Tshivenda 1998 (VEN98)
1

Hu tshi pfi hu vuswe thembele

11

1:1
Zak. 1:16:14
3:2,8
Neh. 12:1
Nga ṅwaha wa vhuvhili wa muvhuso wa khosi Dariosi, nga ḓuvha ḽa u ranga ḽa ṅwedzi wa vhuṱanu na vhuthihi,Ndi mafheloni a Ṱhangule 520 BC. ipfi ḽa Muṋe washu ḽa amba nga muporofita Hagai, ḽi tshi amba na Zerubabele ṅwana wa Salathiele, muvhusi wa ḽa Juda, na tshifhe muhulu, Joshua ṅwana wa Jehotsadaka, ḽa ri:

2Muṋe washu Mulangazwoṱhe u ri, “Vhathu havha vha ri, ‘Tshifhinga tsha u vusa nnḓu ya Yahavee a tshi athu swika.’ ” 3Ndi hone ipfi ḽa Muṋe washu ḽi tshi amba nga mulomo wa muporofita Hagai ḽa ri, 4

1:4
2 Sam. 7:2
“Tshi kha ḓi vha tshifhinga tshine inwi na fanela u dzula nḓuni dzo fhaṱwaho zwavhuḓi, ngeno nnḓu yanga i tshee dumba naa?” 5Zwino-ha Muṋe washu Mulangazwoṱhe u ri, “Sedzani zwavhuḓi zwo ni welaho.

6

1:6
Liv. 26:20,26
Dot. 28:15-19
“No lima zwinzhi,

na kaṋa zwi si gathi.

Ni a ḽa, hone na si fure.

Ni a nwa, hone na si pfelele.

Ni ambara zwiambaro,

hone na ḓi pfa phepho.

Ni a hola, na a longa tshipatshini tshine tsha bvuḓa.”

7Muṋe washu Mulangazwoṱhe u ri, “Sedzani zwavhuḓi zwo ni welaho. 8Gonyani dzithavha, ni vhuye na matanda, ni vuse nnḓu heyo, ndi hone ndi tshi ḓo ni takalela nda huliswa henefho.” Hu amba Muṋe washu.

9

1:9-11
Jer. 12:4
“No vha no lavhelela zwinzhi, na wana zwi si gathi. Zwe na zwi ḓisa hayani ndo zwi vhudzulela kule. Ngani?” Hu amba Muṋe washu Mulangazwoṱhe. “Mulandu ndi nnḓu yanga ine ya kha ḓi vha dumba, ngeno muṅwe na muṅwe waṋu a tshi khou ḓinetisela yawe nnḓu. 10Zwenezwo mulandu ndi waṋu lutombo lu sa wisi ṅwando, mavu a sa tsha bveledza zwiḽiwa. 11
1:11
Juele 1:17-20
Ndo ri hu vhe na gomelelo masimuni na dzithavhani, ni kundwe u wana waini ya tuvhu na mapfura na zwoṱhe zwi bveledzwaho nga mavu na vhathu na kholomo na zwine zwanḓa zwa shuma.”

Vhathu vha tshi thetshelesa ndaela ya Muṋe washu

12Ndi hone Zerubabele ṅwana wa Salathiele na Joshua ṅwana wa Jehotsadaka, ene tshifhe muhulu, na vhathu vhoṱhe vho salaho u fa, vha tshi thetshelesa ipfi ḽa Muṋe washu Mudzimu wavho na mafhungo a muporofita Hagai, nge a vha o ruṅwa nga Muṋe washu Mudzimu wavho. Vhathu vha ofha Muṋe washu.

13

1:13
Yes. 41:10
Ndi hone Hagai muḓinḓa wa Muṋe washu a tshi vhudza vhathu malaedzwa a Muṋe washu a ri, “Muṋe washu u ri, ‘Ndi na inwi!’ ”

14

1:14-15
Zak. 4:6-10
Muṋe washu a ritha muya wa Zerubabele ṅwana wa Salathiele, muvhusi wa ḽa Juda, na muya wa Joshua ṅwana wa Jehotsadaka, ene tshifhe muhulu, na ya vhathu vhawe vhoṱhe vho salaho u fa. Vha ḓa vha thoma u fhaṱa nnḓu ya Muṋe washu Mulangazwoṱhe, Mudzimu wavho, 15vha thoma mushumo nga ḓuvha ḽa 24 ḽa ṅwedzi wa vhuṱanu na vhuthihi.Ndi vhukati ha Khubvumedzi 520 BC.