Tshivenda 1998 (VEN98)
22

Mafhungo a no amba Jerusalema

221

22:1-14
Yes. 1:4-9
Haya ndi mafhungo a no amba Govha ḽa mabono.Govha ḽa mabono hu nga vha hu tshi ambiwa Jerusalema kana Govha ḽa Hinomu ḽi re tshipembe ha Jerusalema.

Ni dinwa ngani?

Ndi mini noṱhe ni tshi gonya ṱhanga dza dzinnḓu?

2

22:2-3
2 Mah. 25:3-7
Muḓi woṱhe wo vusa vilinga,

hu pfala u zhamba na u nyanyuwa;

vhanna vho fa,

hone a vho ngo fa nga pfumo,

a vho ngo fa nndwani.

3Vharangaphanḓa vhaṋu vho shavha vhoṱhe,

vha thubwa hú songo poswa na musevhe;

vho thubwa vhoṱhe vhó shavhela kule.

4

22:4
Jer. 8:22
Ndi zwe nda ri, “Nṱutsheleni!

Nnditsheni ndi lile lwa u ṱungufhadza,

ni si mphumudze;

litshani ndi lilele vhathu vhanga vho lozwiwaho!”

5Tshino ndi tshone tshifhinga tsha u tshenuwa

na u hanganea na u phusukanywa.

Muṋe wa zwoṱhe, Muṋe washu

Mulangazwoṱhe o ri hwesa zwone.

Govhani ḽa mabono mitsheṱo i a thuthekanywa,

mabamani aḽo hu pfala mikosi.

6VhaelamuElamu: Kha hu sedzwe kha Yes. 11:11. Kiri a hu ḓivhei uri ndi ngafhi. vha ḓa vho hwala mikutu,

vhó namela gariki dza bere,

VhakiriElamu: Kha hu sedzwe kha Yes. 11:11. Kiri a hu ḓivhei uri ndi ngafhi. vho fara zwiṱangu.

7Magovha o vhibvelaho a Juda o ḓala dzigariki dza nndwa;

vhanameli vha dzibere vho ima khoroni dza muḓi,

8vhudzumbamo ha Juda vho ṱangula.

Musi wonoyo no ḓitika nga zwihali

zwe na vhea Pfamoni ya Maṱakani.Pfamoni ya Maṱakani ndi pfamo ye Solomoni a i fhaṱela u vhulunga zwihali. Kha hu sedzwe kha 1 Mah. 7:2 na 10:17.

9

22:9-11
2 Koron. 32:3-5
No vhona mitsheṱo ya muḓi wa Dafita

i na hunzhi ho pwasheaho,

na vhulunga maḓi Ishani ḽa fhasi.

10Ni vhala nnḓu dza Jerusalema,

dziṅwe na pwasha uri ni khwaṱhise mitsheṱo,

11na fhaṱela isha vhukati ha mitsheṱo mivhili,

uri ḽi vhulunge maḓi ane a ela

a tshi bva Ishani ḽa kale,

hone Musiki wa muḓi ni si mu londe,

na nyadza Ene we a u dzudzanya kale-kale.

12

22:12
Am. 8:10
Muṋe wa zwoṱhe,

Muṋe washu Mulangazwoṱhe

o ni vhidza musi wonoyo uri ni lile ni tou honḓa,

ni palule ṱhoho dzaṋu,

ni ambare madzanganda nga u pfa vhuṱungu.

13

22:13
Yes. 56:12
1 Korint. 15:32
Hone inwi na takala na pembela,

na ṱhavha kholomo na nngu,

na ḽa ṋama na nwa waini, na ri,

“Kha ri ḽe, ri nwe,

matshelo ri nga ḓi vuwa ro fa!”

14

22:14
Mat. 12:32
Muṋe washu Mulangazwoṱhe o nnzumbululela a ri,

“Ngoho vha ḓo vhuya vha fa vha sa athu hangwelwa vhutshinyi hovhu,

ho amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe,

Muṋe waṋu Mulangazwoṱhe.”

Shebina a tshi kaidzwa

15

22:15-23
Yes. 36:3
Muṋe wa zwoṱhe, Muṋe washu Mulangazwoṱhe o mmbudza a ri, “Iyo vhudza ndumi heyo Shebina, hoyo mulangi wa pfamo ya musanda, u ri,

16“ ‘U itani fhano?

