Tshivenda 1998 (VEN98)
48

Mafhungo a no amba Muaba

481

48:1-47
Jer. 25:21
Hu tshi ambiwa Muaba hu pfi: Muṋe washu Mulangazwoṱhe Mudzimu wa Israele u ri,

“Muḓi wa Nebo u ḓo zwi vhona,

u ḓo sala u matumba.

Kiriathaimi u ḓo thubiwa wa shona;

vhushavhelo vhu ḓo phusukanywa ha shona.

2Muaba a ḽi tsha ḓo khoḓwa;

vhathu vha langana u ḽi phusukanya vhe Hesheboni vha ri,

‘Iḓani ri yo fhedza lushaka holuḽa.’

Na kha iwe Mademene a hu tsha ḓo pfala ipfi;

pfumo ḽi ḓo u sala murahu.

3Ipfani mikosi ya Horonaimi,

ndi mikosi ya phusuphusu na ndozwo khulu.

4Muaba ḽo phusukanywa;

tshililo tshi pfala u swika Tsuara.

5

48:5
Yes. 15:5
Vho fara nḓila ya Luhithi,

vha enda vha tshi tswimila lu ṱungufhadzaho;

nḓilani i no tsela Horonaimi

hu pfala zwililo zwa vhuṱungu

hu tshi lilelwa iyo ndozwo.

6Shavhani! Gidimani ni sa ḓo fa;

ni nge mbiḓi ya phangani.Mbiḓi: ṱhanzi dza kale a dzi anḓani afha. Tshigiriki tshi ri “mbiḓi”, Tshilathini tshi ri, “tshiṱaka”, Tshiheberu tshi ri, “Aruere”.

7

48:7
Jer. 49:3-4
Vhunga ni tshi fulufhela lupfumo lwaṋu

na mitsheṱo ye na fhaṱa,

na inwi ni ḓo thubiwa.

Khemosho mudzimu waṋu u ḓo hwalwa

wa iswa vhuthubwani

khathihi na vhotshifhe vhawo

na vhahulwane vhawo.

8Miḓi yoṱhe i ḓo welwa nga mulozwi,

a hu na na muḓi u no ḓo ponyoka.

Govha ḽi ḓo phusukanywa,

mudavhi u ḓo ṱangulwa.

Ho amba Nṋe Yahavee.

9

48:9
Rangap. 9:45
Hashani muṋoA ri na ngoho yo ḓalaho ya uri Tshiheberu tshi ri mini afha. masimuni a Muaba,

uri a si tsha liṅwa;

hu si kale ḽi ḓo vha soga;

miḓi yaḽo i ḓo ṱutshelwa,

ya si tsha dzula muthu.

10“A sa iti mushumo wa Yahavee nga mbilu nthihi

nga a teketelwe!

Nga hu teketelwe a sa shululi malofha

nga pfumo ḽawe!”

Muaba a ḽi tsha ḓo dzika

11“Muaba a ḽi athu vhuya ḽa iswa vhuthubwani;

ḽo vha ḽo ḓi dzika u bva hanani haḽo,

ḽi tshi nga waini yo dzikaho

i songo shululwaho i tshi bva kha ino mvuvhelo

ya shelwa kha iḽa;

muḓifho waḽo u kha ḓi vha wonouḽa wa kale,

u nukhelela haḽo a ho ngo shanduka.”

12Hone Muṋe washu u ri,

“Hu khou ḓa misi

ine nda ḓo ruma vhathu

vha no shulula dzimvuvhelo,

vha ḓo ḽi shulula vha pwasha madzhomela aḽo.

13

48:13
Jer. 50:21 Mah. 12:28-29
Am. 5:5
Zwenezwo Muaba ḽi ḓo shona nga Khemosho,

unga nnḓu ya Israele yo shona zwiḽa vha tshi fulufhela Bethele.

14“Ndi mini ni tshi ri,

‘Ri vhahali nndwani,

govholanoni ri na tshivhindi,

a ri ofhi tshithu’?

15Muaba ḽi ḓo phusukanywa,

vhaphusukanyi vhaḽo vha nḓilani;

vhaṱhanngana vhavho vhone-vhone vha ḓo shidzhwa,”

i ralo Khosi ine ya pfi Yahavee Mulangazwoṱhe.

16“Muaba ḽi ḓo ṱuwa ḽi tshi fhalala;

khombo yaḽo a i nga lengi u ḓa.

17Inwi noṱhe no ḽi tangaho,

noṱhe ni no ḓivha bvumo ḽaḽo,

ḽi lileleni ni ri,

‘Yawee,

luḓo lwa maanḓa lwo vunḓea,

muvhuso wa vhugala wo phusukanywa!’ ”

Ndaela ya vho ponyokaho

18“Inwi vhathu vha Diboni,

itsani kha vhugala haṋu,

dzulani fhasi mavuni o omaho;

mulozwi wa Muaba u ḓo ni ḓela,

a phusukanya miḓi yau ya vhushavhelo.

