Tshivenda 1998 (VEN98)
11

Vhaisraele vho vhofholola mulanga

111

11:1-2
Ek. 19:52 Mah. 23:3
Ngeḽi ipfi ḽo ḓaho ha Jeremia ḽi tshi bva ha Muṋe washu; ḽo ri 2a ambe na vhathu vha Juda na vha dzulaho Jerusalema, a ri, “Thetshelesani zwitiwa zwa mulanga we nda vhofha na inwi.” 3
11:3-5
Jer. 7:23Dot. 27:2-3,15-26
Ḽa ri a vha vhudze uri Muṋe washu Mudzimu wa Israele u ri, “Ane a si thetshelese zwitiwa zwa mulanga o teketelwa. 4Ndi mulanga we nda vhofha na vhomakhulukuku waṋu zwiḽa ndi tshi vha pfulusa Egipita, ndi tshi vha ṋula ṋanḓoni i ṋokisaho tsimbi, nda ri vha nthetshelese vha ite zwoṱhe zwine nda vha vhudza, ndi hone vha tshi ḓo vha vhathu vhanga, Nṋe nda vha Mudzimu wavho. 5Na ralo ndi hone ndi tshi ḓo khunyeledza zwe nda anela vhomakhulukuku waṋu, nda ri ndi ḓo vha fha shango ḽi no ela mukhaha na ṋotshi, shango ḽine ṋamusi ḽa vha ḽaṋu.”

Nṋe nda fhindula nda ri, “Amen! Ndi zwone Muṋe washu.”

6Muṋe washu a mmbudza a ri ndi ḓivhadze maipfi haya oṱhe miḓini ya Juda na mikotoni ya Jerusalema, ndi ri, “Thetshelesani zwitiwa zwa mulanga ni zwi tevhedze. 7Tshee nda pfulusa vhomakhulukuku waṋu Egipita u swika ṋamusi ndo ḓi vha kaidza ndo khwaṱhisa nda ri, ‘Nthetsheleseni!’ 8

11:8
Jer. 7:267:24
Hone vhone a vho ngo thetshelesa kana vha zwi dzhiela nzhele; tshavho ho vha u ita zwe vha funzedzwa nga mbilu dzavho mmbi dza tshipimbi. Ndi zwone, vhunga vha songo tevhedza ndaela dza mulanga wanga, ndi ḓo vha ita zwoṱhe zwi ofhisaho zwe nda fulufhedzisa u ita a no vhofholola mulanga.” 9Ndi hone Muṋe washu a tshi mmbudza a ri, “Vhathu vha Juda na vha no dzula Jerusalema vho nnyitela tshimbevha. 10
11:10
Jer. 7:931:32
Yes. 24:5
Vho vhuelela zwivhini zwa vhomakhulukuku wavho vhe vha lamba u thetshelesa maipfi anga. Vho luvha miṅwe midzimu vha i shumela. Nnḓu dzoṱhe vhuvhili hadzo, ya Israele na ya Juda, vho vhofholola mulanga we nda vhofha na vhomakhulukuku wavho. 11Zwenezwo Nṋe Yahavee ndi ri, ‘Ndi ḓo vha ḓisela khombo ine vha nga si i ponyoke. Nangwe vha nṱavhela mukosi a thi nga vha thetshelesi. 12Vhathu vha miḓi ya Juda na vha Jerusalema vha ḓo yo huwelela midzimu ye vha i dubisela zwioro, hone musi khombo i tshi vha wela a i nga vhuyi ya vha farisa tshithu. 13Iwe Juda, a hu na na muḓi wa Juda u si na mudzimu wawo usili, a hu na na mukoto fhano Jerusalema u si na aḽiṱari ye wa i fhaṱela u fhisa zwioro u tshi dubisela uḽa mudzimu u shonisaho u no pfi Baali.’ 14Jeremia, vhathu havha u songo vha rabelela, u songo vha luvhelelela kana wa vha humbelela; a thi nga thetshelesi musi vha tshi mmbidzelela zwo vhifha.”

