Tshivenda 1998 (VEN98)
39

U wa ha Jerusalema

391

39:1-10
Jer. 52:4-16
Jerusalema wo thubiwa nga u rali:

Nga ṅwaha wa vhuṱanu na vhuṋa wa Tsedekia khosi ya Juda, nga ṅwedzi wa fumi, Nebukhadnetsara khosi ya Babele o ḓa na mmbi yawe yoṱhe a dia Jerusalema, a u govhela. 2Nga ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuṋa ḽa ṅwedzi wa vhuṋa wa ṅwaha wa 11 wa muvhuso wa Tsedekia mutsheṱo wa muḓi wa pwashiwa wa phuletshedzwa. 3Magota oṱhe a khosi ya Babele vha ḓa vha dzula Khoroni ya Vhukati. Ndi Neregala Saresere wa Sinimagiri, muhulwane wa dzigariki, ndi Nebo Sarisekhimu gota ḽihulwane, ndi muṅwe Neregala Saresere gota ḽa muḓivhalea, na magota maṅwe oṱhe a khosi ya Babele. 4Musi Tsedekia khosi ya Juda na vhahali vhoṱhe vha tshi vhona mutsheṱo wo phuletshedzwa, vha shavha, vha ṱutshela muḓi vhusiku vha bva nga nḓila ya ngadeni ya khosi, vha fhira nga khoro i re vhukati ha mitsheṱo mivhili, vhó livha Govhani ḽa Jorodani.

5Hone mmbi ya Vhababele ya vha pandamedza ya fara Tsedekia midavhini ya Jeriko. Vha mu fara vha mu isa ha Nebukhadnetsara khosi ya Babele e Ribila shangoni ḽa Hamathi, a mu haṱula hone. 6Henefho Ribila khosi ya Babele ya vhulahisa vhana vha Tsedekia a tshi zwi vhona, a ita na u vhulaha vhahulwane vha Juda. 7Ndi hone a tshi nongola maṱo a Tsedekia, a mu vhofha nga tsimbi dza tshiṱhomola a mu isa Babele.

8

39:8
Jer. 17:27
Vhababele vha fhisa pfamo ya musanda na nnḓu dza vhathu, vha thutha mitsheṱo ya Jerusalema. 9
39:9
Jer. 39:11
40:1
Nebusaradani, ene mulangammbi, a hwala vhathu vho salaho muḓini a vha isa vhuthubwani Babele, vha ṱuwa na vhaḽa vhe vha shavhela khae, na vhaṅwe vhathu vhoṱhe. 10Hone Nebusaradani mulangammbi a sia vhaṅwe vhashai shangoni ḽa Juda, vhe vha vha vha si na tshavho; nga tshifhinga tshenetsho a vha ṋea masimu a minḓirivhe na maṅwe masimu.

Jeremia a tshi vhofhololwa

11

39:11
Jer. 39:9
39:11-14
Jer. 40:1-5
Zwino Nebukhadnetsara khosi ya Babele o vha o vhudza Nebusaradani mulangammbi a tshi amba Jeremia a ri, 12“Mu dzhie u mu londole; u songo mu huvhadza, u mu itele zwoṱhe zwine a humbela.” 13Zwenezwo Nebusaradani mulangammbi na Nebushasabani gota ḽihulwane na Neregala Saresere a re muḓivhalea na maṅwe magota oṱhe a khosi ya Babele 14
39:14
Jer. 37:21
vha ruma vhaḓinḓa vha yo dzhia Jeremia muṱani wa vhalindi. Vha mu isa ha Gedalia ṅwana wa Ahikamu, ṅwana wa Shafani, uri a mu vhuedzedze hayani ha hawe. Zwenezwo a dzula na vhathu vha hawe.

Ebede Melekhe a tshi fulufhedziswa zwivhuya

15

39:15
Jer. 37:21
Zwiḽa Jeremia a tshee o vhewa muṱani wa vhalindi, ipfi ḽa Muṋe washu ḽo ḓa khae ḽa ri, 16“Iyo vhudza Ebede Melekhe munna wa Mukushu u ri, ‘Yahavee Mulangazwoṱhe Mudzimu wa Israele u ri: Ndi ḓo ṱuwa ndi tshi khunyeledza maipfi anga e nda amba nga muḓi houno; u ḓo welwa nga khombo, zwi nga si u nakele. Musi wonoyo zwi ḓo khunyelela u tshi zwi vhona. 17Huno musi wonoyo ndi ḓo u lamulela, u ralo Yahavee, a u nga kumedzwi vhane wa vha ofha. 18Ndi ḓo u tshidza; a u nga ḽiwi nga pfumo, u ḓo ponyoka wa tshila, ngauri u a mpfulufhela, u ralo Yahavee.’ ”

