Tshivenda 1998 (VEN98)
8

Tshifhe Muhulu wa mulanga muswa wa khwiṋe

81

8:1
Ps. 110:1
Heb. 1:3
Mat. 22:44
Mbilu ya mafhungo e ra amba u swika zwino ngei: ri na Tshifhe Muhulu o dzulaho thungo ya tshauḽa ya khuluṋoni ya Ramaanḓa ngei ṱaḓulu vha vhusa vhoṱhe. 2
8:2
Heb. 9:24
Ndi Tshifhe wa henengei Hukhethwa, denndeni ya ngoho ya Mudzimu, yo akhwaho nga Muṋe washu, hu si nga vhathu. 3
8:3
Heb. 5:1
Ef. 5:2
Tshifhe muhulu muṅwe na muṅwe u nangelwa u ṋekedza Mudzimu nduvho na zwiṱhavhelo. Zwi amba uri na hoyu washu u fanela u vha na tshine a ṋekedza. 4Ngavhe e fhano shangoni, na u tou vha tshifhe o vha a tshi ḓo vha a si tshifhe. Hufha vhotshifhe vha ṋekedzaho nduvho nga maitele a Mulayo wa Mushe vhe hone. 5
8:5
Ek. 25:40
Kol. 2:17
Heb. 10:1
Hone-ha vhutshifhe havho vhu tou vha ha u fanyisedzela zwa ngei ṱaḓulu sa murunzi. A thi ri zwiḽa Mushe a tshi laiwa nga Mudzimu uri a fhaṱe dennde khethwa, ho pfi, “U vhone uri u tshi i fhaṱa u tevhedze nga vhuronwane tshiḽa tshifanyiso tshe nda u sumbedza ngei thavhani”? 6
8:6
Heb. 1:4
9:15
12:24
7:22
Zwino vhunga Yesu o ri ḓisela mulanga u fhiraho uḽa, wó tewa kha zwe ra fulufhedziswa zwi fhiraho zwiḽa, zwenezwo na vhutshifhe hawe vhu fhira vhuḽa ha Mulayo wa Mushe.

7

8:7
Heb. 7:11,18
Arali mulanga uḽa mulala wo vha wo khunyelela ho vha hu si tsha ṱoḓea muṅwe. 8
8:8-12
Jer. 31:31-34
Hone Mudzimu a tshi sola Vhaisraele u ri,

“Muṋe washu u ri,

‘Maḓuvha a khou sendela a uri ndi vhofhe mulanga muswa

na Vhaisraele na tsinde ḽa Juda.

9A u nga ngi uḽa we nda vhofha na vhomakhulukuku wavho

zwiḽa ndi tshi vha endedza nga tshanḓa tshanga

nda vha bvisa Egipita;

ngauri vho no pambuwa

kha hoyo we nda vhofha navho,

zwenezwo nda si tsha vha londa.’

10

8:10
Heb. 10:16
Zwino Muṋe washu u ri,

‘Asuyu-ha mulanga une nda ḓo vhofha na Vhaisraele ho no fhela eneo maḓuvha:

Ndi ḓo vhea ndaela dzanga mvaloni dzavho

nda tou dzi ṅwala mbiluni dzavho,

nda vha Mudzimu wavho,

vhone vha vha vhathu vhanga.

11A vha tsha ḓo funzana kana vha vhudzana vha ri:

Ḓivhani Muṋe washu!

Hufha vhoṱhe vhahulwane na vhaṱuku vha tshi vho ḓo nnḓivha.

12Naho vho tshinya ndi ḓo vha khathutshela

nda si tsha elelwa vhutshinyi havho na kathihi!’ ”

13Mudzimu a tshi amba mulanga muswa ndi u ri wa u ranga a u tshee na mushumo. Zwino a thi ri tsha kale tshó fhelelwa nga mushumo tshi ḓo ṱuwa tshi tshi ngalangala?