Israele, muolivi wa Mudzimu

15Muṋe washu a tshi amba lushaka lwawe u ri,

“Mufunwa wanga u khou itani thembeleni yanga,

hezwi a tshi khou luka vhunwa na vhanzhi?

U vhona unga ṋama ya zwiṱhavhelo

i nga mu tinyisa ṱhamu,

a mbo ḓi dovha a pembela?”Afha Tshiheberu a tshi pfalesi; ro tevhedza ṱhalutshedzo ya Tshigiriki.

16Muṋe washu o vhuya a ri ni muolivi u titimaho, wa mitshelo ya tshivhumbeo tsho nakaho. Huno u ḓo ruma ḓumbu ḽa maanḓa ḽi titaho, matavhi awo a a fhisa nga nḓadzi a tou vunḓekana. 17Muṋe washu Mulangazwoṱhe we a u ṱavha, u ri u ḓo welwa nga khombo, nge vha nnḓu ya Israele na vha nnḓu ya Juda vha ita vhuvhi vha mu ṱunga nga u dubisela Baali zwioro.

Jeremia a tshi langanwa

18Muṋe washu o nnzumbululela zwe vha nndangana, nda zwi ḓivha, nga tshifhinga tshenetsho o ntsumbedza zwe vha vha vha tshi khou zwi ita. 19Ndo vha ndi tshi nga ngwana ya vhulenda i tshi yo ṱhavhiwa; ndo vha ndi sa ḓivhi uri vho nndangana, vha tshi ri, “Nga ri tupule muri wo takala, nga ri mu tumule shangoni ḽa vha tshilaho, uri dzina ḽawe ḽi si tsha vhuya ḽa humbulwa.”

20

11:20
Jer. 17:1020:12
1 Mah. 8:39
Ps. 7:9
Nzumb. 2:23
Huno Iwe Muṋe washu Mulangazwoṱhe, u tshi haṱula a u ṱaluli, u ṱola mbilu na muhumbulo, kha ndi vhone u tshi vha lifhedza, hufha ndo ḓikumedza Iwe.

21

11:21-23
Jer. 36:29-31
11:21-22
Jer. 18:18,23
20:1-226
32:2-32 Koron. 24:20-21
Yes. 30:10Mat. 23:37
Zwenezwo Muṋe washu a tshi amba vhanna vha Anathotho vhane vha ṱoḓa u nndya ṱhoho vha tshi ri, “U songo porofita nga dzina ḽa Yahavee; wa vhuya wa porofita, ri a u vhulaha!” 22Muṋe washu Mulangazwoṱhe u ri, “Ndi ḓo vha laṱisa. Vhaṱhannga vhavho vha ḓo fa nga pfumo, vhana vhavho vha vhatuka na vha vhasidzana vha ḓo ṋoka nga nḓala. 23A hu nga vhi na a no sala, vhanna vha Anathotho vha ḓo welwa nga khombo musi ndi tshi vha lifhedza.”

12

Mbilaelo dza Jeremia

121

12:1-6
Jer. 11:18-23
12:1
Ps. 119:137-138
Jer. 15:18
20:18
Hab. 1:13
Jobo 12:6
Ps. 73:3-12
Muṋe washu,

Iwe a u vhuyi wa khakha;

mbilaelo dzanga ndi ḓo dzi kumedza Iwe.

Hone litsha ndi u vhudzise kuvhusele kwau!

Ndi mini vhavhi zwi tshi vha nakela?

Ndi mini vha no u shandukela vha si na tshi no vha dina?

2

12:2
Yes. 29:13
Wo vha ṱavha vha ṱoka midzi;

vha a aluwa vha aṋwa mitshelo

vha ḓi dzula vha tshi u amba zwavhuḓi,

ngeno mbilu dzavho dzi kule na Iwe.

