Tshivenda 1998 (VEN98)
23

Lufu lwa Sara

231Sara o tshila a vhuya a swika miṅwaha ya 127. 2O fela Kiriathi Araba (Hebroni), shangoni ḽa Kanana. Abrahamu a yo lila Sara a tou ṱavha mukosi.

3Abrahamu a sia mufu wawe a yo amba na Vhahithi, a ri, 4

23:4
Heb. 11:9,13
Gen. 49:29-32
50:25
“Nṋe ndi mutsinda, ndi tou vha ṱhunḓu vhukati haṋu; nthengiseleni fhethu ha zwalo fhano ha haṋu uri ndi kone u swiṱa mufu wanga.”

5Vhahithi vha fhindula Abrahamu vha ri, 6“Muṋe wanga, nga vha ri thetshelese! Ri a vha hulisa unga vhe muthu we Mudzimu a mu ṋea vhuhulwane. Kha vha ḓinangele tshalo tshashu tsha khwiṋe vha swiṱe mufu wavho. A hu na na muthihi washu ane a nga hana vha tshi swiṱa mufu wavho tshaloni tshawe.”

7Abrahamu a takuwa a kotamela fhasi phanḓa ha Vhahithi vhaṋe vha shango ḽeneḽo, 8a vha vhudza a ri, “Arali ni tshi zwi funa ndi tshi swiṱa mufu wanga, nthetsheleseni ni nnyambele na Efroni ṅwana wa Tsohara, 9uri a nthengisele bako ḽa Makhaphela ḽine ḽa vha ḽawe; ḽi henefho lukomboni lwa tsimu yawe. Mu vhudzeni a nthengisele nga mutengo wo ḓalaho uri hu vhe fhethu hanga ha zwalo.”

10Efroni wa Muhithi o vha o dzula henefho na vhathu vha hawe, a fhindula Abrahamu Vhahithi vhoṱhe vha tshi zwi pfa, vhe vha vha vhe khoroni ya muḓi wawe, 11a ri, “Aiwa muṋe wanga, nga vha nthetshelese: Ndi vha ṋea iyo tsimu na bako ḽi re ngomu hayo. Ndi vha ṋea vhathu vhanga vha tshi zwi vhona. Nga vha swiṱe mufu wavho.”

12Abrahamu a dovha a kotamela fhasi phanḓa ha vhathu vha shango iḽo, 13a amba na Efroni vha tshi zwi pfa a ri, “Nga vha nthetshelese: Ndi ḓo bvisa mutengo wa tsimu yoṱhe. Nga vha u ṱanganedze uri ndi kone u swiṱa mufu wanga henefho.”

14Efroni a fhindula Abrahamu a ri, 15“Muṋe wanga, nga vha nthetshelese: tsimu ya maseṱha a maḓana maṋa ndi mini kha nṋe na vhone? Vhone nga vha swiṱe mufu wavho.” 16Abrahamu a tenda zwe Efroni a amba, a mu kalela mutengo we a u amba Vhahithi vha tshi zwi pfa: maḓana maṋa a mangwende a siliva zwi tshi tevhedza kukalele kwo teaho kwa vhavhambadzi.

17Zwenezwo tsimu ya Efroni i re Makhaphela tsini ha Mamuri, khathihi na bako na miri yoṱhe u guma lukomboni lwa tsimu, zwa vha 18zwa Abrahamu, ya pfi ndi thundu yawe Vhahithi vhoṱhe vha tshi zwi pfa, vhe vha vha vho ḓa khoroni ya muḓi. 19Ndi hone Abrahamu a tshi swiṱa musadzi wawe Sara bakoni ngomu tsimuni ya Makhaphela tsini ha Mamuri, Hebroni, shangoni ḽa Kanana. 20Zwenezwo tsimu na bako ḽi re ngomu hayo zwa vha zwa Abrahamu zwi tshi bva kha Vhahithi, ha vha fhethu hawe ha zwalo.