Tshivenda 1998 (VEN98)
4

U anda ha vhutshinyi (4 – 11)

Kaini na Abele

41Adamu o dzhenisa musadzi wawe Efa nḓuni, Efa a vhifha muvhilini a beba Kaini, a ri, “Muṋe washu o mpfarisa nda beba munna.”Kaini zwi amba uri “Ndo wana”, Abele zwi amba uri “Muya” kana “Mahandana”. 2Ngavhuya a beba murathu wawe Abele.Kaini zwi amba uri “Ndo wana”, Abele zwi amba uri “Muya” kana “Mahandana”. Abele o vha o fuwa dzinngu, Kaini a tshi lima masimu.

3Musi ho no fhela tshifhinga, Kaini a ḓisa mitshelo ye a lima, a i ita nduvho a ṋekedza Muṋe washu. 4

4:4
Heb. 11:4
Abele ene a nanga ngwana ya tanzhe, yo nonaho i no bva kha sambi ḽawe, a ṋekedza miraḓo yayo yavhuḓi. Muṋe washu a takalela Abele na nduvho yawe, 5
4:5a
Mir. 21:27
hone a si takalele Kaini na nduvho yawe. Zwenezwo Kaini a sinyuwa nga maanḓa, a sinyalala. 6Muṋe washu a vhudzisa Kaini a ri, “Ndi mini wo sinyuwa? Ndi mini wo sinyalala? 7Khezwi u sa iti zwivhuya, wa ṱanganedzwa. Hone wa sa ita zwivhuya, vhutshinyi ho u lalela vothini ḽau; vhu ṱoḓa u u ḽa, hone iwe wo fanela u vhu kunda.”

8

4:8
Mat. 23:35
Joh. 8:44
1 Joh. 3:12
Huno muṅwe musi Kaini a vhudza murathu wawe a ri, “Nga ri bve ri ye ḓakani.” Musi vhe ḓakani a thoma u lwa na murathu wawe Abele a mu vhulaha.

9Ndi hone Muṋe washu a tshi vhudzisa Kaini a ri, “Murathu wau Abele u ngafhi?”

Ene a fhindula a ri, “A thi ḓivhi! Kani ndi nṋe mulisa wa murathu wanga?”

10

4:10
Gen. 9:5
2 Mah. 9:26
Jobo 16:18
Ps. 9:12
Yes. 26:21
Esek. 24:7-8
Nzumb. 6:9-10
Heb. 12:24
Muṋe washu a ri, “Wo ita zwithu-ḓe? A u pfi malofha a murathu wau a tshi khou nṱavhela mukosi e mavuni? 11
4:11
Num. 35:33
Zwino wo teketelwa, wo thathwa mavuni ayo e a aṱama mulomo a nwa malofha a murathu wau we wa mu vhulaha. 12
4:12
Mir. 28:17
Esek. 35:6
Mat. 27:1-10
U ḓo ri u tshi lima mavu a si tsha u ṋea zwiḽiwa. U ḓo tendeleka na ḽifhasi u sa aweli.”

13

4:13
Nzumb. 16:11
Kaini a vhudza Muṋe washu a ri, “Ṱhamu yanga ndi nga si kone u i konḓelela. 14Ṋamusi u khou nthatha shangoni, ndi ḓo dzumbama tshifhaṱuwo tshau; ndi ḓo tendeleka na ḽifhasi ndi sa aweli; ane a vhuya a ṱangana na nṋe u ḓo mmbulaha.”

15Huno Muṋe washu a amba nae a ri, “A zwo ngo ralo; arali muthu a vhulaha Kaini, u ḓo lifhedzwa kaṱanu na kavhili.” Ndi hone Muṋe washu a tshi vhea Kaini luswayo, uri hu si vhe na a no ri u mu wana a mu vhulaha. 16Huno Kaini a ṱuwa maṱoni a Muṋe washu, a yo dzula shangoni ḽa Mutendeleko, vhubvaḓuvha ha Edeni.