U ḓiita nnyi

u tshi vhuya wa ḓikorela tshalo fhano,

u tshi kora tshalo nṱha-nṱha luwani wa nga u khosi?

17U vhone,

Muṋe washu u ḓo ṱuwa a tshi u doba

a u posa kule,

iwe mudzia-u-ḓiḓivha.

U ḓo tou u ndwa

18a u vhumbekanya

wa ita tshikulungwa,

a u posa shangoni ḽo aṱamaho,

wa fela henengei,

gariki dzau dzine wa dzi ṱongisa dza fhelela henefho,

iwe mushonisi wa nnḓu ya muṋe wau.

19U ḓo u bvisa mushumoni,

u ḓo u tekula vhuimoni hau.’

20“Musi wonoyo ndi ḓo vhidza muḓinḓa wanga Eliakimu ṅwana wa Hilikia. 21Ndi ḓo mu ambadza phuraphura yau, bannda yau ya mushumo ya vho ambarwa ngae, maanḓa oṱhe e wa vha u nao, a vho vha awe; ene u ḓo nga khotsi a vhathu vha Jerusalema na vha Juda. 22

22:22
Nzumb. 3:7
Khii dza pfamo ya Dafita ndi ḓo dzi kumedza ene; a vula a hu tsha ḓo vha na ane a vala; a vala a hu tsha ḓo vha na ane a vula. 23Ndi ḓo mu ombela a khwaṱha unga tshikoko; u ḓo vha tshipuliso tsha muṱa wa hawe woṱhe.

24“Vha muṱa wawe na mashaka oṱhe, na a u vhumbela, vha ḓo ḓitika ngae, vha nga khali na ndilo dzo fhahewa tshifhandeni. 25Hu ḓo ḓa ḓuvha ḽine tshikoko tsho ombelwaho tsha khwaṱha tsha ḓo tupuwa, muhwalo woṱhe wa rembeḓa wa wa, wa lovha.” Ho amba Muṋe washu Mulangazwoṱhe.

23

Mafhungo a no amba Tiro

231

23:1-16
Esek. 26 – 28;
Haya ndi mafhungo a no amba Tiro.Tiro ndi muḓi wa Vhafunikia khunzikhunzini ya Lwanzhe lwa Phandamashango, devhula ha Kanana.

Honḓani inwi vhatshimbidzi vha zwikepe zwihulu,

Tiro wo phusukanywa,

a ni tshee na vhuyo.

Hu ḓo ri ni tshi vhuya tshiṱangadzimeni tsha Kipirosi

na konou pfa ayo mafhungo.

2

23:2-4
Esek. 28:20-23
Akhamalani inwi ni dzulaho tshiṱangadzimeni,

inwi vhavhambadzi vha Sidoni.Sidoni na wone ndi muḓi wa Vhafunikia, devhula ha Tiro.

No pfumiswa nga vhaendi vha lwanzheni

3vhe vha wela maḓi mahulu.

Lupfumo lwaṋu ndi mavhele a Mulambo Mutswu,“Mulambo mutswu” (Tshiheberu: Shixor) ndi ḽiṅwe dzina ḽa Nile.

ndi khaṋo ya Nile,

lwe na vho tou vha makete wa dzitshakha.

4Shonee Sidoni!

Hu amba lwanzhe,

hu landula vhushavhelo vhu re ngomu halwo, vhu ri,

“A thi athu vhuya nda vhifha muvhilini

nda beba ṅwana,

a thi athu vhuya

nda alusa vhaṱhannga

kana nda lela vhananyana.”

5Na Vhaegipita vha tshi pfa uri Tiro wo phusukanywa

vha ḓo tetemela nga nyofho.

6Inwi vhathu vha tshiṱangadzime,Tshiṱangadzime hu ambiwa Tiro, ngauri wo vha wo fhaṱwa tshiṱangadzimeni. Tharashishi ndi muḓi kha ḽa Spania he ha vha hu tshi dzula dziṱhunḓu dzi bvaho Tiro. honḓani nga u pfa vhuṱungu!

Shavhelani Tharashishi!

7Nṋa uyu muḓi wa u ḓiphiṋa we wa fhaṱwa kale-kale

wo welwa ngani?

A si wone muḓi we wa ruma vhathu

vha yo ḓiwanela mashango a kule vha dzula hone?

