Tshivenda 1998 (VEN98)
10

101

10:1-4
Yes. 5:8-23
Ni ḓo zwi vhona!

Ni vhea milayo ya tshiṱalula na kandeledza vhathu vhanga!

2

10:2
Yes. 1:17Ps. 9:12
Ni ita nga u ralo ni tshi kundisa vhashai

vha lushaka lwanga u wana pfanelo dzavho,

ni tshi vha ṱalula,

ni tshi dzhiela tshilikadzi thundu,

na ṱangula tsiwana.

3Hone nga ḓuvha ḽa khaṱhulo ni ḓo itani?

Hu tshi ḓa ndozwo i bvaho shangoni ḽa kule

ni ḓo shavhela ha nnyi?

Lupfumo lwaṋu ni ḓo lu dzumba ngafhi?

4Tshaṋu ndi u khwikhwidzwa na iswa vhuthubwani,

kana na vhulawa nndwani.

Nangwe zwo ralo mbiti dza Muṋe washu a dzi athu guma,

u tshee o angaladza tshanḓa, u ṱoḓa u vha rwa.

Vhaashuru vho kalula!

5

10:5-19
Yes. 10:24-27
14:24-27
30:27-33
37:22-35Tsef. 2:13-15
10:5-6
Yes. 5:26
7:20
Hab. 1:12-13
Muṋe washu u ri,

“Ashuru ndi mbuno yanga ya u rwa vhe nda vha sinyutshela;

Vhaashuru vho fara ṱhamu ya mbiti dzanga.

Hone zwino vha ḓo zwi vhona!

6Ndi vha ruma u dia lushaka lu nnyadzaho,

vha lwe na vhathu havha vho ntsinyusaho,

vha vha dzhiele zwoṱhe vha tou vha ṱangula,

vha vha sukekanye unga matope a magondoni.

7“Hone khosi ya Ashuru ha iti izwo fhedzi,

a si one maano e a a luka;

o luka a u lozwa,

a fhedze tshakha dzi si na mbalo.

8

10:8
2 Mah. 18:24
U a zuwa, u ri,

‘Vhalangammbi vhanga vhoṱhe ndi mahosi!

9

10:9-11
2 Mah. 18:33-35
Khalino a u fani na Kharakhemishi kani?

Hamathi a u fani na Ariphada?Miḓi iyo yo vha i devhula ha Aramu. Musanda waḽo ndi Damasko.

Samaria a u fani na Damasko naa?

10Tshanḓa tshanga hetshi tsho dzhia mivhuso

i no luvha midzimu ya zwifanyiso –

midzimu yo andaho u fhira ya Jerusalema na Samaria.

11Ndo lozwa Samaria na midzimu yawo,

zwino Jerusalema na zwitungulo zwawo

ndi ḓo kundwa ngani u u ita zwenezwo?’ ”

12

10:12-14
Yes. 2:12
37:22-29
Dot. 32:27
Hone Muṋe wa zwoṱhe u ri,

“Ndi ḓo ri u fhedza zwine nda khou ita thavha ya Tsioni na Jerusalema,

nda konou laṱisa khosi ya Ashuru

u zuwa hayo hoṱhe na u ḓihudza.

13I ri, ‘Zwoṱhe hezwi ndo zwi ita nga maanḓa anga;

ndo ṱalifha, ndo thanya;

ndo sudzulusa mikano ya dzitshakha,

nda kumba lupfumo lwavho,

nda tekula mahosi avho unga mboho.Afha Tshiheberu tshi a konḓa u ṱalutshedza.

14Tshakha dza ḽifhasi dzo vha dzi tshi nga tshiṱaha tsha tshiṋoni;

ndo kuvhanganya lupfumo lwavho unga muthu a tshi kuvhanganya makumba e a ṱutshelwa;

a hu na lufhafha lwe lwa vhuya lwa babamela,

a hu na kudomo kwe kwa vhuya kwa ri tshwee!’ ”

15Hone Muṋe washu u ri,

“Mbaḓo i nga zuwela ane a rema ngayo

ya ri ndi yone yo remaho naa?

Kani saha i nga ḓifhima ya ri i fhira munna ane a saha ngayo?

Mbaḓa i a imisa munna naa?

A si munna a no imisa mbaḓa naa?”

16Zwenezwo Muṋe washu Mulangazwoṱhe, Ene Ṋemashango,

u ḓo ḓisa dwadze, a laṱisa vhahali vha Ashuru vhane vha ḽa vha tshi fura,

lupfumo lwavho lu ḓo vhaselwa mulilo,

lwa thathaba lwa thuthuba.

17Mudzimu, Ene tshedza tsha Israele, u ḓo shanduka mulilo,

Mukhethwa wa Israele u ḓo shanduka khavhu ya mulilo,

ya fhisa mutshutshungu na luanakha

nga ḓuvha ḽithihi.