40

Jeremia a tshi dzula Judia na Gedalia

401

40:1-5
Jer. 39:11-14
Ho ḓa ipfi ha Jeremia ḽi tshi bva ha Muṋe washu musi Nebusaradani mulangammbi o no mu vhofholola vhe Rama. O wana Jeremia o vhoxwa nga dzigeḓane e na mathubwa oṱhe a no bva Jerusalema na Juda vhe vha vha vha tshi khou hwalwa vha tshi iswa vhuthubwani Babele. 2Musi mulangammbi a tshi wana Jeremia a mu vhudza a ri, “Yahavee Mudzimu wau o amba uri fhano fhethu hu ḓo bvelela khombo hei. 3Zwino-ha Yahavee o ita uri i bvelele; o ita zwenezwiḽa zwe a ri u ḓo zwi ita. Zwoṱhe hezwi zwo bvelela nge inwi Majuda na khakhela Yahavee na si mu thetshelese. 4Huno ṋamusi ndi a u vhofholola geḓane dzo u vhofhaho zwanḓa. Arali u tshi zwi takalela u nga ṱuwa na nṋe ra ya Babele, nṋe ndi ḓo u londola; hone arali u sa funi u nga sala zwau. Vhona, shango ngeli, u nga ḓi ya hune wa funa.” 5
40:5
Jer. 39:14
Huno Jeremia a tshi kha ḓi timatima, Nebusaradani a dovha a ri, “Huma zwau u ye ha Gedalia ṅwana wa Ahikamu ṅwana wa Shafani, we khosi ya Babele ya mu vhea uri a vhuse miḓi ya Juda, u dzule nae na vhathu, kana u ye hune wa funa.”

Ndi hone mulangammbi a tshi mu ṋea na mbuvha na tshifhiwa a mu litsha a ḓiṱutshela. 6

40:6
Rangap. 20:1
Huno Jeremia a ya ha Gedalia ṅwana wa Ahikamu e Mitsipha a dzula nae na vhathu vhe vha siwa henefho shangoni.

Gedalia a tshi vhusa ḽa Juda

7

40:7-9
2 Mah. 25:22-24
Musi vhahulwane vhoṱhe vha mmbi na vhahali vhavho vhe vha vha vha tshee shangoni vha tshi zwi pfa uri khosi ya Babele yo vhea Gedalia ṅwana wa Ahikamu uri a vhuse shango iḽo na uri a lange vhanna na vhasadzi na vhana – vhoṱhe vhe vha vha vhe vhashai vha vhashai shangoni, vhe vha vha vha songo hwaliwa vha iswa vhuthubwani Babele, 8vha ḓa ha Gedalia henefho Mitsipha – ndi Ishmaele ṅwana wa Nethania, na Johanani na Jonathani vhana vha Karia, na Seraya ṅwana wa Thanumethe na vhana vha Efai wa Netofa na Jesania a no bva Maakha na vhahali vhavho. 9Gedalia ṅwana wa Ahikamu, ṅwana wa Shafani, a vha fulufhedzisa nga muano a ri, “Ni songo ofha u shumela Vhababele. Dzulani shangoni heḽi ni shumele khosi ya Babele, ndi hone zwi tshi ḓo ni nakela. 10A vha nṋe ndi ḓo dzula Mitsipha nda ni imelela kha Vhakhaladia vhane vha ḓa ha riṋe, fhedzi inwi no fanela u fula nḓirivhe na mitshelo ya tshilimo na nyolivi, ni dzi hamule, mapfura ni shele nkhoni dzaṋu dza u vhulungela, na ḓidzulela miḓini ine na funa u dzula khayo.”

11Musi Majuda vha re Muaba na Amoni na Edomo na mashangoni maṅwe oṱhe vha tshi pfa uri khosi ya Babele yo sia tsalela kha ḽa Juda, a vhea Gedalia ṅwana wa Ahikamu ṅwana wa Shafani uri a vha vhuse, 12vhoṱhe vha humela shangoni ḽa Juda, ha Gedalia e Mitsipha, vha tshi bva mashangoni e vha vha vho balangana nao. Vha fula nḓirivhe nnzhi na mitshelo ya tshilimo.

Ishmaele a tshi vhulaha Gedalia

13Johanani ṅwana wa Karia na vhahulwane vha mmbi vhoṱhe vhe vha vha vha tshi kha ḓi vha shangoni vha ḓa ha Gedalia e Mitsipha, 14vha mu vhudzisa vha ri, “A vha zwi ḓivhi uri Baalisi khosi ya Vhaamoni o ruma Ishmaele ṅwana wa Nethania uri a vha vhulahe?” Hone Gedalia ṅwana wa Ahikamu a si tende zwe vha amba.

15Ndi hone Johanani ṅwana wa Karia a tshi amba na Gedalia nga tshiphiri vhe Mitsipha a ri, “Nga vha litshe ndi yo vhulaha Ishmaele ṅwana wa Nethania, a hu nga vhi na a no ḓo zwi ḓivha. U ṱoḓa u vha vhulahelani, Majuda vhoṱhe vhane vha dzula navho vha tshi ḓo balangana, tsalela dza Juda dza lovha?”

16Hone Gedalia ṅwana wa Ahikamu a fhindula Jonathani ṅwana wa Karia a ri, “U songo ita zwo raloho! U khou zwifhelela Ishmaele.”