8Ndi nnyi we a dzudzanya uri zwo raliho zwi wele Tiro,

wone muambadzi wa zwiala zwa vhuhosi?

Vhavhambadzi vhawo vho vha vhe si vhavhusi vhoṱhe naa?

Vhashavhi vhawo vho vha vha si na bvumo

shangoni ḽoṱhe naa?

9Zwo dzudzanywa nga Muṋe washu Mulangazwoṱhe,

o zwi itela u fhedza u ḓihudza havho na vhugala havho hoṱhe,

na u nyadzisa vha re na bvumo shangoni.

10Inwi vhathu vha Tharashishi,

ḓilimeleni unga vha Nile

a ni tshee na ha u fhaṱa zwikepe.

11Muṋe washu o angaladza tshanḓa tshawe

nṱha ha lwanzhe,

a thutha mivhuso ya mahosi;

Muṋe washu o amba,

ha phusukanywa hone tshivhindini tsha Kanana,Tiro na Sidoni na miḓi yoṱhe ya Vhafunikia yo vha i ya Vhakanana.

12a ri, “Iwe muḓi wa Sidoni,

dakalo ḽau ḽo fhela,

u vho nga musidzana o tshipiwaho.

Naho wa shavhela tshiṱangadzimeni tsha Kipirosi,

na henengei a hu na vhudzumbamo.

13Edzonu vhona shango ḽa Vhakhaladia vhane zwino vha si tsha vha hone;

Vhaashuru vho ḽi ita vhudzulo ha phukha dza sogani.

Vho u govhela nga mitsheṱo yavho,

vha ṱangula pfamo dzawo a sala e matumba.”

14Honḓani inwi vhatshimbidzi vha zwikepe zwihulu;

Tiro wo phusukanywa,

a ni tshee na vhushavhelo!

15

23:15
Ps. 90:10
Jer. 25:11
Hu khou ḓa ḓuvha ḽine Tiro wa ḓo hangwiwa, ha fhela miṅwala ya 70, ine ya eḓana na vhutshilo ha khosi. Musi miṅwaha iyo i tshi fhela, Tiro u ḓo nga phombwe ine ya imbiwa kha luimbo luḽa lu no ri,

16

23:16
Nzumb. 17:5
18:3
“Iwe phombwe yo no hangwiwaho,

dzhia haripa yau u mone na muḓi,

u lidze zwavhuḓi,

u imbe nyimbo nnzhi,

u dovhe u kunge vhanna!”

17

23:17
Nzumb. 17:2
Musi ho no fhela iyo miṅwaha ya 70, Muṋe washu u ḓo dovha a khathutshela vha Tiro, vha humela kha zwa mabindu avho vha ita unga phombwe vha ḓikumedza mivhuso yoṱhe ya ḽifhasi. 18
23:18
Yes. 45:14Zak. 9:3
Zwine vha bindula na zwine vha vhuelwa ngazwo zwi vho ḓo sumelwa Muṋe washu. A vha nga zwi khokhi zwa sokou dzula, zwi ḓo ṋewa vhane vha luvha Muṋe washu, vha renga zwiḽiwa, vha ḽa vha fura, vha renga na zwiambaro zwa maṱeleṱele.

24

Ḓuvha ḽa khaṱhulo (24 – 27)

Muṋe washu u ḓo lozwa shango

241Muṋe washu u ḓo phusukanya shango

ḽa sala ḽi si na muthu;

u ḓo ḽi vilinganya a balanganya vha dzulaho khaḽo.

2Vhoṱhe vha ḓo welwa nga zwi fanaho!

Vhathu zwavho na vhotshifhe,

dziphuli na vhaṋe vhadzo,

musidzana wa mushumi,

na mufumakadzi,

murengi na murengisi,

muadzimi na mupambi,

mupfumi na mushai –

vhoṱhe zwi ḓo vha wela.

3Ḽifhasi ḽi ḓo phusukanywa ḽa sala ḽi matumba.

Ho amba Muṋe washu, zwi ḓo ralo.

4

24:4-6
Jer. 12:4
24:4
Yes. 51:6
2 Pit. 3:10
Nzumb. 20:11
Mat. 24:35
Ḽifhasi ḽi ḓo oma ḽa tou puta,

shango ḽoṱhe a ḽi tshee na nungo nga u puta,

ḽifhasi na lutombo zwi a lovha.

