Tshivenda 1998 (VEN98)
37

Miloro ya Josefa

371Jakopo o vha a tshi dzula shangoni ḽe khotsi awe vha vha vha tshi dzula khaḽo, ḽa Kanana.

2

37:2
Gen. 30:22-24
Liv. 5:1
Mafhungo a Jakopo ngea:

Josefa a tshi kha ḓi vha muṱhanngana wa miṅwaha ya 17, o vha a tshi lisa maṱambi a nngu na vhakomana vhawe vhana vha Biliha na vha Zilipha, vhasadzi vha khotsi awe, ene a hevhedza khotsi avho musi vha tshi ita zwo vhifhaho.

3Huno Israele o vha a tshi funa Josefa u fhira vhana vhawe vhoṱhe, nge a mu bebelwa o no ḓi vha wa maḓuvha; a mu rungela nguvho ya maṱeleṱele.2 Sam. 13:18, hune ra vhona uri ndi nguvho ya mukololo. 4Huno vhakomana vhawe vha tshi vhona uri khotsi avho u mu funa u fhira vhone vhoṱhe, vha thoma u mu vhenga, vha si tsha amba nae zwavhuḓi.

5Muṅwe musi Josefa a lora muloro, huno a tshi u vhudza vhakomana vhawe, vha tou ṋaṋa u mu vhenga. 6A vha hanelela muloro wawe a ri, “Edzonu thetshelesa muloro we nda u lora: 7Ro vha ri masimuni ri tshi khou vhofha khuḽane dza goroi, kathihi fhedzi khuḽane yanga ya mbo ḓi takuwa ya ima ye tswiti, dzaṋu khuḽane dza tanga yanga, dza i gwadamela.”

8Vhakomana vhawe vha mu vhudza vha ri, “Ni ṱoḓa u vha khosi yashu? Ni vhona unga ni ḓo ri vhusa naa?” Vha vho mu vhenga lwa u tou kalula, vha tshi mu vhengela zwe a lora na zwe a amba.

9A dovha a lora, a ḓi vhudza vhakomana vhawe a ri, “Edzonu thetshelesa, ndo dovha nda lora, nda vhona ndi tshi khou gwadamelwa nga ḓuvha na ṅwedzi na ṋaledzi dza 11.”

10Musi a tshi zwi vhudza khotsi awe na vhakomana vhawe, khotsi awe vha mu kaidza vha ri, “Muloro uyo we wa u lora ndi muloro-ḓe? Vhukuma nṋe na mme au na vhakomana vhau ri ḓo ḓa ra gwadama fhasi phanḓa hau naa?” 11Vhakomana vhawe vha thoma u vha na vivho, hone khotsi awe vha vhulunga ayo mafhungo mbiluni yavho.

Josefa a tshi rengiswa nga vhakomana vhawe

12Huno vhakomana vhawe vho vha vho bva na masambi a khotsi avho a dzinngu vho ya u dzi lisa Shikheme. 13Israele a vhudza Josefa a ri, “A thi ri vhakomana vhau vha khou lisa masambi a nngu thungo dza Shikheme. Iḓa ndi u rume khavho.”

Josefa a fhindula a ri, “Ndi zwone.”

14Khotsi awe vha ri, “Tshimbila u yo vhona arali vhakomana vhau vha tshi kha ḓi vha vho takala khathihi na zwifuwo, u vhuye u tshi mmbudza.” Khotsi awe vha mu ruma a takuwa a ṱuwa vhe govhani ḽa Hebroni.

Josefa a tshi swika Shikheme, 15muṅwe munna a ṱangana nae a tshi khou tendeleka na ḓaka, a mu vhudzisa a ri, “Ni khou ṱoḓa mini?”

16Josefa a fhindula a ri, “Ndi khou ṱoḓa vhakomana vhanga. Vha nga mmbudza hune vha khou lisa hone masambi avho a dzinngu?”

17Uḽa munna a fhindula a ri, “Vho ṱuwa hafhano. Ndo pfa vha tshi ri, ‘Nḓarieni Dothani.’ ” Ndi hone Josefa a tshi tevhela vhakomana vhawe, a vha wana Dothani.

