Tshivenda 1998 (VEN98)
63

Muṋe washu a tshi haṱula dzitshakha

631

63:1-6
Yes. 34:5-8
Juele 3:13
Nzumb. 14:18-20
19:13,15
63:1
Gen. 36:1
Uyu ane a ḓa a tshi bva Botsora kha ḽa Edomo ndi nnyi?

Ndi nnyi uyu o ambaraho tswuku dza maṱeleṱele,

a no kanda e na mutsindo?

“Ndi Nṋe ndi na maanḓa a u tshidza,

ndi khou ḓa u ḓivhadza u kunda hanga!”

2Khezwi nguvho dzau dzo tswuka?

Khefha u tshi nga wo vha u tshi khou suka nḓirivhe

nga milenzhe bonḓeloni?

3“Ndo kandekanya dzitshakha ndi ndoṱhe

unga muthu a tshi suka nḓirivhe bonḓeloni;

a hu na lushaka lwo imaho na Nṋe.

Ndo vha kandekanya ndo sinyuwa;

ndo vha sukekanya ndi mbitini,

malofha avho a hashekanya nguvho dzanga,

zwiambaro zwanga zwa ḓala malofha.

4

63:4
Yes. 61:2
Ndo vhona uri ḓuvha ḽa u lifhedza ḽo swika,

ho ḓa ṅwaha wa u tshidza vhathu vhanga.

5Zwo nkanukisa nge nda ri ndi tshi sedza

nda vhona hu si na ane a mpfarisa,

nda kunda nga tshanḓa tshanga tsha maanḓa,

nda tikwa nga mbiti dzanga.

6Ndo kandekanya dzitshakha ndo sinyuwa,

nda vha kambisa mbiti dzanga,

nda shululela malofha avho mavuni unga tuvhu ḽa nḓirivhe

dzi tshi sukwa.”

Vhuthu he Muṋe washu a itela Vhaisraele zwiḽa kale

7

63:7
Ps. 77:11-12
Ndi ḓo ḓivhadza lufuno lwa Muṋe washu

na zwoṱhe zwine a fanela u rendelwa zwone;

Muṋe washu o ri tonda zwinzhi;

o itela Israele vhuthu vhuhulu,

a ri pfela vhuṱungu;

lufuno lwawe a lu dzinginyei.

8O ri,

“Vhukuma ndi vhathu vhanga,

ndi vhana vhanga,

vha nga si mphure.”

Ndi zwe a vha Mutshidzi wavho.

9

63:9
Ek. 3:2
14:19
Maṱhupho avho oṱhe na Ene o a pfa,

ndi Muṋe washu nga eṱhe we a vha muruṅwa

a vha tshidza;

o vha funa, a vha pfela vhuṱungu,

o vha lamukisa;

o vha takula a vha hwala maḓuvha oṱhe a kale.

10

63:10
Ps. 78:40
106:43
Ef. 4:30
Mat. 12:31
Mish. 7:51
Heb. 10:29
Naho zwo ralo vhone vha mu shandukela,

vha ṱungufhadza Muya wawe Mukhethwa;

ndi zwe a vho vha swina ḽavho a lwa navho.

11

63:11
Ek. 2:1-10
Num. 11:17
Ndi hone vha tshi elelwa maḓuvha a kale,

misi ya Mushe, vha vhudzisa vha ri,

“Muṋe washu u ngafhi zwino,

Ene we a tshidza vhalisa vha sambi ḽa nngu dzawe lwanzheni?

U ngafhi Ene we a vhea Muya wawe Mukhethwa

vhukati havho,

12

63:12-13
Ek. 14:21-22
a shuma mishumo ya vhugala,

ya maanḓa,

nga tshanḓa tsha Mushe,

a fhandekanya maḓi a lwanzhe,

vha fhira vhukati hao,

uri a vhe na bvumo ḽa lini na lini?

13O vha endedza vhukati ha maḓi mahulu,

vha kanda zwavhuḓi,

unga bere i tshi gidima mudavhini,

vha si vhuye vha khukhulwa.

14Muya wa Muṋe washu o vha awedza

unga kholomo dzi tshi tsela govhani ḽa pfulo i titimaho;

o endedza vhathu vhawe nga u ralo,

dzina ḽawe ḽa huliswa.”

Thabelo ya u humbela u khathutshelwa na u tshidzwa

15

63:15
Hos. 11:8
Ri sedze u makoleni,

hune wa dzula kha khuluṋoni yau khethwa ya vhugala!

U ḓifunga hau na maanḓa au zwi ngafhi?

Lufuno lwau luhulu lwo yafhi?

A u tsha ri pfela vhuṱungu naa?

16

63:16
Ek. 4:22Gen. 25:8
49:33
Khotsi ashu ndi Iwe;

Abrahamu ha ri ḓivhi,

Israele ha ri londi;

Khotsi ashu ndi Iwe Muṋe washu;

u ḓi pfi Mutshidzi washu tsha kale na kale.

17

63:17
Yes. 6:9-10
Muṋe washu,

ndi mini u tshi litsha

ri tshi pambuwa nḓilani dzau,

ra ita tshipimbi ra si u hulise?

Vhuya u tshi itela vhalanda vhau,

one matsinde e wa ḓikhethela.

18

63:18
Ps. 79:1
Vhathu vhau vho tou dzulinyana fhethu hau hukhethwa,

hone zwino maswina ashu o hu phusukanya.

19Riṋe ri vhathu vhau tsha kale na kale,

hone zwino ri vho nga a wo ngo vhuya wa ri vhusa,

a ro ngo vhuya ra pfi vhau.