19Inwi ni no dzula Aruere,

imani gondoni ni sedze.

Vhudzisani vhanna vha no khou shavha

na vhasadzi vha ponyokaho ni ri,

‘Ho iteani?’

20Vha ḓo fhindula vha ri,

‘Muaba ḽo phusukanywa ḽa shona.’

Honḓani ni tou ṱavha mukosi!

Ḓivhadzani mulamboni wa Arinoni uri Muaba ḽo phusukanywa.

21“Khaṱhulo yo ḓa miḓini ya zwivhangani: Holoni na Jahasa na Mifaathi, 22Diboni na Nebo na Bethe Dibulathaimi, 23Kiriathaimi na Bethe Gamulu na Bethe Mioni, 24Keriotho na Botsora. Khaṱhulo yo ḓela miḓi yoṱhe ya Muaba, ya kule na ya tsini.

25“Nungo dza Muaba dzo kulea,

tshanḓa tshaḽo tsho vunḓea,”

u ralo Muṋe washu.

Muaba ḽi ḓo goḓiwa

26

48:26-27
Jer. 25:1550:29
51:5
Tsef. 2:10
“Ḽi kambiseni,

ḽo nyadza Yahavee.

Muaba nga ḽi vhumbuluwe maṱanzani aḽo;

vhathu nga vha ḽi shonedze.

27Israele wo vha u sa khou ḽi shonedza naa?

Kani ḽo vha ḽo farwa na mafobvu,

hezwi u tshi ḽi nyadza wa ita na u dzungudza ṱhoho

misi yoṱhe u tshi ḽi amba?

28Inwi ni dzulaho Muaba,

ṱutshelani miḓi yaṋu ni yo dzula dzinngwani.

Ni nge ḽiivha ḽi no fhaṱa tshiṱaha tshaḽo

mulomoni wa bako.”

Hu tshi lilelwa Muaba

29“Ro zwi pfa uri

Muaba ḽi a ḓihudza!

Ḽi ḓihudza lwa u kalula, ḽi a ḓipfa,

ḽi a ḓigagamisa, ḽi a ḓiḓivha,

ḽi na mbilu ya u ṱonga.

30Ndi ḓivha swili yaḽo,

hone i ḓo pfuvha,

mazuwo aḽo ndi mahandana,”

u ralo Muṋe washu.

31“Ndi zwine Muaba nda ḽi lilela,

ndi tou honḓa ndi tshi honḓela Muaba ḽoṱhe,

vhathu vha Kiri Herese ndi vha pfela vhuṱungu.

32

48:32-33
Yes. 16:8-10
Inwi minḓirivhe ya Sibima,

ndi ni lilela unga Jazere u tshi lila.

Matavhi aṋu o adza a swika lwanzheni;

a guma nga Lwanzhe lwa Muṋo henengei Jazere.

Mitshelo yaṋu na nḓirivhe dzo vhibvaho

zwo welwa nga mulozwi.

33Mirini ya mitshelo na masimuni a Muaba

a hu tshee na dakalo na mifhululu.

Ndo kaṱudza waini i no ela i tshi bva bonḓeloni;

a hu na ane a dzi suka o takala a tshi fhululedza.

34“Mukosi wa tshililo tshavho u a hulela,

u ṱavhiwa Hesheboni wa pfala Eliali na Jahatsi,

wa ṱavhiwa Tsuara wa pfala Horonaimi na Eligathi Shelishiya.

Na maḓini a Nimirimu muḓi wo phusukanywa.

35Kha ḽa Muaba ndi ḓo fhelisa vha no gonya zwivhanga

vha yo ṋekedza zwiṱhavhelo,

vha dubisela midzimu yavho zwioro,”

u ralo Muṋe washu.

36“Mbilu yanga i lilela Muaba unga tshiṱiringo;

i lila unga tshiṱiringo i tshi lilela vhathu

vha Kiri Herese.

Lupfumo lwe vha lu kuvhanganya lwo ṱuwa.

37

48:37
Jer. 16:6
Ṱhoho dzoṱhe dzo palulwa,

ndebvu dzoṱhe dzo vheulwa,

zwanḓa zwoṱhe zwo tshetshekanywa,

khundu dzoṱhe dzo pilwa nga saga,

u sumbedza u ṱungufhala.

38

48:38
Jer. 22:28
Zwiludzani zwa dzinnḓu kha ḽa Muaba

na mikotoni yaho ndi zwililo fhedzi,

Muaba ndo ḽi vunḓa

unga dzhomela ḽi sa ṱoḓwi nga muthu,”

u ralo Muṋe washu.

39“Ḽo pwashea ḽa balangana!

Vha honḓa hani!

