Tshivenda 1998 (VEN98)
3

Tshakha dzo salaho shangoni

31

3:1-4
Rangap. 2:22
Muṋe washu o sia dziṅwe tshakha afho shangoni a tshi itela u linga Vhaisraele vha sa athu bvaho pfumo kha ḽa Kanana. 2Hezwo a zwi itela u gudisa murafho muṅwe na muṅwe wa Vhaisraele zwa nndwa, zwihulu avho vha sa athu vhuya vha bva pfumo. 3
3:3
Josh. 13:2-5
Vho salaho afho shangoni ndi vha miḓi miṱanu ya Vhafilista, na Vhakanana vhoṱhe na Vhasidoni na Vhahivi vhe vha vha vha tshi dzula thavhani dza Libanoni u bva thavhani ya Baali Heremoni u swika Pharani ya Hamathi. 4Vho vha vho sielwa u linga Vhaisraele, u vhona arali Vhaisraele vha tshi ḓo thetshelesa ndayo dze Muṋe washu a ṋea vhomakhulukuku wavho nga Mushe. 5Ndi hone Vhaisraele vha tshi dzula vhukati ha Vhakanana na Vhahithi na Vhaamori na Vhapherisi na Vhahivi na Vhajebusi, 6vha dzetshelana navho vha luvha midzimu yavho.

Othiniele

7Vhaisraele vha mbo ḓi hangwa Muṋe washu Mudzimu wavho, vha mu khakhela, vha luvha zwitungulo zwa Baali na zwa Ashera. 8Muṋe washu a sinyutshela Vhaisraele, a litsha Khushani Rishathaimi khosi ya Misopothamia-Devhula a vha kunda, a vha vhusa miṅwaha miṱanu na miraru. 9

3:9
Rangap. 1:13
Ndi hone Vhaisraele vha tshi lilela Muṋe washu, Ene a ruma munna wa u vha vhofholola. Hoyo munna ndi Othiniele, ṅwana wa Kenasi murathu wa Khalebe. 10
3:10
Rangap. 6:34
11:29
13:25
14:6,19
Muya wa Muṋe washu a ḓa khae, a vha murangaphanḓa wa Vhaisraele. Othiniele a bva pfumo, Muṋe washu a mu kumedza khosi ya Misopothamia. 11Shango ḽa lala miṅwaha ya 40, Othiniele ṅwana wa Kenasi a vhuya a fa.

Ehudu

12Vhaisraele vha dovha vha khakhela Muṋe washu. Nga zwenezwo Muṋe washu a ita uri Egiloni khosi ya Muaba a vhe na maanḓa a u kunda Vhaisraele. 13

3:13
Ek. 17:14Rangap. 6:3,33
7:12
10:12
Egiloni a baḓekana na Vhaamoni na Vhaameleke, vha kunda Vhaisraele vha thuba Jerikho, muḓi wa mitshevho. 14Vhaisraele vha vhuswa nga Egiloni miṅwaha ya 18.

15Vhaisraele vha lilela Muṋe washu, ene a ruma muṅwe munna uri a vha vhofholole. Hoyo munna ndi Ehudu, muḓuhulu wa Gera, wa tsinde ḽa Benyamini. O vha a tshi shuma nga tsha monde. Vhaisraele vha ruma Ehudu ha Egiloni khosi ya Muaba e na nduvho dza u mu ṋea. 16Ehudu o vha o ḓifulela banga ḽa mutsheahoṱhe ḽa vhulapfu he ha vha vhu tshi nga ita hafu ya mitha. O vha o ḽi vhofhelela thungo ya tshauḽa tshawe fhasi ha zwiambaro zwawe. 17Ehudu a dzhia idzo nduvho a dzi isa ha Egiloni. Egiloni o vha e muthu wa tshikikinini. 18Musi Ehudu o no mu ṋea idzo nduvho, a vhudza vhanna vhe vha vha vho zwi hwala uri vha humele hayani. 19Hone Ehudu ene muṋe a huma matomboni o vhaḓiwaho tsini ha Giligala, a vhuelela ha Egiloni, a mu vhudza a ri, “Thovhela, ndi na mafhungo a tshiphiri ane nda fanela u vha vhudza.”

Khosi ya vhudza vhalanda vhayo ya ri, “Ibvani ri sale ri roṱhe.” Vhone vha bvela nnḓa.

20Musi khosi i tshee yo dzula henefho i yoṱhe pfamoni yayo i rotholelaho nṱha ṱhangani, Ehudu a ya khae a ri, “Ndi na malaedzwa avho a no bva ha Mudzimu.” Khosi ya takuwa ya ima nga milenzhe. 21Ehudu a mbo ḓi ṱomola ḽiḽa banga siani ḽawe ḽa tshauḽa nga tshanḓa tshawe tsha monde, a mbo ḓi runga khosi thumbu ngaḽo. 22Banga ḽa dzhena ḽoṱhe ḽe mbwanda, khathihi na khaḓa dzaḽo, mapfura a mbo ḓi ḽi tibedza. Ehudu a si ḽi ṱomole thumbuni ya khosi, ḽa phuletshedza nga murahu, vhukati ha milenzhe yawe. 23Ndi hone Ehudu a tshi bvela nnḓa, a vala mahothi, a a khiela, 24a ṱuwa. Vhalanda vha tshi ḓa vha wana mahothi o khielwa, vha vhona unga khosi i ngomu, i khou ḓithusa. 25Vha lindela vha vhuya vha hanganea, vha vhona khosi i sa vuli vothi. Ndi hone vha tshi dzhia khii vha vula. Vha wana muṋe wavho o rambalala fhasi o fa.

26Ehudu a shavha vha tshee vho lindela. A fhira matombo aḽa o vhaḓiwaho, a shavhela Seira. 27Musi a tshi swika henefho mivhunduni ya Efraimi, a lidza phalaphala ya u ramba Vhaisraele uri vha bve pfumo, a vha ranga phanḓa vha tsa mivhundu. 28Ehudu a ri, “Ntevheleni! Muṋe washu o kumedza maswina aṋu Vhamuaba zwanḓani zwaṋu.” Vha tsa vha tevhela Ehudu, vha thuba maḓambuwo a Jorodani a u wetshela Muaba, vha si tende na muthihi a tshi wetshela seli. 29Musi wonoyo vha vhulaha 10 000 zwa vhahali vhahulu vha Muaba; a hu na na muthihi wavho we a ponyoka a shavha. 30Ndi hone he Vhaisraele vha kunda Vhamuaba, ḽa lala ha vhuya ha fhela miṅwaha ya 80.

Shamugara

31Murangaphanḓa o tevhelaho uyo o vha Shamugara ṅwana na Anathi. Na ene o lamukisa Vhaisraele; o vhulaha Vhafilista vha 600 nga muphidzho wa phulu.