Tshivenda 1998 (VEN98)
36

Jeremia a tshi pfi a ṅwale maipfi awe buguni

361

36:1
Jer. 25:1-2
Nga ṅwaha wa vhuṋa wa muvhuso wa Jehoyakimu ṅwana wa Josiasi khosi ya Juda, ho ḓa ipfi ha Jeremia ḽi tshi bva ha Muṋe washu ḽa ri, 2
36:2
Jer. 1:230:2
“Dzhia bugu u ṅwale maipfi oṱhe e nda u vhudza ndi tshi amba Israele na Juda na tshakha dziṅwe dzoṱhe tshee nda thoma u amba na iwe misi ya Josiasi u swika zwino. 3
36:3
Jer. 18:11
Khamusi vhathu vha Juda vha ḓo ri vha tshi pfa khombo dzoṱhe dze nda dzudzanya uri dzi vha wele, muṅwe na muṅwe wavho a litsha nḓila yawe mmbi, nda ḓo konou vha hangwela milandu yavho na vhutshinyi havho.”

4

36:4-10
Jer. 32:12
Ndi hone Jeremia a tshi vhidza Barukhu ṅwana wa Neria, Jeremia a amba maipfi oṱhe e a vhudzwa nga Muṋe washu, Barukhu a konou a ṅwala kha yeneyo bugu. 5
36:5
Jer. 20:1-2
Zwino Jeremia a vhudza Barukhu a ri, “Nṋe ndo dzivhiswa; a thi koni u ya thembeleni ya Muṋe washu. 6Zwenezwo inwi ni ye nḓuni ya Muṋe washu nga ḓuvha ḽa u ḓidzima ni vhalele vhathu maipfi a Muṋe washu kha bugu iyi, e na a ṅwala nṋe ndi tshi khou amba. Ni a vhalele na vhathu vhoṱhe vha Juda vhane vha dzhena vha tshi bva miḓini ya havho. 7Khamusi vha ḓo luvhelela Muṋe washu, muṅwe na muṅwe a litsha nḓila dzawe mmbi, ngauri mbiti na ṱhamu dze Muṋe washu a ri dzi ḓo wela vhathu havha ndi khulu.”

8Barukhu ṅwana wa Neria o ita zwoṱhe zwe muporofita Jeremia a mu vhudza uri a ite; o ya thembeleni ya Muṋe washu a vhala maipfi a Muṋe washu e a vha o ṅwalwa buguni.

Barukhu a tshi vhalela vhathu bugu ya Jeremia

9Nga ṅwedzi wa vhuṱanu na vhuṋa wa ṅwaha wa vhuṱanu wa Jehoyakimu ṅwana wa Josiasi khosi ya Juda, ha ḓivhadzwa tshifhinga tsha u ḓidzima phanḓa ha Muṋe washu hu tshi vhudzwa vhathu vhoṱhe vha re Jerusalema na vhane vha bva miḓini ya Juda. 10

36:10
Jer. 26:24
Barukhu a vhalela vhathu vhoṱhe maipfi a Jeremia o ṅwalwaho buguni vhe thembeleni ya Muṋe washu ene e lufherani lwa Gemaria ṅwana wa Shafani muṅwaleli, lwe lwa vha lu muṱani wa nṱha muṋangoni wa Khoro Ntswa ya thembele.

11Musi Mikaya ṅwana wa Gemaria, ṅwana wa Shafani, a tshi pfa maipfi oṱhe a Muṋe washu o ṅwalwaho kha bugu a tshi vhalwa, 12

36:12
Jer. 26:22
a tsela lufherani lwa muṅwaleli pfamoni ya musanda. Henefho ho vha ho kuvhangana vhahulwane vhoṱhe: Elishama muṅwaleli na Delaya ṅwana wa Shemaya na Elinathani ṅwana wa Akhiboro na Gemaria ṅwana wa Shafani na Tsedekia ṅwana wa Hanania na vhaṅwe vhahulwane vhoṱhe.

13Musi Mikaya o no vha vhudza zwoṱhe zwo ṅwalwaho buguni zwe a pfa Barukhu a tshi vhalela vhathu, 14vhahulwane vhoṱhe vha ruma Jehudi ṅwana wa Nethania, ṅwana wa Shelemia ṅwana wa Khusi uri a vhudze Barukhu a ri, “Ḓisani bugu ye na vhalela vhathu, na inwi ni ḓe.” Zwenezwo Barukhu ṅwana wa Neria a ya khavho na bugu o i fara nga tshanḓa. 15Vha amba nae vha ri, “Edzonu dzula ni ri vhalele nandi!”

