Tshivenda 1998 (VEN98)
36

Vhana vha Esau

361

36:1-19
Num. 20:14
Dot. 23:7
Am. 1:11-12Ps. 137:7
Yes. 34:5-17
63:1-3
Ngea mafhungo a Esau, ene Edomo. 2
36:2-3
Gen. 24:3
Esau o dzea vhasadzi vhawe kha vhasadzi vha Kanana: Ada ṅwananyana wa Eloni wa Muhithi, na Oholibama; Oholibama ndi ṅwana wa Ana, ṅwana wa Tsibioni wa Muhivi; 3a dzea na Basimatha ṅwananyana wa Ishmaele, khaladzi a Nebayotho. 4Ada a bebela Esau Elifasi, Basimatha a beba Reuele, 5Oholibama a beba Jeushu na Jalamu na Kora. Ndi vhone vhana vha Esau vha vhatuka, vhe a vha bebelwa Kanana.

6Esau a dzhia vhasadzi vhawe na vhana vhawe vha vhatuka na vha vhasidzana na thakha yawe na zwiṅwe zwifuwo zwawe zwoṱhe na thundu yoṱhe ye a i wana Kanana, a pfulutshela shangoni ḽe ḽa vha ḽi kule na murathu wawe Jakopo. 7Thundu yavho yo vha yo andesa lune vha nga si kone u dzula vhoṱhe; shango ḽe vha vha vha tshi dzula khaḽo ḽo vha ḽi sa vha eḓani vhoṱhe vhuvhili havho nge vha vha vhe na thakha nnzhi. 8Zwenezwo Esau, ene Edomo, a yo dzula makwarani a Seiri – ndi ḽone ḽa Edomo.

9Ngea mafhungo a Esau khotsi a Vhaedomo musi e makwarani a Seiri. 10Ngea madzina a vhana vha Esau vha vhatuka: Ndi Elifasi, ṅwana wa Ada musadzi wa Esau, na Reuele, ṅwana wa Basimatha musadzi wa Esau. 11

36:11
Jobo 2:11
Vhana vha Elifasi vha vhatuka ndi: Themana na Omara na Tsefo na Gathama na Kenasi. 12Elifasi ṅwana wa Esau o vha e na musadzi wa phuli-vho; ndi Thimina we a mu bebela Amaleke. Vhaḓuhulu vha Ada musadzi wa Esau ngevha: 13Vhana vha Reuele vha vhatuka ndi: Nahatha na Zera na Shama na Miza. Avho ndi vhone vhaḓuhulu vha Basimatha musadzi wa Esau.

14Vhana vha vhatuka vha musadzi wa Esau, Oholibama ṅwananyana wa Ana, muḓuhulu wa Tsibioni, vhe a vha bebela Esau ndi: Jeushu na Jalamu na Kora.

15Ngea magota a vhaḓuhulu vha Esau: Vhana vha vhatuka vha Elifasi tanzhe ḽa Esau vhe vha vha magota ndi Themana na Omara na Tsefo na Kenasi 16na Kora na Gathamu na Amaleke. Havho ndi vhone magota a lutsinga lwa Elifasi shangoni ḽa Edomo; ndi vhaḓuhulu vha Ada.

17Vhana vha vhatuka vha Reuele ṅwana wa Esau wa mutuka vhe vha vha magota ndi: Nahathi na Zera na Shama na Miza. Hayo ndi one magota a lutsinga lwa Reuele shangoni ḽa Edomo; ndi vhaḓuhulu vha Basimatha musadzi wa Esau.

18Vhana vha vhatuka vha Oholibama musadzi wa Esau vhe vha vha magota ndi: Jeushu na Jalamu na Kora. Hayo ndi one magota a lutsinga lwa musadzi wa Esau, Oholibama ṅwananyana wa Ana. 19Ndi vhone vhana vha Esau, ene Edomo. Hayo ndi one magota avho.

Vhana vha Seiri

(1 Koron. 1:38-42)

20Ngevha vhana vha vhatuka vha Seiri wa Muhori, vhone vhadzulapo vha kale vha shango ḽa Edomo: Ndi Lothani na Shobala na Tsibioni na Ana 21na Dishoni na Etsere na Dishani. Havho vhana vha Seiri ndi one magota a Vhahori kha ḽa Edomo.

22Vhana vha Lothani vha vhatuka ndi: Hori na Hemamu. Thimina o vha e khaladzi a Lothani.

23Vhana vha Shobala vha vhatuka ndi: Alavani na Manahathi na Ebala na Shefo na Onamu.