Muaba ḽo furalela ḽó furalela ḽó shona!

Muaba ḽi a shonedzwa,

vhoṱhe vho ṋekanaho masakha naḽo

vha a ḽi nyala.”

Muaba a ḽi na vhushavhelo

40

48:40
Jer. 49:22
Muṋe washu u ri,

“Vhonani! Hu khou kavha goni,

ḽi ṱharamudza phapha ḽa godimela Muaba.

41

48:41
Jer. 4:31
Miḓi i ḓo thubiwa,

ni ḓo dzhielwa vhushavhelo.

Musi wonoyo mbilu dza vhahali vha Muaba,

dzi ḓo nga mbilu ya musadzi a tshi ṱoḓou vhofholowa.

42

48:42
Jer. 48:26-27
Muaba ḽi ḓo phusukanywa,

vhathu vhaḽo a vha tsha ḓo vha lushaka,

nge vha nyadza Nṋe Yahavee.

43

48:43-44
Yes. 24:17-18
Am. 5:19
No lindelwa nga zwi ofhisaho na dindi na mulavhu

inwi vhathu vha Muaba,”

u ralo Muṋe washu.

44“Ane a vhuya a shavha izwo zwi ofhisaho

u ḓo wela dindini,

ane a gonya a bva dindini u ḓo fashwa nga mulavhu;

Muaba ndi ḓo ḽi ḓisela ṅwaha wa ṱhamu yaḽo,”

u ralo Muṋe washu.

45

48:45
Num. 21:28
“Tshavhi dzi ima murunzini wa Hesheboni

dzó kulea nungo.

Hesheboni ho bva mulilo,

tshivhindini tsha Sihoni ho bva khavhu ya mulilo;

i fhisa mivhombo ya Muaba,

i fhisa madethele a vhadziamazuwo.

46

48:46
Num. 21:29
Iwe Muaba u ḓo zwi vhona!

Vhathu vha Khemosho vho lozwiwa;

vhaṱhannga vhau vho hwaliwa vha iswa vhuthubwani,

vhananyana vhau vho thubiwa.

47

48:47
Jer. 46:26
Naho zwo ralo misi i ḓaho

ndi ḓo dovha nda ladza ḽa Muaba,”

u ralo Muṋe washu.

Khaṱhulo ya Muaba i guma henefha.

49

Mafhungo a no amba Amoni

491

49:1-6
Jer. 25:21
Esek. 21:28-32
25:1-7
Am. 1:13-15
Tsef. 2:8-10
49:1
Josh. 13:24-28
Hu tshi ambiwa Vhaamoni hu pfi: Muṋe washu u ri,

“Israele a ḽi na vhatuka naa?

A ḽi na maḽaifa naa?

Zwino ndi mini MolekheMolekhe ndi mudzimu wa Vhaamoni. o dzhia ḽa Gadi?

Khezwi vhathu vha Amoni vha tshi dzula miḓini yawo?

2Hone hu khou ḓa misi ine muḓi wa Raba wa Vhaamoni

nda ḓo u ṱavhela mukosi wa nndwa,”

u ralo Muṋe washu.

“U ḓo sala u gokho ḽa matumba,

miḓana yo u tangaho nda i fhisa nga mulilo.

Ndi hone Vhaisraele vha tshi ḓo pandamedza

vho vha pandamedzaho.”

U ralo Muṋe washu.

3

49:3-4
Jer. 48:2,7
“Iwe Hesheboni, honḓa,

Ai wo phusukanywa!

Inwi ni dzulaho Raba, lilani ni tou ṱavha mukosi!

Ambarani madzanganda ni vuse tshililo;

gidimelani ngeno na ngei ngomu mitsheṱoni,

ngauri Molekhe u ḓo iswa vhuthubwani,

khathihi na vhotshifhe vhawo na vhahulwane vhawo.

4Ndi mini u tshi zuwa magovha au,

u tshi zuwa magovha au o vhibvelaho?

Iwe ṅwananyana a sa fulufhedzei,

u fulufhela lupfumo lwau wa ri,

‘Ndi nnyi ane a nga nthoma?’

5Ndi ḓo u ḓisela zwi ofhisaho,

vhoṱhe vho u tangaho vha ḓo u ita zwi ofhisaho,”

u ralo Muṋe wa zwoṱhe Yahavee Mulangazwoṱhe.

“Muṅwe na muṅwe waṋu u ḓo thathiwa,

a hu na na muthihi a no ḓo kuvhanganya dzitshavhi.

6

49:6
Jer. 46:26
Naho zwo ralo,

ngavhuya ndi ḓo dovha nda ladza ḽa Amoni,”

u ralo Muṋe washu.

Mafhungo a no amba Edomo

7

49:7-22
Jer. 25:21
Yes. 34:5-17
Hu tshi ambiwa Edomo hu pfi: Muṋe washu Mulangazwoṱhe u ri,

“Themana a hu tshee na vhuṱali naa?