Vhana vha Kaini; u anda ha vhuvhi

17Kaini a dzhenisa musadzi wawe nḓuni, a vhifha muvhilini a beba Enokho. Zwenezwo Kaini o vha a tshi khou fhaṱa muḓi, a u rina dzina ḽa ṅwana wawe Enokho. 18Enokho a beba Iradi, khotsi a Mehuyaele, khotsi a Methushaele, khotsi a Lamekhe. 19Lamekhe a vhinga vhasadzi vhavhili, muṅwe a tshi pfi Ada, muṅwe a tshi pfi Tsila. 20Ada a beba Jabala; ene a vha khotsi a vhathu vha no fuwa zwifuwo vha tshi dzula dzidenndeni. 21Murathu wawe o vha a tshi pfi Jubala; ene o vha khotsi a vhathu vha no lidza mbila na zwiṱiringo. 22Tsila na ene a vha na ṅwana a no pfi Thubala Kaini; ene o vha a tshi fula zwithu zwa tshakha dzoṱhe nga tshirongana na ngweḓi. Khaladzi a Thubala Kaini o vha a tshi pfi Naama.

23Lamekhe a rendela vhasadzi vhawe tshirendo a ri,

“Ada na Tsila, nthetsheleseni!

Ipfani maipfi anga,

inwi vhasadzi vha Lamekhe!

Ndo vhulaha munna nge a mphula mbonzhe!

Ndo vhulaha muṱhannga nge a nkhuvhadza!

24

4:24
Mat. 18:21-22
Kaini u lifhedzelwa kaṱanu na kavhili.

Lamekhe ene u ḓo lifhedzelwa lwa mahumi maṱanu na mavhili na kaṱanu na kavhili!”

U bebwa ha Sethe na Enosi

25Adamu a dovha a dzhenisa musadzi wawe nḓuni, a beba mutukana, a ri u pfi Sethe,Sethe ndi u ri “Tshifhiwa”. nge a ri, “Mudzimu o nṋea muṅwe ṅwana vhudzuloni ha Abele, vhunga Kaini o mu vhulaha.” 26Sethe a vha na ṅwana wa mutukana, a ri u pfi Enosi. Misi yeneyo vhathu vha thoma u rabela Muṋe washu.

5

Vhaḓuhulu vha Adamu u swika kha Nua

(1 Koron. 1:1-4)

51Ngea mafhungo a lutsinga lwa Adamu.

Zwiḽa Mudzimu a tshi sika muthu o mu fanyisa na Ene muṋe. 2O vha sika muṅwe e munna muṅwe e musadzi, a vha shudufhadza a ri vha pfi muthu.

3Musi Adamu o no vha na miṅwaha ya 130, a vha na ṅwana wa mutuka a no fana nae, wa tshivhumbeo tshi no tou nga tshawe vhukuma; a ri u pfi Sethe. 4Musi ho no bebiwa Sethe, Adamu a dovha a tshila miṅwaha ya 800, a vha na vhaṅwe vhana vha vhatuka na vha vhasidzana. 5Adamu o tshila miṅwaha ya 930, a konou fa.

6Sethe ó no vha na miṅwaha ya 105, a vha khotsi a Enosi, 7musi o no beba Enosi, a dovha a tshila miṅwaha ya 807, a vha na vhaṅwe vhana vha vhatuka na vha vhasidzana. 8Sethe o tshila miṅwaha ya 912 yo ṱangana, a konou fa.

9Enosi ó no vha na miṅwaha ya 90, a vha khotsi a Kenani, 10musi o no beba Kenani, a dovha a tshila miṅwaha ya 815, a vha na vhaṅwe vhana vha vhatuka na vha vhasidzana. 11Enosi o tshila miṅwaha ya 905 yo ṱangana, a konou fa.