24Vhana vha Tsibioni vha vhatuka ndi: Aya na Ana. Hoyo ndi uḽa Ana we a tumbula zwipise sogani musi a tshi khou lisa donngi dza khotsi awe Tsibioni. 25Vhana vha Ana ndi: Dishoni na Oholibama ṅwananyana wa Ana.

26Vhana vha Dishoni vha vhatuka ndi: Hemedana na Eshebani na Ithirani na Kherani.

27Vhana vha Etsere vha vhatuka ndi: Bilihani na Zaavani na Akani.

28Vhana vha Dishani vha vhatuka ndi: Utsi na Arani.

29Ndi one magota a Vhahori. Ndi Lothani na Shobala na Tsibioni na Ana 30na Dishoni na Etsere na Dishani. Hayo ndi one magota a Vhahori zwi tshi ya nga matsinde avho shangoni ḽa Seiri.

Mahosi a Edomo

31Ngea mahosi e a vhusa Edomo hu sa athu vhuya ha vhusa na khosi na nthihi ya Israele: 32Bela ṅwana wa Bioro o vha khosi ya Edomo. Musanda wawe wo pfi Dinihaba. 33Bela o ri u fa, Jobaba ṅwana wa Zera a no bva Botsora a vha khosi vhudzuloni hawe. 34Jobaba o ri u fa, Hushamu a no bva shangoni ḽa Vhathemana a vha khosi vhudzuloni hawe. 35Hushamu a ri u fa, Hadadi ṅwana wa Bebadi a vha khosi vhudzuloni hawe. Ndi ene we a kunda Vhamidiani shangoni ḽa Muaba. Musanda wawe wa pfi Avithi. 36Hadadi a ri u fa, Samula a no bva Masireka a vha khosi vhudzuloni hawe. 37Samula a ri u fa, Shaulo a no bva Rehobotho-tsini-ha-mulambo a vha khosi vhudzuloni hawe. 38Shaulo a ri u fa, Baali Hanani ṅwana wa Akhiboro a vha khosi vhudzuloni hawe.

39Baali Hanani a ri u fa, Hadadi a vha khosi vhudzuloni hawe. Musanda wawe wa pfi Phau; musadzi wawe o vha a tshi pfi Mehetabele ṅwananyana wa Matirede, ṅwananyana wa Mesahaba.

40Ngevha magota a Esau, zwi tshi ya nga madzina na mitupo na madzingu: Thimina na Aliva na Jethethe 41na Oholibama na Ela na Phinoni 42na Kenasi na Themana na Mibitsara 43na Magadiele na Iramu. Hayo ndi one magota a Edomo, zwi tshi ya nga vhudzulo havho shangoni ḽe vha vha vha tshi dzula khaḽo. Havho ndi vhone vha lutsinga lwa Esau khotsi a Vhaedomo.

37

Miloro ya Josefa

371Jakopo o vha a tshi dzula shangoni ḽe khotsi awe vha vha vha tshi dzula khaḽo, ḽa Kanana.

2

37:2
Gen. 30:22-24
Liv. 5:1
Mafhungo a Jakopo ngea:

Josefa a tshi kha ḓi vha muṱhanngana wa miṅwaha ya 17, o vha a tshi lisa maṱambi a nngu na vhakomana vhawe vhana vha Biliha na vha Zilipha, vhasadzi vha khotsi awe, ene a hevhedza khotsi avho musi vha tshi ita zwo vhifhaho.

3Huno Israele o vha a tshi funa Josefa u fhira vhana vhawe vhoṱhe, nge a mu bebelwa o no ḓi vha wa maḓuvha; a mu rungela nguvho ya maṱeleṱele.2 Sam. 13:18, hune ra vhona uri ndi nguvho ya mukololo. 4Huno vhakomana vhawe vha tshi vhona uri khotsi avho u mu funa u fhira vhone vhoṱhe, vha thoma u mu vhenga, vha si tsha amba nae zwavhuḓi.

5Muṅwe musi Josefa a lora muloro, huno a tshi u vhudza vhakomana vhawe, vha tou ṋaṋa u mu vhenga. 6A vha hanelela muloro wawe a ri, “Edzonu thetshelesa muloro we nda u lora: 7Ro vha ri masimuni ri tshi khou vhofha khuḽane dza goroi, kathihi fhedzi khuḽane yanga ya mbo ḓi takuwa ya ima ye tswiti, dzaṋu khuḽane dza tanga yanga, dza i gwadamela.”

