Tshivenda 1998 (VEN98)
32

Jeremia a tshi pfi a renge tsimu

321

32:1
Jer. 1:352:29
32:1-15
Jer. 13:1-11
Ngeḽi fhungo ḽe ḽa ḓa ha Jeremia ḽi tshi bva ha Muṋe washu nga ṅwaha wa fumi wa musi khosi Tsedekia a tshi vhusa ḽa Juda, ú wa 18 wa muvhuso wa Nebukhadnetsara. 2
32:2
Jer. 33:1
37:21
38:28
39:14
Zwenezwo mmbi ya khosi ya Babele yo vha i tshi khou govhela Jerusalema, muporofita Jeremia ó valelwa muṱani wa vhalindi vha pfamo ya musanda. 3
32:3-5
Jer. 34:2-3
2 Mah. 25:3-7
Tsedekia khosi ya Juda o vha o mu valela henefho, a tshi ri, “Ndi mini ni tshi porofita nga u ralo? Ni ri, ‘Muṋe washu u ri: Muḓi uyu ndi ḓo ṱuwa ndi tshi u kumedza khosi ya Babele ya u thuba. 4Tsedekia khosi ya Juda a nga si ponyoke Vhakhaladia a shavha, tshawe hu ḓo tou vha u kumedzwa khosi ya Babele, a amba nae vho livhana zwifhaṱuwo, a mu vhona nga awe maṱo. 5
32:5
Jer. 21:7
U ḓo hwala Tsedekia a mu isa Babele, a dzula hone ndi vhuye ndi ite zwine nda funa u mu ita. Nangwe a lwa na Vhakhaladia a nga si vha kunde. Ho amba Nṋe Yahavee.’ ”

6Nga hetsho tshifhinga Jeremia a ri, “Ipfi ḽa Muṋe washu ḽo ḓa ha nṋe ḽa ri, 7

32:7-8
Liv. 25:25-31
‘Hanamele ṅwana wa malume au Shalumu u ḓo ḓa ha iwe a ri: Rengani tsimu yanga i re Anathotho, vhunga inwi ni shaka ḽa tsini, zwo fanela uri inwi ni i rengulule.’

8“Nangoho muzwala wanga Hanamele a ḓa ha nṋe henefho muṱani wa pfamo ya musanda nga he Muṋe washu a dzula o amba, a ri, ‘Rengani tsimu yanga i re Anathotho shangoni ḽa Benyamini; vhunga zwo ni fanela uri i vhe yaṋu, i rengululeni.’ Nṋe nda zwi ḓivha uri ipfi iḽo ndi ḽa Muṋe washu; 9ndi hone ndi tshi rengulula iyo tsimu ya muzwala wanga Hanamele i re Anathotho, nda mu kalela tshelede i no ita mangwende a 17 a siliva.Ndi shekele dza 17, dzine dza ita 11.5 gr nthihi. 10Nda saina luṅwalo lwa pfano nda vhea luswayo, nda ṱoḓa ṱhanzi, nda kala iyo siliva tshikaloni. 11Nda dzhia luṅwalo lwa vhuṱanzi ha u ri ndo renga – luṅwalo lwo swaiwaho lu re na pfano na nzudzanyo, na luṅwe lu si na luswayo – 12

32:12
Jer. 36:4-32
43:3
45:1
nda lu ṋea Barukhu ṅwana wa Neria, ṅwana wa Maaseya, hu na muzwala wanga Hanamele na ṱhanzi dzo sainaho luṅwalo lwa pfano, na Majuda vhoṱhe vha re muṱani wa vhalindi vha pfamo ya musanda vha tshi zwi vhona, 13nda laya Barukhu vha tshi zwi pfa nda ri, 14‘Muṋe washu Mulangazwoṱhe Mudzimu wa Israele u ri: Dzhia maṅwalo haya vhuvhili hao, lwo swaiwaho na lu songo swaiwaho, a pfano na a thengiso, u a longe mvuvheloni ya vumba uri a si ṱavhanye u ṱahala. 15Muṋe washu Mulangazwoṱhe Mudzimu wa Israele u ri: Hu ḓo dovha ha rengwa nnḓu na masimu na zwikovha zwa minḓirivhe shangoni heḽino.’