41

411

41:1-3
2 Mah. 25:25
Ishmaele ṅwana wa Nethania ṅwana wa Elishama o vha e wa malofha a vhuhosini nahone e muṅwe wa vhahulwane vha khosi. Ene o ya ha Gedalia ṅwana wa Ahikamu e Mitsipha nga ṅwedzi wa 7 e na vhanna vha fumi. Huno musi vha tshi khou ḽa vhoṱhe henengei, 2Ishmaele ṅwana wa Nethania na vhaḽa vhanna vha fumi vhe vha vha vhe nae vha mbo ḓi takuwa vha vhulaha Gedalia ṅwana wa Ahikamu ṅwana wa Shafani nga pfumo, vha vhulaha ene we khosi ya Babele ya mu vhea uri a vhuse shango. 3Ishmaele a vhulaha na Majuda vhoṱhe vhe vha vha vhe na Gedalia henefho Mitsipha, a vhulaha na vhahali vha Vhababele vhe vha vha vhe henefho.

Vhaṅwe vhe Ishmaele a vha vhulaha

4Gedalia o ri u vhulawa, ḽi tshi tsha zwi sa athu ḓihwa nga muthu, 5ha ḓa vhanna vha 80 vhe vha vha vho vheula ndebvu vha kherukanya zwiambaro zwavho vha ḓitshetshekanya. Vho ḓa vha tshi bva Shikheme na Shilo na Samaria, vha tshi ḓisa nduvho dza mbeu na zwioro nḓuni ya Muṋe washu. 6Ishmaele ṅwana wa Nethania a ṱuwa Mitsipha u yo vha ṱanganedza, a enda a tshi lila. A ri u ṱangana navho a ri, “Iḓani ha Gedalia ṅwana wa Ahikamu.” 7Vha tshi dzhena muḓini, Ishmaele ṅwana wa Nethania na vhanna vhe vha vha vhe nae vha mbo vha vhulaha, vha vha posa dindini. 8Hone vhaṅwe vhavho vha fumi vha amba na Ishmaele vha ri, “Vha songo ri vhulaha! Ri na goroi na baḽi na mapfura na mutoli, zwo dzumbiwa tsimuni.” Zwenezwo a mbo ḓi vha litsha, a si vha vhulahe na vhaḽa. 9

41:9
1 Mah. 15:22,28,32
Zwino dindi ḽe a posa zwitumbu zwoṱhe zwa vhanna vhe a vha vhulaha khathihi na Gedalia ndi ḽe ḽa vha ḽo bwiwa nga khosi Asa uri ḽi vhe ḽa u ḓitsireledza zwiḽa a tshi lwa na Baasha khosi ya Israele. Ishmaele ṅwana wa Nethania a tou ḽi ḓadza nga zwitumbu.

Hu tshi vhofhololwa vhathu vhe Ishmaele a vha thuba

10Ishmaele a thuba vhathu vhoṱhe vhe vha vha vhe Mitsipha – vhananyana vha khosi khathihi na vhathu vhoṱhe vhe vha vha vho sala henefho, vhe Nebusaradani mulangammbi a vhea Gedalia ṅwana wa Ahikamu uri a vha vhuse. Ishmaele ṅwana wa Nethania a vha thuba, a fara lwendo uri a pfukele ha Vhaamoni.

11Musi Johanani ṅwana wa Karia na vhahulwane vhoṱhe vha mmbi vhe vha vha vhe nae vha tshi pfa zwa vhugevhenga hoṱhe ho itwaho nga Ishmaele ṅwana wa Nethania, 12vha dzhia vhahali vhavho vhoṱhe vha yo lwa na Ishmaele ṅwana wa Nethania. Vha mu wana tsini ha isha ḽihulu ḽa Gibioni. 13Vhathu vhoṱhe vhe Ishmaele a vha e navho vha tshi vhona Johanani ṅwana wa Karia na vhahulwane vha mmbi vhe vha vha vhe nae, vha takala. 14Vhathu vhoṱhe vhe Ishmaele a vha thuba Mitsipha vha rembuluwa vha ya ha Johanani ṅwana wa Karia. 15Hone Ishmaele ṅwana wa Nethania na vhahali vhawe vhaṱanu na vhararu vha ponyoka Johanani vha shavhela ha Vhaamoni.

16Ndi hone Johanani ṅwana wa Karia na vhahulwane vha mmbi vhoṱhe vhe vha vha vhe nae vha tshi endedza tsalela dzoṱhe dza vhathu vhe Ishmaele ṅwana wa Nethania a vha hwala vha tshi bva Mitsipha musi o no vhulaha Gedalia ṅwana wa Ahikamu: vhanna na vhahali na vhasadzi na vhana na vhanna vho luvhedzwaho, vhe Johanani a vha vhuisa vha tshi bva Gibioni. 17

41:17-18
Jer. 42:11
Vha tshimbila, vha awela Geruthi Khimihamu tsini ha Betlehema nḓilani i no ya Egipita, 18uri vha shavhe Vhababele. Vho vha vha tshi vha ofha ngauri Ishmaele ṅwana wa Nethania o vha o vhulaha Gedalia ṅwana wa Ahikamu, we khosi ya Babele a vha o mu vhea uri a vhuse iḽo shango.