Tshivenda 1998 (VEN98)
60

Vhugala ha Jerusalema vhu kha ḓi ḓaho

601

60:1-22
Yes. 65:16b-25
Zak. 14Yes. 49:1654
60:1-2
Yes. 9:2
Ps. 27:1Nzumb. 21:23
Jerusalema, vuwa u penye, tshedza tshau tsho ḓa!

Vhugala ha Muṋe washu vhu khou u vhonetshela

unga ḓuvha ḽi tshi bvisa mulomo.

2Ḽifhasi ḽi vhona hu tshee vhusiku,

tshakha dzo tibwa nga swiswi,

hone iwe u ḓo vhonetshelwa nga Muṋe washu,

zwa nga ḽi tshi tsha,

vhugala hawe ha vhonala kha iwe.

3

60:3
Yes. 2:2,5
Nzumb. 21:24
Tshakha dzi ḓo kungwa nga tshedza tshau,

mahosi a vhidzwa nga mapfuvhi au a tshi tswuka.

4

60:4
Yes. 49:18,22
62:10
66:20
Livha-livha u vhone zwi no khou itea:

vhathu vhau vha khou kuvhangana uri vha vhuye hayani!

Vhana vhau vha vhatuka

vha khou vhuya vha tshi bva kule,

vha vhasidzana vha tou bebwa muṱanani unga vhana.

5

60:5
Yes. 60:13
66:12
Nzumb. 21:26
Hezwo u ḓo ri u zwi vhona wa takala;

u ḓo tou tetemela nga dakalo,

mbilu i tshi divhitha.

Lupfumo lwa lwanzhe lu ḓo vha lwau;

lupfumo lwa dzitshakha lu ḓo ḓiswa ha iwe.

6

60:6
1 Mah. 10:1-2
Ps. 72:10,15
Dzigamela dzi ḓo rwa muduba dzi tshi ḓa ha iwe,

dzí na vhathu vha Midiani na Epha;

dzi ḓo ḓa dzi tshi bva Sheba,

dzo hwala musuku na zwioro,

vhathu vha tshi renda Muṋe washu nga nyimbo.

7

60:7
Esek. 27:21
60:7,13
Hagai 2:6-9
Maṱambi oṱhe a nngu dza Kedara a ḓo khunyelelela ha iwe,

dzithutha dza Nebayotho dzi ḓo vha dzau,

dza ṋekedzwa aḽiṱarini ya Muṋe washu zwa mu takadza,

a ṱama thembele yawe ya vha na vhugala.

8Izwi zwi no fhufha unga makole,

zwi no nga maivha a tshi ḓa zwiṱahani zwao, ndi mini?

9

60:9
Yes. 51:5
Ndi zwikepe zwa mashango a kule,

zwó lindela ndaela ya Muṋe washu;

zwa Tharashishi zwi phanḓa,

zwi khou ḓisa vhana vha Jerusalema vha tshi bva kule,

vha khou vhuya na siliva na musuku,

uri vha hulise dzina ḽa Muṋe washu Mudzimu,

vha hulise Mukhethwa wa Israele we a ni ṋea vhugala.

10

60:10a
Yes. 61:5
60:10b
Yes. 54:8
Muṋe washu a tshi amba Jerusalema u ri,

“Vhatsinda vha ḓo vusa mitsheṱo yau,

mahosi avho a ḓo u shumela.

Naho ndo u rwa ndo sinyuwa,

zwino ndi ḓo u takalela nda u pfela vhuṱungu.

11

60:11
Nzumb. 21:25-26
Khoro dzau dzi ḓo dzula dzo vulwa,

vhusiku na masiari a dzi nga vhui dza valiwa,

uri mahosi a dzitshakha

a kone u u ḓisela lupfumo lwavho.

12Hone lushaka na muvhuso une wa hana u u shumela

u ḓo lovha;

tshakha dzenedzo dzi ḓo lozwiwa tshoṱhe.

13

60:13
Hagai 2:6-9
“Matanda a mukedara,

hone vhugala ha Libanoni, a ḓo ḓiswa ha iwe,

na muṱaululo na mutondo na mupaini,

uri a ṱame fhethu hanga hukhethwa,

vhukando ha milenzhe yanga vhu vhe na vhugala.

14

60:14
Yes. 14:2
Esek. 48:35
Vhana vha vhakandeledzi vhau vha ḓo ḓa

vha u gwadamela,

vhoṱhe vhe vha vhuya vha u nyadza vha ḓo ḓiposa milenzheni yau;

vha ḓo ri u pfi ‘Muḓi wa Yahavee’,

‘Tsioni muḓi wa Mukhethwa wa Israele’.

15“Wo vha wo laṱwa, wa vhengwa,

wa tinyiwa,

hone zwino ndi ḓo u ita muhulwane lini na lini,

wa dzula wo takala

zwi tshi ya nga mirafho na mirafho.

16

60:16
Yes. 49:23
43:3
U ḓo mamiswa mukando wa dzitshakha,

wa mama lupfumo lwa mahosi.

Ndi hone u tshi ḓo ḓivha uri Mutshidzi wau ndi Nṋe Yahavee,

Mulamuleli wau ndi Ramaanḓa wa Jakopo.

17

60:17
Nzumb. 21:21
“Litsha musina,

ndi ḓo u ṋea musuku;

laṱa tsimbi, ndi ḓo u ṋea siliva;

litsha thanda,

ndi ḓo u ṋea musinaseṱha;

laṱa tombo, ndi ḓo u ṋea tsimbi;

ndi ḓo ita uri hu vhuse mulalo na u fulufhedzea.

18

60:18
Yes. 11:9
Jer. 6:6-7
Vhuvemu a vhu tsha ḓo pfala shangoni ḽau;

ngomu hau a hu tsha ḓo vha na phusuphusu na ndozwo;

mitsheṱo yau u ḓo ri i pfi

‘U tshidzwa’,

khoro dzau wa ri dzi pfi ‘Thendo’.

19

60:19-20
Zak. 14:6-7
Nzumb. 21:23
22:5
Masiari a u tsha ḓo vhonetshelwa nga ḓuvha,

vhusiku a u tsha ḓo vhona tshedza tsha ṅwedzi;

Nṋe Yahavee ndi ḓo vha tshedza tshau

tsha lini na lini,

Nṋe Mudzimu wau ndi ḓo vha vhugala hau.

20Ḓuvha ḽau a ḽi tsha ḓo kovhela;

ṅwedzi wau a u tsha ḓo swifhala;

Nṋe Yahavee ndi ḓo vha tshedza tshau

tsha lini na lini;

maḓuvha au a tshililo a ḓo vha o fhela.

21“Vhathu vhau vhoṱhe vha ḓo ita zwi re zwone;

shango ḽi ḓo vha ḽavho tshoṱhe.

Vha ḓo nga ḓadzwane ḽo simiwaho nga Nṋe,

wone mushumo wa zwanḓa zwanga,

we wa dzudzanyelwa lunako.

22

60:22
Yes. 49:19-20
Jer. 30:19
Muṱa wau u re wone muṱuku u ḓo vha na vhathu vha tshigidi,

onoyo a nyadzeaho u ḓo vha lushaka lwa maanḓa.

Musi tshifhinga tsho teaho tshi tshi swika,

Nṋe Yahavee ndi ḓo ita

uri hezwo zwi mbo ḓo vha hone.”