ḓo shona vhone vhaṋe. 20Huno Nṋe Yahavee Muṋe wa zwoṱhe ndi ḓo shululela mbiti dzanga kha thembele heino. Ndi ḓo dzi shululela kha vhathu na zwifuwo, na kha miri na mavhele. Mbiti dzanga dzi fhisa unga mulilo u sa dzimi.”

A hu ṱoḓei nduvho, hu ṱoḓea vhathu vha tshi thetshelesa

21

7:21-23
Mir. 21:3Jer. 6:20Am. 5:25
Muṋe washu Mulangazwoṱhe Mudzimu wa Israele u ri, “Ni kha ḓi nṋekedzelani nduvho dzi fhiswaho? Dzi ṱanganyeni na zwiṱhavhelo ni yo zwi ḽa zwoṱhe. 22Ndi tshi pfulusa vhomakhulukuku waṋu Egipita a tho ngo vhuya nda vha ṋea ndayo nga nduvho dzi fhiswaho kana zwiṅwe zwiṱhavhelo. 23
7:23
Jer. 11:4
24:7
30:22
31:33Ek. 19:5
Dot. 6:3
Esek. 11:20Hos. 2:23
Tshe nda vha laya ndi uri vha nthetshelese, Nṋe ndi vhe Mudzimu wavho, vhone vha vhe vhathu vhanga, vha tshile nga he nda vha laya, ndi hone zwi tshi ḓo vha nakela. 24
7:24
Jer. 9:13
11:8
18:12
Ps. 81:12
Jer. 3:17
Hone a vho ngo vhuya vha thetshelesa vha zwi dzhiela nzhele. Tshavho ho vha u ita zwe vha vhudzwa nga mbilu dzavho mmbi dza tshipimbi, vha ḓi tshinya vha tshi ya, vha si tsha ita zwivhuya. 25
7:25-26
Jer. 7:13
7:25
2 Mah. 21:15
Jer. 25:4
26:5
U bva tshee vhomakhulukuku waṋu vha pfuluwa Egipita u swika zwino, ndo ḓi ruma vhaporofita vhaḓinḓa vhanga kha inwi. 26
7:26
Jer. 13:10
17:23
19:15
6:282 Mah. 17:14
Naho zwo ralo a hu na na we a vhuya a thetshelesa kana a zwi dzhiela nzhele. Tshe na ita tsho vha tshipimbi na u ntshandukela u fhira na vhomakhulukuku waṋu.

27“Zwino iwe Jeremia u vhudze vhathu vhanga maipfi haya oṱhe, hone a vha nga u thetshelesi; u tshi vha vhidza a vha nga u aravhi. 28

7:28
Jer. 5:3
U ḓo vha vhudza uri ndi vhathu vha sa thetshelesi Nṋe Yahavee Mudzimu wavho, naho vha tshi rwiwa a vha gudi tshithu. U fulufhedzea ho fa, na u pfala a hu tsha vhuya ha pfala hu tshi ambiwa.”

Vhuṱudzi ho itwaho Govhani ḽa Hinomu

29Muṋe washu u ri, “Inwi vhathu vha Jerusalema, lilani; vheulani mavhudzi aṋu ni a laṱe kule.Kha hu sedzwe kha Num. 6:2-8; Rangap. 16:15-22. Imbani nyimbo dza zwililo zwa lufuni ni miṱumbani ya zwikwara, ngauri ndo sinyuwa, ndo landula vhathu vhanga, ndo tou vha ṱamba.

30

7:30
Jer. 32:34
Esek. 8:5,10
“Vhathu vha Juda vho ita tshivhi. Vho dzhia midzimu yavho ya zwifanyiso ine nda i vhenga vha i vhea thembeleni ye nda ri ndi yanga, u ralo ha vha u i kumadza. 31
7:31-32
Jer. 31:40
7:31
Liv. 8:21
Ngei Govhani ḽa Hinomu vho fhaṱa aḽiṱari i no pfi Thofethe, uri vha kone u dzhia vhana vhavho vha vhatukana na vhasidzana vha vha ite zwiṱhavhelo nga u vha fhisa muliloni. Hezwo a vho ngo laiwa nga Nṋe uri vha zwi ite – na mbiluni yanga zwo vha zwi siho. 32Zwenezwo hu ḓo ḓa tshifhinga tshine ya si tsha ḓo pfi Thofethe kana ha pfi Govha ḽa Hinomu, hu vho ḓo tou pfi Govha ḽa Bulayo. Vha ḓo swiṱa vhathu henefho ngauri hu ḓo vha hu si tshee na hune vha nga swiṱwa hone. 33
7:33
Ps. 79:2
Jer. 12:9
Zwitumbu zwavho zwi ḓo vha zwiḽiwa zwa zwiṋoni na phukha, nahone a hu nga vhi na ane a ḓo zwi shusha. 34
7:34
Jer. 16:9
25:10
33:10-11
Nzumb. 18:23
Shango ḽi ḓo vha soga. Miḓini ya Juda na mikotoni ya Jerusalema ndi ḓo fhelisa mikosi ya dakalo na mifhululu, ha si tsha vha na u pembelela mbingano.”