Vha maano a vha tsha kona u eletshedza?

Vhuṱali havho ho sina?

8Inwi ni no dzula Dedani, rembuluwani ni shavhe,

dzumbamani mapakoni.

Esau ndi ḓo mu ḓisela khombo

musi une nda mu lifhedza.

9

49:9-10
Obadia 5-6
Arali vhafuli vha nḓirivhe vha ḓa ha iwe,

a vha fuli vha sia dziṅwe naa?

Arali mafobvu a ḓa vhusiku,

a vha tswi zwine vha zwi funa fhedzi naa?

10Hone Esau ndi ḓo mu bvula zwiambaro

a sala e fhedzi;

ndi ḓo fukula vhudzumbamo hawe,

uri a si kone u dzumbama.

Vhana vhawe na mashaka awe na vhahura vhawe vha ḓo lovha,

ha tsha ḓo vha hone ane a nga ri,

11‘Litsha tsiwana dzawe,

ndi ḓo vha tsireledza vha si fe.

Tshilikadzi dzau na dzone nga dzi fulufhele nṋe.’ ”

12

49:12
Jer. 25:15Zwililo 4:21
Muṋe washu u ri, “Arali vha songo teaho u nwa tshinwelo tsha khaṱhulo vha tshi fanela u tshi nwa, iwe u nga bva hani u songo tshi nwa? A u nga bvi u songo tshi nwa, tshau ndi u nwa. 13
49:13
Jer. 22:5
Ndi ana nga Nṋe muṋe ndi ri, muḓi wa Botsora u ḓo sala u matumba, u ḓo goḓiwa, u ḓo sala u phanga, vhathu vha ḓo teketelana nga dzina ḽawo; miḓi yawo yoṱhe i ḓo phusukanywa tshoṱhe,” u ralo Muṋe washu.

14

49:14-16
Obadia 1-4
Ndo pfa mafhungo a no bva ha Muṋe washu a tshi ri,

“Ho ruṅwa muḓinḓa kha dzitshakha a ri,

‘Kuvhanganani ni u die!

Takuwani ni bve pfumo!’

15Zwino ndi ḓo u ita muṱuku kha tshakha dzoṱhe,

vhoṱhe vha ḓo u nyadza.

16U vhona unga u a ofhisa,

u ḓihudza ha mbilu yau ho u fhura,

wa ḓifhura nga mbilu yau ya u ḓihudza,

iwe ane wa dzula dzinngwani,

u no dzula miṱumbani ya dzithavha.

Naho u tshi fhaṱa tshiṱaha tshau nṱha-nṱha unga goni,

ndi ḓo u wisela fhasi u tshi bva henefho,”

u ralo Muṋe washu.

17

49:17
Jer. 18:16
“Edomo ḽi do sala ḽi matumba,

vhoṱhe vhane vha fhira ngaho zwi ḓo vha tshenusa

zwa vha ofhisa vha tshi vhona ṱhamu dzaḽo.

18

49:18
Jer. 50:40
Gen. 19:24-25
A hu nga vhi na a no dzula hone,

a hu nga dzuli muthu,

hu ḓo nga Sodoma na Gomora yo phusukanywaho

khathihi na midi i re tsini nayo,”

u ralo Muṋe washu.

19

49:19-20
Jer. 50:44-46
49:19
Jer. 10:6-7
“Ndi ḓo pandela Vhaedomo shangoni ḽavho kathihi fhedzi,

unga ndau i tshi bva maṱakani a Jorodani

i tshi yo zwima shangoni ḽi re na pfulo i sa omi.

Zwenezwo ndi ḓo vhea muvhusi we nda mu nanga.

Ndi nnyi ane a nga Nṋe?

Ane a nga pikisana na Nṋe ndi nnyi?

Ndi ufhio mulisa ane a nga imedzana na Nṋe?”

20Zwino-ha ipfani zwe Muṋe washu

a dzudzanyela Edomo,

zwe a dzudzanyela u vhaisa vha no dzula Themana,

ngezwi:

Ngoho vha ḓo khwikhwidzwa unga ngwana;

na shango ḽavho ḽi ḓo tshenuwa ḽi tshi zwi vhona.

21Hu ḓo ri hu tshi pfala mubvumo wa u wa havho

ḽifhasi ḽa dzinginyea,

ha pfala mukosi wa tshililo tshavho wa swika Lwanzheni lwa Dziṱhanga.

22

49:22
Jer. 4:3148:40
Vhonani! Hu ḓo fhufha goni ḽa kavha fhasi,

ḽa ṱharamudza phapha dzaḽo ḽa godimela Botsora.

Musi wonoyo mbilu dza vhahali vha Edomo

dzi ḓo nga mbilu ya musadzi a tshi ṱoḓou vhofholowa.

