Tshivenda 1998 (VEN98)
24

Ḓuvha ḽa khaṱhulo (24 – 27)

Muṋe washu u ḓo lozwa shango

241Muṋe washu u ḓo phusukanya shango

ḽa sala ḽi si na muthu;

u ḓo ḽi vilinganya a balanganya vha dzulaho khaḽo.

2Vhoṱhe vha ḓo welwa nga zwi fanaho!

Vhathu zwavho na vhotshifhe,

dziphuli na vhaṋe vhadzo,

musidzana wa mushumi,

na mufumakadzi,

murengi na murengisi,

muadzimi na mupambi,

mupfumi na mushai –

vhoṱhe zwi ḓo vha wela.

3Ḽifhasi ḽi ḓo phusukanywa ḽa sala ḽi matumba.

Ho amba Muṋe washu, zwi ḓo ralo.

4

24:4-6
Jer. 12:4
24:4
Yes. 51:6
2 Pit. 3:10
Nzumb. 20:11
Mat. 24:35
Ḽifhasi ḽi ḓo oma ḽa tou puta,

shango ḽoṱhe a ḽi tshee na nungo nga u puta,

ḽifhasi na lutombo zwi a lovha.

5Vhathu vha shata ḽifhasi dzitshika nga u pfuka milayo ya Mudzimu

na u shanda ndaela dzawe,

na u vhofholola mulanga we wa pfi u ḓo vha wa lini na lini.

6Khezwo,

Mudzimu o teketela ḽifhasi,

vhathu vhaḽo vha khou lifha zwe vha ita,

vha ḓi fhungudzea vha tshi ya,

ha sala vha si gathi.

7

24:7
Juele 1:5
Minḓirivhe i a puta,

na waini i vho shaea,

we a vha e na dakalo u vho gomela.

8

24:8-9
Yes. 16:10
A hu tsha pfala nyimbo dza dakalo,

tshele na haripa dzo kaṱudzwa.

9A hu tsha nwiwa,

a hu tsha pfala malende,

halwa a vhu tsha vha ḓifhela.

10Muḓi wo phusukanywa,

wa sala u marubi,

zwifhingo zwoṱhe zwo shoshelwa.

11Mikotoni vha ṱavha mikosi nga u shaya waini,

dakalo ḽo ṱuwa tshoṱhe,

ḽo thathwa shangoni.

12Muḓi ndi matumba,

khoro dzo vunḓekana.

13

24:13
Yes. 17:5-6
Shangoni zwi ḓo ralo;

zwi ḓo ralo kha tshakha dzoṱhe,

zwa nga muolivi wo ṱhoriwa,

na nḓirivhe dzo no fuliwa,

dza dovha dza ṱaliwa ṱhalane ha sala he swoto.

Hu songo ṱavhanyedzwa u pembelwa ...

14

24:14-16a
Ps. 96
98:4-9
Vhe vha sala u fa vha ḓo imba nga dakalo,

vha Vhukovhela vha ḓo ḓivhadza vhuhulu ha Muṋe washu,

15vha Vhubvaḓuvha vha mu renda,

vha seli ha lwanzhe vha ḓo renda dzina ḽa Muṋe washu,

Mudzimu wa Israele,

16vhusendekamisi hu ḓo pfala nyimbo

dza u renda Ene we a ita zwivhuya.

... zwihulu zwi kha ḓi ḓa

Hone nṋe nda ri,

“Yawee, ndo ṱovhowa!

Ndi khou fhelela!

Zwifheṱi zwi kha ḓi fheṱa vhathu,

zwi kha ḓi fhura zwi tshi ya!”

17

24:17-18
Jer. 48:43-44
Am. 5:19
Inwi vhathu vha ḽifhasi ḽoṱhe,

no lindelwa nga zwi ofhisaho, na khunḓa, na milavhu.

18Ane a shavha zwi ofhisaho u ḓo wela khunḓani,

ane a tinya khunḓa u ḓo fashwa nga milavhu.

Mvula i ḓo tou shuluwa i tshi bva makoleni,

miteo ya ḽifhasi ya dzinginyea.

19Ḽifhasi ḽi ḓo pwashea ḽe phoṱho;

ḽifhasi ḽi ḓo tshina mutshanzhala;

ḽifhasi ḽi ḓo dzunguluwa;

20ḽifhasi ḽi ḓo pepeleka unga tshidakwa,

ḽa thengathenga unga mushasha wa madzhesi!

Shango ḽi lemelwa nga zwivhi zwaḽo,

ḽi ḓo wa ḽe huru,

ḽa kundwa u vuwa.

21

24:21
Jer. 46:25
Hu khou ḓa tshifhinga tshine Muṋe washu a ḓo laṱisa

mmbi dza ṱaḓulu na mahosi a ḽifhasi.

22U ḓo vha kuvhanganya a vha vhofha a vha posa dindini,

a vha valela dzhele,

ha ri ho no fhela miṅwaha minzhi vha konou haṱulwa.

23

24:23
Yes. 60:1914:32Ps. 99:1-2
Ek. 24:9-11
Nzumb. 6:12
21:23
Ṅwedzi u ḓo tswukuluwa nga ṱhoni,

ḓuvha a ḽi tsha ḓo vha na tshedza nga ṱhoni,

ngauri Muṋe washu Mulangazwoṱhe u ḓo vha e khosi,

u ḓo vhusa Jerusalema e thavhani ya Tsioni,

vhahulwane vha vhathu vhawe vha ḓo vhona vhugala hawe.