Tshivenda 1998 (VEN98)
26

Jeremia a tshi ṱoḓou vhulawa

261

26:1
Jer. 1:3
Musi hu tshi kha ḓi bva u thoma u vhusa Jehoyakimu ṅwana wa Josiasi khosi ya Juda, ho ḓa ipfi heḽi ḽi tshi bva ha Muṋe washu ḽa ri, 2“Yahavee u ri, ‘Ima muṱani wa nnḓu yanga u ambe na vhathu vhoṱhe vha miḓi ya Juda vhane vha ḓa vha tshi luvha nḓuni yanga. Vha vhudze zwoṱhe zwe nda ri u zwi ambe; u songo siedza na ipfi na ḽithihi. 3
26:3
Jer. 18:818:11
Khamusi vha ḓo thetshelesa, muṅwe na muṅwe a laṱa nḓila dzawe mmbi, Nṋe nda konou vha khathutshela nda si tsha vha ḓisela khombo dze nda vha ndi khou humbula u dzi ita nga mulandu wa vhuvhi vhune vha ita. 4Vha vhudze u ri: Yahavee u ri: Thetshelesani ndayo yanga ye nda ni vhetshela, ni i tevhedze, 5
26:5
Jer. 7:25
ni thetshelese maipfi a vhaḓinḓa vhanga vhaporofita vhane nda vha ruma ha inwi nda ḓi dovha, nangwe ni songo thetshelesa. 6
26:6
Jer. 7:1424:9
Na sa thetshelesa, nnḓu hei ndi ḓo i ita zwe nda ita Shilo, muḓi houno wa tou vha tshiga tshine tshakha dzoṱhe dza ḽifhasi dza teketelana ngatsho.’ ”

7Vhotshifhe na vhaporofita na vhathu vhoṱhe vha pfa Jeremia a tshi amba maipfi ayo nḓuni ya Muṋe washu. 8Hone Jeremia a tshi tou fhedza u vhudza vhathu vhoṱhe zwoṱhe zwe Muṋe washu a mu vhudza uri a zwi ambe, vhotshifhe na vhaporofita na vhathu vhoṱhe vha mu fara vha ri, “U fanela u fa! 9

26:9
Jer. 7:12
Ndi mini u tshi porofita nga dzina ḽa Muṋe washu wa ri nnḓu ino i ḓo itwa zwe zwa itwa Shilo, muḓi uno u ḓo sala u matumba u si na muthu?” Vhathu vhoṱhe vha kuvhanganela Jeremia nḓuni ya Muṋe washu.

10Musi vhahulwane vha Juda vha tshi pfa ayo mafhungo, vha gonya vha tshi bva musanda vha livha nḓuni ya Muṋe washu vha dzula tshifhingoni tsha Khoro Ntswa ya nnḓu ya Muṋe washu. 11Ndi hone vhotshifhe na vhaporofita vha tshi amba na vhahulwane na vhathu vhoṱhe vha ri, “Hoyu munna o fanela u haṱulelwa lufu, o porofita uri muḓi hoyu u ḓo welwa nga khombo. No zwi pfa nga dzaṋu nḓevhe!”

12Ndi hone Jeremia a tshi amba na vhahulwane vhoṱhe na vhathu vhoṱhe a ri, “Muṋe washu o nthuma uri ndi ambe zwoṱhe zwe na zwi pfa ndi porofite khombo i no ḓo wela nnḓu hei na muḓi hoyu. 13

26:13
Jer. 7:318:8
Zwino-ha shandukani ni laṱe nḓila dzaṋu na zwiito zwaṋu, ni thetshelese Muṋe washu Mudzimu waṋu. Ndi hone Muṋe washu a tshi ḓo ni khathutshela a si tsha ni ḓisela khombo ye a ri i ḓo ni wela. 14A vha nṋe ndi zwanḓani zwaṋu; nnyiteni zwine na vhona zwi zwavhuḓi zwi zwone-zwone. 15Hone zwi ḓivheni uri na mmbulaha ni ḓo vha no ḓihwesa mulandu wa malofha a muthu a si na mulandu, na hwesa na muḓi hoyu na vhoṱhe vha dzulaho khawo, ngauri ngoho Muṋe washu o nthuma ha inwi uri ndi ambe maipfi haya oṱhe ni tshi zwi pfa.”

16Ndi hone vhahulwane na vhathu vhoṱhe vha tshi amba na vhotshifhe na vhaporofita vha ri, “Hoyu munna a songo haṱulelwa lufu! O amba na riṋe nga dzina ḽa Mudzimu Muṋe washu.”

17Vhaṅwe vha vhahulwane vha shango vha takuwa vha amba na tshivhidzo tshoṱhe tsha vhathu vha ri, 18

26:18
Mika 3:12
“Mika wa Moreshethe o porofita misi ya Hiskia khosi ya Juda. O vhudza vhathu vhoṱhe vha Juda a ri, ‘Muṋe washu Mulangazwoṱhe u ri:

“ ‘Tsioni hu ḓo liṅwa unga tsimu,

Jerusalema hu ḓo sala hu thulwi ya matumba,

muvhundu wa thembele u ḓo mela maṱaka.’

19
26:19
Jer. 18:8Mish. 5:39
“Huno Hiskia khosi ya Juda kana muṅwe-vho kha ḽa Juda o vhuya a mu vhulaha haa? A thi ri Hiskia o vha a tshi ofha Muṋe washu a tshi ṱoḓa u mu takadza? Muṋe washu ho ngo vha khathutshela a si tsha vha ḓisela khombo ye a ri i ḓo vha wela naa? Ri ḓo ṱuwa ri tshi ḓihwesa khombo i ofhisaho nga u ita vhuvhi vhungafha!”

Zwe zwa itwa Uria

20Uria ṅwana wa Shemaya a no bva Kiriathi Jiarimu o vha e muṅwe munna we a porofita nga dzina ḽa Muṋe washu, o ḓi porofita zwi fanaho na zwenezwo zwa khombo ine ha pfi i ḓo wela muḓi hoyu na shango heḽi nga he Jeremia a amba. 21

26:21
Jer. 1:3
Musi Jehoyakimu na magota awe na vhahulwane vha tshi pfa maipfi ayo, khosi ya ṱoḓa u mu vhulaha. Huno Uria a ri u zwi pfa a shavhela Egipita nga nyofho. 22
26:22
Jer. 36:12,25
Khosi Jehoyakimu a ruma Elinathani ṅwana wa Akhiboro a ṱuwa na vhaṅwe vhanna vha ya Egipita. 23
26:23
Jer. 22:17
Vha dzhia Uria ngei Egipita vha mu isa ha khosi Jehoyakimu, ene a ita uri a vhulawe nga pfumo, tshitumbu tshawe tsha poswa fhethu ha zwalo zwa vhathu zwavho.

24

26:24
Jer. 15:21
Hone Jeremia o vha a tshi tsireledzwa nga Ahikamu ṅwana wa Shafani, zwenezwo ene a si kumedzwe vhathu uri vha mu vhulahe.