Mafhungo a no amba Damasko

23

49:23
2 Mah. 19:13
Yes. 10:9
Hu tshi ambiwa Damasko hu pfi:

“Vhathu vha miḓi ya Hamathi na Ariphada

vho hanganea,

vho pfa mafhungo mavhi.

A vha koni u rudza mbilu,

na khunzikhunzini ya lwanzhe vha a tetemela,

vha khou ḽa mbilu.

24

49:24-27
Yes. 17:1-3
49:24
Jer. 4:31
Vha Damasko vho kulea nungo,

vho rembuluwa, vha a shavha,

vho farwa nga nyofho;

vha a teta, vha pfa vhuṱungu,

ndi vhuṱungu vhu no nga ha musadzi

a tshi ṱoḓou vhofholowa.

25Yowee, uḽa muḓi wa bvumo khezwi wo ṱutshelwa,

wone muḓi une nda u takalela?

26Vhukumakuma vhaṱhanngana vhawo

vha ḓo fa mikotoni yawo;

musi wonoyo vhahali vhawo vhoṱhe vha ḓo lovha,”

u ralo Muṋe washu.

27“Mitsheṱo ya Damasko ndi ḓo i funga nga mulilo;

u ḓo fhisa pfamo ya Beni Hadadi khosi yawo.”

Mafhungo a no amba Kedara na Hatsoro

28

49:28-33
Jer. 25:24
Yes. 21:13-17
Hu tshi ambiwa Kedara na mivhuso ya Hatsoro ye Nebukhadnetsara khosi ya Babele a i dia hu pfi: Muṋe washu u ri,

“Takuwani ni lwe na Kedara, ni lozwe vhathu vha Vhubvaḓuvha.

29

49:29
Jer. 6:25
Vha ḓo dzhielwa dennde dzavho na masambi a nngu dzavho;

mishasha yavho i ḓo hwalelwa kule

khathihi na thundu dzavho na dzigamela.

Vhathu vha ḓo vha ṱavhela mukosi vha ri,

‘No tangwa nga zwi ofhisaho thungo dzoṱhe!’

30“Ṱavhanyani ni shavhele kule!

Inwi ni dzulaho Hatsoro,

dzumbamani mapakoni,”

u ralo Muṋe washu.

“Nebukhadnetsara khosi ya Babele o ni itela tshimbevha;

u ṱoḓa u lwa na inwi.

31Takuwani-ha ni yo dia lushaka lwo ḓidzulelaho lwo vhofhololwa

lune lwa ḓifulufhela,

lushaka lu si na tswinga;

vhathu vhalwo vha dzula thungo vhe vhoṱhe,”

u ralo Muṋe washu.

32

49:32
Jer. 9:25
25:23
Yes. 21:13-14
“Gamela dzavho dzi ḓo kumbululwa,

masambi avho a kholomo a ḓo thubiwa.

Ndi ḓo vha balanganya na khuḓa nṋa dza shango,

havho vhathu vha no palula mavhudzi,

ndi ḓo vha ḓisela khombo i tshi bva matungo oṱhe,”

u ralo Muṋe washu.

33“Hatsoro hu ḓo vha vhudzulo ha dziphunguhwe,

hu ḓo dzula hu soga lini na lini.

A hu tsha ḓo dzula muthu;

a hu tsha ḓo vha hayani ha muthu.”

Mafhungo a no amba Elamu

34

49:34-39
Jer. 25:25
Esek. 32:24-25
Ngeḽi ipfi ḽa Muṋe washu ḽe ḽa ḓa ha muporofita Jeremia ḽi tshi amba Elamu, hu tshi kha ḓi tou bva u thoma u vhusa Tsedekia khosi ya Juda, ḽi ri: 35Muṋe washu Mulangazwoṱhe u ri,

“Vhonani,

ndi ḓo vunḓa vhura ha Elamu,

yone thikho ya maanḓa avho.

36Ndi ḓo ruma mimuya miṋa ya lwa na Elamu,

i tshi bva khuḓani nṋa dza shango;

ndi ḓo vha balanganya na mimuya yeneyo miṋa,

a hu nga vhi na lushaka lune vha sa ḓo fhalalela khalwo.

37

49:37
Jer. 9:15
Ndi ḓo ita uri Vhaelamu vha tetemele maswina avho,

vha tshi vhona vhane vha ṱoḓa u vha vhulaha;

ndi ḓo vha ḓisela khombo,

na mbiti dzanga dzi ofhisaho,”

u ralo Muṋe washu.

“Ndi ḓo vha pandamedza nga pfumo

ndi vhuye ndi vha fhedze.

38Ndi ḓo vhea khuluṋoni yanga Elamu,

nda lozwa mahosi avho na vhahulwane vhavho,”

u ralo Muṋe washu.