8Vhakomana vhawe vha mu vhudza vha ri, “Ni ṱoḓa u vha khosi yashu? Ni vhona unga ni ḓo ri vhusa naa?” Vha vho mu vhenga lwa u tou kalula, vha tshi mu vhengela zwe a lora na zwe a amba.

9A dovha a lora, a ḓi vhudza vhakomana vhawe a ri, “Edzonu thetshelesa, ndo dovha nda lora, nda vhona ndi tshi khou gwadamelwa nga ḓuvha na ṅwedzi na ṋaledzi dza 11.”

10Musi a tshi zwi vhudza khotsi awe na vhakomana vhawe, khotsi awe vha mu kaidza vha ri, “Muloro uyo we wa u lora ndi muloro-ḓe? Vhukuma nṋe na mme au na vhakomana vhau ri ḓo ḓa ra gwadama fhasi phanḓa hau naa?” 11Vhakomana vhawe vha thoma u vha na vivho, hone khotsi awe vha vhulunga ayo mafhungo mbiluni yavho.

Josefa a tshi rengiswa nga vhakomana vhawe

12Huno vhakomana vhawe vho vha vho bva na masambi a khotsi avho a dzinngu vho ya u dzi lisa Shikheme. 13Israele a vhudza Josefa a ri, “A thi ri vhakomana vhau vha khou lisa masambi a nngu thungo dza Shikheme. Iḓa ndi u rume khavho.”

Josefa a fhindula a ri, “Ndi zwone.”

14Khotsi awe vha ri, “Tshimbila u yo vhona arali vhakomana vhau vha tshi kha ḓi vha vho takala khathihi na zwifuwo, u vhuye u tshi mmbudza.” Khotsi awe vha mu ruma a takuwa a ṱuwa vhe govhani ḽa Hebroni.

Josefa a tshi swika Shikheme, 15muṅwe munna a ṱangana nae a tshi khou tendeleka na ḓaka, a mu vhudzisa a ri, “Ni khou ṱoḓa mini?”

16Josefa a fhindula a ri, “Ndi khou ṱoḓa vhakomana vhanga. Vha nga mmbudza hune vha khou lisa hone masambi avho a dzinngu?”

17Uḽa munna a fhindula a ri, “Vho ṱuwa hafhano. Ndo pfa vha tshi ri, ‘Nḓarieni Dothani.’ ” Ndi hone Josefa a tshi tevhela vhakomana vhawe, a vha wana Dothani.

18Huno vhone vha mu vhona a tshee kule, a sa athu swika khavho, vha luka vhunwa ha u mu vhulaha. 19Vha vhudzana vha ri, “Mulori ngouḽaa u khou ḓa! 20Kha ri mu vhulahe ri mu pose dindini; ri ḓo ri o pondiwa nga tshivhanda; ndi hone ri tshi ḓo vhona arali zwe a lora zwi tshi ḓo itea naa.”

21Musi Rubeni a tshi zwi pfa, a linga u mu lamukisa zwanḓani zwavho, a ri, “Ri songo tou mu vhulaha. 22Ni songo fhaladza malofha.Phondi yo vha i tshi ri u vhulaha muthu, ya fukedza malofha uri a si i hwelele ngei ṱaḓulu. Kha hu sedzwe kha Gen. 4:10. Mu poseni dindini heḽino hafhano ḓakani, ni songo vhuya na mu huvhadza.” Rubeni a tshi ralo o vha a tshi ṱoḓa u mu lamukisa khavho, uri a mu humisele ha khotsi awe. 23Zwenezwo Josefa a tshi swika ha vhakomana vhawe, vha mu bvula iḽa nguvho yawe – nguvho yawe ya maṱeleṱele ye a vha o ambara, 24vha mu dzhia, vha mu posa dindini. Huno iḽo dindi ḽo vha ḽi si na maḓi.

25Vha dzula fhasi vha ḽa zwiḽiwa zwavho, vha tshi sedza vha vhona kharavani ya Vhaishmaele vha tshi bva Giliadi. Gamela dzavho dzo vha dzo hwala zwilungalungane na ṋonzhe na zwinukheleli vha tshi khou zwi isa Egipita.

