Tshivenda 1998 (VEN98)
18

Vha tsinde ḽa Dani vha tshi ḓiṱoḓela shango

181

18:1-10
Josh. 19:40-48
18:1a
Rangap. 17:6
Misi iyo ho vha hu si na khosi kha ḽa Israele. Misi iyo vha tsinde ḽa Dani vho vha vha tshi ṱoḓa shango uri ḽi vhe ḽavho, ngauri vho vha vha sa athu kovhelwa shango ḽine ḽa vha ḽavho kha matsinde a Israele. 2Ndi hone vhathu vha Dani vha tshi nanga vhanna vhaṱanu vha tshivhindi vha tshi bva kha miṱa yavho miḓini ya Tsora na Eshthaolo, vha vha ruma vho laiwa uri vha yo tandula shango. Musi vha tshi swika mivhunduni ya Efraimi, vha lala nḓuni ya Mika. 3Musi vhe henefho, vha pfa kuambele kwa uyo muṱhannga wa Mulivi, vha ya khae vha mu vhudzisa vha ri, “No ḓiswa nga nnyi fhano? Ni shuma mini? Ni khou itani fhano?”

4

18:4-5
Rangap. 1:1
Muṱhannga uyo a vha hanelela zwe Mika a langana nae a ri, “Vho nthola uri ndi vhe tshifhe wavho.”

5Vhone vha mu vhudza vha ri, “Edzonu ri vhudzisela arali zwi tshi ḓo ri nakela lwendoni lwashu.”

6Tshifhe uyo a fhindula a ri, “Ni songo ḽa mbilu. Muṋe washu u khou ni londola lwendoni holu.”

7Ndi hone avho vhanna vhaṱanu vha tshi ṱuwa vha livha muḓini wa Laishi. Vha vhona vhathu vha henefho vha tshi tshila vha sa ofhi tshithu, unga Vhasidoni. Vho vha vha tshi tshila nga mulalo, vho dzika, vha sa luṱani, vho vha vha sa shayi tshithu. Vho vha vha tshi dzula kule-kule na Vhasidoni, vha sa ḓowelani na vhaṅwe vhathu.

8Musi vhaḽa vhanna vhaṱanu vha tshi humela Tsora na Eshthaolo, vha havho vha vha vhudzisa zwe vha zwi wana. 9Vhone vha fhindula vha ri, “Iḓani. Nga ri yo dia Laishi. Shango iḽo ro ḽi vhona, ḽo naka vhukuma. Ni kha ḓi dzulelani fhano ni sa iti tshithu? Ṱavhanyani! Ḽi tshoṱheleni ni ḽi dzhie! 10Musi ni tshi swika henengei, ni ḓo wana vhathu vha hone vha sa vhuyi vha humbulela tshithu na tshithihi. Ndi shango ḽihulu, a hu na tshine vhadzulapo vhaḽo vha shaya, nahone Mudzimu o ḽi kumedza inwi.”

Mulivi wa Mika a tshi ṱuwa na vha Dani

11Ndi hone hu tshi takuwa vhanna vha 600 vha tsinde ḽa Dani vha tshi bva Tsora na Eshthaolo, vho ḓilugisela u yo lwa. 12Vha gonya vha yo ṱoka mishasha vhukovhela ha Kiriathi Jiarimu kha ḽa Juda. Ndi zwine afho fhethu ha pfi Mishasha ya Dani. 13Vha takuwa henefho vha tshimbila vha swika nḓuni ya Mika mivhunduni ya Efraimi.

14

18:14
Rangap. 17:1-6
Ndi hone vhaḽa vhanna vhe vha vha vho yo tandula shango ḽa Laishi vha tshi amba na vha havho vha ri, “Ni a zwi ḓivha naa uri fhano kha iṅwe ya idzi nnḓu hu na tshifanyiso tsha thanda tsho fhomiwaho nga siliva naa? Hu dovha ha vha na zwiṅwe zwitungulo na luvhemba lwa u pakata. Ni vhona uri ri nga ita mini?” 15Ndi hone vha tshi dzhena nḓuni ya Mika hune ha dzula uḽa muṱhannga wa Mulivi, vha mu vhudzisa mutakalo, 16vhaḽa vhahali vha 600 vha tsinde ḽa Dani vho ḓilugiselaho nndwa vhó ima khoroni. 17Vhaḽa vhanna vhaṱanu vha dziṱholi vha ṱuwa vho livha nḓuni vha dzhena, vha dzhia tshiḽa tshifanyiso tsha thanda tsho fhomiwaho nga siliva, na zwiṅwe zwitungulo na luvhemba lwa u pakata, uḽa wa tshifhe a tshee o ima khoroni e na vhaḽa vhanna vha 600 vho faraho zwihali.