16“Musi ndo no ṋea Barukhu ṅwana wa Neria ulwo luṅwalo lwa vhuṱanzi, nda rabela Muṋe washu nda ri: 17

32:17
Jer. 10:1232:27
Gen. 18:14
Zak. 8:6
Mat. 19:26
Muṋe washu Muṋe wa zwoṱhe, wo vhumba ḽiṱaḓulu na ḽifhasi nga maanḓa au mahulu na nga tshanḓa tshau tshó angalala. A hu na tshine wa kundwa u tshi ita. 18
32:18
Ek. 20:5-6
Vhathu vhane wa vha funa ndi zwigidi na zwigidi, hone wa rwa vhana u tshi vha rwela vhutshinyi ha vhokhotsi avho. Iwe u Mudzimu wa maanḓa a sa kondadzei, u pfi Muṋe washu Mulangazwoṱhe. 19
32:19
Jer. 16:1717:10
Nzudzanyo dzau dzo hula hani, mishumo yau a i konadzei. Maṱo au a vhona nḓila dzoṱhe dza vhathu; u pfufha muṅwe na muṅwe u tshi tevhedza kutshilele kwawe nga he zwa tea mishumo yawe. 20
32:20
Ps. 78:43
Wo ita zwiga zwa maḓembe na zwimangadzo shangoni ḽa Egipita, na ṋamusi u kha ḓi zwi ita kha ḽa Israele na kha vhathu vhoṱhe, wa vha na bvumo, na ṋamusi. 21Wo pfulusa vhathu vhau Israele wa vha bvisa Egipita nga zwiga na zwimangadzo nga tshanḓa tshau tsha maanḓa wó tshi angaladza nga maanḓa a ofhisaho. 22Wo vha ṋea shango heḽino ḽe wa ana wa ri u ḓo ḽi ṋea vhokhotsi avho, shango ḽi no ela mukhaha na ṋotshi. 23
32:23
Neh. 9:30
Vho dzhena vha ḽi dzhia ḽa vha ḽavho, hone a vho ngo u thetshelesa, a vho ngo tevhedza milayo yau, a vho ngo ita zwe wa vha vhudza uri vha zwi ite. Ndi zwe wa vha ḓisela khombo hei yoṱhe.

24“Edzou vhona uri Vhakhaladia vho govhela hani muḓi, vha ṱoḓa u u dzhia. Muḓi u ḓo kumedzwa vhone vha no khou u dia nga pfumo na nḓala na dwadze. Zwe wa amba zwo itea unga zwino u tshi khou zwi vhona. 25Naho muḓi u tshi ḓo kumedzwa Vhakhaladia, Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu, u mmbudza wa ri, ‘Renga tsimu nga siliva, mafhungo ayo a vhe na ṱhanzi.’ ”

26Ndi hone Muṋe washu a tshi mphindula a ri, 27

32:27
Jer. 32:17
“Ndi Nṋe Yahavee Mudzimu wa vhathu vhoṱhe. Hu na tshine tsha nkunda naa? 28
32:28-29
2 Mah. 25:1-11
Zwenezwo, Nṋe Yahavee ndi ri: Hoyu muḓi ndi ḓo ṱuwa ndi tshi u kumedza Vhakhaladia na Nebukhadnetsara khosi ya Babele, a u thuba. 29Vhakhaladia vhane vha khou dia hoyu muḓi vha ḓo u dzhena vha u fhisa nga mulilo; vha ḓo u fhisa we lore, vha fhisa na nnḓu he vhathu vha nṱunga nga u dubisela Baali zwioro nṱha ha ṱhanga dzadzo, vha dovha vha tevhulela midzimu thevhula henefho.

