Tshivenda 1998 (VEN98)
5

51A thi ri tshifhe muhulu muṅwe na muṅwe ane a nangiwa kha vhathu u vhetshelwa u vha imela ha Mudzimu nga u ṋekedza nduvho na zwipfumelo. 2

5:2
Heb. 2:18
4:15
Vhane vha pambuwa, hone hu si nga khole, a nga si vha fhelele mbilu, ngauri na ene muṋe u a ḓi shaya nungo. 3
5:3
Liv. 4:3
16:6,16
Ndi zwine a tshi pfumelela lushaka a thoma nga u pfumelelwa ene muṋe. 4
5:4
Num. 16:1-7
Ek. 28:1
Nahone a hu na ane a nga sokou ḓiita tshifhe nga u funa hawe, tshawe ndi u tou vhidzwa nga Mudzimu, sa Aroni. 5
5:5
Joh. 8:54
Heb. 1:5
Ps. 2:7
Sa zwenezwo na Khristo ho ngo sokou ḓivhea kha vhuhulwane hovhu ha u vha tshifhe muhulu, ndi Mudzimu we a tou a amba nae a ri,

“U Murwa wanga,

ndo u beba ṋamusi.”

6
5:6
Ps. 110:4
Heb. 6:20
Huṅwe fhethu a dovha a ri,

“U tshifhe wa lini na lini

nga vhutshifhe vhu no nga ha Melkitsedeke.”

7

5:7
Mat. 26:36-45
Zwiḽa Khristo a tshee fhano shangoni o vha a tshi rabela a humbela Mudzimu, a tshi ṱavha na mukosi muhulu, a ita na u rothisa miṱodzi, a tshi vhidzelela Mudzimu ane a vha Ene a konaho u tshidza lufuni. Nazwino Mudzimu o mu pfa nga u vhona khuliso yawe khulu. 8
5:8
Joh. 14:31
Yes. 50:4-6
Filip. 2:8
Yesu naho e Murwa wa Mudzimu, nga u tambudzwa hawe o ḓi guda uri u pfa Mudzimu zwi amba mini. 9
5:9
Heb. 2:10
Musi o no khunyeledza zwe a ḓela zwone, a vho vha Ene mudzi wa u tshidzwa hu sa gumi ha vhoṱhe vhane vha mu pfa, 10
5:10
Heb. 5:6
7:1-28
Mudzimu a konou mu vhea uri a vhe tshifhe muhulu nga vhutshifhe vhu no nga ha Melkitsedeke.

Khombo ya u gunea

11

5:11
2 Pit. 3:16
Ri na manzhi ane ra nga amba nga hovhu vhutshifhe ha Melkitsedeke, a ro tou konḓa u ṱalutshedza ngauri ni vhathu vha sa ṱavhanyi u pfa. 12
5:12
Heb. 6:1
1 Pit. 2:2
1 Korint. 3:1-3
Hone-ha naho zwino no vha no fanela no no vha vhafunzi vha vhaṅwe, ni kha ḓi ṱoḓa muṅwe wa u dovha u ni funzedza marangaphanḓa a mafhungo a Mudzimu. Ni kha ḓi mama, mugade u kha ḓi ni kunda. 13Matsina ane a kha ḓi mama ndi lushie, ha athu kona u ṱalukanya zwine Mudzimu a funa. 14Mugade wone ndi wa vho dziaho, vho no ḓiḓowedzaho u ṱalukanya zwi re zwone na zwi si zwone.

6

61

6:1
Rom. 6:21
Zwenezwo kha ri fhire kha haya a marangaphanḓa a pfunzo ya Khristo, ri fhirele phanḓa kha o fanelaho vho aluwaho. Muteo ndi u laṱa mishumo i isaho lufuni, na u fulufhela Mudzimu, 2
6:2
Num. 19:4
na u ṱanzwiwa dzitshika,Kana: “vha funzwe a u kumululwa” na u vhewa zwanḓa, na u vuwa ha vhafu, na u haṱulelwa zwi sa gumi. Hone ri songo ṱwa ri tshi dovha na u dovha u tea muteo, 3nga ri fhirele phanḓa arali Mudzimu a tshi ri tendela.

4

6:4-6
Mat. 12:31,45
Ndi uri havho vhe vha vhuya vha vhonetshelwa, vha thetshedzwa muḓifho wa mpho dza ṱaḓulu vha ṱanganedza-vho Muya Mukhethwa, 5vha pfa na uri ipfi ḽa Mudzimu ḽi takadza hani, vha vhona na maanḓa a shango ḽi ḓaho, 6
6:6
Heb. 12:17
10:29
vhenevho arali vha gunea a zwi tsha itea u dovha u vha laṱisa vhuvhi havho, ngauri vha ḓi dovha u ḓivhambela Murwa wa Mudzimu na u mu shonisa vhathuni. 7
6:7
Yes. 5:1-2
Hafhu arali mvula i sa fhidzi, i tshi na ya ṋwelela, mavu a konou medzela vhalimi zwimela zwi takadzaho, mavu eneo Mudzimu u a a shudufhadza. 8
6:8
Yes. 5:6
Gen. 3:17b-18
Hone arali ha sokou mela tsheṋe fhedzi, zwenezwo a zwi farisi tshithu, zwi ḓo ṱuwa zwi tshi teketelwa nga Mudzimu, zwa fhedza nga u fhisiwa.