39

49:39
Jer. 46:26
“Naho zwo ralo ndi ḓo dovha nda ladza ḽa Elamu misi i ḓaho,”

u ralo Muṋe washu.

50

Mafhungo a no amba Babele

(50:1 – 51:58)

501Ngeḽi ipfi ḽe Muṋe washu a amba nga mulomo wa muporofita Jeremia a tshi amba Babele na shango ḽa Vhakhaladia.

U phusukanywa ha Babele na u vhuya ha Vhaisraele ha havho

2

50:2
Jer. 48:13
51:44
Yes. 21:9
46:1-2
Ḽi ri,

“Mafhungo haya a ḓivhadze dzitshakha,

vha anḓadzele one,

imisa tshiphuga, a anḓadze;

u songo siedza tshithu, amba u ri,

‘Babele u ḓo thubiwa;

Bele u ḓo shona,

Maradukhu o farwa nga nyofho.Bele zwi amba uri “Muṋe wazwo”; ndi ḽiṅwe dzina ḽa Maradukhu khosi ya midzimu ya Babele.

Midzimu yawo ya zwifanyiso yo shona,

zwitungulo zwawo zwi nengisaho zwo farwa nga nyofho.’

3

50:3
Jer. 50:9,41
1:144:25
U ḓo diwa nga lushaka lu no bva devhula,

shango ḽawo ḽa sala ḽi soga.

A ḽi tsha ḓo dzula muthu,

hu ḓo shavha vhathu khathihi na dziphukha.

4

50:4
Jer. 3:1831:9
50:4-5
Jer. 31:6
Misi yeneyo,

nga tshifhinga tshenetsho,

vhathu vha Israele na vhathu vha Juda

vha ḓo dovha vha ṱangana,

vha ṱoḓa Nṋe Yahavee Mudzimu wavho

vha tshi lila,”

u ralo Muṋe washu.

5

50:5
Jer. 32:39
“Vha ḓo vhudzisa nḓila i no ya Tsioni,

vha fara yone.

Vha ḓo ḓa vha vhofha mulanga na Nṋe Yahavee,

mulanga wa lini na lini,

une wa si tsha ḓo hangwiwa.

6

50:6
Jer. 10:2150:17
Zak. 10:2
Vhathu vhanga vho vha vhe nngu dzo xelaho;

vhalisa vhavho vho vha xedza,

vha sala vha tshi tendeleka na mivhundu.

Vho tendeleka na dzithavha na zwivhanga,

vha hangwa danga ḽavho.

7We a vha wana o vha a tshi vha ponda;

maswina avho o ri,

‘A ri na mulandu,

hufha vho khakhela Yahavee,

Ene pfulo yavho ya vhukuma,

Yahavee, Ene fulufhelo ḽa vhokhotsi avho.’ ”

Ṱhamu ya Babele na u hangwelwa ha tsalela dza Israele

8

50:8
Jer. 50:16
51:45
“Ibvani Babele ni shavhe;

ṱutshelani shango ḽa Vhakhaladia,

ni nge khwalasambi dzo rangaho sambi ḽa nngu phanḓa.

9

50:9
Jer. 50:3
Ndi ḓo ritha tshakha dza maanḓa dzo vhumbanaho

dzi no bva shangoni ḽa devhula,

dza ḓa dza lwa na Babele,

Vha ḓo vhekanya maswole vha lwa nawo,

wa thubiwa henefho.

Misevhe yavho i ḓo nga ya vhahali vhukuma,

vha sa humi vha si na tshe vha thuba.

10Zwenezwo Babele ḽi ḓo ṱangulwa;

vhaṱanguli vhaḽo vha ḓo fura,”

u ralo Muṋe washu.

11“Pembelani zwaṋu ni takale,

inwi ni no kumbulula shango ḽanga,

khanani zwaṋu unga mavhoḓa ó vulelwa a yo fula,

ni lile unga bere dza mboho,

12

50:12-13
Jer. 4:2618:16
ndi zwone, hu si kale mme aṋu ha nga shoni zwone;

ene we a ni beba u ḓo tou niwa nga ṱhoni.

U ḓo vha ene muṱuku kha tshakha dzoṱhe,

u ḓo vha soga,

shango ḽo omaho ḽa phanga.

13A ḽi nga dzuli muthu,

ḽi ḓo tou vha soga tshoṱhe,

nge Yahavee a ḽi sinyutshela.

Vhoṱhe vha no fhira nga Babele

vha ḓo tshenuwa vha u holedza

vha tshi vhona mbonzhe dzawo.

14“Govhelani Babele ni u die thungo dzoṱhe,

noṱhe inwi ni akhaho vhura.

U pfuleni! Ni songo sia na musevhe na muthihi,

ngauri o khakhela Yahavee.

15

50:15
Jer. 25:1450:29
U ṱavheleni mukosi wa nndwa thungo dzoṱhe!