18

10:18
Yes. 37:24
Maṱaka avhuḓi na masimu o vhibvelaho

a ḓo lozwiwa tshoṱhe,

u fana na muthu a tshi ṱahadzwa nga ṱhahala.

19Maṱakani avho hu ḓo sala miri i si gathi,

ine na tshixele tsha kona u i vhala.

Hu ḓo sala vha si gathi

20

10:20
Yes. 10:5
Hos. 5:13
3:5
Yes. 7:9
30:15
2 Mah. 16:5-9
Musi wonoyo Vhaisraele vho salaho, tsalela dza nnḓu ya Jakopo, a vha tsha ḓo ḓitika nga lushaka lwe lwa vha lozwa, vha vho ḓo fulufhedzea, vha ḓitika nga Muṋe washu Mukhethwa wa Israele. 21
10:21
Yes. 4:3-4
7:3
Dot. 4:29-31
Vhaḓuhulu vha Jakopo vha si gathi vho salaho vha ḓo humela ha Mudzimu Ramaanḓa. 22
10:22-23
Rom. 9:27-28
10:22
Gen. 22:17
Nangwe zwino vhathu vhau iwe Israele vho ḓala unga muṱavha wa lwanzhe, hu ḓo vhuya vha si gathi. Zwo dzula zwo dzudzanywa uri vha kha ḓi ḓo lozwiwa vha kumbiwa; hezwo zwo vha fanela. 23Ee, Muṋe wa zwoṱhe, Muṋe washu Mulangazwoṱhe, u ḓo ḓisa ndozwo shangoni ḽoṱhe ye a dzula o dzudzanya.

“Ni songo tsha ofha Vhaashuru”

24

10:24-27
Yes. 10:5-19
10:24
Yes. 37:6
Luk. 2:10
12:32
Muṋe wa zwoṱhe, Muṋe washu Mulangazwoṱhe, u ri, “Inwi vhathu vhanga ni no dzula Tsioni, Vhaashuru ni songo vha ofha, naho vha tshi ni rwa nga mbaḓa, vha ni likita nga mbuno sa zwiḽa zwe na vha ni tshi itwa nga Vhaegipita. 25Ndi ḓo ṱuwa ndi tshi dzikisa mbiti dzanga, nda si tsha ni sinyutshela; ndi ḓo dzi livhisa kha Vhaashuru nda vha lozwa. 26
10:26
Rangap. 7:25
Ek. 14:16,26
Nṋe Yahavee Mulangazwoṱhe ndi ḓo vha tshaela nga tshimebi tshanga unga zwiḽa ndi tshi tshaela Vhamidiani Tomboni ḽa Orebe,Kha hu sedzwe kha Rangap. 7:23-25. nda angaladza mbuno yanga nṱha ha lwanzhe unga zwiḽa ndi tshi rwa Vhaegipita. 27
10:27
Yes. 14:25
Jer. 30:8
Musi wonoyo ndi ḓo ni rula muhwalo u re mahaḓani aṋu, nda ni rula dzhogo i re mutsingani waṋu, na nga phulu yo nonaho i no vunḓa dzhogo.”

Vhatshoṱheli vha tshi dia Jerusalema

28Mmbi ya Ashuru yo thuba muḓi wa Ayathi,Miḓi i no buliwa afha kha ferese dza 28 – 32 yo vha yo fhaṱwa tsini ha Jerusalema, nḓilani ya vhatshoṱheli vha no bva devhula.

vha fhira nga Migironi,

vha sia thundu dzavho Mikhimashi!

29Vho rwa muduba vha fhira nga pharani,

vha ri, “Ri ḓo lala Geba.”

Vha Rama vha a tetemela,

vha Gibia musanda wa Saulo vha khou shavha!

30Inwi vhathu vha Galimu, tshemani!

Inwi vha Laisha, thetshelesani!

Anathotho, wo welwa!

31Vha Madimena vho shakuliswa;

vha Gebimu vha khou dzumbama;

32ṋamusi ḽi ḓo kovhela Vhaashuru vho no ima Nobo,

vha khou sumba thavha ya Tsioni nga mavili,

vha sumba muḓi wa Jerusalema.

33

10:33-34
Yes. 2:11-13
Vhonani, Muṋe washu Mulangazwoṱhe, Ene Muṋe wazwo,

u ḓo vha hovha vha gegenedzea,

vha nga matavhi o swarulwa kha muri,

vha ḓihudzaho na vhaḓivhalea vha ḓo wiswa vha ṱukufhadzwa.

34U ḓo vha tumulela fhasi

unga miri tshivhindini tsha ḓaka i tshi remiwa nga mbaḓo;

Libanoni i ḓo wa na vhugala hayo.