9Hone naho ndi tshi amba nga u rali vhafunwa, ndi na ngoho ya uri kha inwi a zwo ngo tou ralo, ni na zwa khwiṋe, zwine zwa ḓo ni isa u tshidzwani. 10

6:10
Mat. 10:42
Mudzimu ha khakhi, a nga si hangwe zwivhuya zwe na shuma, na lufuno lwe na sumbedza ni tshi mu shumela, zwiḽa ni tshi tonda vhakhethwa vhawe, na ṋamusi ni kha ḓi vha tonda. 11Nahone ndi tama noṱhe ni tshi ḓi shuma nga u ralo ni sa neti zwe ra fulufhela zwi vhuye zwi wanale. 12Zwenezwo ni songo bvafha, ni edzise vha no khou wana ifa ḽe Mudzimu a vha fulufhedzisa, vha ḽi wana nge vha mu fulufhela vha sa fheli mbilu.

Zwe Mudzimu a fulufhedzisa zwi na ngoho

13

6:13
Gen. 22:16-17
Mudzimu ha na a re muhulwane khae ane a nga ana ngae. Ndi zwe musi a tshi fulufhedzisa Abrahamu a tou ana nga Ene muṋe 14a ri, “Ndi khou ana ndi ri: ngoho ndi ḓo u shudufhadza wa vha na vhaḓuhulu vhanzhi.” 15Abrahamu a lindela a sa fheli mbilu a vhuya a wana zwenezwo zwe a fulufhedziswa nga Mudzimu. 16Muthu musi a tshi ana, u ana nga a mu fhiraho ha vha u khwaṱhisa mafhungo khani ya mbo ḓi fhela. 17
6:17
Ps. 110:4
Mudzimu o vha a tshi ṱoḓa u sumbedza tshoṱhe vhe a vha fulufhedzisa ifa ḽawe uri Ene ha litshi u ita zwe a dzula o vhofha, ndi zwe a tou khwaṱhisa na nga muano. 18Zwino ho no vha na u fulufhedziswa ha dovha ha vha na muano – zwithu zwivhili zwine zwi si shanduke, zwine zwa khwaṱhisa uri Mudzimu ha zwifhi. Zwenezwo riṋe ro shavhelaho khae ro ṱuṱuwedzwa tshoṱhe lune ra tou oma ro livha zwe ra fulufhela, zwiḽa zwe Mudzimu a ri vhetshela ngei phanḓa. 19
6:19
Ek. 26:31-34
Ndi tshifa mbilu dzashu dzo no hovhiwa kale nga govho dza hovhelwa ngei bvungwi murahu ha lupila Hukhethwakhethwa, dzo khwaṱha dzi sa dzinginyei. 20
6:20
Heb. 4:14
5:6
Na Yesu o no ḓi dzhena henengei ó ri ranga phanḓa, a vha tshifhe muhulu wa lini na lini nga vhutshifhe vhu no nga ha Melkitsedeke.

7

Vhutshifhe ha Melkitsedeke

71

7:1
Gen. 14:18-20
Hoyo Melkitsedeke o vha e khosi ya Salema, a dovha a vha tshifhe wa Mudzimu wa ṱaḓulu-ṱaḓulu. Musi Abrahamu a tshi bva nndwani he a kunda aḽa mahosi, Melkitsedeke a ṱangana nae a mu shudufhadza. 2Abrahamu a mu ṋea tshafumi tsha zwoṱhe zwe a thuba. Dzina iḽi ḽi no pfi “Melkitsedeke” tsha u thoma ḽi amba uri “Khosi mbuya”. A dovha a pfi “Khosi ya Salema”, zwine zwa amba uri “Khosi ya mulalo”. 3
7:3
Heb. 7:28
Onoyo Melkitsedeke, khotsi awe, kana mme awe, kana makhulu wawe, a vha ḓihwi; hu ḓi nga ḓuvha ḽa u bebwa hawe na ḽa u fa hawe a ḽi ḓihwi. U nga Murwa wa Mudzimu, u dzula e tshifhe lini na lini.

4Ni a zwi vhona uri o vha e muhulu hani? Hufha na Abrahamu makhulukuku washu o mu ṋea tshafumi tsha zwe a thuba. 5

7:5
Num. 18:21,26
2 Koron. 31:4-5
Neh. 13:10-12
Na vhaḓuhulu vha Livi vha re vhotshifhe, Mulayo wo vha tendela u bvisisa lushaka tshafumi naho vhe vhathihi navho, vhe vhaḓuhulu vha Abrahamu vhoṱhe. 6Hone Melkitsedeke o vha a si muḓuhulu wa Livi, Abrahamu e ene we Mudzimu a mu fulufhedzisa zwihulu. Naho zwo ralo Melkitsedeke o ṱanganedza tshafumi kha Abrahamu a dovha a mu shudufhadza. 7Zwi khagala uri muhulwane u shudufhadza muṱuku. 8Kha Vhalivi ri vhona tshafumi tshi tshi bvisiswa nga vhathu zwavho vha faho, hone kha Melkitsedeke Maṅwalo a ṱanziela uri ndi a tshilaho. 9Hezwiḽa Abrahamu a tshi bvisa tshafumi, ndi tshifa na Livi ene o fanelaho u bvisisa, na ene o bvisa, 10ngauri o vha a tshee malofhani a makhulukuku wawe Abrahamu zwiḽa a tshi ṱangana na Melkitsedeke.

