Tshivenda 1998 (VEN98)
25

Vhana vha Abrahamu na Ketura

(1 Koron. 1:32-33)

251

25:1-6
Yes. 60:6-9
Abrahamu a vhinga muṅwe musadzi, we a vha a tshi pfi Ketura. 2Ketura a mu bebela Zimirani na Jokoshani na Medani na Midiani na Ishibaka na Shua. 3Jokoshani o vha khotsi a Sheba na Dedani; vhana vha Dedani ndi Vhaashuri na Vhaletushi na Vhaleumi. 4Vhana vha Midiani ndi Epha na Efere na Hanokho na Abida na Elidaa. Vhoṱhe havho vho vha vhe vhaḓuhulu vha Ketura.

5Abrahamu o siela Isaka ifa ḽawe ḽoṱhe. 6O ri a tshi kha ḓi tshila, vhana vha vhasadzi vhawe vha dziphuli a vha ṋea zwifhiwa a ri vha ṱutshele ṅwana wawe Isaka vha ye shangoni ḽa vhubvaḓuvha.

Lufu lwa Abrahamu

7Abrahamu o tshila miṅwaha ya 175, 8a fa o lalama, e mukalaha, ó no vha wa maḓuvha, a oroswa ha vha hawe. 9Vhana vhawe Isaka na Ishmaele vha mu swiṱa bakoni ḽa Makhaphela tsini ha Mamuri, tsimuni ya Efroni ṅwana wa Tsohara wa Muhithi; 10

25:10
Gen. 23:3-16
ndi tsimu ye Abrahamu a i renga kha Vhahithi. Abrahamu a swiṱwa henefho na musadzi wawe Sara. 11Musi Abrahamu o no fa, Mudzimu a shudufhadza ṅwana wawe Isaka; onoyo zwenezwo o vha a tshi dzula tsini ha tshisima tsha Lakhai Roi.

Vhana vha Ishmaele

(1 Koron. 1:28-31)

12

25:12-18
Gen. 21:13
Ngevha vhana vha Ishmaele ṅwana wa Abrahamu we a bebelwa nga Hagara, phuli ya Sara ya Muegipita. 13Ngea madzina a vhana vha Ishmaele vha vhatuka; a tevhekana nga kutevhekanele kwavho vha tshi bebwa, ndi: Nabayotho ene tanzhe ḽa Ishmaele, na Kedara na Adibiele na Mibisamu 14na Mishima na Duma na Masa 15na Hadadi na Thema na Jeturu na Nafishi na Kedema. 16Ndi vhone vhana vha Ishmaele; ayo ndi one madzina a vhavhusi vha matsinde a fumi na vhavhili zwi tshi ya nga miḓana yavho na dzigammba dzavho. 17Ishmaele o tshila miṅwaha ya 137, a fa a yo lala na vha hawe. 18
25:18
Gen. 16:12
Vhaḓuhulu vhawe vha dzula muvhunduni u no bva Havila u swika Shuru, tsini ha mukano wa Egipita, muthu o livha Ashuri. Ndi hone hu tshi itea zwe Ishmaele a ambiwa hu tshi pfi, “A hu na shaka ḽawe ḽine a ḓo pfana naḽo.”

U bebwa ha Esau na Jakopo

19Ngea mafhungo a Isaka ṅwana wa Abrahamu.

Abrahamu o vha khotsi a Isaka. 20Isaka o vha e na miṅwaha ya 40 musi a tshi vhinga Rabeka ṅwana wa Bethuele wa Muaramu wa Phadani Aramu; Rabeka o vha e khaladzi a Labani wa Muaramu. 21

25:21-22
Gen. 11:30
18:11-14
29:31
Rangap. 13:2-3
1 Sam. 1:2
Luk. 1:7
Isaka a rabela Muṋe washu a tshi itela musadzi wawe nge a vha e muumba. Muṋe washu a fhindula thabelo yawe, musadzi wawe Rabeka a vhifha muvhilini. 22A pfa vhana vha tshi khou kuḓana muvhilini wawe, a ri, “Ndi mini hu tshi itea zwo raliho kha nṋe?” Ndi hone a tshi ya a vhudzisa Muṋe washu.

23

25:23
Obadia 10-12Gen. 27:29,37
48:19
Mal. 1:2-3
Rom. 9:11-12
Muṋe washu a mu vhudza a ri, “Muvhilini wau hu na tshakha mbili; idzo tshakha mbili dzi ḓo fhandekanyiwa; luṅwe lushaka lu ḓo kunda luṅwe; mukomana u ḓo shumela murathu.”

24Musi tshifhinga tshawe tsha u vhofholowa tshi tshi swika, a beba mawela. 25Wa u thoma a tshi bebwa a wanala o tswuka, muvhili wawe woṱhe u tshi nga nguvho ya vhukuse; vha ri u pfi Esau.Esau zwi amba uri, “Wa mahaha”. Nga Tshiarabia tsha kale dzina la Jakopo ḽi fana na ipfi ḽa Tshiheberu ḽi no amba “tshirethe”. Hos. 12:3. 26

25:26
Hos. 12:3
Ngavhuya ha bebwa murathu wawe, ó fara Esau nga tshirethe; uyo a pfi Jakopo.Esau zwi amba uri, “Wa mahaha”. Nga Tshiarabia tsha kale dzina la Jakopo ḽi fana na ipfi ḽa Tshiheberu ḽi no amba “tshirethe”. Hos. 12:3. Isaka o vha e na miṅwaha ya 60 musi vha tshi bebwa.

Esau a tshi rengisa vhukomana

27Vhatukana avho vha aluwa, Esau a vha muzwimi makone, munna a no ṱwa ḓakani, Jakopo ene o vha e munna o vuḓaho, a tshi dzula hayani. 28Isaka o vha a tshi tama ṋama ya phukha dza ḓaka, ndi zwe a vha a tshi funa Esau, hone Rabeka o vha a tshi funa Jakopo.

29Muṅwe musi Jakopo a tshi khou ita muthotho, Esau a ḓa a tshi bva ḓakani o farwa nga nḓala. 30A amba na Jakopo a ri, “Ṱavhanyani ni mphe muthotho hoyo mutswuku, hoyo mutswuku nandi, ndi na nḓala!” (Ndi zwe ḽiṅwe a vha a tshi pfi Edomo.)Edomo nga Tshiheberu zwi amba “vhutswuku”.

31

25:31
Dot. 21:17
Jakopo a fhindula a ri, “Thomani ni nthengisele vhukomana.”

32Esau a ri, “Vhukomana hanga vhu khou mpfarisani ndi tshi khou fa nga nḓala?”

33Hone Jakopo a ri, “Thomani ni nnyanele.” Zwenezwo a mu anela muano, a rengisela Jakopo vhukomana hawe. 34

25:34
Heb. 12:16
Ndi hone Jakopo a tshi ṋea Esau vhurotho na muthotho. Esau a ḽa, a nwa, a takuwa a ṱuwa. Ngauralo Esau o nyadza vhukomana hawe.