18Musi avho vhanna vha tshi dzhena nḓuni ya Mika u yo dzhia tshiḽa tshifanyiso tsho vhaḓiwaho na luvhemba lwa u pakata na zwiṅwe zwitungulo zwa afho nḓuni, uyo tshifhe a vha vhudzisa a ri, “Ni khou ita mini?”

19

18:19
Rangap. 17:10
Vhone vha ri, “Fhumulani. Ni songo vhuya na amba tshithu. Nga ri ṱuwe roṱhe ni vhe tshifhe washu, ni nge khotsi ashu. A si khwiṋe ni tshi vha tshifhe wa ḽiṅwe tsinde ḽoṱhe ḽa Israele u fhira u vha tshifhe wa muṱa muthihi naa?” 20Hezwo zwa takadza uyo tshifhe, a dzhia luvhemba lwa u pakata na zwiṅwe zwitungulo zwa henefho nḓuni na tshiḽa tshifanyiso tsho vhaḓiwaho, a ṱuwa na avho vhathu. 21Vha rembuluwa vha takuwa vha fhirisela vhana vhavho na kholomo na thundu phanḓa. 22
18:22-24
Gen. 31:25,30
Vhó no ḓi tshimbila lwendo lulapfu u bva afho nḓuni, Mika a ramba vhahura vhawe uri vha bve pfumo. Vha fara avho vhanna vha tsinde ḽa Dani 23vha vha vhidzelela. Vha Dani vha rembuluwa vha vhudzisa Mika vha ri, “Ndi mini vha tshi vhuya vha ramba vhanna vha havho u ḓa u lwa na riṋe?”

24

18:24
Yes. 44:9-20
46:6-7
Mika a fhindula a ri, “Ni nga amba hani na ri ndo rambelani avho vhanna, hufha no dzhia midzimu yanga ye nda i ita na tshifhe wanga na ṱuwa. Zwino nṋe ndo sala na mini?”

25Vhanna vha tsinde ḽa Dani vha ri, “Vha songo ri ṱavhela mukosi, hu nga vha na vhanna vha mbilwana fhano, vha nga vha dzhena nga pfumo vha vha vhulaha khathihi na muṱa wavho.” 26Vha fhirela phanḓa. Mika a vhona uri a nga si vha kone, a huma a vhuelela hayani.

Vha Dani vha tshi phusukanya Laishi

27

18:27-29
Josh. 19:47-48
Ndi hone vha tshi dzhia zwitungulo zwe Mika a zwi ita, na tshifhe wawe, vha livha Laishi, vha wana vhe vhadziamulalo vha sa vhuyi vha humbulela na tshithu, vha mbo vha vhulaha nga mafumo, vha fhisa muḓi wavho. 28Ho vha hu si na ane a nga vha lamulela, ngauri vho vha vha tshi dzula kule-kule na Sidoni nahone vha songo ḓowelana na muthu. Muḓi uyo wo vha u govhani tsini ha Bethe Rehobo.

Hune thembele ya Dani ya bva hone

Vha Dani vha vusa uyo muḓi vha dzula henefho. 29Vha u rina ḽiṅwe dzina wa si tsha pfi Laishi wa vho pfi Dani, vha tshi rinelela makhulukuku wavho Dani ṅwana wa Israele.

30

18:30
Ek. 2:22
Vha Dani vha imisa tshiḽa tshifanyiso uri tshi luvhiwe. Jonathani ṅwana wa Gerisoni muḓuhulu wa Mushe a vha tshifhe wa tsinde ḽa Dani, na vhaḓuhulu vhawe, vhathu vha vhuya vha hwalwa vha iswa vhuthubwani. 31
18:31
Rangap. 21:19
Josh. 18:1,8
1 Sam. 1:3Jer. 7:12
Tshifanyiso tsha Mika tsha dzula henefho misi yoṱhe ya musi dennde ya hune Mudzimu a luvhiwa i Shilo.