26Juda a vhudza vharathu vhawe a ri, “Arali ra vhulaha murathu washu ra fukedza malofha awePhondi yo vha i tshi ri u vhulaha muthu, ya fukedza malofha uri a si i hwelele ngei ṱaḓulu. Kha hu sedzwe kha Gen. 4:10. ri ḓo wanani? 27

37:27
Ek. 21:16
Dot. 24:7
Nga ri mu rengisele Vhaishmaele, ri songo mu huvhadza; hufha e murathu washu; ri vhathihi, ri malofha mathihi.” Vharathu vhawe vha tenda. 28
37:28
Rangap. 8:22,24
Zwenezwo vhashavhi vha Midiani vha tshi swika, vhakomana vha Josefa vha mu bvisa dindini, vha mu rengisela Vhaishmaele nga zwipiḓa zwa 20 zwa siliva, vhenevho vha mu dzhia vha ya nae Egipita.

29Musi Rubeni a tshi humela ngei dindini, a tshi vhona Josefa a si tsheeho, a kherukanya zwiambaro zwawe. 30A humela ha vharathu vhawe a ri, “Uḽa mutukana ha tsheeho! Nṋe ndi ḓo itani zwino?”

31Zwenezwo vha dzhia nguvho ya Josefa, vha vhulaha mbudzi, vha lovhea iyo nguvho malofhani. 32Vha dzhia iḽa nguvho ya maṱeleṱele vha i isa ha khotsi avho vha ri, “Ro wana nguvho hei. Vhone nga vha i sedze vha vhone arali i ya ṅwana wavho.”

33Jakopo a i ḓivha a ri, “Ndi nguvho ya ṅwananga! O pondiwa nga tshivhanda! Vhukuma Josefa o tou ṱhukhukanywa!” 34Ndi hone Jakopo a tshi kherukanya zwiambaro zwawe, a ambara madzanganda, a fhedza maḓuvha manzhi a tshi khou lila ṅwana wawe. 35Vhana vhawe vhoṱhe vha vhatuka na vha vhasidzana vha ḓa vha mu fhumudza, ene a si tende u fhumudzwa; a ri, “Ndi nga si fhumule, ndi ḓo lila nda vhuya nda ya tshaloni nda tevhela ṅwananga.” Khotsi awe a ḓi mu lila.

36Vhaḽa Vhamidiani vha rengisa Josefa ngei Egipita, vha mu rengisela Photifara muṅwe wa magota a Farao, we a vha e mulangammbi wa u linda pfamo.

38

Juda na Thamara

381Misi yeneyo Juda a ṱutshela vhana vha khotsi awe, a yo dzula na munna wa Adulamu a no pfi Hira. 2Henefho Juda a vhona ṅwananyana wa muṅwe munna wa Mukanana a no pfi Shua. A mu vhinga a mu dzhenisa nḓuni; 3a vhifha muvhilini, a beba ṅwana wa mutukana, a ri u pfi Ere. 4A dovha a vhifha muvhilini a beba ṅwana wa mutukana, a ri u pfi Onani. 5A dovha hafhu a beba ṅwana wa mutukana, a ri u pfi Shela. Uyo o mu bebela muḓini wa Akhazibi.

6Juda a ṱoḓela tanzhe ḽawe Ere musadzi; o vha a tshi pfi Thamara. 7Hone Muṋe washu a vhona Ere tanzhe ḽa Juda e muvhi; ndi zwe Muṋe washu a mu vhulaha. 8

38:8
Dot. 25:5-10
Ndi hone Juda a tshi vhudza Onani a ri, “Dzhenisa musadzi wa mukomana wau nḓuni, u mu khunyeledzele pfanelo dzau sa murathu wa munna wawe uri u bebele mukomana wau vhana.” 9Hone Onani a zwi ḓivha uri avho vhana a vha nga vhi vhawe; ndi zwe a ri musi a tshi dzhenisa musadzi wa mukomana wawe nḓuni, a tevhulela mbeu yawe fhasi uri a si bebele mukomana vhana. 10Muṋe washu o vhona zwe a ita zwo vhifha; ndi zwe na ene a mu vhulaha. 11Ndi hone Juda a tshi vhudza Thamara musadzi wa ṅwana wawe a ri, “Iyo dzula u tshilikadzi muṱani wa khotsi au ṅwananga Shela a vhuye a aluwe.” Ndi nge a humbula a ri, “Na Shela a nga kha ḓi fa unga vhakomana vhawe.”

Ndi hone Thamara a tshi ṱuwa a yo dzula muṱani wa khotsi awe.

