Tshivenda 1998 (VEN98)
23

Lufu lwa Sara

231Sara o tshila a vhuya a swika miṅwaha ya 127. 2O fela Kiriathi Araba (Hebroni), shangoni ḽa Kanana. Abrahamu a yo lila Sara a tou ṱavha mukosi.

3Abrahamu a sia mufu wawe a yo amba na Vhahithi, a ri, 4

23:4
Heb. 11:9,13
Gen. 49:29-32
50:25
“Nṋe ndi mutsinda, ndi tou vha ṱhunḓu vhukati haṋu; nthengiseleni fhethu ha zwalo fhano ha haṋu uri ndi kone u swiṱa mufu wanga.”

5Vhahithi vha fhindula Abrahamu vha ri, 6“Muṋe wanga, nga vha ri thetshelese! Ri a vha hulisa unga vhe muthu we Mudzimu a mu ṋea vhuhulwane. Kha vha ḓinangele tshalo tshashu tsha khwiṋe vha swiṱe mufu wavho. A hu na na muthihi washu ane a nga hana vha tshi swiṱa mufu wavho tshaloni tshawe.”

7Abrahamu a takuwa a kotamela fhasi phanḓa ha Vhahithi vhaṋe vha shango ḽeneḽo, 8a vha vhudza a ri, “Arali ni tshi zwi funa ndi tshi swiṱa mufu wanga, nthetsheleseni ni nnyambele na Efroni ṅwana wa Tsohara, 9uri a nthengisele bako ḽa Makhaphela ḽine ḽa vha ḽawe; ḽi henefho lukomboni lwa tsimu yawe. Mu vhudzeni a nthengisele nga mutengo wo ḓalaho uri hu vhe fhethu hanga ha zwalo.”

10Efroni wa Muhithi o vha o dzula henefho na vhathu vha hawe, a fhindula Abrahamu Vhahithi vhoṱhe vha tshi zwi pfa, vhe vha vha vhe khoroni ya muḓi wawe, 11a ri, “Aiwa muṋe wanga, nga vha nthetshelese: Ndi vha ṋea iyo tsimu na bako ḽi re ngomu hayo. Ndi vha ṋea vhathu vhanga vha tshi zwi vhona. Nga vha swiṱe mufu wavho.”

12Abrahamu a dovha a kotamela fhasi phanḓa ha vhathu vha shango iḽo, 13a amba na Efroni vha tshi zwi pfa a ri, “Nga vha nthetshelese: Ndi ḓo bvisa mutengo wa tsimu yoṱhe. Nga vha u ṱanganedze uri ndi kone u swiṱa mufu wanga henefho.”

14Efroni a fhindula Abrahamu a ri, 15“Muṋe wanga, nga vha nthetshelese: tsimu ya maseṱha a maḓana maṋa ndi mini kha nṋe na vhone? Vhone nga vha swiṱe mufu wavho.” 16Abrahamu a tenda zwe Efroni a amba, a mu kalela mutengo we a u amba Vhahithi vha tshi zwi pfa: maḓana maṋa a mangwende a siliva zwi tshi tevhedza kukalele kwo teaho kwa vhavhambadzi.

17Zwenezwo tsimu ya Efroni i re Makhaphela tsini ha Mamuri, khathihi na bako na miri yoṱhe u guma lukomboni lwa tsimu, zwa vha 18zwa Abrahamu, ya pfi ndi thundu yawe Vhahithi vhoṱhe vha tshi zwi pfa, vhe vha vha vho ḓa khoroni ya muḓi. 19Ndi hone Abrahamu a tshi swiṱa musadzi wawe Sara bakoni ngomu tsimuni ya Makhaphela tsini ha Mamuri, Hebroni, shangoni ḽa Kanana. 20Zwenezwo tsimu na bako ḽi re ngomu hayo zwa vha zwa Abrahamu zwi tshi bva kha Vhahithi, ha vha fhethu hawe ha zwalo.