30

32:30
Jer. 3:25
“Vhathu vha Israele na Juda tshe vha ita ndi tshi ḓi zwi vhona ndi vhuvhi fhedzi, u bva hanani havho; ngoho vhathu vha Israele tshe vha ita ho vha u nṱunga nga u rabela zwe vha ita nga zwanḓa zwavho. 31
32:31
Jer. 2:20
52:3
2 Mah. 17:18,23
23:27
24:20
Tshee hoyu muḓi wa fhaṱwa u swika zwino wa ḓi ṱunga mbiti dzanga wa ntsinyusa, lune nda fanela u u sudzulusa nda si tsha u vhona. 32Vhathu vha Israele na Juda vho nṱunga nga vhuvhi hoṱhe he vha ita – vhone na mahosi avho na vhahulwane, na vhotshifhe vhavho na vhaporofita vhavho, vhanna vha Juda na vhathu vha Jerusalema. 33
32:33
Jer. 5:3
Vho mpfuralela vha si tsha nndavhelesa; naho ndo vha funza nda dovha, a vho ngo thetshelesa kana vha ita zwe nda vha laya. 34
32:34
Jer. 7:30
Vho vhea midzimu yavho ya zwifanyiso i nengisaho nḓuni ine ya pfi ndi yanga vha i shata tshika. 35
32:35
Jer. 7:31
Vho fhaṱela Baali dziaḽiṱari Govhani ḽa Hinomu, uri vhana vhavho vha vhatuka na vha vhasidzana vha vha ite zwiṱhavhelo zwa Molekhe, naho ndi songo vha vhudza uri vha ite nga u ralo, na u zwi humbula ndi songo vhuya nda zwi humbula uri vha ite zwi no nengisa nga u ralo; zwe vha ita ho vha hu u tou itisa vhathu vha Juda tshivhi.

U fulufhedziswa zwivhuya zwa matshelo

36

32:36-37
Jer. 32:43
33:10-11
“Ni tshi amba muḓi uno ni ri, ‘U ḓo kumedzwa khosi ya Babele nga pfumo na nḓala na dwadze’; hone Nṋe Yahavee Mudzimu wa Israele ndi ri: 37
32:37
Jer. 23:323:6
Vhukumakuma ndi ḓo kuvhanganya vhathu vhanga vha tshi bva mashangoni e nda vha balanganyela khao nga mbiti khulu ndo sinyuwa zwihulu; ndi ḓo vha vhuisa hafhano fhethu vha dzula vha sa ofhi tshithu. 38
32:38
Jer. 7:23
Vha ḓo vha vhathu vhanga, Nṋe nda vha Mudzimu wavho. 39
32:39
Jer. 24:750:5
Ndi ḓo vha ṋea mbilu nthihi na maitele mathihi uri vha dzule vha tshi nnyofha, zwi tshi vha nakela na vhana vhavho. 40
32:40
Jer. 29:1131:33
Ndi ḓo vhofha mulanga navho u no ḓo vha wa lini na lini: A thi nga vhuyi nda litsha u vha tonda, ndi ḓo vha ṋea mbilu ya uri vha nnyofhe, uri vha si tsha ntshandukela. 41
32:41
Tsef. 3:17
Jer. 1:10Am. 9:15
Ndi ḓo takalela u vha tonda, ndi a fulufhedzea, ndi ḓo vha sima shangoni ḽino nga mbilu yanga yoṱhe, vha ṱoka midzi.” 42
32:42
Jer. 31:28
Muṋe washu u ri, “Ndi ḓo ḓisela vhathu avha zwivhuya zwoṱhe zwine nda vha fulufhedzisa, zwa nga zwiḽa ndi tshi vha ḓisela khombo khulu. 43Hafhano shangoni heḽino ḽine inwi na ri, ‘Ndi soga ḽi sa dzuli muthu kana tshifuwo, ngauri ḽo kumedzwa Vhakhaladia,’ hu ḓo dovha ha rengwa masimu. 44
32:44
Jer. 29:13-14
A ḓo rengwa nga siliva, ha sainwa vhuṱanzi, ha vhewa luswayo, ha vha na ṱhanzi fhano shangoni ḽa Benyamini na miḓini yo tangaho Jerusalema na miḓini ya Juda, na miḓini i re mivhunduni na i re thungo ya lwanzhe, na Negeve, ngauri ndi ḓo ita uri zwi dovhe zwi vha nakele. Ho amba Nṋe Yahavee.”