U a luvha, thawara dzawo dzi a wa,

mitsheṱo yawo yo thuthea.

Vhunga iyi i ndifhedzo ya Yahavee,

u lifhedzeni;

u iteni zwe wone wa ita vhaṅwe.

16Babele hu songo tsha vha na a zwalaho,

hu songo tsha vhonala a kaṋaho,

Muṅwe na muṅwe nga a humele ha vha hawe,

a ponyoke pfumo ḽi lozwaho;

muṅwe na muṅwe nga a shavhele shangoni ḽa hawe.

17

50:17
2 Mah. 17:1-6
24:14
Jer. 50:6
“Israele ndi sambi ḽa nngu

dzo pandamedzwaho nga ndau dza balangana.

O thoma u pondwa nga khosi ya Ashuru;

wa u fhedzisela we a mu kuekanya marambo

ndi Nebukhadnetsara khosi ya Babele.”

18

50:18
Yes. 10:12
Zwenezwo Muṋe washu Mulangazwoṱhe

Mudzimu wa Israele u ri,

“Ndi ḓo rwa khosi ya Babele na shango ḽawe,

sa zwe nda rwa khosi ya Ashuru.

19

50:19-20
Jer. 23:3Esek. 34:11-16
Hone ndi ḓo dovha nda humisela Israele pfuloni yawe,

a fula thavhani ya Kharamele na kha ḽa Bashani;

u ḓo dzikisa nḓala mivhunduni ya Efraimi

na kha ḽa Giliadi.

20

50:20
Jer. 31:34
Yes. 4:4
Misi yeneyo, tshifhinga tshenetsho,

mulandu wa Israele u ḓo londoloswa,

wa wanala u siho,

ha londoloswa na vhutshinyi ha Juda,

ha wanala vhu siho,

ngauri ndi ḓo hangwela tsalela dza vhathu vhe nda vha sia,”

u ralo Muṋe washu.

Vha Babele vha ḓo lifhedzwa u phusukanya thembele

21“Dia shango ḽa Merathaimi,

u die na vha no dzula Phekodo.Hei ndi miṅwe miḓi ya shango ḽa Babele. Nga Tshiheberu Merathaimi zwi amba uri “Mushandukaluvhili”, Phekodo zwi amba uri “Khaṱhulo”.

Vha vhulahe u vha lozwe tshoṱhe.

Khunyeledza zwoṱhe zwe nda u vhudza,”

u ralo Muṋe washu.

22“Shangoni hu pfala mukosi wa nndwa,

ndi mukosi wa ndozwo khulu!

23

50:23
Jer. 51:20
Yes. 10:5
Nundo ye ya vha i tshi pwasha ḽifhasi ḽoṱhe

yo pwashea ya balangana!

Tshakha dzoṱhe dzi vhona Babele e matumba.

24Iwe Babele,

ndo u retshela tshikwekwe,

wa fashwa u sa athu zwi ḓivha;

wo waniwa wa thubiwa

nge wa lwa na Yahavee.

25Yahavee o vula tshisiku tshawe tsha zwihali,

a bvisa zwihali zwa mbiti dzawe,

Muṋe wa zwoṱhe Yahavee Mulangazwoṱhe

u na zwine a ḓo shuma shangoni ḽa Vhakhaladia.

26Ḽi weleni ni tshi bva thungo dzoṱhe!

Pwashani mvari dza zwisiku zwaḽo zwi vulee;

zwe na kumbulula ni zwi khokhe unga thulwi ya mavhele.

Ḽi phusukanyeni tshoṱhe hu si vhe na tshi salaho.

27Vhulahani mbohwana dzaḽo dzoṱhe;

nga dzi ye u ṱhavhiwa!

Yawee, vha ḓo zwi vhona!

Ḓuvha ḽavho ḽo swika,

ndi tshifhinga tshavho tsha u lifhedzwa.

28

50:28
Jer. 51:10-11
Thetshelesani tshavhi na vhafhalali vha no bva Babele

vha tshi ḓivhadza Tsioni

zwe Yahavee Mudzimu washu a vha lifhedza,

a tshi lifhedzela thembele yawe.”

Vhababele vha ḓo lifhedzelwa u ḓihudza havho

29

50:29
Jer. 25:1448:26-2750:15
51:5
Nzumb. 18:6
“Vhidzani vhapfuli vha lwe na Babele,

vhoṱhe vhane vha akha vhura.

U govheleni,

hu songo vha na a ponyokaho.

U lifhedzeni zwe wa ita;

u iteni zwoṱhe zwe wone wa ita vhaṅwe.

Wo nyadza Yahavee, Ene Mukhethwa wa Israele.

30Ndi zwine vhaṱhanngana vhawo vha ḓo wa mikotoni;

vhahali vhawo vha ḓo lovha musi hoyo,”

u ralo Muṋe washu.