24

Muḓinḓa wa Abrahamu a tshi yo ṱoḓela Isaka musadzi

241Abrahamu o vha o no kalaha, o no vha wa maḓuvha. Muṋe washu o vha o mu shudufhadza kha zwoṱhe zwe a ita. 2A amba na phuli yawe khulwane muṱani wawe, ene mukoma wa zwoṱhe zwe a vha e nazwo, a ri, “Longa tshanḓa tshau tswaroni dzanga.Ndi uri Abrahamu o mu anisa o fara vhudzimu ha Abrahamu uri muano u vhe na vhuleme. Vhudzimu ndi tshisima tsha vhutshilo. 3

24:3
Gen. 26:34-35
27:46
28:6-9
Dot. 7:3-4
2 Korint. 6:14-18
Esra 10
Neh. 13:23-27
Ndi ṱoḓa uri u ane nga Muṋe washu, Mudzimu wa ḽiṱaḓulu na ḽifhasi, uri a u nga ṱoḓeli ṅwananga musadzi kha vhananyana vha Vhakanana vhane nda dzula navho, 4
24:4
Gen. 28:2
u ḓo ya shangoni ḽa hashu mashakani anga, wa yo ṱoḓela ṅwananga Isaka musadzi henengei.”

5Phuli ya vhudzisa ya ri, “Zwino arali uyo musadzi a sa funi u vhuya na nṋe fhano shangoni ḽino? Kani ndi humisele ṅwana wavho shangoni iḽo ḽine vha bva khaḽo?”

6Abrahamu a ri, “U vhone uri u songo humisela ṅwananga henengei. 7

24:7
Gen. 12:7
Muṋe washu Mudzimu wa ṱaḓulu o mpfulusa muṱani wa khotsi anga, shangoni ḽe nda bebwa khaḽo, a amba na nṋe a mpfulufhedzisa nga muano a ri, ‘Vhana vhau ndi ḓo vha ṋea shango iḽi’; Ene u ḓo ruma muruṅwa wawe a u ranga phanḓa uri u kone u ṱoḓela ṅwananga musadzi a tshi bva henengei. 8Arali uyo musadzi a sa funi u vhuya na iwe, izwo u ḓo vha wo vhofhololwa kha uno muano une wa nnyanela. Tenda wa si humise ṅwananga a vhuelela henengei.” 9Ndi hone iyo phuli i tshi longa tshanḓa tswaroni dza muṋe wayo Abrahamu ya mu anela uri i ḓo ita nga u ralo.

10Zwenezwo phuli ya dzhia gamela dza fumi dza muṋe wayo ya dzhena nḓilani, ya ṱuwa na zwithu zwavhuḓi zwa tshakha-tshakha zwa muṋe wayo, ya fara lwendo ya ya Misopothamia, ya livha muḓini wa Nahoro.

11A tshi swika a ita uri gamela dzi gwadame tsini ha bidzi nnḓa ha muḓi; ho vha hu tshi vho ṱoḓou vha madekwana, tshifhinga tshine vhasadzi vha bva vha tshi yo ka maḓi. 12Ene a rabela a ri, “Muṋe washu, Mudzimu wa muṋe wanga Abrahamu, ita uri ṋamusi zwi nnakele, u itele muṋe wanga Abrahamu vhuthu. 13Vhona, ndo ima hafhano tsini ha bidzi hei; vhananyana vha vhathu vha no dzula muḓini uyu vha khou bva, vha ḓa u ka maḓi. 14Musidzana ane ndi tshi amba nae nda ri, ‘Rula mvuvhelo yau ndi nwe maḓi,’ ene a ri, ‘Kha vha nwe, ndi ḓo nwisa na gamela dzavho,’ ngavhe a tshi vha ene we wa mu khethela mulanda wau Isaka. Ndi ḓo ḓivha nga zwenezwo uri muṋe wanga wo mu itela vhuthu.”

15

24:15
Yes. 65:24
A sa athu fhedza u rabela, ha swika Rabeka o vhea mvuvhelo kha shaḓa. Ndi uḽa ṅwananyana wa Bethuele ṅwana wa Milikha, we a vha e musadzi wa Nahoro murathu wa Abrahamu. 16Uyo musidzana o vha o nakesa, hu si na munna we a vha o no mu dzhenisa nḓuni. A tsela bidzini, a ḓadza mvuvhelo yawe, a huma. 17Phuli ya Abrahamu ya ṱavhanya u ya khae ya ri, “Nkeleni-vho maḓi mvuvheloni yaṋu.”

