Tshivenda 1998 (VEN98)
7

Tshiga tsha Imanuele

71

7:1
2 Mah. 16:5-9
Musi khosi Ahasi ṅwana wa Jothamu, ṅwana wa Uzia, a tshi vhusa Juda, ha vuwa nndwa. Retsini khosi ya Aramu, na Pheka ṅwana wa Remalia, khosi ya Israele, vha dia Jerusalema, hone vha si kone u u thuba. 2Musi fhungo ḽi tshi swika ha khosi ya Juda ḽa uri mmbi dza Aramu dzo no swika Efraimi, Ahasi na vhathu vhawe vha dzhenwa nga nyofho, vha tetemela unga miri i tshi dzinginyiswa nga muya.

3

7:3-12
Yes. 36:2-3
Ndi hone Muṋe washu a tshi vhudza Yesaya a ri, “Takuwa na ṅwana wau wa mutuka Sheara Jashubu (Tsaleladzavhuya), ni yo ṱangana na khosi Ahasi. U ḓo mu wana hune ha guma mugero u no ḓisa maḓi a tshi bva ishani ḽa nṱha, henefho hune ha shuma vhaluki vha masila. 4
7:4
Yes. 7:9
U mu vhudze uri a vhe na nzhele, a dzike, a songo ofha, a songo kulea nungo; mbiti dza khosi Retsini na Vhaaramu vhawe na dza ṅwana wa Remalia a dzi ofhisi, dzi nga vhutsi vhu dubaho ha zwikuni zwa muṱu na muṱango. 5Aramu khathihi na Efraimi na ṅwana wa Remalia vho u langana, vha ṱoḓa u u dia. 6Vha ṱoḓa u dia Juda, vha shushedza vhathu, vha thuba shango, vha konou dzhia ṅwana wa Tabiele vha mu vhumba khosi. 7Huno Nṋe Yahavee Muṋe wa zwoṱhe ndi ḓivhadza uri zwo raloho zwi nga si itee. 8
7:8
2 Mah. 17:6
Ndi ngani? Ndi uri Aramu a ḽi fhiri Damasko musanda waḽo, Damasko a u fhiri Retsini khosi yawo. Hu ḓo ri hu sa athu fhira miṅwaha ya 65, Efraimi a vha o no phusukanywa, a si tshee lushaka. 9
7:9
Yes. 28:16
30:15
Ek. 14:14
Ḽa Efraimi a ḽi fhiri Samaria musanda waḽo, Samaria a u fhiri ṅwana wa Remalia khosi yawo. Inwi tshaṋu hu vhe u fulufhela Nṋe; na sa ḓitika nga Nṋe a ni na mutiki.”

10Muṋe washu a dovha a amba na Ahasi a ri, 11

7:11
2 Mah. 20:8-11
Rangap. 6:17,36-40
1 Mah. 13:3-5
Jer. 44:29-30
Mat. 12:38
“Humbela Nṋe Yahavee Mudzimu wau uri ndi u sumbedze tshiga: tshi nga ḓi vha tshi tshi bva fhasi vhudzulavhafu kana tshi tshi bva ṱaḓulu.”

12

7:12
Dot. 6:16
Ahasi a fhindula a ri, “A thi nga humbeli u sumbedzwa tshiga; a thi funi u linga Muṋe washu.”

13Yesaya a fhindula a ri, “Zwino inwi vha nnḓu ya Dafita, thetshelesani! Ni tshi linga vhathu ni tshi ṱoḓa u vhona arali vha sa fheli mbilu, a zwo ngo eḓana naa? Zwino ni vho ṱoḓa u linga na Mudzimu wanga naa? 14

7:14
Mat. 1:23
Zwino Muṋe wa zwoṱhe nga dzawe u ḓo ni sumbedza tshiga: Musidzana ndi muthu wa thovhela; u ḓo beba ṅwana wa mutuka, a mu rina dzina ḽi no pfi Imanuele (Mudzimu u na riṋe). 15U ḓo ḽa mukhaha na ṋotshi, nga u ḓala ha zwiḽiwa, u swika o no thanya, a tshi vho kona u ḓihumbulela, a tshi vho kona u landula zwo vhifhaho a nanga zwi re zwone. 16
7:16
Yes. 8:4
Hu ḓo ri ṅwana uyo a sa athu thanya, mashango a mahosi ayo mavhili ane wa a ofha a vha a si tshee na muthu. 17
7:17
1 Mah. 12:19
Yes. 8:7-8
36:1
Muṋe washu u ḓo ḓisa maḓuvha a zwi konḓaho, zwi sa athu vhuya zwa vha hone tshee muvhuso wa Efraimi wa fhandekana na wa Juda, zwi ḓo wela iwe na vhathu vhau na nnḓu ya musanda – ú ḓo ḓisa khosi ya Ashuru.”

Khombo dzi ḓaho

18

7:18
Yes. 5:26
Musi wonoyo Muṋe washu u ḓo lidza muludzi a vhidza Vhaegipita, vha ḓa vha tshi nga thunzi dzi tshi bva milambwanani ya kule ya mulambo wa Nile, a vhidza na Vhaashuru, vha ḓa vha tshi nga ṋotshi vha tshi bva shangoni ḽavho. 19Vha ḓo phapha dzipharani na mapakoni na zwiṱakani zwoṱhe zwa mipfa na pfuloni yoṱhe. 20Musi wonoyo Muṋe wa zwoṱhe u ḓo rendela muvheuli a no bva seli ha mulambo wa Yufuratha – khosi ya Ashuru – a ni vheula ndebvu na mavhudzi na mahaha.

21Musi wonoyo mufuwi u ḓo sala na ṱholana nthihi fhedzi na phambala mbili. 22Nangwe zwo ralo u ḓo hama mukhaha u si na vhukono a ḽa. Ee, vho salaho shangoni vha si gathi vha ḓo ḽa makheṱhe na mutoli.

23Musi wonoyo masimu a minḓirivhe a re na minḓirivhe ya tshigidi ine ya rengwa nga maseṱha a tshigidi a siliva, a ḓo mela luanakha na mitshutshungu. 24Vhathu vha ḓo bva vha yo zwima hone vho fara vhura na misevhe; shango ḽoṱhe ḽi ḓo vha ḽo ḓala luanakha na mitshutshungu. 25Mivhundu yoṱhe ye ya vha i tshi liṅwa mavhele i ḓo mela luanakha na mitshutshungu ha si tsha ya muthu; hu ḓo vha pfulo ya kholomo na nngu.