18Huno vhone vha mu vhona a tshee kule, a sa athu swika khavho, vha luka vhunwa ha u mu vhulaha. 19Vha vhudzana vha ri, “Mulori ngouḽaa u khou ḓa! 20Kha ri mu vhulahe ri mu pose dindini; ri ḓo ri o pondiwa nga tshivhanda; ndi hone ri tshi ḓo vhona arali zwe a lora zwi tshi ḓo itea naa.”

21Musi Rubeni a tshi zwi pfa, a linga u mu lamukisa zwanḓani zwavho, a ri, “Ri songo tou mu vhulaha. 22Ni songo fhaladza malofha.Phondi yo vha i tshi ri u vhulaha muthu, ya fukedza malofha uri a si i hwelele ngei ṱaḓulu. Kha hu sedzwe kha Gen. 4:10. Mu poseni dindini heḽino hafhano ḓakani, ni songo vhuya na mu huvhadza.” Rubeni a tshi ralo o vha a tshi ṱoḓa u mu lamukisa khavho, uri a mu humisele ha khotsi awe. 23Zwenezwo Josefa a tshi swika ha vhakomana vhawe, vha mu bvula iḽa nguvho yawe – nguvho yawe ya maṱeleṱele ye a vha o ambara, 24vha mu dzhia, vha mu posa dindini. Huno iḽo dindi ḽo vha ḽi si na maḓi.

25Vha dzula fhasi vha ḽa zwiḽiwa zwavho, vha tshi sedza vha vhona kharavani ya Vhaishmaele vha tshi bva Giliadi. Gamela dzavho dzo vha dzo hwala zwilungalungane na ṋonzhe na zwinukheleli vha tshi khou zwi isa Egipita.

26Juda a vhudza vharathu vhawe a ri, “Arali ra vhulaha murathu washu ra fukedza malofha awePhondi yo vha i tshi ri u vhulaha muthu, ya fukedza malofha uri a si i hwelele ngei ṱaḓulu. Kha hu sedzwe kha Gen. 4:10. ri ḓo wanani? 27

37:27
Ek. 21:16
Dot. 24:7
Nga ri mu rengisele Vhaishmaele, ri songo mu huvhadza; hufha e murathu washu; ri vhathihi, ri malofha mathihi.” Vharathu vhawe vha tenda. 28
37:28
Rangap. 8:22,24
Zwenezwo vhashavhi vha Midiani vha tshi swika, vhakomana vha Josefa vha mu bvisa dindini, vha mu rengisela Vhaishmaele nga zwipiḓa zwa 20 zwa siliva, vhenevho vha mu dzhia vha ya nae Egipita.

29Musi Rubeni a tshi humela ngei dindini, a tshi vhona Josefa a si tsheeho, a kherukanya zwiambaro zwawe. 30A humela ha vharathu vhawe a ri, “Uḽa mutukana ha tsheeho! Nṋe ndi ḓo itani zwino?”

31Zwenezwo vha dzhia nguvho ya Josefa, vha vhulaha mbudzi, vha lovhea iyo nguvho malofhani. 32Vha dzhia iḽa nguvho ya maṱeleṱele vha i isa ha khotsi avho vha ri, “Ro wana nguvho hei. Vhone nga vha i sedze vha vhone arali i ya ṅwana wavho.”

33Jakopo a i ḓivha a ri, “Ndi nguvho ya ṅwananga! O pondiwa nga tshivhanda! Vhukuma Josefa o tou ṱhukhukanywa!” 34Ndi hone Jakopo a tshi kherukanya zwiambaro zwawe, a ambara madzanganda, a fhedza maḓuvha manzhi a tshi khou lila ṅwana wawe. 35Vhana vhawe vhoṱhe vha vhatuka na vha vhasidzana vha ḓa vha mu fhumudza, ene a si tende u fhumudzwa; a ri, “Ndi nga si fhumule, ndi ḓo lila nda vhuya nda ya tshaloni nda tevhela ṅwananga.” Khotsi awe a ḓi mu lila.

36Vhaḽa Vhamidiani vha rengisa Josefa ngei Egipita, vha mu rengisela Photifara muṅwe wa magota a Farao, we a vha e mulangammbi wa u linda pfamo.