33

Vhathu vha tshi fulufhedziswa u vhuedzedzwa shangoni ḽavho

331

33:1
Jer. 32:2
Musi Jeremia a tshee o hoṋelwa muṱani wa vhalindi vha pfamo ya musanda, ipfi ḽa Muṋe washu ḽa ḓa khae lwa vhuvhili ḽa ri, 2“Yahavee, Ene we a ita ḽifhasi, a ḽi vhumba, a ḽi imisa, u pfi Yahavee, u ri, 3
33:3
Jer. 29:12
‘Mmbidzeleleni, ndi ḓo ni aravha nda ni vhudza zwihulu zwo dzumbamaho zwine na sa zwi ḓivhe. 4-5Ndi ri: Vhathu vha Jerusalema vha ḓo ḓi lwa na Vhakhaladia, avho vha ḓi govhela muḓi vha u dia vha thutha nnḓu dza muḓi na pfamo dza musanda, matumbani adzo vha khokha zwitumbu zwa vhathu vhe nda vha vhulaha nga mbiti ndo sinyuwa. Ndo vha ndo vha furalela nga mulandu wa vhuvhi havho hoṱhe.

6

33:6
Jer. 30:17
“ ‘Naho zwo ralo, muḓi uno ndi ḓo dovha nda u lafha nda u fhodza; ndi ḓo fhodza vhathu vhanga vha ḓiphiṋa ḽo lala tshoṱhe vha sa ofhi tshithu. 7
33:7
Jer. 23:629:13-14
Ndi ḓo vhuisa Juda na Israele vhuthubwani nda dovha nda vha fhaṱa vha nga zwe vha vha vhe zwone kale. 8
33:8
Jer. 31:34
Ndi ḓo vha ṱanzwa tshika dza vhutshinyi hoṱhe he vha nkhakhela, nda vha hangwela vhutshinyi havho hoṱhe ha u ntshandukela. 9
33:9
Jer. 13:11
Ndi hone muḓi uno wa Jerusalema u tshi ḓo ita uri ndi vhe na bvumo, ndi pembelelwe, ndi rendiwe, vhugala hanga vhu vhonwe nga tshakha dzoṱhe dza ḽifhasi dzine dza pfa zwivhuya zwoṱhe zwine nda u itela; dza ḓo konou ofha dza tetemela dzi tshi vhona ndi tshi u ladzela shango tshoṱhe zwa u nakela.’ ”

10

33:10-11
Jer. 32:36-377:3429:13-1431:62 Koron. 29:31
1 Koron. 16:34
Muṋe washu u ri, “Ni tshi amba fhethu fhano ni ri, ‘Ḽo vha ḽi soga ḽi sa dzuli muthu, hu si na vhathu, hu si na na tshifuwo.’ Naho zwo ralo miḓi ya Juda na mikoto ya Jerusalema yo ṱutshelwaho, hu sa dzuli vhathu kana phukha, 11hu ḓo dovha ha pfala mikosi hu tshi pembelwa ho takalwa, na maipfi a mukwasha na muselwa na maipfi a vhane vha ḓisa nduvho dza ndivhuho nḓuni ya Yahavee vha tshi ri,

“ ‘Livhuhani Yahavee Mulangazwoṱhe,

Yahavee u na vhuthu;

lufuno lwawe a lu dzinginyei lini na lini.’

