Tshivenda 1998 (VEN98)
38

Vhulwadze ha Hiskia na u fhola hawe

(2 Mah. 20:1-11; 2 Koron. 32:24-26)

381Maḓuvha eneo khosi Hiskia a lwala lwe a ṱoḓou fa. Muporofita Yesaya ṅwana wa Amutsi a ya khae a mu vhudza a ri, “Muṋe washu u ri dzudzanya zwithu zwau zwoṱhe; a u tsha ḓo fhola, u ḓo fa.”

2Hiskia a rembulutshela luvhondoni a rabela Muṋe washu a ri, 3

38:3
Dot. 30:16
“Muṋe washu, edzou elelwa uri ndo u shumela ndi tshi fulufhedzea nga mbilu yoṱhe, ndi tshi ita zwine wa zwi funa!” A thoma u lila lwa u ṱungufhadza. 4Ndi hone Muṋe washu a tshi vhudza Yesaya 5uri a humele ha Hiskia a mu vhudze uri, “Nṋe Yahavee Mudzimu wa makhulukuku wau Dafita ndo pfa thabelo yau, na miṱodzi yau ndo i vhona; ndi ḓo engedza vhutshilo hau nga miṅwaha ya 15, 6nda u tshidza na zwanḓani zwa khosi ya Ashuru, na muḓi hoyo nda u tshidza nda u tsireledza.” 7[21Yesaya a vhudza khosi uri i shate bwindi ḽa mahuyu kha tshitshimbili tshayo, i ḓo fhola. 8Ndi hone Hiskia a tshi vhudzisa a ri, “Tshiga tshi no sumbedza uri ndi ḓo dovha nda kona u gonya nḓuni ya Muṋe washu ndi tshifhio?”]Dziṅwe ṱhanzi dza Tshiheberu a dzi na vese hedzi. Kha 2 Mah. 20:6-11 dzi vhewa henefha. 9Yesaya a fhindula a ri, “Muṋe washu u ḓo vha ṋea tshiga tshi no sumba uri hezwo zwe a amba zwi ḓo vha hone: 10nḓilani ya tshitizi yo fhaṱwaho nga khosi Ahasi, u ḓo ita uri murunzi wo no ḓi tsaho nayo u humele murahu nga maga a fumi.”

Nangoho murunzi wa mbo ḓi humela murahu nga maga a fumi.

Luimbo lwa Hiskia

11Musi Hiskia khosi ya Juda o no fhola, a ṅwala luimbo lwawe lwa thendo lu no ri,

12

38:10
Ps. 102:24
“Ndo vha ndi tshi vhona unga

ndi ḓo livha shangoni ḽa vho faho ndi tshi kha ḓi vha

vhukati ha vhutshilo hanga,

nda si lalame.

13Ndo vha ndi tshi vhona unga hafhano shangoni ḽa vha tshilaho

a thi tsha ḓo dovha nda vhona Muṋe washu;

a thi tsha ḓo vhona vhathu kana nda vha na vha no dzula fhano shangoni.

14

38:12
Jobo 4:21
2 Korint. 5:1
Vhutshilo hanga ho vha ho tumulwa ha fhela

unga dennde ya mulisa yo rathululwaho ya ladzwa,

unga sila ḽine ḽa tumulwa nga muluki ḽa petwa,

vhusiku na masiari nda pfa Mudzimu o nṱamba tshoṱhe,

15nda vhona unga mapfuvhi a ḓo ri a tshi tswuka

nda vha ndo vunḓekana marambo,

zwa nga ndo pondiwa nga ndau,

vhusiku na masiari nda pfa Mudzimu o nṱamba tshoṱhe.

16Ndo vha ndi tshi tshema

unga ṱhambamaḓi na mbeulane,

ndi tshi lila unga ḽiivha,

maṱo anga a neta nga u lilala.

Muṋe wa zwoṱhe, nndamukise,

a thi tsha kona!

17Ndi ḓo ri mini?

Zwe wa mmbudza u ḓo zwi ita.

Ndi ḓo tou dedengela vhutshilo hanga hoṱhe

nga u vhavha ha mbilu.

18Muṋe wa zwoṱhe, ita uri muya wanga

u dovhe u tshile

musi hezwi zwoṱhe zwo no fhela;

hufha wo mpfulufhedzisa zwone!

Mphodze ndi tshile!

19

38:17
Ps. 103:3-4,12
Mika 7:19
“Ndi tshi tambula zwingafho

zwo vho nnḓisela mulalo.

Wo nkuvhatedza nga lufuno luhulu,

wa nndamukisa ndi si lovhe,

vhutshinyi hanga hoṱhe wa vhu posa kule

wa vhu furalela.

20

38:18
Ps. 6:5
Vhudzulavhafu u ḓo rendwa nga nnyi?

Vhafu vha nga u khoḓa naa?

Vho dzhenaho dindini a vha tsha fulufhela

u fulufhedzea hau.

21

38:19
Dot. 4:9Ps. 22:30-31
Vha no u renda ndi vha tshilaho,

unga nṋe ndi tshi u renda zwino.

Vhokhotsi vha vhudza vhana vhavho

uri u a fulufhedzea.

22

38:20
2 Koron. 29:30
Muṋe washu, wo mphodza;

ri ḓo u imbela ri tshi lidza haripa;

ri ḓo u renda vhutshilo hashu hoṱhe nḓuni ya Muṋe washu.”