Tshivenda 1998 (VEN98)
11

111Zwino ho vha hu na munna a no pfi Jefutha, muhali muhulwane wa henefho Giliadi. Mme awe o vha e phombwe. Khotsi awe Giliadi 2o vha e na vhaṅwe vhana vha vhatuka vhe a beba na musadzi wawe vhukuma. Musi vho no aluwa, vha thatha Jefutha vha mu vhudza vha ri, “U nga si ḽe ifa na ḽithihi ḽa khotsi ashu, u ṅwana wa muṅwe musadzi.” 3

11:3
Rangap. 9:4
Jefutha a shavha vhana vha khotsi awe, a yo dzula shangoni ḽa Tobo. Henefho a kunga tshigwada tsha vhanna vha sa ḓivhalei, vha tshimbila nae.

4

11:4
Rangap. 10:7
Hó no fhela maḓuvhanyana Vhaamoni vha bvela Vhaisraele pfumo. 5Zwenezwo vhahulwane vha Giliadi vha ṱuwa vha yo dzhia Jefutha shangoni ḽa Tobo, 6vha ri, “Iḓa u vhe murangaphanḓa washu ri tshi yo lwa na Vhaamoni.”

7Jefutha a fhindula a ri, “Hufha no vha ni tshi mmbenga na vhuya na nthatha nḓuni ya khotsi anga. Ndi mini ni tshi ḓa ha nṋe zwino no welwa nga khombo?”

8Vhone vha vhudza Jefutha vha ri, “Ri tshi ḓa ha inwi zwino ndi uri ri ṱoḓa ni tshi ṱuwa na riṋe ra yo lwa na Vhaamoni; ni ḓo vha murangaphanḓa wa vhathu vhoṱhe vha Giliadi.”

9Jefutha a vha vhudza a ri, “Arali na nnzhia ra humela hayani ra yo lwa na Vhaamoni, Muṋe washu a ita uri ndi vha kunde, ndi ḓo ni vhusa.”

10Vhone vha fhindula vha ri, “Ri a tenda. Muṋe washu ndi ṱhanzi yashu.”

11

11:11
Gen. 31:49
Ndi hone Jefutha a tshi ṱuwa na vhahulwane vha Giliadi, vhathu vha mu ita muvhusi wavho, a vha ranga phanḓa. Jefutha a dovholola maipfi awe phanḓa ha Muṋe washu muḓini wa Mitsipha.

Jefutha a tshi edzisa u pfumedzana na Vhaamoni

12Ndi hone Jefutha a tshi ruma vhaḓinḓa ha khosi ya Amoni uri vha ri, “Ni lwelani na riṋe? Ndi mini no ḓa u dia shango ḽashu!”

13

11:13
Dot. 2:19
Khosi ya Amoni ya fhindula vhaḓinḓa vha Jefutha ya ri, “Zwiḽa Vhaisraele vha tshi pfuluwa Egipita vho dzhia shango ḽanga u bva mulamboni wa Arinoni u swika mulamboni wa Jaboko na Jorodani. Zwino ni fanela u ḽi humisa nga mulalo.”

14Jefutha a dovha a ruma vhaḓinḓa vha humela ha khosi ya Amoni 15na phindulo i no ri, “Vhaisraele a vho ngo vhuya vha dzhia shango ḽa Muaba kana ḽa Amoni. 16Zwo iteaho ngezwi: musi Vhaisraele vha tshi pfuluwa Egipita vho buḓekanya phanga vha ya Lwanzheni lwa Dziṱhanga vha swika Kadeshe. 17

