Tshivenda 1998 (VEN98)
58

U ḓidzima hu takadzaho Mudzimu

581

58:1
Mika 3:8
Muṋe washu u ri,

“Ṱavha mukosi nga hune wa kona!

Takusa ipfi ḽau ḽi nge phalaphala!

Ḓivhadza vhathu vhanga vhuvhi havho,

vha muṱa wa Jakopo

u vha sumbedze vhutshinyi havho!

2Misi yoṱhe vha nga vha ṱoḓa Nṋe,

vha ḓiita unga vha takalela nḓila dzanga,

vha ḓiita lushaka lu no ita zwi re zwone,

lu songo furalelaho milayo ya Mudzimu walwo;

vha ri vha funa ndi tshi vha sumbedza

khaṱhulo i sa ṱaluli,

vha nga vha takalela Mudzimu a tshi vha tsini navho.

3

58:3
Zak. 7:1-4
58:3b
Yes. 58:13
Zwino vha vhudzisa vha ri,

‘Zwi ri farisani u ḓidzima

ngeno Muṋe washu a sa zwi vhoni?

Ri ḓiṱukufhadzelani a sa zwi londi?’

“Mathina misi ya u ḓidzima ni ita zwa mabindu aṋu,

vhashumi vhaṋu na vha sala murahu;

4ni tshi ḓidzima ni vusa khani na luṱana,

na ita na u likitana nga mavili!

Ni vhona unga u ḓidzima ho raloho hu nga ita uri thabelo dzaṋu

dzi pfiwe ṱaḓulu naa?

5

58:5
2 Sam. 12:16-17
Esra 10:6
Neh. 1:4
9:1
Estere 4:3,16
Dan. 9:3
10:2-3
Juele 1:13-14
2:15-17
Jonasi 3:5
Zak. 7:3
Mat. 6:16-17
Ni tshi ḓidzima ni ḓipfisa vhuṱungu,

na kotamisa ṱhoho unga muṱaṱe,

na lala kha saga milorani –

ndi hone u ḓidzima honoho?

Ni vhona unga zwo raloho zwi a ntakadza?

6

58:6
Yes. 61:1
Neh. 5:1-13
U ḓidzima hune nda hu ṱoḓa ngohu:

litshani u kandeledza vhaṅwe,

ni vha rule dzhogo,

ni vhofholole vho tsikeledzwaho,

ni vunḓekanye dzhogo dzoṱhe;

7

58:7
Dot. 15:7-8
Esek. 18:7
Mat. 25:35-36
zwiḽiwa zwaṋu kovhekanani na vha re na nḓala,

vhashai vha si na mahaya vha dzule mahayani aṋu;

shavhedzani vha re na tsiku,

mashaka aṋu ni si a furalele,

8

58:8
Ek. 13:21
ndi hone tshedza tshaṋu tshi tshi ḓo penya

unga mapfuvhi a tshi tswuka,

mbonzhe dzaṋu dza ṱavhanya u fhola,

nda ni ranga phanḓa na kunda,

lupenyo lwanga lwa ni tsireledza nga murahu.

9

58:9
Yes. 65:24
Ni tshi rabela ndi ḓo ni fhindula;

ni tshi vhidzelela ndi ḓo ri,

‘Ndi fhano!’

“Arali na litsha u kandeledza vhaṅwe,

na litsha u vha nyadza,

na si tsha vha zwifhelela,

10vha re na nḓala na vha ṋea zwiḽiwa,

na fusha vhane vha shaya,

ndi hone swiswi ḽo ni tangaho ḽi tshi ḓo shanduka tshedza,

tsha nga tsha masiari tshivhangalala.

11

58:11
Jer. 31:12
Huno Nṋe Yahavee ndi ḓo ni endedza nga misi,

ni tshi fhira masogani nda ni fusha;

ndi ḓo ni ṋea nungo,

na nga ngade i re na maḓi manzhi,

na nga tshisima tshi sa xi.

12

58:12
Yes. 61:4
Neh. 1:3
2:17
6:15
Vhaṅwe vhaṋu vha ḓo vusa matumba a kale,

vha dovha vha fhaṱa nṱha ha muteo wa kale-kale;

ni ḓo pfi vhavusi vha mitsheṱo,

na khura mikoto uri hu dzulee.”

Mashudu a vha no vhulunga milayo ya Sabatha

13

58:13
Yes. 56:2
Muṋe washu u ri,

“Arali Sabatha na i ita khethwa,

na si ite zwa mabindu aṋu ngaḽo;

arali na ri Sabatha i a takadza,

na hulisa ḓuvha ḽanga ḽikhethwa,

na si ite mishumo ya maṅwe maḓuvha,

na si ite zwa mabindu,

na si ambe zwitshele,

14

58:14
Ps. 37:4
ndi hone Nṋe ndi tshi ḓo vha dakalo ḽaṋu.

Ndi ḓo ita uri ni kunde ni swike miṱumbani ya shango,

na ḽa zwe na lima shangoni ḽe nda ḽi ṋea khotsi aṋu Jakopo.

Ho amba Nṋe Yahavee.”