3

12:3
Jer. 11:20
Ps. 139:1,19
Hone Muṋe washu,

nṋe u a nnḓivha,

u a mmbona, wa ḓi vhona ndi tshi fulufhedzea nga mbilu yoṱhe.

Vha khwikhwidze unga nngu dzi tshi yo ṱhavhiwa!

Vha khethele thungo

vha lindele ḓuvha ḽa u ṱhavhiwa!

4

12:4
Jer. 4:28
14:2-6
23:10
Yes. 24:4-6
33:9
Hos. 4:3
Hagai 1:9-11
Jer. 4:25
Shango ḽi ḓo lila nga gomelelo u swika lini?

Hatsi ha masimuni ho puta u swika lini?

Na dziphukha na zwiṋoni zwi a lovha

nga mulandu wa vhuvhi ha vha dzulaho khaḽo.

Hone vhone vha khou ri,

“Jeremia a nga si vhone riṋe ri tshi lovha.”

Phindulo ya Mudzimu

5Muṋe washu a ri,

“Jeremia, arali wa gidima mbambe na vhathu vha songo namelaho bere,

vha u netisa,

u nga kona hani u ita mbambe na bere?

Arali u tshi khukhulwa shangoni ḽi tshimbileaho,

u nga kona hani u tshimbila maṱakani a Jorodani?

6

12:6
Jer. 9:3
Vhana vha mme au,

vha muṱa wa hau,

na vhone vho u fheṱa;

vho u ṱavhela mukosi.

U songo vha fulufhedza nangwe vha tshi amba na iwe zwavhuḓi.”

Muṋe washu a tshi ṱungufhalela vhathu vhawe

7“Ndo furalela nnḓu yanga,

nda ṱutshela vhathu vhanga;

ene ane nda mu funa nga mbilu yoṱhe

ndo mu kumedza zwanḓani zwa maswina.

8Vhathu vhanga ndi tshi vha vhona vha vho nga ndau dzi ḓakani.

Vha mmbombela;

ndi zwine nda vha vhenga.

9

12:9
Jer. 7:33
16:4
Yes. 56:9
Vhathu vhanga ndi vhona vha tshi nga gwitha

ḽine zwiṅwe zwiṋoni zwa ḽi tinga zwa ḽi luma.

Kuvhanganya phukha dzoṱhe dza ḓaka dzi ḓe dzi ḽe.

10

12:10
Jer. 6:32:21
12:10-13
Yes. 5:1-7
Vhalisa vhanzhi vha dzinngu vho ṱahadza tsimu yanga ya minḓirivhe,

vha kandekanya tsimu yanga;

tsimu yanga i takadzaho

vho i shandula shango ḽa soga ḽi sa dzuli muthu.

11Ḽo itwa soga nda vhona ḽi si na muthu;

shango ḽoṱhe ḽi ḓo vha soga,

hone a hu na a no zwi londa.

12Vhalozwi vho phapha mivhundu yoṱhe ya phangani

i sa meli tshithu,

pfumo ḽa Yahavee ḽo ḽa u bva vhusendekamisi u swika vhusendekamisi,

a hu na a no ḓo sala.

13

12:13
Jer. 4:26
Vho lima goroi vha kaṋa mipfa;

vho shuma vha bva biko vha si wane tshithu.

Vha tshi kaṋa vho shona nge Yahavee a sinyuwa zwi ofhisaho.”

Muṋe washu a tshi anela vha masakhani a Israele

14

12:14
Jer. 10:25
Muṋe washu u ri, “Tshakha dzoṱhe mmbi dzo ṋekanaho masakha na vhathu vhanga, dze dza tshinya shango ḽe nda ḽi ṋea vhathu vhanga Israele, ndi ḓo vha tupula mashangoni avho, nda dovha nda tupula na nnḓu ya Juda i re vhukati havho. 15
12:15
Jer. 46:26
Musi ndo no vha tupula, ndi ḓo dovha nda vha pfela vhuṱungu nda humisela muṅwe na muṅwe kha ifa ḽawe shangoni ḽawe. 16
12:16
Jer. 3:174:2
Vho funza vhathu vhanga u ana nga Baali, hone arali vha guda zwavhuḓi nḓila dza vhathu vhanga, vha vho ana nga dzina ḽanga vha ri, ‘Nga Yahavee a tshilaho’, vha ḓo dzula na vhathu vhanga vha bvela phanḓa. 17Huno lushaka lufhio na lufhio lu sa thetshelesi ndi ḓo lu tupula tshoṱhe nda lu lozwa.” Muṋe washu u ralo.

