Tshivenda 1998 (VEN98)
21

U bebwa ha Isaka

211Zwino Muṋe washu a ita Sara nga vhuthu nga he a vha o no ḓi dzula o amba; Muṋe washu a itela Sara zwe a fulufhedzisa. 2

21:2
Yes. 54:1-3
Gen. 25:21
30:22
1 Sam. 1:20
Luk. 1:7,24
Heb. 11:11
Sara a vha muthu wa thovhela a bebela Abrahamu ṅwana wa mutuka Abrahamu ó no ḓi kalaha; izwo zwo itea nga tshenetshiḽa tshifhinga tshe Mudzimu a fulufhedzisa. 3Abrahamu a ri uyo ṅwana we a bebelwa nga Sara u pfi Isaka. 4
21:4
Gen. 17:9-14
Musi Isaka e na maḓuvha maṱanu na mararu, Abrahamu a mu fumbisa nga he Mudzimu a amba. 5Abrahamu o vha e na ḓana ḽa miṅwaha musi ṅwana wawe Isaka a tshi bebwa.

6

21:6
Gen. 17:17
Sara a ri, “Mudzimu o ita uri ndi see; vhoṱhe vhane vha zwi pfa vha ḓo ntsea.” 7A dovha a ri, “Ndi nnyi we a vha a tshi nga vhudza Abrahamu uri Sara u ḓo vhuya a mamisa ṅwana? Zwino khezwi, ndo mu bebela ṅwana wa mutukana ene o no ḓi kalaha!”

Mudzimu a tshi fhandekanya

Abrahamu na Ishmaele

8Ṅwana a aluwa, a lumulwa. Huno musi wonoyo we Isaka a litshiswa ḓamu, Abrahamu a ita vhuṱambo vhuhulu.

9Hone Sara a vhona uri ṅwana we Hagara wa Muegipita a bebela Abrahamu, u a kola. 10

21:10
Gal. 4:29-31
Sara a vhudza Abrahamu a ri, “Nga vha thathe musadzi hoyo wa phuli na ṅwana wawe; ṅwana wa musadzi wa phuli a songo kovhekana ifa na ṅwananga Isaka.”

11Mafhungo ayo a dina Abrahamu zwihulu, ngauri o vha a tshi kwama ṅwana wawe. 12

21:12
Rom. 9:7
Heb. 11:17-18
Hone Mudzimu a vhudza Abrahamu a ri, “U songo dinalea nga uyo mutukana na phuli yau ya musadzi; thetshelesa zwoṱhe zwine Sara a u vhudza, ngauri vhana vha lutsinga lwau vha ḓo bva kha Isaka. 13
21:13
Gen. 25:12-18
Ṅwana wa phuli ya musadzi na ene ndi ḓo mu ita lushaka, ngauri ndi ṅwana wau.”

14Musi ḽi tshi tsha hu tshee nga matsheloni, Abrahamu a dzhia zwiḽiwa na mukhwama wa maḓi wa mukumba, a ṋea Hagara. A mu hwesa mahaḓani, a mu thatha na ṅwana. Hagara a ṱuwa a tendeleka na soga ḽa Bierisheba.

15Musi maḓi a re mukhwamani o no fhela, Hagara a sia ṅwana fhasi ha tshiṅwe tshiṱaka, 16a ṱuwa a yo dzula fhasi henefho tsini, hune muthu a tshi posa musevhe wa swika, nge a humbula a ri, “Ndi nga si tou sedza mutukana wanga a tshi khou fa.” A dzula a thoma u lila.

17Mudzimu a pfa mutukana a tshi khou lila, muruṅwa wa Mudzimu a huwelela Hagara e makoleni a ri, “Hagara, wo dinwa ngani? U songo ofha tshithu; Mudzimu o pfa tshililo tsha ṅwana henefho he a lala hone. 18Takuwa u takuse ṅwana, u mu fare nga tshanḓa; ndi ḓo mu ita lushaka luhulu.”

19Zwenezwo Mudzimu a bonyolosa maṱo a Hagara, a vhona tshisima tsha maḓi, a yo ḓadza mukhwama nga maḓi, a ṋea mutukana uri a nwe.

20Mudzimu a ḓi vha na uyo mutukana a tshi aluwa, a dzula sogani a vha muzwimi, 21a dzula sogani ḽa Pharani, mme awe a mu wanela musadzi a no bva Egipita.

Mulanga we Abrahamu a vhofha na Abimelekhe wa Bierisheba

22

21:22
Gen. 26:26,28
30:27
39:3,21
Misi yeneyo Abimelekhe a ḓa na Phikholo mulangammbi wawe, a amba na Abrahamu a ri, “Mudzimu u navho kha zwoṱhe zwine vha ita. 23Zwino kha vha nnyanele nga Mudzimu uri a vha nga mphuri, nṋe na vhana vhanga na vhaḓuhulu vhanga. Vhunga nṋe ndo vha itela vhuthu, na vhone nga vha nnyitele vhuthu, vha vhu itele na shango ḽine vha khou dzula khaḽo vhe mutsinda.”

24Abrahamu a ri, “Ndi ana uri ndi ḓo ralo.”

25Ndi hone Abrahamu a tshi gungulela Abimelekhe nga mulandu wa tshisima tsha maḓi tsho dzhiwaho nga vhalanda vha Abimelekhe. 26Hone Abimelekhe a ri, “A thi ḓivhi we a zwi ita. Na vhone Vho-Abrahamu a vho ngo mmbudza, ndi hone ndi tshi thoma u zwi pfa ṋamusi.”

27Ndi hone Abrahamu a tshi ḓisa nngu na kholomo a dzi ṋea Abimelekhe, vhanna avho vhavhili vha vhofha mulanga. 28Abrahamu a khetha ngwana ṱhanu na mbili dza tsadzi dzi tshi bva kha sambi ḽawe. 29Abimelekhe a vhudzisa Abrahamu a ri, “Idzi ngwana ṱhanu na mbili dza tsadzi dze vha dzi khethela thungo ndi dza mini?” 30Ene a fhindula a ri, “Nga vha ṱanganedze ngwana hedzi ṱhanu na mbili dzi no bva tshanḓani tshanga, vhu vhe vhuṱanzi ha uri ndi nṋe ndo bwaho tshisima hetshi.” 31Fhethu henefho ha pfi Bierisheba (Bidzi ḽa muano), ngauri ndi hone he vhanna avho vhavhili vha anelana vha vhofha mulanga.

32Musi vho no fhedza u vhofha mulanga afho Bierisheba, Abimelekhe na Phikholo mulangammbi wawe vha humela shangoni ḽa Vhafilista. 33Abrahamu a ṱavha muri wa muthamarisika henefho Bierisheba, a rabela Muṋe washu Mudzimu wa lini na lini. 34Abrahamu a dzula shangoni ḽa Vhafilista tshifhinga tshilapfu.