Tshivenda 1998 (VEN98)
1

Bugu ya Jeremia

11Haya ndi mafhungo a Jeremia, ṅwana wa Hilikia, muṅwe wa vhotshifhe vha Anathotho shangoni ḽa Benyamini. 2

1:2
2 Mah. 22:1 – 23:30
Ipfi ḽa Muṋe washu ḽo ḓa khae nga ṅwaha wa 13 wa muvhuso wa Josiasi ṅwana wa Amoni khosi ya Juda, 3
1:3
2 Mah. 23:36 – 24:6
na musi hu tshi vhusa Jehoyakimu ṅwana wa Josiasi khosi ya Juda, u swika nga ṅwedzi wa vhuṱanu wa ṅwaha wa 11 wa muvhuso wa Tsedekia ṅwana wa Josiasi khosi ya Juda, musi vhathu vha Jerusalema vha tshi iswa vhuthubwani.

U vhidzwa ha Jeremia

4Ipfi ḽa Muṋe washu ḽo ḓa ha nṋe ḽa ri,

5

1:5
Jer. 1:10Yes. 49:1-6
“Ndi sa athu u vhumba muvhilini wa mme au

ndo vha ndo dzula ndo u nanga;

ndo u nangela mushumo wanga u sa athu bebwa;

ndo u khetha uri u yo ḓivhadza dzitshakha

zwine nda zwi funa.”

6Nṋe nda ri, “Yawee, Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu, a thi koni u amba, hufha ndi tshee muṱuku.”U nga ri Jeremia a tshi vhidzwa o vha e na miṅwaha ya 17 fhedzi.

7

1:7
Ek. 4:12
Huno Muṋe washu a mmbudza a ri, “U songo ri u kha ḓi vha muṱuku. Wo fanela u ya kha muṅwe na muṅwe ane nda u ruma khae, wa amba zwoṱhe zwe nda u vhudza. 8
1:8
Jer. 15:20
42:11
U songo vhuya wa vha ofha, Nṋe ndi na iwe, ndi ḓo u lamukisa. Ho amba Nṋe Yahavee!”

9

1:9
Yes. 6:7Dan. 10:16
Ndi hone Muṋe washu a tshi onyolosa tshanḓa tshawe, a kwama mulomo wanga, a ri, “Zwino ndo longa maipfi anga mulomoni wau. 10
1:10
Jer. 1:5
25:15-38
27:1-11Yes. 42:1
Mish. 9:15
Vhona, ṋamusi ndo u vhea uri u lange dzitshakha na mivhuso; u ḓo tupula, wa pwashekanya, wa lozwa, wa thutha; u ḓo fhaṱa, wa ṱavha.”

Mabono mavhili

11

1:11
Jer. 24:3
Am. 7:8
8:2
Ipfi ḽa Muṋe washu ḽo ḓa ha nṋe ḽa ri, “Jeremia, u khou vhona mini?” Nṋe nda fhindula nda ri, “Ndi khou vhona davhi ḽa muri u no pfi Mulindi.”Hu ambiwa mualimondi u re wone u no ṱavhanya u fhufhumisa, unga tshiluvhari fhano Venḓa.

12Muṋe washu a mmbudza a ri, “Wo zwi vhona zwavhuḓi. Ndo lindela u khunyeledza zwe nda amba.”

13Ipfi ḽa Muṋe washu ḽa dovha ḽa ḓa kha nṋe ḽa ri, “U khou vhona mini?” Nṋe nda fhindula nda ri, “Ndi khou vhona khali i vhilaho i tshi bva devhula yo tshingamela ngeno.”

14

1:14
Jer. 4:6
6:1,22
25:9
46:20,24
47:2
50:3Yes. 14:31
Esek. 26:7
38:14-16
Juele 2:20
Muṋe washu a mmbudza a ri, “Hu ḓo ḓa khombo i tshi bva devhula ya shululelwa kha vhoṱhe vha tshilaho fhano shangoni. 15Ndi ḓo ṱuwa ndi tshi vhidza tshakha dzoṱhe dza mivhuso ya devhula. Mahosi adzo a ḓo ḓa a imisa khuluṋoni dzao mafhoroni a khoro dza Jerusalema, na u mona na mitsheṱo yawo, na miḓini yoṱhe ya Juda. 16
1:16
Jer. 2:13
Ndi ḓo haṱula vhathu vhanga nge vha tshinya nga u mpfuralela, nge vha fhisela miṅwe midzimu zwioro, vha luvha zwifanyiso zwe vha vhumba nga zwanḓa zwavho. 17
1:17
Dot. 31:6-8
Joh. 1:6-9
Iwe ḓilugise! Takuwa u yo vha vhudza zwoṱhe zwine nda u vhudza. U songo vha ofha; arali wa vha ofha, Nṋe ndi ḓo u dzhenisa nyofho vha tshi zwi vhona. 18
1:18-19
Jer. 15:20
Ṋamusi ndo u ita muḓi wo tangwaho nga mitsheṱo, ndo u ita phuphu ya tsimbi, ndo u ita luvhondo lwa musinaseṱha lune lwa ḓo kunda shango ḽoṱhe – mahosi a Juda na vhahulwane vhalwo na vhotshifhe vhalwo na vhathu vha shango. 19Vha ḓo lwa na iwe vha si u kunde, ngauri Nṋe ndi na iwe, ndi ḓo u lamulela. Ho amba Nṋe Yahavee.”