Tshivenda 1998 (VEN98)
22

Mafhungo a no amba Jerusalema

221

22:1-14
Yes. 1:4-9
Haya ndi mafhungo a no amba Govha ḽa mabono.Govha ḽa mabono hu nga vha hu tshi ambiwa Jerusalema kana Govha ḽa Hinomu ḽi re tshipembe ha Jerusalema.

Ni dinwa ngani?

Ndi mini noṱhe ni tshi gonya ṱhanga dza dzinnḓu?

2

22:2-3
2 Mah. 25:3-7
Muḓi woṱhe wo vusa vilinga,

hu pfala u zhamba na u nyanyuwa;

vhanna vho fa,

hone a vho ngo fa nga pfumo,

a vho ngo fa nndwani.

3Vharangaphanḓa vhaṋu vho shavha vhoṱhe,

vha thubwa hú songo poswa na musevhe;

vho thubwa vhoṱhe vhó shavhela kule.

4

22:4
Jer. 8:22
Ndi zwe nda ri, “Nṱutsheleni!

Nnditsheni ndi lile lwa u ṱungufhadza,

ni si mphumudze;

litshani ndi lilele vhathu vhanga vho lozwiwaho!”

5Tshino ndi tshone tshifhinga tsha u tshenuwa

na u hanganea na u phusukanywa.

Muṋe wa zwoṱhe, Muṋe washu

Mulangazwoṱhe o ri hwesa zwone.

Govhani ḽa mabono mitsheṱo i a thuthekanywa,

mabamani aḽo hu pfala mikosi.

6VhaelamuElamu: Kha hu sedzwe kha Yes. 11:11. Kiri a hu ḓivhei uri ndi ngafhi. vha ḓa vho hwala mikutu,

vhó namela gariki dza bere,

VhakiriElamu: Kha hu sedzwe kha Yes. 11:11. Kiri a hu ḓivhei uri ndi ngafhi. vho fara zwiṱangu.

7Magovha o vhibvelaho a Juda o ḓala dzigariki dza nndwa;

vhanameli vha dzibere vho ima khoroni dza muḓi,

8vhudzumbamo ha Juda vho ṱangula.

Musi wonoyo no ḓitika nga zwihali

zwe na vhea Pfamoni ya Maṱakani.Pfamoni ya Maṱakani ndi pfamo ye Solomoni a i fhaṱela u vhulunga zwihali. Kha hu sedzwe kha 1 Mah. 7:2 na 10:17.

9

22:9-11
2 Koron. 32:3-5
No vhona mitsheṱo ya muḓi wa Dafita

i na hunzhi ho pwasheaho,

na vhulunga maḓi Ishani ḽa fhasi.

10Ni vhala nnḓu dza Jerusalema,

dziṅwe na pwasha uri ni khwaṱhise mitsheṱo,

11na fhaṱela isha vhukati ha mitsheṱo mivhili,

uri ḽi vhulunge maḓi ane a ela

a tshi bva Ishani ḽa kale,

hone Musiki wa muḓi ni si mu londe,

na nyadza Ene we a u dzudzanya kale-kale.

12

22:12
Am. 8:10
Muṋe wa zwoṱhe,

Muṋe washu Mulangazwoṱhe

o ni vhidza musi wonoyo uri ni lile ni tou honḓa,

ni palule ṱhoho dzaṋu,

ni ambare madzanganda nga u pfa vhuṱungu.

13

22:13
Yes. 56:12
1 Korint. 15:32
Hone inwi na takala na pembela,

na ṱhavha kholomo na nngu,

na ḽa ṋama na nwa waini, na ri,

“Kha ri ḽe, ri nwe,

matshelo ri nga ḓi vuwa ro fa!”

14

22:14
Mat. 12:32
Muṋe washu Mulangazwoṱhe o nnzumbululela a ri,

“Ngoho vha ḓo vhuya vha fa vha sa athu hangwelwa vhutshinyi hovhu,

ho amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe,

Muṋe waṋu Mulangazwoṱhe.”

Shebina a tshi kaidzwa

15

22:15-23
Yes. 36:3
Muṋe wa zwoṱhe, Muṋe washu Mulangazwoṱhe o mmbudza a ri, “Iyo vhudza ndumi heyo Shebina, hoyo mulangi wa pfamo ya musanda, u ri,

16“ ‘U itani fhano?

U ḓiita nnyi

u tshi vhuya wa ḓikorela tshalo fhano,

u tshi kora tshalo nṱha-nṱha luwani wa nga u khosi?

17U vhone,

Muṋe washu u ḓo ṱuwa a tshi u doba

a u posa kule,

iwe mudzia-u-ḓiḓivha.

U ḓo tou u ndwa

18a u vhumbekanya

wa ita tshikulungwa,

a u posa shangoni ḽo aṱamaho,

wa fela henengei,

gariki dzau dzine wa dzi ṱongisa dza fhelela henefho,

iwe mushonisi wa nnḓu ya muṋe wau.

19U ḓo u bvisa mushumoni,

u ḓo u tekula vhuimoni hau.’

20“Musi wonoyo ndi ḓo vhidza muḓinḓa wanga Eliakimu ṅwana wa Hilikia. 21Ndi ḓo mu ambadza phuraphura yau, bannda yau ya mushumo ya vho ambarwa ngae, maanḓa oṱhe e wa vha u nao, a vho vha awe; ene u ḓo nga khotsi a vhathu vha Jerusalema na vha Juda. 22

22:22
Nzumb. 3:7
Khii dza pfamo ya Dafita ndi ḓo dzi kumedza ene; a vula a hu tsha ḓo vha na ane a vala; a vala a hu tsha ḓo vha na ane a vula. 23Ndi ḓo mu ombela a khwaṱha unga tshikoko; u ḓo vha tshipuliso tsha muṱa wa hawe woṱhe.

24“Vha muṱa wawe na mashaka oṱhe, na a u vhumbela, vha ḓo ḓitika ngae, vha nga khali na ndilo dzo fhahewa tshifhandeni. 25Hu ḓo ḓa ḓuvha ḽine tshikoko tsho ombelwaho tsha khwaṱha tsha ḓo tupuwa, muhwalo woṱhe wa rembeḓa wa wa, wa lovha.” Ho amba Muṋe washu Mulangazwoṱhe.