“Ndi ḓo ita uri shango heḽi zwi dovhe zwi ḽi nakele unga kale. Ho amba Nṋe Yahavee.”

12Muṋe washu Mulangazwoṱhe u ri, “Fhethu hafhano hu re soga ḽi sa dzuli muthu, hu si na vhathu, hu si na na tshifuwo, na miḓi yaho yoṱhe i ḓo dovha ya vha na pfulo hune vhalisa vha ḓo awedza masambi avho a dzinngu. 13Miḓini i re mivhunduni na thungo ya lwanzhe na miḓini ya Negeve na shangoni ḽa Benyamini, na miḓini yo tangaho Jerusalema, na miḓini ya Juda, hu ḓo dovha ha vha na vhalisa, vha ḓo dovha vha vhala nngu dzavho. Ho amba Nṋe Yahavee.”

Ipfi ḽa Muṋe washu a ḽi weli fhasi

14Muṋe washu u ri, “Hu khou ḓa misi ine nda ḓo khunyeledza zwe nda fulufhedzisa vhathu vha Israele na vhathu vha Juda.

15

33:15
Jer. 23:5
“Misi yeneyo,

tshifhinga tshenetsho ndi ḓo ita uri hu simuwe

Ḓadzwane ḽi tshidzaho,

kha lutsinga lwa Dafita;

onoyo, khaṱhulo yawe i ḓo vha mbuya,

a ita zwi re zwone shangoni.

16

33:16
Jer. 23:6
Yes. 1:26
Zak. 8:3
1 Korint. 1:30
Misi yeneyo vha Juda vha ḓo tshidzwa,

na Jerusalema u ḓo dzula u sa ofhi tshithu.

U ḓo pfi:

‘U tshidzwa hashu ndi Yahavee’.”

17

33:17
2 Sam. 7:12-137:161 Mah. 2:4
8:25
9:5
Jer. 23:5
Muṋe washu u ri, “Dafita ha nga kundwi u vha na munna a no ḓo dzula kha khuluṋoni ya Israele, 18
33:18
Dot. 10:8
nahone hu ḓo ḓi dzula hu na Vhalivi vha re vhotshifhe vha no nṋekedza nduvho dzi fhiswaho, vha fhisa nduvho ya thoro, vha nṋekedza zwiṱhavhelo.”

19Ipfi ḽa Muṋe washu ḽo ḓa ha Jeremia ḽa ri, 20

33:20-21
Jer. 31:35-36
Ps. 89:34-37
“Nṋe Yahavee ndi ri: Arali wa kona u vhofholola mulanga we nda vhofha na masiari na vhusiku, masiari na vhusiku zwa si tsha ḓa nga tshifhinga tshazwo, 21
33:21
Jer. 33:17-18
ndi hone hu tshi nga vhofhololwa mulanga we nda vhofha na Dafita muḓinḓa wanga, na mulanga we nda vhofha na Vhalivi vha re vhotshifhe vha no ntshumela, Dafita a si tsha vha na muḓuhulu a no ḓo vhusa o dzula kha khuluṋoni yawe. 22
33:22
Gen. 15:5
22:17
Vhaḓuhulu vha Dafita muḓinḓa wanga na Vhalivi vhane vha nṋekedza nduvho ndi ḓo vha andisa vha nga ṋaledzi dza lutomboni dzi sa vhalei, vha ḓala unga muṱavha wa lwanzhe u sa kalei.”