18Musidzana a ri, “Nga vha nwe muṋe wanga,” a ṱavhanya a rula mvuvhelo a i fara nga zwanḓa, a mu fha a nwa. 19Musi o no mu fha maḓi a nwa, a ri, “Na gamela dzavho ndi ḓo dzi kela maḓi a u nwa, dzi vhuye dzi dzimule ḓora.” 20Zwenezwo a mbo ḓi ṱavhanya u shululela mvuvhelo yawe kha mukungwa, a gidimela bidzini a ka maṅwe maḓi, a ka o eḓanaho gamela dzoṱhe. 21Uyo munna a sokou tshete, a mu lavhelesa nga vhusedzi a tshi ṱoḓa u ḓivha arali Muṋe washu o ita uri lwendo lwawe lu mu nakele.

22Musi gamela dzo no fhedza u nwa, uyo munna a bvisa tshiṅina tsha musuku tshi no ambarwa ningoni, tshi no lemela giramu ṱhanu na nthihi, na vhukunda vhuvhili ha musuku vhu no lemela giramu dza 110, a mu ambadza. 23Uyo munna a ri, “Ni ṅwana wa nnyi? Mmbudzeni nandi, hu na vhulalo nḓuni ya khotsi aṋu hune riṋe ra nga eḓela hone?”

24Musidzana a fhindula a ri, “Ndi nṋe ṅwana wa Bethuele, ṅwana wa Nahoro; mme a khotsi anga ndi Milikha.” 25A dovha a ri, “Ri na maṱanga manzhi na zwiḽiwa zwa zwifuwo, na vhulalo hune vha nga eḓela hone.”

26Ndi hone uyo munna a tshi kotamela fhasi a luvha Muṋe washu, 27a ri, “Nga hu rendwe Muṋe washu Mudzimu wa muṋe wanga Abrahamu; o ḓi fulufhedzea, muṋe wanga a si litshe u mu itela vhuthu. A vha nṋe, Muṋe washu o nnyendedza lwendoni lwanga nda swika muṱani wa mashaka a muṋe wanga.”

Rabeka a tshi ambiswa

28Musidzana a gidima a yo vhudza vha muṱa wa mme awe zwithu hezwo. 29Zwino Rabeka o vha e na khaladzi a no pfi Labani, onoyo a gidimela ha uḽa munna a re ngei tshisimani. 30Ndi nge a ri a tshi tou vhona tshiṅina na vhukunda zwe zwa vha zwo ambarwa nga khaladzi awe, na u pfa khaladzi awe Rabeka a tshi anetshela zwe a vhudzwa nga uyo munna, a mbo ḓi takuwa a ya khae, a mu wana a tshee o ima tsini na gamela dzawe tshisimani, 31a ri, “Kha vha ḓe vhone vho shudufhadzwaho nga Muṋe washu! Vho imelani fhano nnḓa? Ndo vha lugisela nnḓu na vhulalo ha dzigamela.”

32Ndi hone uyo munna a tshi ya muṱani na Labani, gamela dza rulwa mihwalo, dza ḓiselwa maṱanga na zwiḽiwa, ha ḓiswa na maḓi awe na a vhanna vhe a ḓa navho, a u ṱamba milenzhe, 33ha vhewa zwiḽiwa phanḓa havho. Hone ene a ri, “A thi nga ḓo ḽa ndi sa athu amba zwine nda fanela u ni vhudza.”

Labani a ri, “Nga vha ri vhudze.”

34Ene a ri, “Nṋe ndi phuli ya Abrahamu. 35Muṋe washu o shudufhadza muṋe wanga zwihulu, a pfuma. O mu ṋea nngu na kholomo na siliva na musuku na phuli dza vhanna na dza vhasadzi na dzigamela na dzidonngi. 36Sara mufumakadzi wa muṋe wanga o mu bebela ṅwana wa mutuka ó no ḓi kegula, muṋe wanga a kumedza uyo ṅwana zwoṱhe zwine a vha nazwo. 37Muṋe wanga o nnyanisa a ri, ‘U songo vhuya wa ṱoḓela ṅwananga musadzi kha vhananyana vha Vhakanana, vhane nda dzula shangoni ḽavho, 38iwe iya muṱani wa khotsi anga, kha vha mutupo wa hashu, u ṱoḓele ṅwananga musadzi.’ 39Nṋe nda vhudzisa muṋe wanga nda ri, ‘Zwino arali uyo musadzi a sa funi u vhuya na nṋe?’ 40Ene a fhindula a ri, ‘Muṋe washu ane nda tshila ndi tshi konana nae u ḓo ruma muruṅwa wawe a tshimbila na iwe, a nakisa lwendo lwau uri u wanele ṅwananga musadzi kha mutupo wa hashu, kha muṱa wa khotsi anga. 41Huno arali wa ya ha vha mutupo wa hashu, vha hana u u ṋea uyo musidzana, u ḓo vha wo vhofhololwa kha muano uno une wa nnyanela, a u nga vhi na mafhanza.’