12Kenani ó no vha na miṅwaha ya 70, a vha khotsi a Mahalalele, 13musi o no beba Mahalalele, a dovha a tshila miṅwaha ya 840, a vha na vhaṅwe vhana vha vhatuka na vha vhasidzana. 14Kenani o tshila miṅwaha ya 910 yo ṱangana, a konou fa.

15Mahalalele ó no vha na miṅwaha ya 65, a vha khotsi a Jarede, 16musi o no beba Jarede, a dovha a tshila miṅwaha ya 830, a vha na vhaṅwe vhana vha vhatuka na vha vhasidzana. 17Mahalalele o tshila miṅwaha ya 895 yo ṱangana, a konou fa.

18Jarede ó no vha na miṅwaha ya 162, a vha khotsi a Enokho, 19musi o no beba Enokho, a dovha a tshila miṅwaha ya 800, a vha na vhaṅwe vhana vha vhatuka na vha vhasidzana. 20Jarede o tshila miṅwaha ya 962 yo ṱangana, a konou fa.

21Enokho ó no vha na miṅwaha ya 65, a vha khotsi a Methushaele, 22

5:22
1 Joh. 4:18
musi o no beba Methushaele, a dovha a fhedza miṅwaha ya 300 a tshi ḓi konana na Mudzimu, a vha na vhaṅwe vhana vha vhatuka na vha vhasidzana. 23Enokho o tshila miṅwaha ya 365 yo ṱangana. 24
5:24
Heb. 11:5
Judasi 14-15
2 Mah. 2:11
1 Thes. 4:17
Ps. 49:15
73:24
Enokho o vha a tshi konana na Mudzimu, a vhuya a nyamalala nge Mudzimu a mu dzhia a mu ṱuwisa.

25Methushaele ó no vha na miṅwaha ya 187, a vha khotsi a Lamekhe, 26musi o no beba Lamekhe, a dovha a tshila miṅwaha ya 782, a vha na vhaṅwe vhana vha vhatuka na vha vhasidzana. 27O tshila miṅwaha ya 969 yo ṱangana a konou fa.

28Lamekhe ó no vha na miṅwaha ya 182, a vha na ṅwana wa mutuka, 29

5:29
Gen. 3:17
a ri u pfi Nua, nge a ri, “Onoyu u ḓo ri khuthadzaDzina ḽa Nua ḽi ṱoḓou fana na ipfi ḽa Tshiheberu ḽi no amba “u khuthadza”. kha mishumo yashu na kha u tambula hashu ri tshi lima mavu e Muṋe washu a teketela.” 30Musi Lamekhe o no beba Nua, a dovha a tshila miṅwaha ya 595, a beba vhaṅwe vhana vha vhatuka na vha vhasidzana. 31Lamekhe o tshila miṅwaha ya 777 yo ṱangana, a konou fa.

32Nua ó no vha na miṅwaha ya 500, a vha khotsi a Semu na Hamu na Jafethe.

6

Miswonḓa

61Musi vhathu vha tshi thoma u anda fhano fhasi, hu tshi bebwa na vhana vha vhasidzana, 2vha no pfi vharwa vha Mudzimu“Vharwa vha Mudzimu” vhaṅwe vha ri ndi thuṅwa, vhaṅwe vha ri ndi mahosi, vhaṅwe-vho vha ri ndi vha lutsinga lwa Sethe. vha vhona avho vhananyana vha vhathu vho naka, vha dzea ane vha tou mu funa. 3Huno Muṋe washu a ri, “Muya wanga a u tsha ḓo dzula tshoṱhe muthuni; u a fa; maḓuvha awe a ḓo vha miṅwaha ya 120.”

4Misi iyo, na ngavhuya, ho vha hu na miswonḓa fhano fhasi, nge vha no pfi vharwa vha Mudzimu vha ya ha vhananyana vha vhathu vha beba vhana navho. Avho vhana ndi vhone vhahali vha kale, vhanna vha bvumo.

