Tshivenda 1998 (VEN98)
30

Zwe Muṋe washu a fulufhedzisa vhathu vhawe

(30 – 31)

Vhaisraele vha tshi vhuya vhuthubwani

301

30:1-2
Jer. 36:2,28
51:59-60
Muṋe washu o amba na Jeremia a ri, 2“Yahavee Mudzimu wa Israele u ri, ‘Zwoṱhe zwe nda u vhudza zwi ṅwale buguni. 3
30:3
Jer. 23:3
Hu khou sendela maḓuvha ane nda ḓo bvisa vhathu vhanga Israele na Juda vhuthubwani nda vha vhuedzedza shangoni ḽe nda ḽi ṋea vhokhotsi avho uri ḽi vhe ḽavho. Ho amba Nṋe Yahavee.’ ”

Vhathu vha ḓo tshidzwa vhó thoma u tambudzwa

4Khea mafhungo e Muṋe washu a vhudza vhathu vha Israele na Juda: 5Muṋe washu u ri,

“Ndo pfa mukosi wa vha ofhaho,

mukosi wa nyofho u si wa mulalo.

6

30:6
Jer. 4:31
Zwino edzonu elekanya!

Muthu wa munna a nga vhofholowa a beba ṅwana naa?

Zwino khezwi ndi tshi vhona munna muṅwe na muṅwe

o farelela tshiḽelo

unga musadzi a tshi khou pfa vhuṱungu

a tshi ṱoḓou vhofholowa?

Khezwi muṅwe na muṅwe o tswukuluwa lwa u fa?

7

30:7-8
Am. 5:18-20Yes. 2:12-21
Tsef. 1:14-18
Dan. 12:1
Ḓuvha iḽo ḽi ḓo ofhisa hani!

A hu tsha ḓo vha na ḽi no fana naḽo.

Ndi tshifhinga tshine Jakopo a ḓo welwa nga khombo.

Hone u ḓo ponyokiswa khazwo.”

8

30:8
Jer. 27:12-15
28:10-14
Liv. 26:13
Yes. 10:27
14:25
Esek. 34:27
Nah. 1:13
Muṋe washu Mulangazwoṱhe u ri, “Ḓuvha ḽeneḽo ndi ḓo vunḓa dzhogo i re mitsingani yavho, nda ṱhukhula mbofho dzo vha vhofhaho; a vha tsha ḓo itwa phuli nga vhatsinda. 9
30:9
Ek. 19:6
Luk. 1:73-74
Jer. 23:5Hos. 3:5
Tshavho hu ḓo vha u shumela Nṋe Yahavee Mudzimu wavho na Dafita khosi yavho ane nda ḓo vha vhumbela.

10

30:10-11
Jer. 46:27-28
Yes. 41:8-13
30:10
Jer. 42:11
Yes. 41:10Jer. 1:8Liv. 26:6
Esek. 34:28
“Iwe Jakopo mulanda wanga, u songo ofha tshithu;

Israele, u songo hanganea.

Ndi ḓo u lamulela nda u bvisa shangoni ḽa kule,

nda bvisa vhaḓuhulu vhau shangoni ḽe vha thubelwa khaḽo.

Jakopo u ḓo dovha a vha na mulalo a pfa a si tsha ofha tshithu,

shango ḽi ḓo lala,

a hu na a no ḓo mu ofhisa.

11

30:11
Yes. 43:5
Jer. 4:27
Ndi na iwe, ndi ḓo u tshidza.

Naho tshakha dze nda ni balanganyela khadzo ndi tshi ḓo dzi lozwa tshoṱhe,

iwe ndi nga si u lozwe tshoṱhe.

Ndi ḓo u laya nga khaṱhulo mbuya,

a thi nga u litshi u tshi bva ú songo wana ṱhamu.

Ho amba Nṋe Yahavee.”

Muṋe washu nga eṱhe u ḓo fhodza mbonzhe dza Israele

12

30:12,15
Jer. 10:19
Muṋe washu a tshi amba na vhathu vhawe u ri,

“Mbonzhe dzau a dzi lafhei, fuvhalo ḽau a ḽi fhodzei.

13A hu na ane a u imelela khoroni;

a hu na mushonga une wa nga fhodza

mbonzhe dzau, a u lafhei.

14

30:14
Jer. 4:30Zwililo 1:2,19
Vhafunwa vhau vhoṱhe vho u hangwa;

a vha u londi.

Ndo u dia zwa nga wo diwa nga swina,

ndo u pfisa vhuṱungu zwa nga u khou vhu pfiswa

nga wa tshiṱuhu,

ndi nge milandu yau ya hula na vhutshinyi hau ha anda.

15Ndi mini u tshi lilela mbonzhe dzau,

mafuvhalo a sa lafhei?

Ndo u ita zwithu hezwo nge milandu yau ya hula,

vhutshinyi hau ha anda.

16

30:16
Jer. 10:25Yes. 33:1
Hone vhoṱhe vhane vha u mila vha ḓo milwa,

maswina au oṱhe a ḓo iswa vhuthubwani.

Vhane vha u ṱangula vha ḓo ṱangulwa-vho

vhoṱhe vhane vha u kandeledza vha ḓo kandeledzwa-vho.

17

30:17
Jer. 8:22
Ndi ḓo dovha nda u fhodza nda lafha mbonzhe dzau,

ngauri u pfi Mulaṱwa,

Tsioni i sa londwi nga muthu.”

Muvhuso wa Juda u ḓo dovha wa vuswa

18

30:18
Jer. 29:13-14
Muṋe washu u ri,

“Ndi ḓo humisela vhaḓuhulu vha Jakopo

shangoni ḽavho,

nda khathutshela muṱa

muṅwe na muṅwe.

Muḓi u ḓo dovha wa vuswa shubini ḽawo,

na pfamo ya dovha ya ima fhethu hayo ho teaho.

19

30:19
Jer. 29:6
23:3Liv. 26:9
Esek. 36:8-11,37-38
37:26
Henefho hu ḓo pfala nyimbo dza ndivhuho,

ha dovha ha pfala na vhathu vha tshi sea.

Ndi ḓo vha andisa,

a vha nga fhungudzei;

ndi ḓo ita uri vhathu vha vha hulise,

a vha nga nyadzwi.

20

30:20
Jer. 2:3
Vhana vhavho vha ḓo nga vha maḓuvha a kale,

nda dovha nda vha imisa vho khwaṱha,

vhoṱhe vhane vha vha kandeledza ndi ḓo vha laṱisa.

21

30:21
Dot. 17:15
Zak. 10:4
Num. 8:19
Vha ḓo vha na murangaphanḓa a re muṅwe wavho;

muvhusi wavho u ḓo bva khavho.

Ndi ḓo mu ḓisa tsini a sendela tsini hanga,

ngauri ndi nnyi ane a nga luma mbilu

a ntsendela nga eṱhe?

22

30:22
Jer. 7:23
Zwenezwo ni ḓo vha vhathu vhanga,

Nṋe nda vha Mudzimu waṋu.”

23

30:23-24
Jer. 23:19
Vhonani, ḓumbu ḽa Muṋe washu ḽi ḓo tita nga mbiti,

ṱhoho dza vhavhi dzi ḓo vhudzulwa nga muya u ofhisaho wó sinyuwa.

24Mbiti dza Muṋe washu dzi ofhisaho

dzi nga si hume

a vhuye a khunyeledze zwe a humbula.

Hezwi zwithu vhathu vhawe vha ḓo zwi ṱalukanya ngavhuya.