42“Ṋamusi ndi tshi swika tshisimani ndo ri, ‘Muṋe washu, Mudzimu wa muṋe wanga Abrahamu, arali u tshi zwi funa, ita uri lwendo lwanga lwe nda lu fara lu nake. 43Vhona, ndo ima tsini ha tshisima; ita uri musidzana ane a ḓo ri a tshi ḓa u ka maḓi, nda amba nae nda ri: Edzonu mpha maḓinyana a re mvuvheloni yaṋu ndi nwe, 44ene a mmbudza a ri: Kha vha nwe, ndi ḓo kela na gamela dzavho – nga a vhe ene we Muṋe washu a mu nangela ṅwana wa muṋe wanga.’ 45Huno ndi sa athu fhedza u rabela nga mbilu, Rabeka a mbo ḓi swika o vhea mvuvhelo yawe kha shaḓa. A tsela tshisimani u ka maḓi, nṋe nda amba nae nda ri, ‘Mpheni-vho maḓi ndi nwe.’ 46A ṱavhanya a rula mvuvhelo kha shaḓa a ri, ‘Kha vha nwe, ndi ḓo kela na gamela dzavho.’ Ndi hone ndi tshi nwa, a kela na dzigamela. 47Nda mu vhudzisa nda ri, ‘Ni ṅwana wa nnyi?’ Ene a ri, ‘Ndi ṅwana wa Bethuele ṅwana wa Nahoro; mme a khotsi anga ndi Milikha.’ Ndi hone nṋe ndi tshi mu ambadza tshiṅina ningoni na vhukunda zwanḓani, 48nda kotamela fhasi nda luvha Muṋe washu. Nda renda Muṋe washu Mudzimu wa muṋe wanga Abrahamu, we a nnyendedza a nnakisela lwendo, nda wanela ṅwana wa Abrahamu musadzi a re muḓuhulu wa murathu wa muṋe wanga. 49Zwino arali ni tshi ḓo fulufhedzea, muṋe wanga na vha itela vhuthu, mmbudzeni; arali ni tshi landula, ni mmbudze, uri ndi ṱoḓe huṅwe.”

50Labani na Bethuele vha fhindula vha ri, “Hezwo zwi bva kha Muṋe washu; a hu na tshine ra nga ni vhudza. 51Rabeka ngoyu; mu dzhieni ni ṱuwe, a vhe musadzi wa ṅwana wa muṋe waṋu, sa zwe Muṋe washu a amba.”

52Musi phuli ya Abrahamu i tshi pfa zwe vha amba, a kotamela fhasi a gwadamela Muṋe washu, 53a konou bvisa maṱeleṱele a siliva na musuku na nungu na zwifuko a ṋea Rabeka; a dzhia na zwifhiwa zwa mutengo muhulu a ṋea khaladzi a Rabeka na mme awe. 54Ndi hone iyo phuli na vhanna vhe ya vha i navho vha tshi ḽa vha nwa, vha eḓela henefho.

Lwendo lwa u humela hayani

Musi vha tshi vuwa nga matshelo phuli ya Abrahamu ya ri, “Kha vha litshe ndi humele ha muṋe wanga.”

55Hone khaladzi a Rabeka na mme awe vha fhindula vha ri, “A ni litshi musidzana a dzula na riṋe maḓuvha ane a nga ḓi ita fumi, na konou ṱuwa?”

56Hone ene a vha fhindula a re, “Vha songo mpfareledza hezwino Muṋe washu ó ita uri lwendo lwanga lu nake. Kha vha litshe ndi humele ha muṋe wanga.”

57Vhone vha ri, “Litshani ri vhidze musidzana a ḓifhindulele ene muṋe.” 58Vha mbo ḓi vhidza Rabeka vha mu vhudzisa vha ri, “Ni ṱuwa na uyu munna naa?” Ene a fhindula a ri, “Ndi ṱuwa nae.”

