Tshivenda 1998 (VEN98)
2

Vhugala ha thembele ntswa

21

2:1b-3
Liv. 23:33-36
Esek. 45:25
1 Mah. 8:1-6
Nga ṅwaha wa vhuvhili wa muvhuso wa khosi Dariosi, nga ḓuvha ḽa 21 ḽa ṅwedzi wa vhuṱanu na vhuvhiliNdi vhukati ha Tshimedzi 520 BC. Muṋe washu a amba nga muporofita Hagai a ri, 2
2:2
Hagai 1:1
“Amba na Zerubabele ṅwana wa Salathiele, muvhusi wa ḽa Juda, na Joshua ṅwana wa Jehotsadaka, tshifhe muhulu, na vhathu vho salaho u fa. Vha vhudzise u ri, 3
2:3
Esra 3:12
‘Kha inwi no salaho ndi nnyi we a vhona iyi nnḓu i tshee na vhugala vhuḽa hayo ha u ranga? Zwino ni vhona yo tou ita hani? A thi ri ni khou vhona i tshi nga a si tshithu? 4
2:4-5
Zak. 4:6,10
Hone zwino, iwe Zerubabele, u songo kulea nungo,’ hu amba Yahavee. ‘Iwe Joshua tshifhe muhulu ṅwana wa Jehotsadaka, u songo kulea nungo. Noṱhe inwi vhathu vha shango ni songo kulea nungo, shumani,’ hu amba Yahavee. U ri, ‘Nṋe ndi na inwi,’ hu amba Yahavee Mulangazwoṱhe. 5
2:5
Ek. 20:2
‘Musi ni tshi pfuluwa Egipita ndo ni fulufhedzisa uri ndi ḓo ni fhelekedza. Na ṋamusi Muya wanga u tshee na inwi. Ni songo ofha tshithu.’

6

2:6
Rangap. 5:4-5
2 Sam. 22:7-8
Yes. 13:13
“Muṋe washu Mulangazwoṱhe u ri, ‘Hu si kale ndi ḓo dovha nda dzinginyisa ḽiṱaḓulu na ḽifhasi na lwanzhe na shango ḽo omaho. 7
2:7
Yes. 60:6-7,13
Nzumb. 21:26
Ndi ḓo dzinginyisa dzitshakha, zwine zwa tamisa zwa tshakha dzoṱhe ndi ḓo zwi ḓisa zwa ḓadza nnḓu heino nga vhugala,’ hu amba Yahavee Mulangazwoṱhe.

8“ ‘Siliva yoṱhe ndi yanga, musuku woṱhe ndi wanga,’ hu amba Yahavee Mulangazwoṱhe. 9

2:9
1 Mah. 6
7:13-51
Zak. 1:17
‘Vhugala ha nnḓu heino ya zwino vhu ḓo fhira ha iḽa ya u ranga,’ hu amba Yahavee Mulangazwoṱhe. ‘Hafhano fhethu ndi ḓo ḓisa mulalo,’ hu amba Yahavee Mulangazwoṱhe.”

Muporofita a tshi vhudzisa vhotshifhe

10

2:10
Hagai 1:1
2:1
Nga ḓuvha ḽa 24 ḽa ṅwedzi wa vhuṱanu na vhuṋa, nga ṅwaha wa vhuvhili hu tshi vhusa Dariosi, ipfi ḽa Muṋe washu ḽa amba na muporofita Hagai ḽa ri, 11“Nṋe Yahavee Mulangazwoṱhe ndi ri, ‘Humbela nyeletshedzo kha vhotshifhe u ri: 12
2:12
Num. 18:8-10
Arali muthu a putela ṋama yo sumelwaho Mudzimu nga lupendelo lwa nguvho yawe, ulwo lupendelo lwa kwama vhurotho kana muroho kana waini kana mapfura kana zwiṅwe zwiḽiwa, na zwone zwi a vha zwikhethwa naa?’ ” Vhotshifhe vha tshi fhindula vha ri, “A zwi nga vhi zwikhethwa.”

13

2:13
Num. 19:11,22
Liv. 7:11-15
21:11-12
Ndi hone Hagai a tshi vhudzisa a ri, “Arali muthu o kumala nga u kwama tshitumbu, a dovha a kwama tshiṅwe tsha izwo zwithu, tshi a vha tsho kumala naa?”

Vhotshifhe vha fhindula vha ri, “Ee, tshi a kumala.”

14

2:14
Esra 4:1-3
Ndi hone Hagai a tshi ri, “ ‘Nṋe ndi vhona vhathu havha vho tou ralo, ndi vhona lushaka holu lwo tou ralo,’ hu amba Yahavee. ‘Zwoṱhe zwine vha ita, zwoṱhe zwine vha zwi ṋekedza henefho zwo kumala.’ ”

15

2:15-19
Hagai 1:5-11
Zak. 8:9-13
Muṋe washu u ri, “Zwino sedzani zwavhuḓi u bva ṋamusi, humbulani uri zwiḽa tombo ḽi sa athu ingwa nṱha ha ḽiṅwe ngei thembeleni yanga, zwithu zwo vha zwo tou ita hani. 16Muthu o vha a tshi ri a tshi fhula thulwi ya goroi a wana gonyongo fhedzi ḽa zwe a vha o fulufhela. Muthu a ri a tshi yo ka mielo ya mahumi maṱanu bonḓeloni ḽa waini a wana i mielo ya mahumi mavhili fhedzi. 17
2:17
Am. 4:9
Ndo tshinyadza zwiliṅwa zwaṋu nga vhuri na done na tshifhango, naho zwo ralo inwi a no ngo vhuya kha Nṋe. 18
2:18
Esra 3:10
U bva ṋamusi, u bva ḓuvha heḽino ḽa 24 ḽa ṅwedzi wa vhuṱanu na vhuṋa, ni sedze zwavhuḓi musi we ha tewa muteo wa thembele yanga. Ni sedze zwavhuḓi: 19Hu tshee ho sala mbeu ḓuluni naa? U swika zwino munḓirivhe na muhuyu na mugranada na muolivi a i athu aṋwa mitshelo. Hone u bva ṋamusi ndi ḓo ni shudufhadza.”

Zwe Muṋe washu a fulufhedzisa Zerubabele

20Muṋe washu a dovha a amba na Hagai lwa vhuvhili, nga ḓuvha ḽa 24 ḽa ṅwedzi wonoyo a ri, 21

2:21
Hagai 1:12:6
Heb. 12:26
“Vhudza Zerubabele muvhusi wa Juda uri ndi ḓo dzinginyisa ḽiṱaḓulu na ḽifhasi. 22
2:22
Ek. 14:25
15:1,21
Rangap. 7:21-22
1 Sam. 14:20
Esek. 38:21
Zak. 14:13
Ndi ḓo tekula khuluṋoni dza mahosi nda pwashekanya maanḓa a mivhuso isili. Ndi ḓo thudza gariki dza nndwa na vhatshimbidzi vhadzo, nda rambaladza dzibere na vhanameli vhadzo, vha fhedza nga u vhulahana nga pfumo.” 23
2:23
Zak. 3:8
6:12-13
Jer. 22:24
Luimbo. 8:6
Gen. 41:42
Muṋe washu u ri, “Musi wonoyo ndi ḓo dzhia iwe mulanda wanga Zerubabele ṅwana wa Salathiele, nda u ita unga rinngi yanga ya luswayo, ngauri ndo u nanga.” Hu amba Yahavee Mulangazwoṱhe.