23Ipfi ḽa Muṋe washu ḽo ḓa ha Jeremia ḽa ri, 24“A wo ngo zwi pfa avha vhathu vha tshi ri, ‘Muṋe washu o laṱa mivhuso mivhili ye a i nanga’? U ralo ndi u nyadza vhathu vhanga, a vha tsha vha vhona vhe lushaka. 25Ndi zwine Nṋe Yahavee nda ri: Arali ndi songo vhofha mulanga na masiari na vhusiku, ndi songo vhea milayo ya ṱaḓulu na ḽifhasi, 26

33:26
Jer. 29:13-14
izwo na vhaḓuhulu vha Jakopo na Dafita muḓinḓa wanga ndi ḓo vha landula, nda si tsha nanga muṅwe wa vhana vhawe uri a vhuse vhaḓuhulu vha Abrahamu na Isaka na Jakopo. Ndi uri ndi ḓo vha khathutshela zwa dovha zwa vha nakela.”

34

Ndaedzo i yaho ha Tsedekia: Ṱhamu yó ṱangana na khathutshelo

341

34:1
2 Mah. 25:1-2
Musi Nebukhadnetsara khosi ya Babele na mmbi yawe yoṱhe na mivhuso yoṱhe na tshakha dzoṱhe dza ḽifhasi dze a vha a tshi dzi vhusa vha tshi khou lwa na Jerusalema na miḓi i re tsini hawo, ha ḓa ipfi heḽi kha Jeremia ḽi tshi bva ha Muṋe washu ḽa ri, 2
34:2-3
Jer. 32:3-5
“Nṋe Yahavee Mudzimu wa Israele ndi ri: Iyo vhudza Tsedekia khosi ya Juda u ri, ‘Yahavee u ri: Muḓi hoyu ndi ḓo ṱuwa ndi tshi u kumedza khosi ya Babele a u fhisa we lore. 3
34:3
Jer. 32:4
Na iwe a u nga vhuyi wa mu ponyoka, vhukumakuma u ḓo thubiwa wa kumedzwa ene. U ḓo vhona khosi ya Babele nga au maṱo, ú ḓo amba na iwe no livhana zwifhaṱuwo. U ḓo iswa Babele.

4

34:4-5
Jer. 21:738:17-18
“ ‘Nangwe zwo ralo iwe Tsedekia khosi ya Juda, thetshelesa zwine Yahavee a u fulufhedzisa. Yahavee a tshi amba iwe u ri: A u nga fi nga pfumo; 5
34:5
2 Koron. 16:14
21:19
Jer. 22:18
u ḓo fa nga mulalo. U tshi zwiṱwa vhathu vha ḓo vhasa mililo ya u u hulisa, sa zwe vha ita vha tshi hulisa vhokhotsi au na vhe vha vha mahosi iwe u sa athu, vha ḓo u lilela vha ri: Yawee, khosi yashu yo dzama! Nṋe nga dzanga ndi khou ana, ndi ralo. Ho amba Nṋe Yahavee.’ ”

6Ndi hone muporofita Jeremia a tshi vhudza Tsedekia khosi ya Juda zwoṱhe hezwo, vhe Jerusalema, 7musi mmbi ya khosi ya Babele i tshi khou dia muḓi wa Jerusalema na miṅwe miḓi ya Juda ye ya vha i tshi kha ḓi lwa, ndi Lakhishi na Azeka. Heyo miḓi mivhili ndi yone fhedzi yo tangedzwaho nga mitsheṱo ye ya vha yo sala kha ḽa Juda.

U bva kha mulanga wa u vhofholola dziphuli

8

34:8-9
Ek. 21:2-4
2 Mah. 4:1
Neh. 5:5,8
Ho ḓa ipfi ha Jeremia ḽi tshi bva ha Muṋe washu musi khosi Tsedekia o no ita mulanga na vhathu vhoṱhe vha Jerusalema uri hu ḓivhadzwe uri phuli dzi vhofhololwe. 9Muṅwe na muṅwe o ita mulanga wa u vhofholola phuli dzawe dza Vhaheberu, dza vhanna na dza vhasadzi, ha pfi hu songo tsha wanala muthu a no ita Mujuda ngae phuli. 10Zwenezwo vhahulwane vhoṱhe na vhathu vhe vha dzhena kha uyo mulanga vha pfana uri vha ḓo vhofholola phuli dza vhanna na dza vhasadzi vha si tsha vha fareledza vhupulini; vha pfana, nangoho vha vha vhofholola. 11Hone ngavhuya vha shanduka, vha dzhiulula dziḽa phuli dze vha vha vho dzi vhofholola, vha dovha vha dzi dzhenisa vhupulini.