11:17
Num. 20:14-21
Ndi hone vha tshi ruma vhaḓinḓa ha khosi ya Edomo uri vha wane thendelo ya u fhira nga vhukati ha shango ḽawe. Hone khosi ya Edomo ya si tende. Vha humbela na khosi ya Muaba, hone ha si vhe na muthihi a no tenda vha tshi fhira shangoni ḽawe. Ndi hone Vhaisraele vha tshi dzula Kadeshe. 18
11:18
Num. 21:4
Vha tshimbila phangani vha tshi mona shango ḽa Edomo na shango ḽa Muaba, vha vhuya vha swika vhubvaḓuvha ha Muaba, seli ha mulambo wa Arinoni. Vha ṱoka mishasha henefho, hone vha si wele mulambo wa Arinoni ngauri wo vha u masakha a Muaba. 19Ndi hone Vhaisraele vha tshi ruma vhaḓinḓa ha Sihoni khosi ya Vhaamori we a vha a tshi vhusa Hesheboni, vha mu humbela thendelo ya u fhira shangoni ḽawe vha tshi ya shangoni ḽavho. 20Hone Sihoni a si fulufhele Vhaisraele uri vha funa u tou fhira fhedzi shangoni ḽawe. A ramba mmbi yawe yoṱhe, a ṱoka mishasha Jahatsi, a lwa na Vhaisraele. 21Huno Muṋe washu Mudzimu wa Israele a ita uri Vhaisraele vha kunde Sihoni na mmbi yawe. Vhaisraele vha dzhia shango ḽoṱhe ḽa Vhaamori vhe vha vha vha tshi dzula khaḽo, ḽa vha ḽavho. 22Vha dzula shangoni ḽoṱhe ḽa Vhaamori u bva mulamboni wa Arinoni thungo ya tshipembe u swika Jaboko thungo ya devhula na u bva phangani thungo ya vhubvaḓuvha u swika mulamboni wa Jorodani thungo ya vhukovhela. 23Ndi Muṋe washu Mudzimu wa Israele we a thatha Vhaamori vha ṱuwa, a tshi itela vhathu vhawe Vhaisraele. 24Ni khou linga uri ni ḽi dzhie ḽi vhuelele kha vhoinwi naa? Khezwi ni sa dzhii zwe na ṋewa nga mudzimu waṋu Khemosho. Na riṋe zwoṱhe zwe Yahavee Mudzimu washu a ri ṋea zwi ḓo vha zwashu. 25
11:25
Num. 22:1-6
Nṋa ni vhona unga ni fhira Balaka ṅwana wa Tsiphoro khosi ya Muaba? Ene o vhuya a luṱana na Vhaisraele? O vhuya a lwa navho naa? 26Ho fhela miṅwaha ya 300 Vhaisraele vho dzula Hesheboni na Aruere na miḓanani yo i tangaho, na miḓi yoṱhe i re lumemeni lwa bama ḽa Arinoni. No litshelani u i dzhia misi yeneyo? 27Nṋe a tho ngo ni khakhela nga tshithu. Inwi ni khou khakha nga u lwa na nṋe. Muṋe washu ndi Ene muhaṱuli, ṋamusi u ḓo haṱula ha vhonala uri vha re ngohoni ndi vhafhio kha Vhaisraele na Vhaamoni.”

28Hone khosi ya Vhaamoni a yo ngo vhuya ya londa hayo a Jefutha.

29

11:29
Rangap. 3:10
11:29-40
Mir. 20:25
Ndi hone Muya wa Muṋe washu a tshi ḓa kha Jefutha. Jefutha a buḓekanya ḽa Giliadi na ḽa Manase a humela Mitsipha kha ḽa Giliadi, a livha Amoni. 30
11:30-31
Mika 6:6-8
Jefutha a fulufhedzisa Muṋe washu a ri, “Arali wa kumedza Vhaamoni zwanḓani zwanga, 31muthu wa u thoma ane a bva nḓuni yanga a tshi ḓa u nṱanganedza ndi ḓo mu fhisa musi ndi tshi bva ndo kunda, ndi ḓo u ṋekedza onoyo muthu a vha tshiṱhavhelo.”

32Ndi hone Jefutha a tshi wela mulambo u yo lwa na Vhaamoni, Muṋe washu a vha kumedza zwanḓani zwawe. 33O vha dia u bva Aruere u swika tsini ha Minithi, a phusukanya miḓi ya 20, u vhuya u swika Abele Kheramimu. Vho vhulawaho vho vha vhanzhi, Vhaamoni vha kundwa nga Vhaisraele.

Ṅwananyana wa Jefutha

34Musi Jefutha a tshi humela hayani Mitsipha, a vhona ṅwananyana wawe a tshi bva a tshi ḓa a mu ṱanganedza, a tshi khou tshina a tshi lidza simbala. O vha e ṅwana wawe muthihi fhedzi. O vha a si na muṅwe ṅwana wa mutuka kana musidzana. 35Huno Jefutha a tshi vhona uyo ṅwananyana, a kherukanya zwiambaro zwawe nga u ṱungufhala, a ri, “Yawee ṅwananga! U khou mmbaisa mbilu! Ndi mini a tshi vha iwe ane wa mpfisa vhuṱungu? Ndo anela Muṋe washu zwine nda si kone u zwi pfuka!”

36Ṅwananyana a mu vhudza a ri, “Arali vho anela Muṋe washu nga vha nnyite zwe vha ri vha ḓo ita, tenda Muṋe washu o lifhedza Vhaamoni maswina avho.” 37Hone a humbela khotsi awe a ri, “Nga vha ntendele ndi ite tshithu tshithihi ngetshi. Nga vha nnditshe miṅwedzi mivhili ndi range u ṱuwa na khonani ri tendeleke dzithavhani, ri lile, ngauri ndi ḓo fa ndi sa ḓivhi munna.” 38Khotsi awe a tenda, a mu litsha a ṱuwa a vhuya a fhedza miṅwedzi mivhili. Uyo musidzana na khonani dzawe vha ṱuwa vha gonya mivhundu, a lila ngauri o vha a tshi ḓo fa a songo dzewa, a si na ṅwana. 39

11:39
Gen. 22:1-19
2 Mah. 3:27
Musi ho no fhela miṅwedzi mivhili a humela ha khotsi awe, khotsi awe a mu ita zwe a anela Muṋe washu, a fa a tshee musidzana a sa athu ḓivha munna.

Henefho ndi hone he ha thoma maitele a Vhaisraele 40a uri vhasidzana vha Israele vha ṱuwe vha ye ḓakani vha fhedze maḓuvha maṋa, ṅwaha muṅwe na muṅwe, vha elelwe ṅwananyana wa Jefutha wa Giliadi.