59

24:59
Gen. 35:8
Ndi hone vha tshi litsha khaladzi avho Rabeka a ṱuwa na phuli ya Abrahamu na vhaḽa vhanna vhe ya ḓa navho; na phuli ye ya mu lela ya ṱuwa nae. 60
24:60
Gen. 22:17
Vha shudufhadza Rabeka vha ri, “Khaladzi ashu, ngavhe ni tshi vha mme a vhana vha zwigidi na zwigidi; ngavhe vhana vhaṋu vha tshi thuba miḓi ya maswina avho.” 61Ndi hone Rabeka na pheletshedzi dzawe vha tshi ḓilugisa, vha namela gamela dzavho, vha ṱuwa na uyo munna. Zwenezwo iyo phuli ya dzhia Rabeka ya ṱuwa.

62

24:62
Gen. 16:14
Zwino Isaka o vha a tshi khou bva tshisimani tshi no pfi Lakhai Roi; o vha a tshi dzula Negeve. 63Muṅwe musi nga madekwana a vha a tshi khou ḓitshimbilela zwawe. A tshi posa maṱo a vhona gamela dzi tshi khou swika. 64Rabeka na ene a tshi posa maṱo a vhona Isaka. A tsa kha gamela yawe, 65a vhudzisa phuli a ri, “Uḽa munna henefho nnḓa a no khou ḓa u ri ṱanganedza ndi nnyi?” Phuli ya fhindula ya ri, “Ndi muṋe wanga.” Zwenezwo Rabeka a dzhia ṅwenda wawe a khurumela.

66Ndi hone phuli i tshi vhudza Isaka zwoṱhe zwe ya ita. 67Isaka a dzhenisa Rabeka denndeni ya mme awe Sara, a mu vhinga. A vha musadzi wawe, a mu funa; a pfa o khuthadzwa, a si tsha lilela mme awe.

25

Vhana vha Abrahamu na Ketura

(1 Koron. 1:32-33)

251

25:1-6
Yes. 60:6-9
Abrahamu a vhinga muṅwe musadzi, we a vha a tshi pfi Ketura. 2Ketura a mu bebela Zimirani na Jokoshani na Medani na Midiani na Ishibaka na Shua. 3Jokoshani o vha khotsi a Sheba na Dedani; vhana vha Dedani ndi Vhaashuri na Vhaletushi na Vhaleumi. 4Vhana vha Midiani ndi Epha na Efere na Hanokho na Abida na Elidaa. Vhoṱhe havho vho vha vhe vhaḓuhulu vha Ketura.

5Abrahamu o siela Isaka ifa ḽawe ḽoṱhe. 6O ri a tshi kha ḓi tshila, vhana vha vhasadzi vhawe vha dziphuli a vha ṋea zwifhiwa a ri vha ṱutshele ṅwana wawe Isaka vha ye shangoni ḽa vhubvaḓuvha.

Lufu lwa Abrahamu

7Abrahamu o tshila miṅwaha ya 175, 8a fa o lalama, e mukalaha, ó no vha wa maḓuvha, a oroswa ha vha hawe. 9Vhana vhawe Isaka na Ishmaele vha mu swiṱa bakoni ḽa Makhaphela tsini ha Mamuri, tsimuni ya Efroni ṅwana wa Tsohara wa Muhithi; 10

25:10
Gen. 23:3-16
ndi tsimu ye Abrahamu a i renga kha Vhahithi. Abrahamu a swiṱwa henefho na musadzi wawe Sara. 11Musi Abrahamu o no fa, Mudzimu a shudufhadza ṅwana wawe Isaka; onoyo zwenezwo o vha a tshi dzula tsini ha tshisima tsha Lakhai Roi.

Vhana vha Ishmaele

(1 Koron. 1:28-31)

12

25:12-18
Gen. 21:13
Ngevha vhana vha Ishmaele ṅwana wa Abrahamu we a bebelwa nga Hagara, phuli ya Sara ya Muegipita. 13Ngea madzina a vhana vha Ishmaele vha vhatuka; a tevhekana nga kutevhekanele kwavho vha tshi bebwa, ndi: Nabayotho ene tanzhe ḽa Ishmaele, na Kedara na Adibiele na Mibisamu 14na Mishima na Duma na Masa 15na Hadadi na Thema na Jeturu na Nafishi na Kedema. 16Ndi vhone vhana vha Ishmaele; ayo ndi one madzina a vhavhusi vha matsinde a fumi na vhavhili zwi tshi ya nga miḓana yavho na dzigammba dzavho. 17Ishmaele o tshila miṅwaha ya 137, a fa a yo lala na vha hawe. 18
25:18
Gen. 16:12
Vhaḓuhulu vhawe vha dzula muvhunduni u no bva Havila u swika Shuru, tsini ha mukano wa Egipita, muthu o livha Ashuri. Ndi hone hu tshi itea zwe Ishmaele a ambiwa hu tshi pfi, “A hu na shaka ḽawe ḽine a ḓo pfana naḽo.”