11Vhaisraele vha tshi ṋewa Mulayo zwo katela na vhutshifhe ha Vhalivi. Zwino arali vhutshifhe honoho ho vha ho khunyeledza zwoṱhe, khezwi hu tshi kha ḓi ṱoḓea vhuṅwe vhune ha pfi ndi vhu no nga ha Melkitsedeke vhu si ha Aroni? 12Zwino musi vhutshifhe vhu tshi fa zwi amba uri na mulayo waho u a fa, a hu na iṅwe nḓila. 13Hafhu Muṋe washu ane hezwi zwoṱhe zwa amba Ene, o vha e wa ḽiṅwe tsinde, ḽi si ḽa Vhalivi, nahone a ho ngo vhuya ha vha na muthihi wa tsinde iḽo ḽa Juda we a shuma zwa vhutshifhe aḽiṱarini. 14

7:14
Yes. 11:1
Mika 5:2
Mat. 1:1,3
Khezwo, zwi tou ḓivhea zwavhuḓivhuḓi uri o vha e wa tsinde ḽa Juda. Na Mushe ho ngo vhuya a bula iḽo tsinde musi a tshi amba nga vhutshifhe.

Melkitsedeke wa vhuvhili

15Zwino hu tshi vho bvelela muṅwe tshifhe a no nga Melkitsedeke, ndi hone haya mafhungo a tshi vho tou pfalesa-ha. 16Ene ho ngo vhumbwa tshifhe nga u tou bebelwa, o vha tshifhe nga maanḓa a vhutshilo vhu sa tshinyali. 17

7:17
Ps. 110:4
Na Maṅwalo a ṱanziela a ri,

“U tshifhe wa lini na lini

nga vhutshifhe vhu no nga ha Melkitsedeke.”

18

7:18
Gal. 4:9
Zwenezwo mulayo wa kale wo fa ngauri wo vha u tshi leluwa u si tshee na mushumo. 19
7:19a
Heb. 9:9
10:1
7:19b
Heb. 4:15-16
Ndi uri Mulayo wa Mushe wo sia hu si na tshivhuya tsho khunyelelaho. Zwino-ha ro no fulufhedziswa zwifulufhelwa zwa khwiṋe, zwine zwa vho ri swikisa tsini ha Mudzimu.

20Hafhu izwo a zwo ngo itwa hu si na muano. Vhalivi ndi vhone vho vhumbwaho vhotshifhe hu si na muano, 21

7:21
Ps. 110:4
hone Yesu o vhumbwa tshifhe nga muano, musi Mudzimu a tshi amba nae a tshi ri,

“Muṋe washu o ana,

ha nga vhuyi a shanduka,

o ri, ‘U tshifhe wa lini na lini!’ ”

22

7:22
Heb. 8:6
Zwó ralo Yesu o vha mutiki wa mulanga wa khwiṋe.

23Iṅwe phambano hafhu ndi ya uri vhaḽa vhotshifhe vho vha vha tshi tou tevhekana nge vha fa nga muthihi nga muthihi, vha kundwa u isa mushumo wavho phanḓa. 24Hone Yesu u dzula e hone lini na lini, vhutshifhe hawe a vhu ratheli kha muṅwe. 25

7:25
Rom. 8:34
Luk. 22:32
Joh. 17
Ndi zwine a kona u tshidza tshoṱhe vhane vha tshi ḓa ha Mudzimu vha ḓa ngae: u dzula e hone a tshi vha pfumelela.

26

7:26
Nzumb. 15:4
Heb. 4:15Ef. 1:20-21
Asuyu-ha tshifhe muhulu ane ra mu lila: ndi mukhethwa, ha solisei, ha na zwa dzitshika, ha fani na vhatshinyi, o takulelwa ṱaḓulu ha makole. 27
7:27
Heb. 10:11
5:39:12,14
Ha ngi vhaṅwe vhotshifhe vhahulu vhane tshavho ha vha u thoma u pfumelelwa misi yoṱhe, vhó no ralo vha konou pfumelela lushaka. Ene o ri pfumelela nga u ḓikumedza luthihi fhedzi zwa vha zwo fhela. 28
7:28
Heb. 7:21
1:1-2
Vhotshifhe vhane vha vhewa nga Mulayo wa Mushe ndi vhathu zwavho vha shayaho nungo, hone muano wa Mudzimu wo ḓaho vhuimoni ha Mulayo, u vhea Murwa Ene muṋe, a re Tshifhe Muhulu o khunyelelaho wa lini na lini.