12Ndi hone ipfi ḽa Muṋe washu ḽi tshi ḓa ha Jeremia ḽa ri, 13

34:13
Ek. 20:2
“Yahavee Mudzimu wa Israele u ri: Ndo vhofha mulanga na vhomakhulukukuku waṋu musi ndi tshi vha pfulusa Egipita shangoni ḽe vha vha vhe dziphuli. Ndo ri, 14
34:14
Ek. 21:2-4Dot. 15:12-14
Jer. 7:26
‘Ṅwaha muṅwe na muṅwe wa vhuṱanu na vhuvhili muṅwe na muṅwe waṋu o fanela u vhofholola Muheberu wa hawe ufhio na ufhio we a ḓirengisa khae. Arali o no u shumela miṅwaha miṱanu na muthihi, u mu litshe a ḓiṱutshele.’ Huno vhokhotsi aṋu a vho ngo nthetshelesa, a vho ngo zwi londa. 15Ni kha ḓi bva u ḓisola na ita zwe nda vhona zwi zwone: Muṅwe na muṅwe waṋu o ḓivhadza uri u ḓo vhofholola wa hawe, na vhuya na vhofha mulanga ndi tshi zwi vhona, nḓuni ine ya pfi ndi yanga. 16Hone zwino no no shanduka na nyadzisa dzina ḽanga; muṅwe na muṅwe waṋu o dzhiulula phuli dza vhanna na dza vhasadzi dze a vha o dzi vhofholola uri dzi ye hune dza funa. No vha kombetshedza uri vha dovhe vha vhe phuli dzaṋu.

17

34:17
Jer. 15:3-4
“Huno-ha, Nṋe Yahavee ndi ri: A no ngo nthetshelesa; a no ngo ḓivhadza uri ni ḓo vhofholola vha haṋu. Zwino-ha Nṋe ndi ni ḓivhadza mbofholowo, Nṋe Yahavee ndi khou ralo – ndi mbofholowo ya u yo fa nga pfumo na dwadze na nḓala. Ndi ḓo ita uri mivhuso yoṱhe ya ḽifhasi i ofhe i tshi vhona zwe nda ni ita. 18
34:18-19
Gen. 15:10,17
Vhanna vho vhofhololaho mulanga, vha si khunyeledze zwine wa amba, uyo mulanga we vha u vhofha ndi tshi zwi vhona, ndi ḓo vha ita unga ṋamana ye vha i fhandula nga vhukati vha fhira vhukati ha lurumbu na lurumbu. 19Vharangaphanḓa vha Juda na Jerusalema, vhahulwane vha pfamo ya musanda, vhotshifhe na vhathu vhoṱhe vha shango vhe vha fhira vhukati ha zwipiḓa zwa ṋamana, 20ndi ḓo vha kumedza maswina ane a ṱoḓa u vha vhulaha. Zwitumbu zwavho zwi ḓo ḽiwa nga zwiṋoni na zwivhanda zwa ḓaka. 21
34:21-22
Jer. 37:3-9
Tsedekia khosi ya Juda na vhahulwane vhawe ndi ḓo vha kumedza maswina ane a ṱoḓa u vha vhulaha, ndi ḓo vha kumedza mmbi ya khosi ya Babele. Vha tshee vho ni ṱutshela, 22hone ndi ḓo vha vhidza, Nṋe Yahavee ndi khou ralo, ndi ḓo vha vhuisa hafhano muḓini houno. Vha ḓo lwa nawo, vha u kunda vha u fhisa we lore. Miḓi ya Juda ndi ḓo i phusukanya ha si tsha dzula muthu.”