Tshivenda 1998 (VEN98)
30

U ḓitika nga Egipita ndi mahandana

301

30:1-7
Yes. 20:1-6
31:1-3
2 Mah. 18:21
Jer. 2:18
30:1
Yes. 1:2
Muṋe washu o ri,

“Vhana vha mashandukwa vha ḓo zwi vhona!

Vha tevhedza nzudzanyo i si yanga,

vha vhofha mulanga

vha sa endedzwi nga Muya wanga,

u ralo ha vha u khokha vhutshinyi kha vhuṅwe.

2

30:2
Jer. 2:35-36
Vha tsela Egipita vhá songo ranga u wana nyeletshedzo kha Nṋe.

Vha ṱoḓa u tsireledzwa nga Farao,

uri vha khude nga murunzi wa Egipita,

3hone ni tshi ṱoḓa u tsireledzwa nga Farao, ni ḓo shona,

u khuda nga murunzi wa Egipita hu ḓo ni nyadzisa.

4Naho ni na magota Tsuani,

vhaḓinḓa vhaṋu vhó no swika Hanese,

5noṱhe ni ḓo shoniswa,

ulwo lushaka lu nga si ni farise tshithu;

a vha ni tikedzi,

a zwi ni nakeli,

tshaṋu ndi ṱhoni na u nyadziwa.”

6

30:6
Jer. 2:6
Dot. 8:15
Haya ndi malaedzwa a Mudzimu a no amba phukha dza Negeve, hu pfi,

“Vhaḓinḓa vho hwesa donngi lupfumo lwavho,

vho hwesa dzigamela mihwalo ya mutengo muhulu,

vha buḓekanya shango ḽa zwi konḓaho na khombo,

ḽa dzindau dzi vhombaho na mavuluvulu

na maḓiragoni a fhufhaho,

vha tshi isa zwifhiwa ha lushaka lu sa koni u vha farisa tshithu;

7

30:7
Esek. 29:3
Jer. 46:17
matsina u fariswa nga Egipita ndi mahandana.

Ndi zwine ndi tshi ḽi amba nda ri ndi Rahaba,

ḽigweṋa ḽi sa iti tshithu.”

Vhathu vha no funa u vhudzwa zwine zwa vha takadza fhedzi

8Muṋe washu o mmbudza uri ndi vha talele kha ḓaba,

ndi tou ṅwala kha bugu,

vhu vhe vhuṱanzi ha maḓuvha a ḓaho,

ha lini na lini.

9

30:9
Yes. 1:4
Vha dzulela u shandukela Mudzimu,

vha endela u zwifha,

ndi vhana vha no lamba u thetshelesa Muṋe washu a tshi vha laya.

10

30:10
Jer. 11:21-22Hos. 9:7b-8
Am. 2:12
7:12-13
Mika 2:6
Vha vhudza vhavhoni vha mabono vha ri,

“Ni songo tsha vhona tshithu!”

vha amba na vhaporofita vha ri,

“Ni songo ri dzumbululela zwi re zwone!

Ri vhudzeni zwine zwa ri takadza!

Porofitani zwine zwa ri fhura!

11Ibvani nḓilani yashu,

ni songo ri thivhela nḓila!

A ri tsha ṱoḓa u pfa tshithu nga hoyu Mukhethwa wa Israele!”

12Zwenezwo Ene Mukhethwa wa Israele u ri,

“Zwine nda ni vhudza a ni zwi londi,

ni ḓitika nga u kandeledza vhaṅwe na nga vhufhura,

na fulufhela zwenezwo.

13Zwenezwo mulandu hoyo u ḓo vhilwa kha inwi.

Ni nga luvhondo lulapfu lu re na mutwe

u no ḓi endelela u tshi ya,

kathihi fhedzi lwe fhasi huru.

14

30:14
Jer. 19:1,10-11
A hu na khathutshelo,

lu ḓo pwashea unga khali,

zwipali zwa balangana, hu si sale na tshikengevheḓa

tshine muthu a nga oka ngatsho mulilo

kana a ka maḓi ngatsho tshisimani.”

15

30:15
Yes. 7:9Ps. 62:1-2
Muṋe wa zwoṱhe, Muṋe washu Mukhethwa wa Israele u ri,

“Rembuluwani ni humele ha Nṋe,

ni dzike,

ndi hone ni tshi ḓo tshidzwa.

Ni tshete ni mpfulufhele,

ndi hone ni tshi ḓo vha na nungo.

Hone inwi ni a lamba,

16

30:16
Yes. 31:1,3
ni ri, ‘Aiwa, ri ḓo shavha nga dzibere.’

Ndi zwone, ni ḓo shavha!

Ni ri, ‘Ri ḓo namela bere dza luvhilo.’

Ndi zwone, vha ni pandamedzaho na vhone vha na luvhilo.

17

30:17
Dot. 32:30
Liv. 26:8,36
Vha haṋu vha tshigidi vha ḓo vhona swina ḽithihi

ḽi tshi vha shushedza,

vha shavha;

na ri u shushedzwa nga maswina maṱanu

na shavha noṱhe;

hu ḓo tou sala vha si gathi,

vha tou nga thanda ya fulaga yo ṅaledzwaho

muṱumbani wa thavha,

vha nga tshiphuga tsho salaho tshikwarani.”