5Vhathu vha shata ḽifhasi dzitshika nga u pfuka milayo ya Mudzimu

na u shanda ndaela dzawe,

na u vhofholola mulanga we wa pfi u ḓo vha wa lini na lini.

6Khezwo,

Mudzimu o teketela ḽifhasi,

vhathu vhaḽo vha khou lifha zwe vha ita,

vha ḓi fhungudzea vha tshi ya,

ha sala vha si gathi.

7

24:7
Juele 1:5
Minḓirivhe i a puta,

na waini i vho shaea,

we a vha e na dakalo u vho gomela.

8

24:8-9
Yes. 16:10
A hu tsha pfala nyimbo dza dakalo,

tshele na haripa dzo kaṱudzwa.

9A hu tsha nwiwa,

a hu tsha pfala malende,

halwa a vhu tsha vha ḓifhela.

10Muḓi wo phusukanywa,

wa sala u marubi,

zwifhingo zwoṱhe zwo shoshelwa.

11Mikotoni vha ṱavha mikosi nga u shaya waini,

dakalo ḽo ṱuwa tshoṱhe,

ḽo thathwa shangoni.

12Muḓi ndi matumba,

khoro dzo vunḓekana.

13

24:13
Yes. 17:5-6
Shangoni zwi ḓo ralo;

zwi ḓo ralo kha tshakha dzoṱhe,

zwa nga muolivi wo ṱhoriwa,

na nḓirivhe dzo no fuliwa,

dza dovha dza ṱaliwa ṱhalane ha sala he swoto.

Hu songo ṱavhanyedzwa u pembelwa ...

14

24:14-16a
Ps. 96
98:4-9
Vhe vha sala u fa vha ḓo imba nga dakalo,

vha Vhukovhela vha ḓo ḓivhadza vhuhulu ha Muṋe washu,

15vha Vhubvaḓuvha vha mu renda,

vha seli ha lwanzhe vha ḓo renda dzina ḽa Muṋe washu,

Mudzimu wa Israele,

16vhusendekamisi hu ḓo pfala nyimbo

dza u renda Ene we a ita zwivhuya.

... zwihulu zwi kha ḓi ḓa

Hone nṋe nda ri,

“Yawee, ndo ṱovhowa!

Ndi khou fhelela!

Zwifheṱi zwi kha ḓi fheṱa vhathu,

zwi kha ḓi fhura zwi tshi ya!”

17

24:17-18
Jer. 48:43-44
Am. 5:19
Inwi vhathu vha ḽifhasi ḽoṱhe,

no lindelwa nga zwi ofhisaho, na khunḓa, na milavhu.

18Ane a shavha zwi ofhisaho u ḓo wela khunḓani,

ane a tinya khunḓa u ḓo fashwa nga milavhu.

Mvula i ḓo tou shuluwa i tshi bva makoleni,

miteo ya ḽifhasi ya dzinginyea.

19Ḽifhasi ḽi ḓo pwashea ḽe phoṱho;

ḽifhasi ḽi ḓo tshina mutshanzhala;

ḽifhasi ḽi ḓo dzunguluwa;

20ḽifhasi ḽi ḓo pepeleka unga tshidakwa,

ḽa thengathenga unga mushasha wa madzhesi!

Shango ḽi lemelwa nga zwivhi zwaḽo,

ḽi ḓo wa ḽe huru,

ḽa kundwa u vuwa.

21

24:21
Jer. 46:25
Hu khou ḓa tshifhinga tshine Muṋe washu a ḓo laṱisa

mmbi dza ṱaḓulu na mahosi a ḽifhasi.

22U ḓo vha kuvhanganya a vha vhofha a vha posa dindini,

a vha valela dzhele,

ha ri ho no fhela miṅwaha minzhi vha konou haṱulwa.

23

24:23
Yes. 60:1914:32Ps. 99:1-2
Ek. 24:9-11
Nzumb. 6:12
21:23
Ṅwedzi u ḓo tswukuluwa nga ṱhoni,

ḓuvha a ḽi tsha ḓo vha na tshedza nga ṱhoni,

ngauri Muṋe washu Mulangazwoṱhe u ḓo vha e khosi,

u ḓo vhusa Jerusalema e thavhani ya Tsioni,

vhahulwane vha vhathu vhawe vha ḓo vhona vhugala hawe.