12Hó no fhela tshifhinga tshilapfu, musadzi wa Juda ṅwananyana wa Shua a fa. Musi Juda o no rudza mbilu, i si tsha vhavha, a gonya Thimina he vhanna vha vha vha tshi khou vheula nngu dzawe, khonani yawe Hira wa Adulamu a ṱuwa nae. 13Huno Thamara a tshi pfa upfi, “Khotsi a munna wau vha khou ya Thimina u vheula nngu dzavho,” 14a bvula nguvho dzawe dza tshilikadzi, a khurumela ṅwenda uri a ḓikhakhise, a dzula fhasi khoroni i dzhenaho Enaimi, muḓi u re tsini ha gondo ḽi livhaho Thimina. Ndi nge a vhona uri naho Shela o no aluwa, ha athu kumedzwa ene uri a vhe musadzi wawe.

15Musi Juda a tshi mu vhona, a humbula uri ndi phombwe nge a vha o khurumela. 16Nga u sa ḓivha uri ndi musadzi wa ṅwana wawe, a ya khae nga thungo ha gondo a ri, “Iḓani zwino ndi ni dzhenise nḓuni.” Thamara a vhudzisa a ri, “Vha tshi nnzhenisa nḓuni vha ḓo mpha mini?”

17Juda a ri, “Ndi ḓo ni fha mbudzana i no bva sambini ḽanga.” Thamara a ri, “Vha ḓo mpha tshiṅwe tshine nda ḓo sala ndo tshi fara u swika vha tshi i ḓisa.”

18Juda a ri, “Ndi nga ni fha mini tshine na ḓo sala no fara?”

Thamara a fhindula a ri, “Nga vha mphe rinngi yavho ya luswayo na geḓane yayo na mbaḓa ye vha fara.”

Juda a zwi dzhia a mu ṋea, a konou mu dzhenisa nḓuni, a mu vhifhisa muvhilini. 19Thamara a ṱuwa a swika a bvula ṅwenda wawe, a dovha a ambara zwiambaro zwawe zwa tshilikadzi.

20Zwino-ha, Juda a ruma khonani yawe wa Adulamu a isa iḽa mbudzana uri tshiḽa tshe uḽa musadzi a sala o tshi fara tshi vhuye, hone uyo musadzi a si mu wane. 21Uyo munna a vhudzisa vhanna vha dzulaho henefho a ri, “Uḽa musadzi wa phombwe we a vha e tsini ha nḓila ngei Enaimi u ngafhi?” Vhone vha ri, “A ho ngo vhuya ha vha na musadzi wa phombwe hafhano.”

22Uyo munna a humela ha Juda a ri, “Uḽa musadzi a tho ngo mu wana. Na vhanna vha no dzula henengei vho ri a ho ngo vhuya ha vha na musadzi wa phombwe henefho.”

23Ndi hone Juda a tshi ri, “Nga a dzule na zwine a vha nazwo, ri sa ḓo ḓiseisa nga vhathu; tenda ndo isa mbudzana heino khae, inwi no ro sa mu wana.”

24

38:24b
Liv. 21:9
Dot. 22:23-24
Musi ho no fhela miṅwedzi miraru, Juda a vhudzwa upfi, “Thamara musadzi wa ṅwana wavho u na mulandu wa vhupombwe; zwino ri tshi khou amba o no ḓi vhifha muvhilini.”

Juda a ri, “Nga a bviselwe nnḓa a fhiswe, a fe!”

25Musi a tshi khou bviswa, a ruma munna a isa mafhungo ha khotsi a munna wawe a ri, “Zwine nda vha nazwo ndi zwa muṋe wa thundu hei.” A dovha a ri, “Kha vha sedze vha vhone arali vha tshi ḓivha uri rinngi iyi ya luswayo na geḓane yayo na mbaḓa ndi zwa nnyi?”

26Juda a ḓivha iyo thundu a ri, “A si ene o khakhaho, ho khakha nṋe, nge nda si mu fhe ṅwananga Shela uri a vhe musadzi wawe.” Zwa ri u ralo Juda a si tsha dovha a mu dzhenisa nḓuni.

27Musi tshifhinga tshawe tsha u vhofholowa tshi tshi swika, a wanala e na mawela a vhatukana muvhilini wawe. 28Musi a tshi khou beba, muṅwe ṅwana a bvisa tshanḓa; mubebisi a fara itsho tshanḓa a tshi vhofhelela harani tswuku a ri, “Hoyu ndi ene we a thoma u swika.” 29Huno uyo a humisa tshanḓa, muṅwe ngae a bvela nnḓa, mubebisi a ri, “Khezwo, wo ḓivulela nḓila!” Onoyo a pfi Pheretse (Mvulanḓila). 30Ha konou bebwa muṅwe ngae we a vha o vhofhelelwa harani tswuku tshanḓani, onoyo a pfi Zera (Vhutswuku).