13

Bannda ya sila

131

13:1-11
Jer. 19:1-13
27:1-15
32:1-15
43:8-13
51:59-64
Yes. 20:1-5Hos. 1:2-9
3:1-5
Muṋe washu o mmbudza a ri, “Iyo renga bannda ya sila u i ambare khunduni, hone i songo vhuya ya kwama maḓi.” 2Nda mbo ḓi renga bannda, nga he Muṋe washu a amba, nda i ambara khunduni.

3Ndi hone ipfi ḽa Muṋe washu ḽi tshi nnḓela lwa vhuvhili, ḽa ri, 4“Iyo bannda ye wa i renga wa i ambara khunduni, i dzhie zwino u ye PherathaPheratha ndi kudambwana ku no simuwa tsini ha Anathotho. Nga Tshiheberu dzina ḽakwo ḽi fana na ḽa Yufuratha, he Vhaisraele vha sala vha tshi thubelwa hone. u i dzumbe hone kha mutwe wa tombo.” 5Nda mbo ḓi ya nda i dzumba Pheratha nga he Muṋe washu a mmbudza.

6Ho no fhela maḓuvha manzhi Muṋe washu a mmbudza a ri, “Zwino iyo dzhia iḽa bannda ye nda ri u i dzumbe Pheratha.” 7Zwenezwo nda ya Pheratha nda bwa iḽa bannda nda i dzhia he nda vha ndo i dzumba hone, hone yo vha yo no ṱahala i si tshee na mushumo.

8Ndi hone ipfi ḽa Muṋe washu ḽi tshi ḓa ha nṋe ḽa ri, 9“Nṋe Yahavee ndi ri, ‘Ndi ḓo fhedza u ḓihudza ha Juda nga u ralo na u ḓihudza huhulu ha Jerusalema. 10

13:10
Jer. 7:97:26
Vhathu havha vhavhi vhane vha lamba u thetshelesa maipfi anga, vha sokou ita zwine vha funzedzwa nga mbilu dzavho dza tshipimbi, vha sala murahu ha miṅwe midzimu vha i shumela, vha i luvha, vha ḓo nga bannda hei i si na mushumo. 11
13:11
Jer. 33:9
Unga bannda i tshi vhofha muthu khundu, na Nṋe ndo enda ndo kungela nnḓu yoṱhe ya Israele na ya Juda uri vha vhe vhathu vhanga, vha rende dzina ḽanga vha ḽi hulise, vha vhe vhugala hanga. Hone vhone vha si thetshelese.’ ”

Nkho ya waini yo pwasheaho

12Muṋe washu Mudzimu wa Israele o mmbudza a ri, “Jeremia, vhudza vhathu vha Israele uri tsha nkho iṅwe na iṅwe ya waini ndi u panga waini. Vha tshi fhindula vha ḓo ri, ‘Kani-ha a ri zwi ḓivhi uri tsha nkho iṅwe na iṅwe ndi u panga waini?’ 13

13:13
Jer. 25:15Ps. 60:3
Yes. 29:9-10
Esek. 23:32-34
Zwenezwo vha vhudze uri vhathu vha shango heḽino khathihi na mahosi vha no dzula kha khuluṋoni ya Dafita, na vhotshifhe na vhaporofita na vhathu vhoṱhe vha Jerusalema, Nṋe Yahavee ndi ḓo vha panga waini vha vhuya vha kambwa. 14
13:14
Jer. 21:7
Ndi ḓo vha kuḓanya vha pwashekana, vhokhotsi na vhana. A thi nga vha lileli, a thi nga vha pfeli vhuṱungu, a thi nga vha khathutsheli, a thi nga litshi u vha lozwa.”