31“Inwi vhadzia-u-ḓiḓivha, vhonani, ndi khou lwa na inwi,

ngauri ḓuvha ḽaṋu ḽo swika,

ndi tshone tshifhinga tshine na fanela u lifhedzwa,”

u ralo Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu Mulangazwoṱhe.

32“Mudzia-u-ḓiḓivha u ḓo khukhulwa a wa,

a hu na ane a ḓo mu vusa;

ndi ḓo funga miḓi yawe nga mulilo,

wa fhisa zwoṱhe zwo mu tangaho.”

Muṋe washu u ḓo vhofholola vhathu vhawe

33Muṋe washu Mulangazwoṱhe u ri,

“Vhathu vha Israele vho kandeledzwa,

khathihi na vhathu vha Juda.

Vhathubi vhavho vhoṱhe vha a vha linda,

a vha tendi vha tshi ṱuwa.

34

50:34
Jer. 10:1651:36
Naho zwo ralo Mutshidzi wavho u na maanḓa,

u pfi Yahavee Mulangazwoṱhe.

Ha nga kundwi u vha lamulela,

u ḓo ladza shango ḽavho,

hone vha no dzula Babele u ḓo vha ḓisela mufhirifhiri.

35Vhakhaladia vha no dzula Babele

na vhahulwane vhawo na vhaṱali,

tshavho ḽi ḓo vha pfumo,”

u ralo Muṋe washu.

36

50:36
Yes. 44:25
“Mingome yavho yo livhiwa nga pfumo,

i ḓo vha matsilu.

Vhahali vho livhanwa nga pfumo!

Vha ḓo farwa nga nyofho khulu.

37Bere dzi kokodzaho gariki dzi ḓo ḽiwa nga pfumo,

na vhahali vhavho vha u rendelwa!

Vha ḓo nga vhasadzi.

Lupfumo lwavho lu ḓo fhedzwa nga pfumo!

Lu ḓo kumbululwa.

38Migero ya Babele i ḓo xa nga gomelelo.

Ndi shango ḽa midzimu ya zwifanyiso;

i ḓo penga nga nyofho.

39

50:39
Yes. 13:21-22
Nzumb. 18:2
Hu ḓo dzula thuri na phele,

hu ḓo vha hayani ha mphwe.

A ḽi tsha ḓo dzulwa,

a hu tsha ḓo fhaṱa muthu ha fhela mirafho na mirafho.

40

50:40
Jer. 49:18
Zwi ḓo nga zwiḽa Mudzimu ó phusukanya

Sodoma na Gomora,

khathihi na miḓi i re tsini nayo:

na henefho a hu nga dzuli muthu,

a ḽi tsha ḓo dzulwa,”

u ralo Muṋe washu.

Swina ḽi no bva devhula

41

50:41-43
Jer. 6:22-24
50:41
Jer. 50:3
“Vhonani! Hu khou ḓa mmbi i tshi bva devhula;

lushaka lwa maanḓa na mahosi manzhi

vha khou rithwa vha tshi bva migumoni ya ḽifhasi.

42Vha lwa nga vhura na mafumo;

vha na tshiṱuhu,

a vha na khathutshelo.

Mubvumo wavho u nga wa lwanzhe lu ungaho

musi vho namela bere dzavho;

vha ḓa vho vhambela unga vhanna vha nndwa,

uri vha u kovhole iwe Babele, u sa athu phusukanywaho.

43Khosi ya Babele yo no zwi pfa uri vha khou ḓa,

zwanḓa zwawe zwi sokou nembelela zwo kulea nungo.

U ofha lwa u tou hanganea,

u pfa vhuṱungu vhu no nga ha musadzi

a tshi ṱoḓou vhofholowa.

44

50:44-46
Jer. 49:19-21
Ndi ḓo pandela Vhakhaladia shangoni ḽavho kathihi fhedzi,

unga ndau i tshi bva maṱakani a Jorodani

i tshi yo zwima pfuloni i sa omi.

Zwenezwo ndi ḓo vhea muvhusi we nda mu nanga.

Ndi nnyi ane a nga Nṋe?

Ane a nga mpikisa ndi nnyi?

Ndi ufhio mulisa ane a nga imedzana na Nṋe?”

45Zwino-ha,

ipfani zwe Muṋe washu a dzudzanyela Babele

uri zwi ḽi wele.

Zwe a dzudzanyela shango ḽa Vhababele

uri zwi ḽi wele ngezwi:

Ngoho vha ḓo khwikhwidzwa unga ngwana;

na shango ḽavho ḽi ḓo tshenuwa ḽi tshi zwi vhona.

46Musi hu tshi pfala mubvumo wa u wa ha Babele

ḽifhasi ḽi ḓo dzinginyea;

mukosi wavho u ḓo pfala vhukati ha dzitshakha.