Ndi hone Barukhu a tshi vha vhalela. 16Musi vha tshi pfa maipfi ayo oṱhe, vha ofha vha lavhelesana vha amba na Barukhu vha ri, “Ro fanela u ḓivhadza vhamusanda maipfi haya oṱhe.” 17Vha vhudzisa Barukhu vha ri, “Edzonu ri vhudza, zwo ḓa hani uri ni vhuye ni ṅwale zwoṱhe hezwi? Zwo ambiwa nga Jeremia?”

18Barukhu a fhindula a ri, “Ee, ndi ene o mmbudzaho maipfi oṱhe haya, nṋe nda a ṅwala buguni nga ennge.”

19Ndi hone vhahulwane vha tshi vhudza Barukhu vha ri, “Iwe na Jeremia iyani u dzumbama. Hu songo vha na muṅwe ane a ḓivha hune na vha hone.”

Khosi i tshi fhisa bugu

20Ndi hone vha tshi vhea iḽa bugu lufherani lwa Elishama muṅwaleli, vha ya ha khosi muṱani wa pfamo ya musanda vha mu vhudza zwoṱhe. 21Khosi ya ruma Jehudi uri a yo dzhia iyo bugu, Jehudi a yo i dzhia lufherani lwa Elishama muṅwaleli, a i vhalela khosi na vhahulwane vhoṱhe vho ima henefho tsini hawe. 22Ho vha hu nga ṅwedzi wa vhuṱanu na vhuṋa, khosi yo vha yo dzula pfamoni ya vhuriha, i tshi khou ora mulilo we vha vha vho vhasa ndongoni ya mulilo henefho phanḓa hawe. 23Jehudi o vha tshi ri u vhala zwipiḓa zwiraru kana zwiṋa zwa iyo bugu, khosi ya zwi tshea nga kupanga ya zwi posa henefho ndongoni ya mulilo, bugu yoṱhe ya vhuya ya fhiswa muliloni. 24

36:24
2 Mah. 22:11
Khosi na vhaḓinḓa vhawe vhoṱhe vhe vha pfa maipfi ayo oṱhe a vho ngo vhuya vha tshenuwa, a vho ngo vhuya vha kherukanya nguvho dzavho. 25
36:25
Jer. 26:22
Naho Elinathani na Delaya na Gemaria vho luvhelela khosi uri a songo fhisa iyo bugu, ho ngo vhuya a vha thetshelesa, 26
36:26
Jer. 15:2132:12
ene o sokou vhudza Jeramiele, ṅwana wa khosi, na Seraya ṅwana wa Azariele na Shelemia ṅwana wa Abidiele uri vha fare Barukhu muṅwali na Jeremia muporofita. Hone Muṋe washu o vha o vha dzumba.

Jeremia a tshi pfi a dovhe a ṅwale bugu

27Musi khosi yo no fhisa bugu i re na maipfi o ṅwalwaho nga Barukhu a tshi tou vhudzwa nga Jeremia, ipfi ḽa Muṋe washu ḽa ḓa ha Jeremia ḽa ri, 28

36:28
Jer. 30:2
“Dzhia iṅwe bugu u ṅwale maipfi aḽa oṱhe e a ṅwalwa kha bugu iḽa ya u thoma, ye Jehoyakimu khosi ya Juda a fhisa. 29
36:29-31
2 Mah. 22:15-20
U vhudze Jehoyakimu khosi ya Juda u ri, ‘Yahavee u ri: Wo fhisa iḽa bugu wa ri: Ndi mini wo ṅwala khayo uri vhukumakuma khosi ya Babele i ḓo ḓa ya phusukanya shango ḽino ya lozwa vhathu na zwifuwo? 30
36:30
Jer. 9:2122:19
22:30
Zwenezwo Yahavee a tshi amba Jehoyakimu khosi ya Juda u ri: Ha nga vhi na a no ḓo sala o dzula kha khuluṋoni ya Dafita; tshitumbu tshawe tshi ḓo poswa nnḓa tsha swa nga ḓuvha masiari, vhusiku tsha welwa nga mahaḓa. 31
36:31
Jer. 7:13
Ndi ḓo pfisa ene vhuṱungu na vhana vhawe na vhaḓinḓa vhawe nga mulandu wa vhuvhi havho: vhone na vha no dzula Jerusalema na vhathu vha Juda ndi ḓo vha ḓisela khombo dzoṱhe dze nda bula uri dzi ḓo vha wela, nge vha si thetshelese.’ ”

32

36:32
Jer. 32:12
Ndi hone Jeremia a tshi dzhia iṅwe bugu a i ṋea muṅwaleli wawe Barukhu ṅwana wa Neria, Jeremia a amba, Barukhu a ṅwala khayo maipfi oṱhe a iḽa bugu ye Jehoyakimu khosi ya Juda a i fhisa muliloni. Ha engedzwa maṅwe maipfi manzhi ane a fana nao.