Muṋe washu u ḓo khathutshela vhathu vhawe

18

30:18
Hos. 11:8
Hone Muṋe washu o ṱuvha u ni khathutshela,

u ḓo sumbedza maanḓa awe a ni itela tshilidzi;

Muṋe washu ndi Mudzimu a no dzula a tshi ita zwi re zwone.

Vha mashudu ndi avho vhane vha fulufhela Ene.

19

30:19
Yes. 65:24
Inwi vhathu vha Tsioni ni no dzula Jerusalema,

ni songo tsha lila;

vhukuma Muṋe washu u ni pfela vhuṱungu

a pfa tshililo tshaṋu;

u ḓo ri u tshi pfa a mbo ḓi ni fhindula.

20Naho Muṋe wa zwoṱhe o ni fhirisa kha zwi konḓaho,

na ḽa muṱodzi u shamani,

na nwa maḓi ni tshi gomela,

hone ho vha hu u ni laya;

zwino ha tsha ḓo ni dzumbama,

ni vho ḓo mu vhona nga aṋu maṱo.

21Arali na pambuwa nḓilani,

na kandela thungo ya tshauḽa kana tshamonde,

ni ḓo pfa ipfi nga murahu haṋu ḽi tshi ri,

“Nḓila ngeyo, farani yone!”

22Ni ḓo vhona midzimu yaṋu yo fhomiwaho siliva

na zwifanyiso zwo fhomiwaho musuku

zwi tshika.

Ni ḓo zwi laṱa kule sa tshiluvhelo na ri, “Kha zwi mphire!”

23Ni tshi zwala mbeu mavuni

Muṋe washu u ḓo ni nisela mvula,

na kaṋa zwinzhi zwi fushaho;

misi yeneyo kholomo dzaṋu dzi ḓo vha na pfulo

i si na vhukono.

24Phulu na donngi dzine dza lima masimu aṋu

dzi ḓo ḽa zwiḽiwa zwavhuḓi,

na zwo kuiwaho,

dzó tou fhefherelwa dza anḓadzelwa.

25

30:25
Yes. 41:18
Juele 3:18
Musi wa bulayo ḽihulu,

mitsheṱo ya maswina i tshi thuthiwa,

milambwana i ḓo tou gubunyea maḓi

a tshi bva thavhani ndapfu dzoṱhe na miṱumbani ya zwivhanga.

26

30:26
Nzumb. 21:23
Ṅwedzi u ḓo penya unga ḓuvha,

tshedza tsha ḓuvha tshone tshi ḓo engedzea

tsha eḓana na tsha ḓuvha kaṱanu-na-kavhili.

Hezwo zwoṱhe zwi ḓo itea musi Muṋe washu

a tshi pomba mbonzhe

dze a pfula vhathu vhawe,

a vha fhodza.

Mudzimu u ḓo lifhedza Vhaashuru

27Muṋe washu u khou ḓa nga eṱhe a tshi bva kule,

mbiti dzawe dzi vhonala nga mulilo na buluvhutsi;

u amba o sinyuwa zwihulu,

maipfi awe a fhisa unga mulilo.

28

30:28
Yes. 37:29
Mufemo wawe u swiela zwoṱhe unga mikumbela

ine ya guma nga mukulo wa muthu;

u fhefhera dzitshakha a vha lozwa,

u vha longa ḓomu mulomoni,

a vha pambusa vha xela tshoṱhe.

29Hone inwi vhathu vha Mudzimu ni ḓo takala na imba,

sa zwine na ita nga madekwana a vhuṱambo vhukhethwa;

ni ḓo takala unga vho rwaho muduba

hu tshi lila zwiṱiringo,

hó livhiwa thavhani ya Muṋe washu hu tshi iwa Bakoni ḽa Israele.

30

30:30
Yes. 33:3
Ps. 29:3-9
Muṋe washu u ḓo pfadza ipfi ḽawe ḽa maanḓa

nga mbiti dzi fuḓaho na mulilo u fhisaho,

na nga mikumbela ya maḓi

na mibvumo na tshifhango.

31Vhaashuru vha ḓo farwa nga nyofho vha tshi pfa ipfi ḽa Muṋe washu,

a tshi vha likita nga luḓo.

32

30:32
Num. 10:9
2 Koron. 20:20-23
Yes. 31:8
Musi Muṋe washu a tshi vha vhundula a dovha

nga mbuno yawe ye a dzula o vha vhetshela,

vhathu vhawe vha ḓo vha vha tshi khou ya na mutsindo

wa nyimbo dza mirumba na haripa,

ngauri Mudzimu Ene muṋe u ḓo lwa na Vhaashuru

a tshi vha dzungudza nga tshanḓa tshawe.

33Tsha kale na kale ho vha ho no ḓi lugiswa

fhethu hune khosi ya Ashuru ya ḓo fhiswa nga mulilo muhulu;

ho tsisa ha dovha ha aṱama,

ha khokhwa khuni dza ita muṱumba;

Muṋe washu u ḓo ri u fema

ha ela tsevhela i fhisaho ya hu funga.