Nyeletshedzo ya u fhiledza

15Hee vhathu vha Israele,

Muṋe washu o amba na inwi!

Thetshelesani ni zwi dzhiele nzhele, ni songo ḓihudza.

16

13:16
Yes. 5:30
8:22
Am. 8:9
Joh. 12:35
Hulisani Muṋe washu Mudzimu waṋu a sa athu ḓisa swiswi,

milenzhe yaṋu i sa athu khukhulwa thavhani dzi no khou swifhala,

na ḓo fulufhela tshedza,

hone Ene a tshi shandula swiswi ḽa tou bodo.

17

13:17
Jer. 4:198:22
Huno na sa thetshelesa, nṋe ndi ḓo lila tshiphirini,

ndi tshi lilela u ḓihudza haṋu;

ndi ḓo lila nda tswukisa maṱo,

miṱodzi ya tevhukana ngauri sambi ḽa Muṋe washu

ḽi ḓo iswa vhuthubwani.

Ndaedzo i yaho ha khosi Joyakhini

18

13:18
2 Mah. 24:8-17
Muṋe washu a amba na nṋe a ri, “Vhudza khosi na vhakoma mme awe vha tse kha khuluṋoni dzavho, ngauri khare dza vhugala dzi re ṱhohoni dzavho dzi ḓo wela fhasi. 19Miḓi i re Negeve i ḓo govhelwa ha si vhe na a i phalalaho. Vhathu vha Juda vha ḓo iswa vhuthubwani, a hu na a no ḓo sala.”

Jerusalema musadzi o tshinywaho

20

13:20
Jer. 1:14
Jerusalema, lilala u vhone vha no khou bva thungo ya devhula. Miḓi ya Juda, ḽone sambi ḽa nngu ḽe ha pfi u ḽi lise, ḽe wa vha u tshi ḽi zuwa, ḽi ngafhi? 21
13:21
2 Mah. 16:7
20:13
Jer. 22:23
Zwino vhathu vhe wa vha u tshi vha ita khonani dzau vha tshi vho ḓo u kunda vha u vhusa, u ḓo ri mini? A u nga pfi vhuṱungu vhu no nga ha musadzi a tshi ṱoḓou vhofholowa naa? 22Arali wa ḓivhudzisa wa ri, “Ndi mini zwo raloho zwo nngwela?” ḓivha uri ndi nga mulandu wa zwivhi zwau nguvho dzau dzi shi vhuya dza pengulwa wa tshipiwa. 23
13:23
Jer. 2:2017:1
Muthu wa Kushu a nga shandukisa lukanda lwawe naa? Nngwe i nga shandukisa mavhala ayo naa? Khamusi ndi hone na inwi ni tshi nga kona u ita zwivhuya; no no tou vha na dzema ḽa u ita vhuvhi.

24

13:24
Jer. 9:15
Muṋe washu u ri, “Ndi ḓo ni balanganya unga mungu u tshi hwalwa nga muya wa phangani. 25
13:25
Jer. 2:32
Hezwo ndi zwone zwo u livhaho, ndi wone mukovhe we nda u kovhela, nge wa nkhangwa wa fulufhela midzimu i si ya ngoho. 26Ndi ḓo pengula nguvho dzau, dza u thivha tshifhaṱuwo, uri vhoṱhe vha u vhonele. 27
13:27
Jer. 2:20
Ndo nengwa vhupombwe hau na nyemulo dzau na u sa fhira munna hau u sa vhui wa shona! Ndo u vhona u tshi ita zwi nengisaho mivhunduni na shangoni. Iwe Jerusalema u ḓo zwi vhona! U ḓo dzula u ngomu vhuaḓani u swika lini?”