Tshivenda 1998 (VEN98)
40

Jeremia a tshi dzula Judia na Gedalia

401

40:1-5
Jer. 39:11-14
Ho ḓa ipfi ha Jeremia ḽi tshi bva ha Muṋe washu musi Nebusaradani mulangammbi o no mu vhofholola vhe Rama. O wana Jeremia o vhoxwa nga dzigeḓane e na mathubwa oṱhe a no bva Jerusalema na Juda vhe vha vha vha tshi khou hwalwa vha tshi iswa vhuthubwani Babele. 2Musi mulangammbi a tshi wana Jeremia a mu vhudza a ri, “Yahavee Mudzimu wau o amba uri fhano fhethu hu ḓo bvelela khombo hei. 3Zwino-ha Yahavee o ita uri i bvelele; o ita zwenezwiḽa zwe a ri u ḓo zwi ita. Zwoṱhe hezwi zwo bvelela nge inwi Majuda na khakhela Yahavee na si mu thetshelese. 4Huno ṋamusi ndi a u vhofholola geḓane dzo u vhofhaho zwanḓa. Arali u tshi zwi takalela u nga ṱuwa na nṋe ra ya Babele, nṋe ndi ḓo u londola; hone arali u sa funi u nga sala zwau. Vhona, shango ngeli, u nga ḓi ya hune wa funa.” 5
40:5
Jer. 39:14
Huno Jeremia a tshi kha ḓi timatima, Nebusaradani a dovha a ri, “Huma zwau u ye ha Gedalia ṅwana wa Ahikamu ṅwana wa Shafani, we khosi ya Babele ya mu vhea uri a vhuse miḓi ya Juda, u dzule nae na vhathu, kana u ye hune wa funa.”

Ndi hone mulangammbi a tshi mu ṋea na mbuvha na tshifhiwa a mu litsha a ḓiṱutshela. 6

40:6
Rangap. 20:1
Huno Jeremia a ya ha Gedalia ṅwana wa Ahikamu e Mitsipha a dzula nae na vhathu vhe vha siwa henefho shangoni.

Gedalia a tshi vhusa ḽa Juda

7

40:7-9
2 Mah. 25:22-24
Musi vhahulwane vhoṱhe vha mmbi na vhahali vhavho vhe vha vha vha tshee shangoni vha tshi zwi pfa uri khosi ya Babele yo vhea Gedalia ṅwana wa Ahikamu uri a vhuse shango iḽo na uri a lange vhanna na vhasadzi na vhana – vhoṱhe vhe vha vha vhe vhashai vha vhashai shangoni, vhe vha vha vha songo hwaliwa vha iswa vhuthubwani Babele, 8vha ḓa ha Gedalia henefho Mitsipha – ndi Ishmaele ṅwana wa Nethania, na Johanani na Jonathani vhana vha Karia, na Seraya ṅwana wa Thanumethe na vhana vha Efai wa Netofa na Jesania a no bva Maakha na vhahali vhavho. 9Gedalia ṅwana wa Ahikamu, ṅwana wa Shafani, a vha fulufhedzisa nga muano a ri, “Ni songo ofha u shumela Vhababele. Dzulani shangoni heḽi ni shumele khosi ya Babele, ndi hone zwi tshi ḓo ni nakela. 10A vha nṋe ndi ḓo dzula Mitsipha nda ni imelela kha Vhakhaladia vhane vha ḓa ha riṋe, fhedzi inwi no fanela u fula nḓirivhe na mitshelo ya tshilimo na nyolivi, ni dzi hamule, mapfura ni shele nkhoni dzaṋu dza u vhulungela, na ḓidzulela miḓini ine na funa u dzula khayo.”

11Musi Majuda vha re Muaba na Amoni na Edomo na mashangoni maṅwe oṱhe vha tshi pfa uri khosi ya Babele yo sia tsalela kha ḽa Juda, a vhea Gedalia ṅwana wa Ahikamu ṅwana wa Shafani uri a vha vhuse, 12vhoṱhe vha humela shangoni ḽa Juda, ha Gedalia e Mitsipha, vha tshi bva mashangoni e vha vha vho balangana nao. Vha fula nḓirivhe nnzhi na mitshelo ya tshilimo.

Ishmaele a tshi vhulaha Gedalia

13Johanani ṅwana wa Karia na vhahulwane vha mmbi vhoṱhe vhe vha vha vha tshi kha ḓi vha shangoni vha ḓa ha Gedalia e Mitsipha, 14vha mu vhudzisa vha ri, “A vha zwi ḓivhi uri Baalisi khosi ya Vhaamoni o ruma Ishmaele ṅwana wa Nethania uri a vha vhulahe?” Hone Gedalia ṅwana wa Ahikamu a si tende zwe vha amba.

15Ndi hone Johanani ṅwana wa Karia a tshi amba na Gedalia nga tshiphiri vhe Mitsipha a ri, “Nga vha litshe ndi yo vhulaha Ishmaele ṅwana wa Nethania, a hu nga vhi na a no ḓo zwi ḓivha. U ṱoḓa u vha vhulahelani, Majuda vhoṱhe vhane vha dzula navho vha tshi ḓo balangana, tsalela dza Juda dza lovha?”

16Hone Gedalia ṅwana wa Ahikamu a fhindula Jonathani ṅwana wa Karia a ri, “U songo ita zwo raloho! U khou zwifhelela Ishmaele.”