U bebwa ha Esau na Jakopo

19Ngea mafhungo a Isaka ṅwana wa Abrahamu.

Abrahamu o vha khotsi a Isaka. 20Isaka o vha e na miṅwaha ya 40 musi a tshi vhinga Rabeka ṅwana wa Bethuele wa Muaramu wa Phadani Aramu; Rabeka o vha e khaladzi a Labani wa Muaramu. 21

25:21-22
Gen. 11:30
18:11-14
29:31
Rangap. 13:2-3
1 Sam. 1:2
Luk. 1:7
Isaka a rabela Muṋe washu a tshi itela musadzi wawe nge a vha e muumba. Muṋe washu a fhindula thabelo yawe, musadzi wawe Rabeka a vhifha muvhilini. 22A pfa vhana vha tshi khou kuḓana muvhilini wawe, a ri, “Ndi mini hu tshi itea zwo raliho kha nṋe?” Ndi hone a tshi ya a vhudzisa Muṋe washu.

23

25:23
Obadia 10-12Gen. 27:29,37
48:19
Mal. 1:2-3
Rom. 9:11-12
Muṋe washu a mu vhudza a ri, “Muvhilini wau hu na tshakha mbili; idzo tshakha mbili dzi ḓo fhandekanyiwa; luṅwe lushaka lu ḓo kunda luṅwe; mukomana u ḓo shumela murathu.”

24Musi tshifhinga tshawe tsha u vhofholowa tshi tshi swika, a beba mawela. 25Wa u thoma a tshi bebwa a wanala o tswuka, muvhili wawe woṱhe u tshi nga nguvho ya vhukuse; vha ri u pfi Esau.Esau zwi amba uri, “Wa mahaha”. Nga Tshiarabia tsha kale dzina la Jakopo ḽi fana na ipfi ḽa Tshiheberu ḽi no amba “tshirethe”. Hos. 12:3. 26

25:26
Hos. 12:3
Ngavhuya ha bebwa murathu wawe, ó fara Esau nga tshirethe; uyo a pfi Jakopo.Esau zwi amba uri, “Wa mahaha”. Nga Tshiarabia tsha kale dzina la Jakopo ḽi fana na ipfi ḽa Tshiheberu ḽi no amba “tshirethe”. Hos. 12:3. Isaka o vha e na miṅwaha ya 60 musi vha tshi bebwa.

Esau a tshi rengisa vhukomana

27Vhatukana avho vha aluwa, Esau a vha muzwimi makone, munna a no ṱwa ḓakani, Jakopo ene o vha e munna o vuḓaho, a tshi dzula hayani. 28Isaka o vha a tshi tama ṋama ya phukha dza ḓaka, ndi zwe a vha a tshi funa Esau, hone Rabeka o vha a tshi funa Jakopo.

29Muṅwe musi Jakopo a tshi khou ita muthotho, Esau a ḓa a tshi bva ḓakani o farwa nga nḓala. 30A amba na Jakopo a ri, “Ṱavhanyani ni mphe muthotho hoyo mutswuku, hoyo mutswuku nandi, ndi na nḓala!” (Ndi zwe ḽiṅwe a vha a tshi pfi Edomo.)Edomo nga Tshiheberu zwi amba “vhutswuku”.

31

25:31
Dot. 21:17
Jakopo a fhindula a ri, “Thomani ni nthengisele vhukomana.”

32Esau a ri, “Vhukomana hanga vhu khou mpfarisani ndi tshi khou fa nga nḓala?”

33Hone Jakopo a ri, “Thomani ni nnyanele.” Zwenezwo a mu anela muano, a rengisela Jakopo vhukomana hawe. 34

25:34
Heb. 12:16
Ndi hone Jakopo a tshi ṋea Esau vhurotho na muthotho. Esau a ḽa, a nwa, a takuwa a ṱuwa. Ngauralo Esau o nyadza vhukomana hawe.