Tshivenda 1998 (VEN98)
53

531

53:1
Joh. 12:38
Rom. 10:16
Ndi nnyi ane a nga tenda zwe ra zwi pfa?

Ndi nnyi we a dzumbululelwa

uri ndi maanḓa a Muṋe washu ayo?

2Muḓinḓa wa Muṋe washu o aluwa unga ḓadzwane

ḽi tshi simuwa kha tshiguthe mavuni o omelelaho.

O vha a si na lunako kana vhugala zwine ra nga vhuya ra mu sedza-vho;

ri tshi mu sedza o vha a sa vhuyi a takadza.

3

53:3
Ps. 22:6
Vhathu vho mu nyadza vha mu landula;

o vha e munna a tambulaho,

o ḓowelaho maṱungu;

vho vha vha tshi tou tata na u mu sedza;

ro mu nyadza ra si vhuye ra mu ita muthu.

4

53:4
Mat. 8:17
Hone vhukuma

ndi malwadze ashu e a ḓihwesa one,

ndi vhuṱungu he ha vha ho fanela u pfiswa riṋe.

Ro vha ri tshi vhona unga u tambudzwa hawe na u kandeledzwa

ndi ṱhamu i bvaho kha Mudzimu,

5

53:5-6
1 Pit. 2:24-25
mathina o rungelwa vhutshinyi hashu,

o pwashekanyelwa milandu yashu;

ro pfumelelwa nge Ene a rwiwa nga ṱhamu,

ra fhodzwa nga mbonzhe dzawe.

6

53:6
2 Korint. 5:21
Roṱhe ro vha ri tshi nga nngu dzo xelaho,

muṅwe na muṅwe ó fara yawe nḓila,

hone Muṋe washu a mu hwesa milandu yashu roṱhe.

7

53:7
Mat. 26:67
Joh. 1:29
Nzumb. 5:6
53:7-8
Mish. 8:32-33
O pfiswa vhuṱungu,

a ḓiṱukufhadza a konḓelela,

a si vhuye a amba tshithu.

O nga ngwana i iswaho u ṱhavhiwa,

a nga nngu i sa lili i tshi vheulwa;

ho ngo vhuya a amba tshithu.

8O farwa, a haṱulwa,

a iswa u vhulawa,

hu si vhe na ane a zwi londa;

o tumulwa shangoni ḽa vha tshilaho,

a vhulahelwa vhutshinyi ha vhathu vha Mudzimu.

9

53:9
1 Pit. 2:22
O pfi a swiṱwe na vhavhi,

hone a vhulungwa na mupfumi,

ngauri ho ngo vhuya a ita zwa vhuvemu,

ho ngo vhuya a fhura muthu.

10

53:10a
Mat. 20:28
Gal. 1:4
1 Joh. 2:2
53:10b
2 Sam. 7:13,16
Muṋe washu o tou zwi funa u mu huvhadza

a mu ṱungufhadza.

A tshi fa ho vha hu u kumedza vhutshilo hawe,

a vha tshipfumelo tsha vhutshinyi ha vhathu,

ndi zwine a ḓo vha na vhaḓuhulu,

a lalama;

zwine Muṋe washu a zwi funa u ḓo zwi khunyeledza ngae.

11

53:11b
Mat. 20:28
Rom. 5:19
U ḓo ri o tambudzwa zwingafhongafho

a dovha a vhona tshedza,

a pfufhelwa u tambula hawe.

Muṋe washu a tshi mu amba u ri,

“Muḓinḓa wanga u ḓivha zwine nda funa;

vhunga Ene a si na tshe a tshinya

u ḓo vha tshipfumelo tsha vhutshinyi ha vhanzhi,

a ḓihwesa milandu yavho.

12

53:12
Mat. 27:38
Luk. 22:37
53:12b
Joh. 10:17-18
Ndi zwine nda ḓo mu ṋea mukovhe na vhahulwane,

a kovhekana zwo thubiwaho na vhahali

nge a ḓikumedza lufu,

a ḓibaḓekanya na vhatshinyi,

a ḓihwesa vhutshinyi ha vhathu vhanzhi,

a rabelela vhatshinyi.”