Tshivenda 1998 (VEN98)
54

Muṋe washu u ḓo hulisa Vhaisraele vho nyadziwaho

541

54:1-17
Yes. 60:1-12
66:7-14
Juele 3:17
Zak. 1:13-17
2:1-5
8:1-8
Yes. 49:1660
54:1-3
Yes. 49:20-21
54:1
Gal. 4:27
Jerusalema, wo vha u tshi nga musadzi wa muumba a sa bebi,

zwino fhululedza u pembele u tou ṱavha mukosi nga dakalo,

iwe u sa athu vhuya wa pfa vhuṱungu ha musadzi

a tshi ṱoḓou vhofholowa!

Wo vha u musadzi o ṱaliwaho,

hone zwino u vho ḓo vha na vhana vhanzhi

vha no fhira vha musadzi a re na munna.

2Engedzedza dennde ine wa dzula khayo!

Ṱharamudza masila ayo,

u songo ita thotho!

Lapfisa thambo dzayo,

u khwaṱhise khokho!

3

54:3
Gen. 28:14
U ḓo engedza mikano yau masia oṱhe;

vhathu vhau vha ḓo wana mashango ane zwino a dzula dziṅwe tshakha;

miḓi yo phusukanywaho i vho ḓo vha na vhathu.

4U songo ofha,

a u tsha ḓo dovha wa shona;

u songo vha na ṱhoni,

a u tsha ḓo dovha wa nyadziswa;

u ḓo hangwa vhuaḓa he wa ita u tshee muṱuku,

wa si tsha elelwa u nyadziwa hau zwiḽa u tshee tshilikadzi.

5

54:5
Hos. 2:21
Musiki wau u vho ḓo nga munna wau;

Ene u pfi Muṋe washu Mulangazwoṱhe;

Mukhethwa wa Israele ndi Mutshidzi wau;

u pfi Mudzimu wa ḽifhasi ḽoṱhe.

6

54:6
Yes. 50:1
Iwe Jerusalema, u nga musadzi

o ṱaliwaho nga munna,

a no dzula a tshi ḽa mbilu nga u vhona a si tsha funwa

unga zwiḽa a tshee muṱuku.

Hone Muṋe washu u ri u humele khae;

Mudzimu wau u ri,

7

54:7-8
Ps. 30:5
Zwililo 3:31-32
“Ndo vha ndo u ṱala tshifhinga tshiṱukuṱuku,

hone zwino ndi ḓo u khathutshela zwihulu,

nda u vhidza wa vhuya.

8Ndo vha ndo u sinyutshela zwihulu nda u furalela tshifhinganyana,

hone zwino ndi ḓo u khathutshela nga lufuno lwa lini na lini.”

Muṋe washu Mutshidzi wau u ralo.

9

54:9
Gen. 9:8-17
U ri,

“Misi ya Nua ndo ana nda ri a thi tsha ḓo fhedza shango

nga muḓalo wa maḓi,

zwino ndi khou dovha u ana sa zwenezwiḽa

uri a thi tsha ḓo dovha nda u sinyutshela

kana nda u ofhisa.

10

54:10
Mat. 24:35
Naho dzithavha dza dzinginyea,

mivhundu ya sudzuluwa,

hone lufuno lwanga a lu nga dzinginyei,

mulanga wanga wa mulalo we nda vhofha na iwe

a u nga sudzuluwi.”

Muṋe washu ane a u khathutshela u ralo.

Jerusalema muswa

11

54:11-12
Nzumb. 21:18-21
Muṋe washu u ri,

“Iwe Jerusalema,

muḓi wo tambudzwaho,

wo phusukanywaho,

hu si na ane a u khuthadza,

ndi ḓo vusa miteo yau

nga matombo a mutengo muhulu,

nda u fhaṱa nṱha ha matombo a safire;

12ndi ḓo fhaṱa mitsheṱo yau nga matombo a no penya

unga mulilo,

khoro dzau nda dzi ṱama nga matombo a muroxwe,

luvhondo lwo u tangaho nda lu vusa nga matombo a mutengo muhulu.

13

54:13
Jer. 31:34Joh. 6:45
Nṋe nga ndoṱhe

ndi ḓo funza vhathu vhau,

ḽa tou lala tshoṱhe.

14U fulufhedzea hu ḓo vha yone thikho yau;

a hu na ane a ḓo u kandeledza,

a u nga ofhi tshithu,

zwi ofhisaho zwi ḓo vha kule na iwe.

15Ane a u kovhola

u ḓo vha a songo tendelwa nga Nṋe;

ane a vhuya a lwa na iwe u ḓo kundiwa.

16“Ndi Nṋe ndo sikaho mufuli wa tsimbi

ane a vhasa mulilo wa masimbe a fula zwihali,

na muhali muphusukanyi o vhumbwa nga Nṋe;

17a hu na tshihali tshine tsha ḓo u huvhadza;

vhoṱhe vhane vha u pomoka vha ḓo wanala vhe na mulandu.

Hoyo ndi wone mukovhe wa vhalanda vhanga,

ndi vha sengela nga u ralo.”

Ho amba Muṋe washu.