5

6:5-7
Yes. 13:11
Muṋe washu a vhona uri vhuvhi ha vhathu fhano fhasi ho no hulela, a vhona na uri mihumbulo yoṱhe i bvaho mbiluni dzavho yo dzula yo tshingamela vhuvhini fhedzi misi yoṱhe. 6Muṋe washu a ḓisola zwe a vhuya a vhumba muthu fhano fhasi, mbilu yawe ya vhavha. 7Zwenezwo Muṋe washu a ri, “Ndi ḓo fhedza vhathu vhe nda vha vhumba, ndi ḓo vha thutha fhano fhasi – vhathu na dziphukha, na zwivhumbwa zwi kokovhaho mavuni, na zwiṋoni, ngauri ndi a ḓisola ndi ri ndo zwi vhumbelani.” 8
6:8
Mat. 24:37-39
Heb. 11:7
1 Pit. 3:20-21
2 Pit. 2:5
Esek. 14:14,15,20
We Muṋe washu a vha a tshi mu takalela ndi Nua fhedzi.

Nua a tshi pfi a fhaṱe tshikepe

9Mafhungo a Nua ngea:

Nua o vha e muvhuya; kha vhathu vha misi yawe o vha e ene fhedzi a sa solisei. O vha a tshi konana na Mudzimu. 10Nua o vha e na vhana vhararu vha vhatuka, Semu na Hamu na Jafethe. 11Zwino Mudzimu a vhona shango ḽo tshinyala, vhathu vha tshi huvhadzana. 12

6:12
Ps. 14:3
Mudzimu a vhona shango ḽo tou tshinyala tshoṱhe, vhathu vhoṱhe fhano fhasi vhó tou ḓikumedza u tshinya.

13Ndi hone Mudzimu a tshi amba na Nua a ri, “Ndi ḓo fhedza vhathu vhoṱhe; shango ḽo no ḓala u levhelana; vhukuma ndi ḓo lozwa zwoṱhe – vhathu na ḽifhasi. 14Zwenezwo ḓifhaṱele tshikepe nga miri yo khwaṱhaho, u ite phera ngomu hatsho, u tshi fhome nga tshikonṱiri ngomu na nnḓa. 15U tshi fhaṱe nga u rali: u navha hatsho tshi vhe mithara dza 150, vhuphara tshi vhe mithara dza 25, u ya nṱha tshi vhe mithara dza 15. 16Itsho tshikepe u tshi fulele, u sie tshikhala tshi no ita hafu ya mithara vhukati ha ṱhanga na nga matungo. Kwea vothi nga matungo. U ite zwitizi zwiraru. 17Nṋe nga ndoṱhe ndi ḓo ḓisa muḓalo wa maḓi kha ḽifhasi a lozwa zwoṱhe zwi tshilaho zwi re fhasi ha lutombo; zwi ḓo lovha zwoṱhe, vhathu na dziphukha. 18Huno ndi ḓo vhofha mulanga na iwe; u ḓo dzhena tshikepeni – iwe na vhana vhau vha vhatuka, na musadzi wau na vhasadzi vha vhana vhau. 19Ngomu tshikepeni u longe zwivhili-zwivhili zwa zwivhumbwa zwoṱhe zwi tshilaho – tshiduna na tshisadzi; u ḓitshidze nazwo. 20Hu ḓo ḓa zwivhili-zwivhili zwa zwiṋoni zwa tshakha dzoṱhe, na zwa zwifuwo zwa tshakha dzoṱhe; zwi ḓo ḓa ha iwe uri zwi tshidzwe. 21U longe tshakha dzoṱhe dza zwiḽiwa zwine zwa ḓo ḽiwa; u zwi vhulunge, zwi vhe zwiḽiwa zwau na zwazwo.”

22Nua a ita zwoṱhe nga he Mudzimu a mu laya.